Informaţii utile privind asistenţa socială în oraşul Covasna

Anunţ privind sprijinul material acordat sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde

În vederea obținerii sprijinului material acordat sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde al cărui cuantum este de 250 lei și care se acordă o dată la două luni până la data de 31.12.2022, conform O.U.G nr.63/2022, familiile cu cel puțin doi copii în întreținere care NU beneficiază de alocație pentru susținerea familiei și ale căror venituri lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, precum și familiile monoparentale indiferent de numărul de copii în întreținere care NU beneficiază de alocație pentru susținerea familiei și ale căror venituri lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei se pot prezenta la sediul Direcției Asistență Socială Covasna, str.1 Decembrie 1918, nr.1 începând cu data de 09.06.2022 și până la data de 25 a fiecărei luni, în vederea depunerii de către reprezentantul familiei a dosarului, care trebuie să conțină:

 • cererea și declarația pe propria răspundere;
 • copii ale documentelor de identitate ale mebrilor familiei;
 • documente privind starea civilă (certificat de casătorie, certificat de deces, sentință de divorț);
 • documente privind veniturile realizate în ANUL 2022.

Informații suplimentare Direcția Asistență Socială Covasna, telefon 0267-340001.


Anunţ privind acordarea unui stimulent financiar în suma de 500 lei net/familie și un Certificat al Nunții de Aur

Având in vedere prevederile HCL nr. 166/2021 cu privire la acordarea unui stimulent financiar și a Certificatului Nunții de Aur familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, Primăria Orașului Covasna și Consiliul local al Orasului Covasna, prin Direcția de Asistență Socială Covasna susține valorile și echilibrul socio- economic al familiei prin măsuri punctuale de sprijin financiar și își propune să conștientizeze covăsnenii cu privire la importanța stabilității în căsnicie, rolul acesteia și contribuția pe care o are la dezvoltarea comunității locale.

Astfel, se va acorda un stimulent financiar în suma de 500 lei net/familie și un Certificat al Nunții de Aur pentru familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie cu domiciliul in orașul Covasna, in cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • Ambii soți să aibă domiciliul în orașul Covasna de cel puțin 25 de ani, dovada făcându-se prin declarație pe propria răspundere și pe baza anchetei sociale precum și altor acte doveditoare;
 • Familia solicitantă (ambii soți) să nu aibă datorii față de bugetul local;
 • Să implinească 50 de ani de căsnicie neintreruptă în anul bugetar al acordării stimulentului și certificatului;
 • Ambii soți să fie în viață la data depunerii cererii;

Actele necesare solicitării Stimulentului financiar și a Certificatului Nunții de Aur:

 • Cerere tipizată
 • Actele de identitate pentru ambii soți
 • Certificatul de căsătorie
 • Istoric de domiciliu eliberat de SPCLEP Covasna
 • Act de proprietate (contract de vânzare- cumpărare, alte documente care atestă locuirea în fapt in orașul Covasna de 25 de ani)
 • Certificat de Atestare Fiscală eliberat de către Direcția Economică din cadrul Primăriei Orașului Covasna pentru ambii soți
 • Opțional- maxim 50 de poze ale familiei (căsătorie, botezuri, zile de naștere, etc)
 • Extras de cont, după caz.

Familia solicitantă are posibilitatea de a preda maxim 50 de poze de familie, poze cu care Direcția de Asistență Socială va organiza pentru fiecare familie o prezentare in format editabil, ilustrând povestea familiei din anul căsătoriei până la anul aniversării nunții de aur.

Premierea festivă va avea loc în fiecare an în cadrul Zilelor Orașului Covasna, astfel cererea și actele doveditoare se vor depune până la data de 15 august în cursul fiecărui an. În cazul în care nu vor fi organizate zilele orașului, premierea festivă va avea loc în data de 1 octombrie- Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Cererea însoțită de actele doveditoare va fi depusă personal sau prin împuternicit la Primăria Orașului Covasna, la Biroul de Registratură și Relații cu Publicul, nr. 6. Solicitantii pot depune dosarul incepand cu luna februarie 2022. Pentru informații suplimentare solicitanții pot apela la Direcția de Asistență Socială Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1. Tel: 0267340001.


Anunţ privind acordarea ajutorului de încălzire.

 

Dosarele pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire pe perioada sezonului rece - noiembrie 2021-martie 2022 - şi a suplimentului pentru energie, se pot depune lunar pâna la data de 20 a fiecărei luni, la Birul de ajutor social (camera 25) din incinta Primăriei oraşului Covasna, conform următorului program cu publicul:

Luni şi Marţi, între orele 9-12

Miercuri şi Joi, între orele 13-16

 

În conformitate cu prevederileLegii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privindstabilireamăsurilorde protecţiesocialăpentruconsumatorulvulnerabilde energie:

În funcţie de sistemul de încălzireutilizatînlocuinţă, categoriile de ajutoarepentruîncălzire pe perioadasezonuluirecenoiembrie 2021-martie 2022 sunt:

 • -ajutorpentrugaze naturale -ajutorpentruenergieelectrică
 • -ajutorpentrucombustibilisolizişi/saupetrolieri

Ajutorul se acordăînfuncţie de venitulmediu net lunar pe membru de familiesau al persoaneisingure, du caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

 • a) înproporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu maimultdecâtconsumulfacturat, însituaţiaîn care venitulmediu net lunar pe membru de familiesau al persoaneisingureeste de până la 200 lei.
 • b) înproporţie de 90%,însituaţiaîn care venitulmediu net lunar pe membru de familiesau al persoaneisingureestecuprinsîntre 200,1 lei şi 320 lei.
 • c) înproporţie de 80%,însituaţiaîn care venitul net mediu lunar pe membru de familiesau al persoaneisingureestecuprinsîntre 320,1 lei şi 440 lei.
 • d) înproporţie de 70%, însituaţiaîn care venitul net mediu lunar pe membru de familiesau al persoaneisingureestecuprinsîntre 440,1 lei şi 560 lei.
 • e) înproporţie de 60%,însituaţiaîn care venitul net mediu lunar pe membru de familiesau al persoaneisingureestecuprinsîntre 560,1 lei şi 680 lei.
 • f) înproporţie de 50%, însituaţiaîn care venitul net mediu lunar pe membru de familiesau al persoaneisingureestecuprinsîntre 680,1 lei şi 920 lei.
 • g) înproporţie de 40%, însituaţiaîn care venitul net mediu lunar pe membru de familiesau al persoaneisingureestecuprinsîntre 920,1 lei şi 1.040 lei.
 • h) înproporţie de 30%, însituaţiaîn care venitul net mediu lunar pe membru de familiesau al persoaneisingureestecuprinsîntre 1.040,1 lei şi 1.160 lei.
 • i) înproporţie de 20%,însituaţiaîn care venitul net mediu lunar pe membru de familiesau al persoaneisingureestecuprinsîntre 1.160,1 lei şi 1.280 lei.
 • j) înproporţie de 10%,însituaţiaîn care venitul net mediu lunar pe membru de familieestecuprinsîntre 1.280,1 lei şi 1.386 lei.
 • k) înproporţie de 10%,însituaţiaîn care venitul net mediu lunar al persoaneisingureestecuprinsîntre 1.280,1 lei şi 2.053 lei.

Venitulmediu net lunar până la care se acordăajutorulpentruîncălzireeste de 1.386 lei/persoană, încazulfamiliei, şi de 2.053 lei, încazulpersoaneisingure.

Valoarea de referinţă, înfuncţie de sistemul de încălzireutilizat, se actualizeazăprinhotărâre a Guvernuluişi nu poate fi maimică de:

 • a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale;
 • b) 500 lei/lună,pentruenergieelectrică;
 • c) 320 lei/lună,pentrucombustibilisolizişi/saupetrolieri.

Ajutorulpentruîncălzire se acordă pe bază de cerereşideclaraţie pe propria răspundereprivindcomponenţafamiliei, veniturileacesteiaşisistemul de încălzireutilizat.

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează: -începând cu luna depuneri icererii, pentru cei care au depus documentele până la datade 20 a lunii respective.

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea de1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 • a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 • b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 • c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 • d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzire a locuinţei sau separat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de acordare. În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi persoanele singure depun la primăria în a cărei rază teritorială au locuinţa o cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind, după caz, componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, si o copie după facturile la energie electrică și gaze naturale. În situaţia în care se solicită şi ajutorul pentru încălzire se va depune o singură cerere şi declaraţie pe propria răspundere.

Formularele de cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala se pot descarca de pe site-ul Primariei orasului Covasna (www.primariacovasna.ro) sau se pot procura de la Biroul de ajutor social (camera 25)din incinta Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr.1. Dosarele de incalzire se vordepune la camera 25.

Formularul de cerere 1

Formularul de cerere 2

Acte necesare


Anunț privind acordarea „Trusoului pentru nou- născuţi”

Avand in vedere prevederile Metodologiei privind acordarea unui „Trusou pentru nou- născuţi”, Anexa la HCL nr. 31/2021 cu privire la acordarea unui trusou pentru nou – născuţi în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor, actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor, Primaria Orasului Covasna acorda pentru nou- nascuţi un trusou constând în produse destinate nevoilor de creştere şi îngrijire a copilului in primele luni de viaţă.

Criteriile pentru acordarea „Trusoului pentru nou- născuţi”


Informații utile absolvenților promoției 2021

Vezi aici documentația anexată


Comunicat de presă privind programul online de formare pentru părintii singuri vulnerabili în
dezvoltarea competențelor lor de alfabetizare, calcul, competențe digitale, simțul inițiativei și
abilități antreprenoriale.


Anunț

În conformitate cu prevederile art.61 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în scopul valorificării forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere în cazul persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social. În acest scop, la registratura Primăriei oraşului Covasna se pot înregistra solicitările persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza oraşului Covasna

Persoanele care solicită forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere, se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii sezoniere.

Remunerarea activităţii desfăşurate, norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

             PRIMAR,                                                                                   SECRETAR GENERAL,
      GYERŐ JÓZSEF                                                                                   VASILICA  ENEA

Data postării anunțului: 13. ianuarie 2021.


Cererile si solicitările Dvs din domeniul asistenţei sociale pot fi depuse în scris la Registratura Primăriei oraşului Covasna, str.Piliske nr.1, (camera 6) sau prin posta electronică la adresa de e-mail primar@primariacovasna.ro


 Informare privind proiectul „Venus – împreună pentru o viață în siguranță”

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice
Contract POCU: 465/4/4/128038
Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”
Partener DGASP COVASNA

NU mai poți suporta VIOLENȚA DOMESTICĂ zilnic? Ai ajuns la capătul puterilor și vrei doar LINIȘTE ȘI O VIAȚĂ NORMALĂ?

ACUM NU MAI ESTI SINGURĂ! DACĂ AI NEVOIE DE AJUTOR ȘI VREI O NOUĂ VIAȚĂ, Schimbarea stă în PUTEREA TA!

Sună, transmite un e-mail sau mergi direct ACUM la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna pentru a afla cum poți să beneficiezi, prin proiectul POCU "VENUS / Împreună pentru o viață în siguranță!" , GRATUIT din luna martie 2020, de unul sau mai multe servicii:

 • GĂZDUIRE pe o perioadă de până la 1 an în cadrul unei LOCUINȚE PROTEJATE
 • CONSILIERE PSIHOLOGICĂ, respectiv, pograme specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală în scopul de adepăși siituația de criză.
 • CONSILIERE PENTRU ORIENTARE VOCAȚIONALĂ, FORMARE PROFESIONALĂ ȘI INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin dezvoltarea de competență în vederea creșterii oportunităților de ocupare a forșei de muncă.

Vă puteți interesa la sediul intituției sau la numerele de telefon: 0722 327 158; 0267-314 660 interior 136/137.


Anunț cu privire la distribuiea măștilor de protecție

Conform prevederilor OUG nr. 78/2020, în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, în perioada 9-18 septembrie 2020, Primăria oraşului Covasna va distribui măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza orasului Covasna:

-pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei
-persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute de art. 42 şi 58 din Legea nr. 448/2006

Fiecare persoană eligibilă beneficiază de 50 de măşti de protecţie, o singură dată, indiferent de categoria de persoane defavorizate căreia îi aparţine, la data distribuirii măştilor. Distribuirea măştilor se va face pe baza cărţii de identitate/certificatului de naştere, la Biroul de ajutor social, camera 25 din incinta Primariei orasului Covasna str. Piliske nr.1, conform programului: luni-joi orele 8-16, vineri intre orele 8-13.


Anunț cu privire la acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Începand cu data de 24 august 2020, Primăria Orasului Covasna demarează actiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe support electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădinița), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minim acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

– să aibă domiciliul/reședinta in orasul Covasna;
– venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei pentru copiii înscriși în învățământul de stat primar și gimnazial;
– venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 284 lei lei pentru copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar;
- să facă dovada înscrierii copilului la grădinița sau școala.

Pentru anul școlar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 25.08.2020 – 09.09.2020 la Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Covasna, (persoana de contact: Réti Szende Borbála), însoțite de următoarele acte doveditoare:

 • acte de identitate ale părinților /repezentantului legal (copie);
 • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal în copie, după caz (dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/hotarârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;
 • certificatele de nastere ale copiilor copie;
 • dovada înscrierii la grădiniță/școală ;
 • certificat de deces părinte (unde este cazul) copie ;
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente.

             PRIMAR,                                                                                   SECRETAR GENERAL,
        GYERŐ JÓZSEF                                                                                  VASILICA  ENEA

Descarcă cererea de aici >>


Anunț cu privire la acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde

Prin OUG nr.115/16.07.2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, s-a stabilit acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru următoarele categorii de persoane:

a)-persoanele care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, respectiv 704 lei, în vârstă de 75 de ani impliniți sau peste această vârstă;
b)-persoanele/familiile fără adăpost, inclusiv cele care au fost evacuate și familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

Cererile se depun la Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Covasna (persoana de contact: Réti Szende Borbála) incepand cu data de 25.08.2020 ,cu urmatoarele acte doveditoare:

 • acte de identitate
 • documentele care atesta veniturile realizate (cupon pensie, cupon indemnizatie handicap etc, din luna anterioara depunerii cererii, in cazul persoanelor in varsta de 75 de ani impliniti sau peste aceasta varsta)
 • ordin de evacuare – in cazul persoanelor care au fost evacuate

             PRIMAR,                                                                                   SECRETAR GENERAL,
        GYERŐ JÓZSEF                                                                                  VASILICA  ENEA

Descarcă cererea de aici >>


SERVICII SOCIALE OFERITE DE CATRE D.G.A.S.P.C. COVASNA

Complex de servicii comunitare Târgu Secuiesc
 • Centru de zi pentru copilul neglijat, abuzat
 • Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane cu handicap
 • Centru de integrare prin terapie ocupaţională
 • Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane cu handicap
Complex de servicii comunitare Baraolt
 • Centru rezidenţial pentru copii cu handicap
 • Centru de reabilitare
 • Centru de zi
Complex de servicii comunitare Sfântu Gheorghe
 • Centru de zi Sfântu Gheorghe
 • Centru maternal Sfântu Gheorghe

Centru de plasament nr.2 Târgu Secuiesc

Centru de plasament Olteni

Centru de reabilitare Târgu Secuiesc

Complex de servicii a copiilor cu handicap „Székely-Pótsa” Chilieni

Centru de primire în regim de urgenţă „Prinţ şi cerşetor” Sfântu Gheorghe

Centru de sprijin şi suport pentru tineri peste 18 ani Sfantu Gheorghe

Centru de reabilitare pentru copii cu tulburări din spectrul autist/deficienţe senzoriale Sfântu Gheorghe

Case de tip familial

Căminul pentru persoane vârstnice Hăghig

SERVICII ACREDITATE ALE S.P.A.S.-urilor LOCALE DIN JUDEŢUL COVASNA

 • Cantină socială –Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc
 • Cămin pentru persoane vârstnice - Sf. Gheorghe
 • Creșă cu program de lucru zilnic –Sf. Gheorghe
 • Centru de zi pentru copii din familii în dificultate (de tip after school) – Hăghig
 • Centrul de zi de informare si consiliere-oras Covasna,
 • Consiliere socială – Dalnic;
 • Consiliere socială și informare – Belin,Barcani, Bățani, Bodoc, Boroșneu Mare, Brăduț, Brateș, Dobârlău, Hăghig, Mereni, Valea Crișului, Ghidfalău, Zăbala, Baraolt, Tg. Secuiesc, Bixad, Micfalău, Reci;
 • Consiliere socială, informare, stabilirea drepturilor sociale - Arcuș, Catalina, Chichiș, Estelnic, Ghelința, Lemnia, Malnaș, Sita Buzăului, Turia, Vâlcele, Varghiș, Zagon, Ozun, Sânzieni, Valea Mare;
 • Îngrijire și asistență socio-medicală la domiciliu–Arcuș,
 • Centru de servicii sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap– Bodoc
 • Asistența persoanelor cu handicap grav –Brateș, Comandău, Reci,
 • Activități de identificare a nevoilor sociale individuale și de grup – activități și servicii de consiliere –Cernat
 • Activități de identificare a nevoilor sociale individuale, familiale și de grup/activități de informare și servicii de consiliere –Comandău
 • Activități de identificare a nevoilor sociale individuale și de grup și activități de informare și servicii de consiliere –Poian

SERVICII ŞI PROGRAME FURNIZATE DE ASOCIAŢII ŞI ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE DIN JUDETUL COVASNA

 • Îngrijire la domiciliu- Fundaţia Creştină Diakónia, Societatea Națională de Cruce Roşie Filiala județului Covasna, Fundaţia Izabella, Asociaţia Háromszéki Mára Szociális és Közművelődési Egyesület, Asociaţia Caritas Alba Iulia Filiala Sf. Gheorghe
 • Centru de integrare prin terapie ocupațională pentru tineri cu handicap - Fundaţia Creştină Diakónia, Asociația Casa Laura – Laura Ház Baraolt,
 • Informare şi consiliere - Fundaţia Creştină Diakónia, Asociaţia Pro Nobis – Sf. Gheorghe,
 • Centru de zi - Fundaţia Creştină Diakónia, Asociaţia Háromszéki Mára Szociális és Közművelődési Egyesület, Fundaţia Sfântul Francisc
 • Terapie şi asistenţă familială - Asociaţia Pro Nobis –Sf. Gheorghe, Asociaţia Caritas Alba Iulia Filiala Sf. Gheorghe,
 • Servicii rezidenţiale/Case de tip familial:- Asociația de Binefacere „Sfânta Iustina”, Fundaţia Sfântul Francisc, Căminul de bătrâni- Asociaţia Caritas Alba Iulia Filiala Sf. Gheorghe
 • Servicii sociale primare - Serviciul de Ajutor Maltez în România
 • Sprijin şi orientare profesională pentru reintegrare - Asociaţia Pro Nobis – Sf. Gheorghe


Anunț cu privire la activitatea sezonieră

În conformitate cu prevederile art.61 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în scopul valorificării forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere în cazul persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social. În acest scop, la registratura Primăriei orașului Covasna se pot înregistra solicitările persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza orașului Covasna

Persoanele care solicită forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere, se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii sezoniere.

Remunerarea activităţii desfăşurate, norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
             PRIMAR,                                                                                   SECRETAR GENERAL,
      GYERŐ JÓZSEF                                                                                   VASILICA  ENEA

 


ANUNȚ

privind acordarea ticheteloe sociale

În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie, prin Legea nr.248/2015 s-a instituit stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale cu o valoare nominala de 50 lei.

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. (283 lei venit net pe membru de familie).

Dreptul la stimulent se acordă lunar, în perioada septembrie-iunie, începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere întocmita de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia, înscrierea si frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă.
Cererile se vor depune la Primaria orasului Covasna, persoana de contact – inspector, Reti Szende.
Beneficiarul stimulentului este copilul iar titularul tichetului  social pentru gradinita este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului. Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului.

Stimulentul educational sub forma de tichete sociale se distribuie lunar de către primarie. Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniţă în perioada de valabilitate, numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.


             PRIMAR,                                                                                   SECRETAR GENERAL,
      GYERŐ JÓZSEF                                                                                   VASILICA  ENEA

 

ACTE NECESARE


pentru a beneficia de stimulente educationale sub forma de  tichete sociale


 • - dosar plic
 • - cererea si declaratia pe propria raspundere (se distribuie de primarie, persoana de contact Reti Szende)
 • - cartea de identitate pentru sot sotie, barbatul si femeia necasatoriti care locuiesc si se gospodaresc impreuna, persoana singura
 • - livretul de familiei si cerificatele de nastere ale copiilor sau alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
 • - Acte doveditoare privind veniturile nete lunare ale familiei: adeverinta salariu, cupon pensie, adeverinta Registrul agricol, adeverinta de venit pe anul 2019 eliberata de Serviciul Fiscal Municipal Targu Secuiesc etc.

Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare aparuta în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

Cererile însoţite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei la sediul primăriei.

***

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional, cu exceptia următoarelor: sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, alocaţia de stat pentru copii, ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale, sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale, sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă. Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de Serviciul Fiscal Municipal Targu Secuiesc sau de alte autorităţi competente, cupoane pensii, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.


ANUNȚ

privind procedura de încredințare a copilului spre îngrijire de cître alte persoane în cazul părinților care pleacă la muncă în străinătate

Conform prevederilor art.104, 105 106 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.
Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.
Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă.
Aceste dispozitii sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Persoana desemnată de catre parinte/parinti/tutore, trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil. Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni. Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată de catre parinte/tutore. Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei. La cerere se ataşează acte din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor materiale şi garanţiilor morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil (ex: cazierul judiciar, adeverinte de venituri, copii xerox ale actelor de stare civila).

Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia.
Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea.
După ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul.
Instanţa de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorităţii părinteşti.

Pentru informatii suplimentare privind procedurile legale aplicabile in cazul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, persoanele interesate se pot adresa Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Covasna, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.1, oras Covasna sau la tel nr.0267340001.

 

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEAANUNȚ

cu privire la PROCEDURĂ-CADRU de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap

In conformitate cu prevederile art.6 lit.b, art.7 si art.8 alin.1 si alin.2 din Anexa: PROCEDURĂ-CADRU de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap, a Ordinului nr. 2298/2012:

Persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicită reevaluarea în vederea obţinerii unui nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, vor depune la registratura primăriei un dosar care va contine urmatoarele:


a) cerere-tip de evaluare complexă;
b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale:

 • 1.referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
 • 2.scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH (Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap);
 • 3.copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
 • 4.investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei; e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.
f) copia carnetului de conducere si a certificatului de incadrare in grad de handicap, anterior SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă.

 

Dosarul se poate depune de către persoana solicitantă sau reprezentantul legal al acesteia.

 

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEA


Programul Şcoală după şcoală în oraşul Covasna

Prin HCL 113/2018 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului “Şcoala după şcoala” în oraşul Covasna, s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat cu Liceul “Kőrösi Csoma Sándor”, Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” şi Fundaţia Creştină Diakónia, în vederea finanţării Programului “Şcoala după şcoală”, în procent de 50% din costul total de implementare pentru grupele de program ale elevilor defavorizaţi, echivalentul sumei de 51.111 lei / 9 luni, cu condţia ca Fundaţia Creştină Diakónia să contribuie cu procentul de 50%, echivalentul sumei de 51.111 lei / 9 luni.

Programul se va desfăşura timp de 4 zile pe săptămână (luni-joi), zilnic timp de 4 ore în perioada anului şcolar 2018-2019. Beneficiarii programului sunt 30 de copii din cadrul Liceului “Kőrösi Csoma Sándor” si 15 copii din cadrul Şcolii Gimnaziale “Avram Iancu”. Pe lângă programele educaţionale, copiilor li se asigură şi o masă caldă.


Informare privind asistentul personal profesionist.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 548 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist:

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana care doreşte să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către DGASPC (Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului) în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime, disponibilitatea de a îngriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave SIDA, precum şi motivaţia pentru care doreşte să devină asistent personal profesionist.

Cererea persoanei care doreşte să devină asistent personal profesionist va fi însoţită de următoarele documente:

a) copii de pe actele de stare civilă;
b) copie de pe dovada absolvirii învăţământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
c) o scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu solicitantul, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte pentru activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
d) adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
e) copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/ persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
f) declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
g) copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist.

Evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestare este realizată de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii solicitantului.

Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilităţii atestatului şi în condiţii specifice privind munca la domiciliu. Contractul individual de muncă al asistentului personal profesionist se încheie cu DGASPC sau cu furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.

Contractul individual de muncă începe să îşi producă efectele la data emiterii dispoziţiei care stabileşte măsura de protecţie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.


Informare privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor:

- Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei.

Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserţie se acordă astfel:

a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de concediu pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 7 ani si indemnizatie lunara.


Informare privind acordarea stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale cu o valoare nominală de 50 lei.

În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie, prin Legea nr.248/2015 s-a instituit stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale cu o valoare nominală de 50 lei.
Stimulentele educaţionale se acordă fiecarui copil provenit din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

 • a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b)venitul lunar pe membru de familie este 284 lei.

Dreptul la stimulent se acordă lunar, în perioada septembrie-iunie, începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere întocmită de către reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia, înscrierea şi frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă. Cererile se vor depune la Primăria oraşului Covasna, persoana de contact Opra Debreczi Beáta.

Beneficiarul stimulentului este copilul iar titularul tichetului social pentru gradiniţă este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului. Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului. Stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale se distribuie lunar de către primarie. Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniţă în perioada de valabilitate, numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.

Pentru a beneficia de stimulente educaţionale sub forma de tichete sociale aveţi nevoie de următoarele acte:

 • dosar plic
 • cererea şi declaraţia pe propria răspundere (se distribuie de primărie, camera 1, persoana de contact Opra Debreczi Beáta)
 • cartea de identitate pentru soţsoţie, barbatul şi femeia necăsătoriţi care locuiesc şi se gospodăresc împreună, persoană singură
 • livretul de familiei şi cerificatele de naştere ale copiilor sau alte acte doveditoare privind componenţa familiei
 • Acte doveditoare privind veniturile* nete lunare ale familiei (adeverinţă salariu, cupon pensie, adeverinţă Registrul agricol, adeverinţă de venit pe anul 2016 eliberată de Serviciul Fiscal Municipal Târgu Secuiesc etc.)

 

Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare aparuta în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

Cererile însoţite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei la primărie până la data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul şcolar 2015-2016 cererile, însoţite de documentele justificative, se pot depune până la data de 30 aprilie 2016.

*La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional, cu exceptia următoarelor: sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, alocaţia de stat pentru copii, ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale, sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale, sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă. Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de Serviciul Fiscal Municipal Targu Secuiesc sau de alte autorităţi competente, cupoane pensii, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.


Informare privind venitul minim garantat conform legii nr. 416/2001.

Conform prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011 cu modificarile si completarile ulterioare:

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se completează de către reprezentantul familiei.

Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite să beneficieze de ajutor social.

În situaţia în care solicitarea ajutorului social sau a alocaţiei pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se produce ulterior aprobării acordării unuia din drepturile menţionate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea şi declaraţia pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 a din HG nr.50/2011.

Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:

 • a)certificatele de naştere ale copiilor;
 • b)livretul de familie;
 • c)certificatul de căsătorie;
 • d)hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • e)actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • f)acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ;
 • g)acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
 • h)după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

Actele de identitate sunt, după caz, următoarele:

 • a)buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
 • b)documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.

   

  La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia următoarelor categorii de venituri:

 • a)alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b)alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • c)bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d)ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, cu completările ulterioare;
 • e)bursele şcolare şi sumele acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • f)stimulentul educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 • g)sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;
 • h)sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională», prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional;
 • i)veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are următoarele obligaţii:

 

 • să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
 • să furnizeze toate informaţiile necesare pentru efectuarea anchetei sociale;
 • să efectueze sau, după caz, să asigure prin alte persoane apte de muncă din familie efectuarea orelor prevăzute la art. 6 alin. (2)-(6) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

 ANEXA nr. 4: LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

Bunuri mobile(*)

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate în stare de funcţionare.

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

Terenuri/animale şi/sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: 

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social/alocatiei pentru sustinerea familiei/ajutorului pentru incalzirea locuintei

DESCARCĂ DE AICI:

 

 


Anunţ privind modelul cererii-tip pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare conform Ordinului nr. 1985 din 4 octombrie 2016

În Monitorul Oficial nr.1019 din 19.12.2016 a fost publicat Ordinul nr. 1985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.

Detalii aici:  

Descarcă de aici cererea către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională: 

Descarcă de aici cererea către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului: 

Centrul de zi de informare și consiliere