Anunțuri


Anunț privind punerea la dispoziția deținătorilor de imobile a unor cantități de piatră cubică

În atenția proprietarilor/deținătorilor de imobile situate în Orașul Covasna!

Vă informăm, că Primăria Orașului Covasna pune la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile cantități de piatră cubică, în scopul amenajării/pavării suprafețelor de domeniu public situate între limita de proprietate privată (gard, poartă, perete, etc.) și trotuarul/partea carosabilă a drumului public. Cantitățile de piatră cubică se alocă la solicitarea scrisă a beneficiarului, prin care se va indica adresa administrativă și dimensiunile suprafeței propuse a fi amenajată. Solicitantul își va lua angajamentul să utilizeze piatra cubică astfel pusă la dispoziție doar în scopul sus indicat, asumându-și obligația de a pune în operă materialul pe propria sa cheltuială.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa inspectorilor de specialitate din cadrul biroului gospodărire comunală, la sediul primăriei (camera nr.3), sau la nr. de telefon 0267340001.


Anunț privind Program rabla local 2023

Începe depunerea documentelor

Administrația Fondului pentru Mediu a comunicat Primăriei Orașului Covasna lista finală cu persoanele înscrise în cadrul programului Rabla local. 75 de proprietari de autoturisme mai vechi de 15 ani s-au înscris pentru casarea maşinii în schimbul sumei de 3.000 de lei.

UPDATE: 15. noi. 2023.  Prelungirea termenului de depunere a documentelor până la data de 30 Noiembrie 2023

Primăria Orașului Covasna anunță persoanele înscrise în Programul rabla local 2023 asupra prelungirii termenului de depunere a documentelor, până la data de 30.11.2023.

Persoanele înscrise în Program sunt așteptate la sediul Primăriei, cu următoarele acte:

 1. Cerere de participare la Program

 2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 3. Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul

 4. Cartea de identitate a autovehiculului, în copie conformă cu originalul

 5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului, în copie conformă cu originalul

 6. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat

 7. Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local

 8. Împuternicire în original sau copie legalizată și actul de identitate al împuternicitului, dacă este cazul

 9. Extras de cont pe numele solicitanului de finanțare – din care să rezulte contul IBAN

  ANEXĂ


Locul unde trăim - imaginea noastră

Primăria orașului Covasna aduce la cunoștința locuitorilor că organizează și în acest an concursul ”Locul unde trăim – imaginea noastră” conform HCL nr.111/2023.

Concursul se desfășoară în două secțiuni: casă familială și curtea aferentă, respectiv blocul de locuință și scara aferentă.

Premiile ce se vor acorda câștigătorilor sunt următoarele:

 • Casă familială: Premiul I - 1.200 lei; Premiul II – 1.000 lei; Premiul III – 800 lei

 • Bloc de locuințe: Premiul I - 7.000 lei; Premiul II - 4.000 lei; Premiul III - 2.500 lei

 

Intenția de participare se poate depune la sediul Primăriei orașului Covasna, biroul 6 sau se poate trimite on-line la adresa de e-mail: primar@primariacovasna.ro. Termenul de depunere este de 15 august 2023.

Formularul se poate descărca de >> AICI << sau se poate ridica de la sediul Primăriei orașului Covasna, biroul 6.

 

 
Plafonarea prețului la energie electrică

Vă aducem la cunoștință că clienții casnici:

 • care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor
 • care au în întreţinere cel puţin trei copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ
 • familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care urmează o formă de învățământ

pot beneficia de plafonarea prețului la energie electrică prin completarea și depunerea unor formulare. Este important că persoana care completează declarația să fie titularul de contract de furnizare a energiei electrice.

Cererile completate se pot depune la sediile Electrica, sau se poate trimite on-line la adresa de mail:clienti@electricafurnizare.ro. Formularele de cerere și de declarație se poate ridica și de la sediul Primariei Covasna.!

ANEXE:  1. Cerere     2. Declarație pe propria răspundereAnunț de interes public

Primăria oraşului Covasna intenţionează să finalizeze în acest an aplicarea legilor funciare. Astfel, invităm proprietarii/moştenitorii acestora care au adeverinţele eliberate în baza Legii nr. 18/1991, pentru teren agricol, şi nu au încă titlu de proprietate să se prezinte la Primăria oraşului, camera 6, până în data de 28 februarie 2022, cu o cerere în care să se precizeze dacă au lipsă teren, indicând în ce zonă, tarla, parcela, şi dacă au primit în posesie suprafaţă în compensarea deficitului, în ce zonă, tarla, parcela.

La cerere solicităm să se depună copii ale cărţilor de identitate ale proprietarilor, moştenitorilor, certificate deces ale proprietarilor înscrişi în adeverinţele provizorii de proprietate care au decedat între timp, adeverinţele provizorii în copie, fişe de punere în posesie în copie, tabele parcelare privind amplasamentul aflat în posesie.

La Primăria oraşului Covasna este afişată situaţia din anexele validate privind poziţiile pentru care nu sunt emise titluri de proprietate.


Întrerupere alimentare energie electrică

Întrerupere alimentare energie electrică pe data de 09. iunie ac. în str. Pava de Sus,str. A.Șaguna, str. Iustinian Teculescu, str. Verde, str. Stejarului, str. Varului, str. Mihai E. de la Piața Eroilor până la str. Varului.

Detalii aici: link


Anunţ privind funcționarea pieții

Primăria Orașului Covasna vă aduce la cunoștință faptul că începând cu data de 06.06.2020 Piața Agroalimentară și nealimentară va funcționa după următorul program:

Luni-Vineri – între orele 08.00 - 16.00

Sâmbătă – între orele 07.00-15.00

Duminică – Închis


Anunţ privind intabularea gratuită a suprafețelor de teren din extravilanul orașului Covasna

În conformitate cu prevederile art. 9 alin.34 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 se finanţează lucrările de inregistrarea sistematică ( intabularea gratuită a suprafeţelor din extravilan). Pe teritoriul administrativ al oraşului Covasna se va realiza în următoarele tarlale: Hosszu tarla nr.130, Gecsehegy nr. 134, Demetag nr. 131, Kismező nr. 143, Téglaverem nr. 143, Árokköze nr. 144, 145, 146, 147, 149, 152, Bogáncsos, nr. 150, Sás ,nr. 151, Aszalosdombja, nr. 152, Vizköze, nr. 154, Nagyutrajővő, nr. 162, 163, Tőkés , nr. 160, 164, 165, 166, Csaholy , nr. 167, 168, 169, 170, Királydombja, nr. 171, 172, 173.

Pentru a informa proprietarii cu privire la actele solicitate pentru intabulare din tarlalele sus menţionate şi programul de lucru, vă invităm la data de 12.04.2019 ora 11, la Casa de Cultură a oraşului Covasna

Primar,
Gyerő József