Şedinţa ordinară din 25. ianuarie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării serviciului de audit pentru certificarea situaţiei financiare la S.C. Gos-Trans-Com S.RL. pe ani 2017-2019.
02.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
03.Proiect de hotărţre privind probarea cotizației pentru ADI „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” pentru 2018.
04.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006.
05.Proiect de hotarărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018, conform legii privind venitul minim garantat.
06.Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, prin închiriere.
07.Proiect de hotărţre privind aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurat în semestrul II, 2017.
08.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea comisiei de concurs şi soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de conilier juridic – Serviciul de administraţie publică – Comartimentul administraţie locală, aparatul Consiliului Local.
10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea brandului Stațiunii Covasna și a logo-ului aferent.
11.Proiect de hotărâre privind finalizarea procedurilor legale pentru vânzarea terenului de 446 m2, aferent casei de locuit, proprietatea domnilor Kerekes András şi Kerekes Éva.
12.Punct suplimentar: Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.

Şedinţa extraordinară din 18. ianuarie 2018.

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și devizului general actualizat, pentru investiția „Dotarea Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și echipament de pompare”.
02.Proiect de hotărâre privind Implementarea proiectului „Dotarea Pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și echipament de pompare”.
03.Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică deschisă, a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna.
04.Punct suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei curse Centru-Voineşti în graficul de transport călători pe raza oraşului Covasna.

Şedinţa extraordinară din 09. ianuarie 2018

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pentru acoperirea golului temporar de casă.
02.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a deficitului Secţiunii de funcţionare a acestui buget pe anul 2017.

Şedinţa ordinară din 28. decermbrie 2017

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.
02. Proiect de hotărâre privind însușirea dispoziției Primarului nr. 709/2017 privind majorarea sumelor alocate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal și hotărâri judecătorești pentru învățământul preuniversitar de stat și virări de credite în cadrul capitolului 65.02 învățământ.
03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare la 30 noiembrie 2017.
04. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumurilor acestora pentru anul 2018.
05.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Covasna pentru anul şcolar 2018-2019.
06.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli pentru fondul forestier, proprietate publică a ora?ului.
07.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea volumului de recoltare și a prețului de referință pentru valorificarea masei lemnoase pentru anul 2018.
08.Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului maxim al tarifelor pentru prestări servicii de exploatare precum şi preţurile pe sortimente ale lemnului fasonat.
09.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea noii organigrame şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.
11.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru func?ionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Consiliului local şi din serviciile publice din subordinea acestuia.
12.Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare, de care beneficiază consilierii locali, începând cu data de 1 ianuarie 2018.
13.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea demolării imobilului din str. Libertății nr. 11.
14.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat al oraşului.
15.Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 3561 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Covasna.
16.Diverse

Şedinţa extraordinară din 15. decermbrie 2017

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției cu privire la depozitele de gunoi menajer din anexele 2.5 și 2.6 la contractul de delegare nr. 6813/15.11.2017, aprobat prin HCL 152/2017 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., având ca asociat unic orașul Covasna, și stabilirea modului de administrare a acestora.
02. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de Schi Lőrincz Zsigmond pe sezonul de iarnă 2017-2018.
03.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de iarnă 2017-2018.
04.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Covasna.
05.Proiect de hotărâre privind corectarea unei erori materiale la Hotărârea 153/2017 cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
06.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna pentru anul 2016.
Pct. supl.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de consilier juridic - serviciul de administraţie publică - compartimentul administraţie locală, aparatul consiliului local.

Ședinţa extraordinară din 07 decembrie

Nr. crt.Ordinea de ziFişier
02.Proiect de hotărâre cu privire la majorarea capitalului social al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. – asociat unic Oraşul Covasna, prin aport în numerar.

Ședinţa ordinară din 29 noiembrie

Nr. crt.Materiale pe ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna.
04.Rapoarte privind eficacitatea și eficiența utilajului de măturat mecanic.
05.Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare practicat de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA.
06.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea aderării unor noi UAT-uri, retragerii comunei Hăghig și aprobarea actului adițional nr. 8/2017.
07.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
08.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2018.
09.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumurilor acestora pentru anul 2018.
10.Proiect de hotărâre cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată al orașului Covasna a unui patinoar mobil.
11.Proiect de hotărâre cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată al orașului Covasna a unui autoturism din partea Curții Constituționale.
12.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcinin privind închirierea, prin licitaţie publică, a un ui număr de 71 locuri de parcare în zonele de reşedinţă al oraşului Covasna.

Ședinţa extraordinară din 13 noiembrie

Nr. crt.Ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţii către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., având ca asociat unic oraşul Covasna.
02.Proiect de hotărâre cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a oraşului Covasna, Str. Brazilor F.N., reprezentând "Refugiu montan".
03.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei orăşeneşti de Cultură.

Ședinţa extraordinară din 07 noiembrie

Nr. crt.Ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2017.

Ședinţa ordinară din 26 octombrie

Nr. crt.Ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre cu privire la preluarea, în administrarea Consiliului local al orașului Covasna, a investiției începute și neterminate „Grădinița cu program prelungit Covasna”.
02.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea SF-ului revizuit, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat al investiției „Extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor”.

 

03.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea SF-ului revizuit, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat al investiției „Rețea de canalizare menajeră în orașul Covasna, sat Chiuruș, jud. Covasna”.
04.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
05.Prezentarea Raportului de Control al Curții de Conturi Covasna nr. 2005/479/31.08.2017 cu privire la administrarea domeniului public și privat al orașului Covasna de către S.C. Gos Trans Com S.R.L. și a măsurilor ce se impun în vederea realizării măsurilor dispuse la termenele stabilite.
06.Raportul de activitate al Centrului Național de Informare Turistică, oraș Covasna, pe semestrul I/2017.
07.Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a orașului Covasna.
08.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 al HCL 63/2016 privind numirea echipei manageriale pentru investiția „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”.
09.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Actului constitutiv și a Statutului S.C. Gos Trans Com S.R.L.
10.Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 3561 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Covasna.
11.Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea d-lui Imre Csaba Loránd, reprezentantul orașului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Gospodărie Comunală S.A. pentru a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație pe perioada 2013-2017.
12.Informarea trimestrială a compartimentului administrarea domeniului public și privat cu privire la bunurile care aparțin domeniului public al orașului și care nu sunt întabulate în cartea funciară.
13.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2017.
14.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III, anul 2017.
15.Diverse.
16.Punct suplimentar - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/2017 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului "Şcoală după Şcoală" în oraşul Covasna.

Ședinţa extraordinară din 20 octombrie

Nr. crt.Ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre  privind dotarea pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și echipament de pompare.
02.Proiect de hotărâre  privind aprobarea încadrării drumului DC 14, aflat în administrarea UAT Covasna pe nivelul de viabilitate II. şi de intervenţie pe periada de iarnă.

Ședinţa extraordinară din 10 octombrie

Nr. crt.Ordinea de ziFişier
01.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru S.C. Orkla Foods Romania S.A.
02.Proiect de hotărâre  privind modificarea Anexei nr.4 la HCL nr. 116/2017 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 107/2017 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.