Hotărârile Consiliului Local din anul 2024Fişier
HCL 88/2024 privind aprobarea obiectivului de investiții „Regenerare urbană zonă centrală în Orașul Covasna; Punerea în valoare a factorilor naturali de cură si a atractiilor turistice din orașul Covasna, prin crearea unui traseu de cură pe teren și construirea unui punct de observare-Panorama orașului” și a cheltuielilor legate de proiect.
HCL 87/2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiții “Punerea în valoare a factorilor naturali de cură si a atractiilor turistice din orașul Covasna, prin crearea unui traseu de cură pe teren și construirea unui punct de observare-Panorama orașului”.
HCL 86/2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici aferent obiectivului de investiții "Regenerare urbană zonă centrală în Orașul Covasna"
HCL 85/2024 cu privire la modificarea prețului de pornire pentru valorificarea masei lemnoase fasonat la drum auto din fondul forestier, proprietatea publică a orașului Covasna, pentru anul 2024
HCL 84/2024 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor pășuni aflate în proprietatea privată a orașului Covasna.
HCL 83/2024 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 82/2024 privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi
HCL 81/2024 cu privire la completarea HCL nr. 127/2022 privind aprobarea lansării Programului local de popularizare și stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraș Covasna.
HCL 80/2024 privind constatarea apartenentei la domeniul public al orasului Covasna a unor bunuri imobile situate in orasul Covasna, str. Gabor Aron nr. 10.
HCL 79/2024 cu privire la aprobarea vânzării unui locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea privata a orasului Covasna.
HCL 78/2024 cu privire la numirea unui manager interimar la Casa de Cultură a orașului Covasna
HCL 77/2024 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale și finale a managementului Casei orășenești de Cultură Covasna
HCL 76/2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia, începând cu data de 1 iunie 2024
HCL 75/2024 privind modificarea HCL NR. 198/2023 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna conform Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările ulterioare
HCL 74/2024 privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase fasonate scoasă la drum auto, din pășunile comunale ale orasului Covasna, proprietatea orașului Covasna.
HCL 73/2024 privind modificarea HCL nr. 91/2023 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială în străzile Kőrösi Csoma Sándor, Debreczi Sándor, Livezilor”, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL 72/2024 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială în străzile Țiglăriei, Kós Károly, Filaturii, Florilor, Salcâmului, Târgului, Apelor, Toamnei, Gazdane Olosz Ella, Baia de piatră” în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.
HCL 71/2024
HCL 70/2024 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.12.2023
HCL 69/2024 cu privire la rectificarea bugetului general al orașului Covasna pe anul 2024.
HCL 68/2024 privind aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere şi aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com SRL pe anul 2023
HCL 67/2024 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 66/2024 cu privire la desemnarea membrilor comisiei pentru predarea - preluarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov şi trecerea acestora în domeniul public al oraşului Covasna, judeţul Covasna.
HCL 65/2024 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2024, pentru proiectele sportive.
HCL 64/2024 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2024, pentru proiectele educaționale
HCL 63/2024 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2024, pentru sprijinirea cultelor religioase.
HCL 62/2024 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2024, pentru proiectele culturale
HCL 61/2024 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Covasna a Clădirii Poligon și aprobarea demolării acesteia.
HCL 60/2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2025
HCL 59/2024 cu privire la aprobarea susținerii financiare a asociației sportive “Asociaţia Sportivă Covasna ”în anul 2024 în vederea promovării și dezvoltării activității sportive în orașul Covasna
HCL 58/2024 cu
HCL 57/2024 cu
HCL 56/2024 cu
HCL 55/2024 cu
HCL 54/2024 cu
HCL 53/2024 cu
HCL 52/2024 cu
HCL 51/2024 cu privire la contractarea serviciilor de audit statutar pentru auditarea situaţiilor financiare ale S.C. Gos Trans Com S.R.L. aferente anilor 2023, 2024 şi 2025
HCL 50/2024 cu privire la aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul oraşului Covasna, pentru anul 2024
HCL 49/2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 194/2023 privind modul de valorificare a masei lemnoase scoasă la drum auto,din pasunile comunale ale orasului Covasna
HCL 48/2024 cu privire la modificarea HCL nr. 70/2021 privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei orăşeneşti de Cultură
HCL 47/2024 privind aprobarea participării UAT Oraș Covasna la ”Programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învăţământ preuniversitar” în perioada 2021-2024, și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „Lucrări de reparații și de modernizare grupuri sanitare din Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna - 2024”
HCL 46/2024 cu privire la modificarea HCL nr. 113/2021 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia: “EXTINDEREA CLADIRII LICEULUI KOROSI CSOMA SANDOR, ORAS COVASNA, JUDETUL COVASNA”
HCL 45/2024 cu privire la modificarea HCL nr. 201/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2024
HCL 44/2024 privind modificarea HCL NR. 198/2023 privind aprobarea statului de functii si a organigramei ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna conform Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung
HCL 43/2024 cu privire la aprobarea realizării obiectivului de investiții ”Construire SPA” de către S.C. Producție Fortunaforest S.R.L. - Beneficiar: S.C. Producție Fortunaforest S.R.L.
HCL 42/2024 privind aprobarea participării UAT oraș Covasna la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024”, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu
HCL 41/2024 privind modificarea HCL nr. 34/2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strazi oras Covasna 2018-Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala în străzile Podului, Plevnei, Butykak, Ady Endre, Bartok Bela, Mihai Eminescu, Luceafarului", faza PT+DE, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL 40/2024 privind modificarea HCL nr. 33/2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială în Str. Petőfi Sándor”, faza DALI, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL 39/2024 cu privire la aprobare P.U.Z. – CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT S+P CU GARAJ ȘI DEMOLARE ANEXĂ 33246-C1, - str. Școlii, nr. 47/A, oraș Covasna, județ Covasna - Beneficiari: Smâdu Marius - Tudorel și Smâdu Réka – Melinda
HCL 38/2024 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 37/2024 cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2024
HCL 36/2024 privind aprobarea Notelor conceptuale și a Temelor de proiectare aferente celor două componente ale obiectivului de investiții “Regenerare urbană zonă centrală în Orașul Covasna; Punerea în valoare a factorilor naturali de cură si a atractiilor turistice din orașul Covasna, prin crearea unui traseu de cură pe teren și construirea unui punct de observare-Panorama orașului”, și aprobarea participării UAT Orașul Covasna la Programul Regiunea Centru, prioritatea 8: O regiune atractivă, Acțiunea 8.2 - Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru
HCL 35/2024 privind aprobarea Notelor conceptuale și a Temelor de proiectare aferente celor două componente ale obiectivului de investiții “Regenerare urbană zonă turistică și sportivă în Orașul Covasna”, și aprobarea participării UAT Orașul Covasna la Programul Regiunea Centru, prioritatea 8: O regiune atractivă, Acțiunea 8.2 - Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru
HCL 34/2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții„Reabilitare strazi oras Covasna 2018-Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala în străzile Podului, Plevnei, Butykak, Ady Endre, Bartok Bela, Mihai Eminescu, Luceafarului", faza PT+DE, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL 33/2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială în Str. Petőfi Sándor”, faza DALI, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL 32/2024 privind aproparea categoriilor de persoane beneficiare de facilități la transportul public local de persoane, de pe raza administrativ teritorială a orașului Covasna
HCL 31/2024 privind aprobarea Studiului de Regenerare Urbană Zonă Turstică și Sportivă a orașului Covasna
HCL 30/2024 privind aprobarea Studiului de Regenerare Urbană Zonă Centrală a orașului Covasna
HCL 29/2024 privind aprobarea documentației cadastrale pentru DEZLIPIREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. nr. 33876 COVASNA (nr. cad. 33876), ÎN DOUĂ LOTURI Beneficiar: ORAȘUL COVASNA
HCL 28/2024 cu privire la aprobare P.U.Z. – AMENAJARE STATUIE „TURUL”,STRADA 1 DECEMBRIE 1918, ORAŞ COVASNA - Beneficiar: Oraș Covasna
HCL 27/2024 cu privire la aprobare P.U.Z. – AMENAJARE BUST „PETŐFI SÁNDOR”, STRADA 1 DECEMBRIE 1918, ORAŞ COVASNA - Beneficiar: Oraș Covasna
HCL 26/2024 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 25/2024 privind aprobarea documentațiilor cadastrale în scopul lotizării Parcului Central în alei și spații verzi - Beneficiar: ORAȘUL COVASNA.
HCL 24/2024 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere a locuinței sociale din str. Pakóhegy, nr. 28, oraș Covasna
HCL 23/2024 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Casei Orășenești de Cultură Covasna și Bibliotecii Orășenești Covasna
HCL 22/2024 cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna în asociaţiile în care este membru, pentru anul 2024
HCL 21/2024 cu privire la stabilirea principalelor manifestări cultural-artistice şi educative pentru 2024 și a sumelor alocate acestora
HCL 20/2024 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2024.
HCL 19/2024 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 18/2024 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza oraşului Covasna încheiat cu SC GOS – TRANS – COM SRL
HCL 17/2024 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015
HCL 16/2024 cu privire la aprobarea volumului de masă lemnoasă propus pentru recoltare în anul 2024 din fondul forestier proprietatea publică a orașului Covasna, a prețului de referință și a modalității de valorificare al acestuia
HCL 15/2024 privind aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare Strada Ștefan cel Mare – Zona Piața Centrală”
HCL 14/2024 cu privire la mandatarea ADI ”AQUACOV” să semneze act adițional la contractul de delegare încheiat cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru predarea sistemului de utilitate publică realizat prin investiția „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna” respectiv investiția „Înlocuire conducta de distribuție apă potabilă și branșamente în strada Luceafărului, orașul Covasna”
HCL 13/2024 privind constatarea apartenenței la domeniul public al orașului Covasna a drumurilor forestiere și ale terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Covasna și în administrarea Consiliului Local al orașului Covasna, în scopul întreţinerii, reabilitării şi modernizării acestora
HCL 12/2024 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfaşurată în semestrul II al anului 2023
HCL 11/2024 cu privire la modificarea HCL nr. 10/2023 cu privire la stabilirea modalităților de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local
HCL 10/2024 cu privire la înființarea structurii comunitare consultative cu atribuții privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie la nivelul UAT Covasna
HCL 9/2024 cu privire la aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social de pe raza UAT Covasna și a planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale pe anii 2024-2025
HCL8/2024 privind revocarea HCL NR. 3/2024 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023
HCL 7/2024 cu privire la desemnarea membrilor în comisia pentru predarea imobilului situat în oraș Covasna, județ Covasna, în suprafață de 2030 mp, înscris în CF nr. 33572 în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Covasna
HCL 6/2024 privind aprobarea Notei de fundamentare pentru investitia “Statii de reincarcare vehicule electrice” finanţată prin PNRR, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția 1.3. - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice
HCL 5/2024 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2024-2025 din oraşul Covasna la
HCL 4/2024 cu privire la utilizarea sumei de 437.567 lei, din excedentul bugetului local rezultat la încheierea anului precedent, ca sursă de finanțare pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului local
HCL 3/2024 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023
HCL 2/2024 privind aprobarea utilizării sumei de 1.200.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2023, pentru acoperirea golului temporar de casă
HCL 1/2024 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârile Consiliului Local din anul 2023Fişier
HCL  201/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2024
HCL 200/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, pentru investiţia “EXTINDEREA CLĂDIRII LICEULUI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR, ORAȘ COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”
HCL 199/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Covasna
HCL 198/2023 privind aprobarea statului de functii si a organigramei ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna conform Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung
HCL 197/2023 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna
HCL 196/2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Renovarea energetica moderata a blocului de locuinte, situat in Orasul Covasna, str.Libertatii, nr.20, bl.2” respectiv pentru ,,Renovarea energetica moderata a blocului de locuinte, situat in Orasul Covasna, in str. Libertatii, nr. 21, bl.3", în cadrul proiectului ,,Renovarea energetica moderata a blocurilor de locuinte, situate in Orasul Covasna, str.Libertatii, nr.20, bl.2, respectiv in str. Libertatii, nr. 21, bl.3": beneficiar U.A.T/ Covasna (PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1)
HCL 195/2023 privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare sens giratoriu la intersecția Str. Ștefan cel Mare și Str. 1 Decembrie 1918 în orașul Covasna”
HCL 194/2023 privind modul de valorificare a masei lemnoase scoasă la drum auto,din pasunile comunale ale orasului Covasna
HCL 193/2023 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, pentru investiția “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, județul Covasna”
HCL 192/2023 privind modificarea anexei 2 la HCL 160/2018 privind aprobarea unor noi zonări a terenurilor din intravilanul oraşului Covasna
HCL 191/2023 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al orașului Covasna și a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia
HCL 190/2023 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
HCL 189/2023 cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2023
HCL 188/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2023
HCL 187/2023 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pentru anul 2024
HCL 186/2023 cu privire la modificarea HCL nr. 31/2021 cu privire la acordarea unui trusou pentru nou – născuți în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor, actelor justificative care însotesc cererea şi locului de primire a cererilor, cu modificările ulterioare
HCL 185/2023 cu privire la finanțarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, domiciliate în orașul Covasna
HCL 184/2023 privind modificarea HCL nr.166/2021 cu privire la acordarea unui stimulent financiar și a Certificatului Nunții de Aur familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie.
HCL 183/2023 cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale din UAT Covasna, actelor justificative care însoțesc cererea, locului de primire a cererilor, precum constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale pentru anul 2024.
HCL 182/2023cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcţii al S.C. GOS – TRANS – COM SRL.
HCL 181/2023 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii “Amenajare sens giratoriu la intersecția Str. Ștefan cel Mare și Str. 1 Decembrie 1918 în orașul Covasna”.
HCL 180/2023 cu privire la rectificarea bugetului general al orașului Covasna pe anul 2023.
HCL 179/2023 cu privire la desemnarea membrilor în comisia pentru predarea – primirea drumurilor forestiere Borviz, Horgaz, Hancu si drum deviere trafic greu în stațiunea Covasna.
HCL 178/2023 privind împuternicirea reprezentantului Oraşului Covasna în Consiliul de Administraţie la S.C. GOS-TRANS COM SRL pentru a aproba măsurile specifice care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale- bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.
HCL 177/2023 cu privire la modificarea HCL NR. 145/2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 6.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.
HCL 176/2023 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 175/2023 cu privire la rectificarea bugetului general al orașului Covasna pe anul 2023.
HCL 174/2023 cu privire la modificarea anexei 2.4 la H.C.L. nr. 137/2022 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., având ca asociat unic orașul Covasna.
HCL 173/2023 privind modificarea HCL nr. 72/2017 cu privire la aprobarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere in statiunea balneoclimaterica Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
HCL 172/2023 privind modificarea HCL nr. 35/2023 cu privire la aprobarea prețului de referință și modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2023
HCL 171/2023 cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificări ulterioare
HCL 170/2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială în Str. Petőfi Sándor”, faza DALI, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL 169/2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strazi oras Covasna 2018-Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala în străzile Podului, Plevnei, Butykak, Ady Endre, Bartok Bela, Mihai Eminescu, Luceafarului" în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.
HCL 168/2023 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru anul 2024
HCL 167/2023 cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul de iarnă 2023-2024
HCL 166/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2023-2024
HCL 165/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2023-2024
HCL 164/2023 cu privire la aprobare P.U.D. – ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, - str. Petőfi Sándor, nr. 15, oraș Covasna, județ Covasna - Beneficiari: Szonda Zsombor și Szonda- Fejér Ágota
HCL 163/2023 privind majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com S.R.L., asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar
HCL 162/2023 privind însuşirea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării nivelului tarifelor de salubrizare propuse de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activităţile de salubrizare prestate în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț şi acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”
HCL 161/2023 privind aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.
HCL 160/2023 privind aprobarea modificării și completării Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ” SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL COVASNA ”
HCL 159/2023 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 158/2023 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2024
HCL 157/2023 cu privire la aprobarea vanzarii, fara licitatie publica, a unui teren de 978 mp proprietate privata a Orasului Covasna, concesionat de catre Cojan Gheorghe
HCL 156/2023 privind repartizarea locuinței  din fondul locativ de stat situat în orașul Covasna, str. Gara Mare, nr. 10
HCL 155/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.09.2023
HCL 154/2023 cu privire la rectificarea bugetului general al orașului Covasna pe anul 2023
HCL 153/2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Gos – Trans – Com S.R.L., pe anul 2023
HCL 152/2023 cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier DC13”, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, aprobați prin HCL nr. 123/2023
HCL 151/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, faza Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții „LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE PARCARE - LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII Str. Ignácz Rózsa nr. 2, 16 unități locative”
HCL 150/2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare termică Liceul Kőrösi Csoma Sándor 29171-C2, 29171-C3, 29171-C11", în cadrul PNRR, beneficiar U.A.T Covasna
HCL 149/2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici în faza PT pentru obiectivul de investiții Construire piste de biciclete in Orasul Covasna, cod proiect C10-I1.4-481
HCL 148/2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare termică Școala Gimnazială Avram Iancu 29320-C2" în cadrul PNRR, beneficiar U.A.T Covasna
HCL 147/2023 cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ REZIDENȚIALĂ, oraș Covasna, județ Covasna Beneficiar: S.C. HARD TECHNICS S.R.L.
HCL 146/2023 cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificări ulterioare
HCL 145/2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 6.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
HCL 144/2023 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 143/2023 privind aprobarea participării UAT Oraș Covasna la ”Programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învăţământ preuniversitar” în perioada 2021-2024, și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii „Lucrări de reparații și de modernizare grupuri sanitare din Liceul Kőrösi Csoma Sándor, Covasna”.
HCL 142/2023 privind actualizarea nomeclatorului stradal al orașului Covasna.
HCL 141/2023 privind modificarea HCL nr. 119/2020 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de Administraţie la Centrele Financiare I, II si III de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare.
HCL 140/2023 privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 2853/1998 încheiat cu SC SIGUR IMPORT EXPORT SRL COVASNA, prin Act adițional
HCL 139/2023 cu privire la rectificarea bugetului general al orașului Covasna pe anul 2023
HCL 138/2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic cu detalii de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea termică a sediului Primăriei Orașului Covasna", în cadrul PNRR Componenta 10 – Fondul local, cod proiect C10-I3-723, beneficiar U.A.T Covasna
HCL 137/2023 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” pentru aprobarea Actului adițional Nr. 38 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 23/2009
HCL 136/2023 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” pentru aprobarea Strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare menajeră pentru perioada 2023-2030
HCL 135/2023 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase pe picior din pășunea proprietatea orașului Covasna, pentru nevoile oraşului Covasna. ANEXA
HCL 134/2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială în Str. Petőfi Sándor” în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. ANEXA
HCL 133/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economici - faza PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE - pentru obiectivul de investiții “Viabilizare zonă turistică şi sportivă Oraşul Covasna - racord de utilităţi şi reţele exterioare de incinta“. ANEXA
HCL 132/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 131/2023 privind aprobarea realizării investiției ,,Renovarea energetica moderată a clădirii publice a Spitalului orăşenesc Covasna din strada Gábor Áron nr. 6 – Secţie exterioară a Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „dr. Benedek Géza”
HCL 130/2023 privind revocarea dreptului de folosință atribuit prin Decizia nr. 50/1986 privind atribuirea unor terenuri
HCL 129/2023 cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificări ulterioare.
HCL 128/2023 cu privire la modificarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ” Zilele Orașului Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare.
HCL  127/2023 cu privire la stabilirea câștigătorilor concursului „LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOASTRĂ”-ediția 2023.
HCL  126/2023 privind închirierea prin licitaţie publică deschisa a punctului de alimentaţie publică situat în cladirea proprietate privata a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
HCL 125/2023 privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 49 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.
HCL 124/2023 cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din UAT Covasna, actelor justificative care însoțesc cererea, locului de primire a cererilor, precum constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat.
HCL  123/2023 cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier DC13”, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, aprobați prin HCL nr. 92/2023.
HCL  122/2023 privind trecerea imobilului înscris în CF 33752 Covasna, nr. cad. 33752, în suprafață de 2030 mp din domeniul public al orașului Covasna în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul ” al județului Covasna (U.M. 0220), pentru construirea unui sediu în care să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Covasna.
HCL  121/2023 cu privire la rectificarea bugetului general al orașului Covasna pe anul 2023.
HCL 120/2023 privind închirierea prin licitație publică deschisă a patru parcele de teren din Piața agroalimentară, domeniul public al orașului Covasna.
HCL 119/2023 privind aprobarea documentației ca- astrale pentru DEZLIPIREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. nr. 24010 COVASNA (nr. cad. 24010), ÎN DOUĂ LOTURI Beneficiar: ORAȘUL COVASNA.
HCL 118/2023 privind aprobarea documentației cadastrale pentru DEZLIPIREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. nr. 26446 COVASNA (nr. cad. 26446), ÎN DOUĂ LOTURI - Beneficiar: ORAȘUL COVASNA.
HCL 117/2023 cu privire la aprobare P.U.Z. – AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC, STRADA ȘCOLII, ORAŞ COVASNA - Beneficiar: Oraș Covasna.
HCL 116/2023 cu privire la aprobare P.U.Z. – AMENAJARE SPAȚIU PUBLIC, STRADA 1 DECEMBRIE 1918, ORAŞ COVASNA Beneficiar: Oraș Covasna.
HCL 115/2023 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL  114/2023 privind aprobarea realizării şi cofinanţării obiectivului de investiții „Alimentarea cu gaze naturale a locului de consum situat în str.BRAZILOR 97, Covasna, judetul Covasna”.
HCL  113/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Covasna a terenului în suprafață de 60.050 mp și a construcției -Pavilion, clădire în suprafață de 46 mp (fostul Poligon).
HCL  112/2023 cu privire la aprobarea vânzării, fără licitație publică, a terenului proprietate privată a Orașului Covasna, concesionat de către SC PRODUCȚIE FORTUNAFOREST SRL.
HCL  111/2023 cu privire la organizarea și desfășurarea concursului ”LOCUL UNDE TRĂIM - IMAGINEA NOASTRĂ”.
HCL 110/2023 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfaşurată în semestrul I al anului 2023.
HCL  109/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2023.
HCL 108/2023 cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2023.
HCL 107/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Viabilizare zona turistica si sportiva Orasul Covasna”.
HCL   106/2023 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL  105/2023 privind modificarea şi completarea HCL nr. 56/2023 cu privire la reorganizarea Asociaţiei Sportive “Asociaţia Sportivă Covasna” prin transformarea ei în Club Sportiv.
HCL 104/2023 cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2023.
HCL 103/2023 cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 77.280,14 lei pentru realizarea lucrării de reabilitare a reţelei de apă potabilă pe strada Luceafărului, oraș Covasna.
HCL 102/2023 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2022.
HCL 101/2023 privind aprobarea obiectivului de investiții „Reabilitare conductă de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în orașul Covasna, strada Mihai Eminescu, pe porțiunea dintre imobilele cu numerele 110 și 158”
HCL 100/2023 privind modificarea HCL nr. 72/2017 cu privire la aprobarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii rutiere in statiunea balneoclimaterica Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect
HCL 99/2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţie “Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ-Proiect TIP cu 6 apartamente” în cadrul programului PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, Cod proiect C10-I2-297, beneficiar U.A.T Oraș Covasna
HCL 98/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza - Studiu de Fezabilitate pentru proiectul ”Construirea de locuințe de serviciu pentru speciliști din sănătate și învățământ – Proiect tip cu 6 apartamente”, cod proiect C10-I3-297, beneficiar U.A.T Oraș Covasna
HCL 97/2023 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 96/2023 privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi
HCL 95/2023 privind aprobarea documentației cadastrală pentru DEZLIPIREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. nr. 26848 COVASNA (nr. cad. 26848), ÎN DOUĂ LOTURI Beneficiar: S.C. PRODUCȚIE FORTUNA FOREST S.R.L.
HCL 94/2023 cu privire la aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului orașului Covasna, pe anul 2023
HCL 93/2023 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a spatiului comercial in suprafata de 18,48 mp din Cladirea „Hala pentru produse agricole”, situata in incinta pietei agro-alimentare, oras Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 35
HCL 92/2023 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier DC13”, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL 91/2023 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială în străzile Kőrösi Csoma Sándor, Debreczi Sándor, Livezilor”, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
HCL 90/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza -Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-econnomici pentru proiectul ,,Construire piste de biciclete in Orasul Covasna", cod proiect C10-I1.4-481, beneficiar U.A.T. Orasul Covasna (PNRR/2022/C10/I1.4)
HCL 89/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.12.2022
HCL 88/2023 privind aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere şi aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com SRL pe anul 2022
HCL 87/2023 cu privire la modificarea, stabilirea tarifelor la serviciul public de salubritate „Colectarea și transportul deșeurilor municipale” pe raza orașului Covasna
HCL 86/2023 privind delegarea Județului Covasna pentru a participa cu proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentrul elevi în Județul Covasna” la apelul de proiecte Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15. Educație, finanțat din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, în numele și pe seama Orașului Covasna
HCL 85/2023 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a masei lemnoase din pășunea proprietatea orașului Covasna, partida 42 Barta- Pilis şi 2002 PENTEK
HCL 84/2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.183/2022 cu privire la aprobarea numărului burselor şcolare si a cuantumului acestora pentru anul 2023, cu modificările și completările ulterioare
HCL 83/2023 cu privire la rectificarea bugetului general al orașului Covasna pe anul 2023.
HCL 82/2023 cu privire la modificarea HCL NR.149/2022 privind aprobarea proiectului ”INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR LA NIVELUL ORAȘULUI COVASNA", în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/l.1.B, componenta C3 - Managementul deşeurilor, Subinvestiţia I.1.B­ Construirea de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, cu modificări ulterioare
HCL 81/2023 privind aprobarea participării UAT oraş Covasna, județul Covasna, la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”Asociația Grupul de Acțiune Local PROGRESSIO”, în vederea depunerii sprijinului pregătitor și a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală prin accesarea Planului Național Strategic PAC 2023 – 2027
HCL 80/2023 privind aprobarea DALI „Reabilitare termică Școala Gimnazială Avram Iancu, și a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului ,,Reabilitare termică Școala Gimnazială Avram Iancu 29320-C2", Beneficiar U.A.T/ Covasna (PNRR/2022/C10/I3)
HCL 79/2023 privind aprobarea D.A.L.I. pentru Reabilitarea termică a sediului Primăriei Orașului Covasna, și a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Primăriei Orașului Covasna", cod proiect C10-I3-723, beneficiar U.A.T oraș Covasna (PNRR/2022/C10/I3)
HCL 78/2023 privind aprobarea DALI „Reabilitarea termică a Liceului Kőrösi Csoma Sándor” și a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului ,,Reabilitarea termică Liceul Kőrösi Csoma Sándor 29171-C2, 29171-C3, 29171-C11", beneficiar U.A.T/ Covasna (PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I.1.3)
HCL 77/2023 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 76/2023 privind aprobarea documentației cadastrale pentru DEZLIPIREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. nr. 28924 COVASNA (nr. cad. 28924), ÎN DOUĂ LOTURI Beneficiar: ORAȘUL COVASNA
HCL 75/2023 privind acceptarea ofertei de donație a unor terenuri de către doamna Olteanu Elena, persoană fizică, în vederea reconfigurării și amenajării centrului civic al Orașului Covasna
HCL 74/2023 privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna
HCL 73/2023 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
HCL 72/2023 cu privire la modificarea HCL nr. 23/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia
HCL 71/2023 cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2023
HCL 70/2023 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.03.2023
HCL 69/2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024
HCL 68/2023 cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna pe anul 2023
HCL 67/2023 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2023, pentru sprijinirea cultelor religioase
HCL 66/2023 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2023, pentru proiectele sportive
HCL 65/2023 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2023, pentru proiectele educaționale
HCL 64/2023 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2023, pentru proiectele culturale
HCL 63/2023 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune, ca efect al tacitei relocaţiuni, prin încheierea unui nou contract de închiriere pentru ENGIE ROMÂNIA S.A
HCL 62/2023 privind aprobarea participării UAT Oras Covasna Programul privind protecţia speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente şi/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor şi reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu, pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Montare gard electric în zona Valea Zânelor și zona pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond din Covasna”
HCL 61/2023 privind aprobarea participării orașului Covasna în cadrul Programului privind “CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE IN ORAȘUL COVASNA"
HCL 60/2023 privind aprobarea DALI „Renovarea energetica moderata a blocului de locuinte, situat in Orasul Covasna, str.Libertatii, nr.20, bl.2” şi DALI ,,Renovarea energetica moderata a blocului de locuinte, situat in Orasul Covasna, in str. Libertatii, nr. 21, bl.3", în cadrul proiectului ,,Renovarea energetica moderata a blocurilor de locuinte, situate in Orasul Covasna, str.Libertatii, nr.20, bl.2, respectiv in str. Libertatii, nr. 21, bl.3": beneficiar U.A.T/ Covasna (PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1)
HCL 59/2023 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 58/2023 cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele de finanțare nerambursabilă din bugetul local depuse în cadrul domeniilor cultură, educație, sport și religie
HCL 57/2023 privind vânzarea terenului proprietate privată a Orașului Covasna, înscris în CF 31755, nr. cad. 31755, aferent casei de locuit din strada Pakohegy nr.7, oraș Covasna
HCL 56/2023 cu privire la reorganizarea Asociaţiei Sportive “Asociaţia Sportivă Covasna” prin transformarea ei în Club Sportiv.
HCL 55/2023 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale pentru anul 2023
HCL 54/2023 cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna pe anul 2023
HCL 53/2023 privind aprobarea documentației cadastrale pentru DEZLIPIREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. nr. 29320 COVASNA (nr. cad. 29320), ÎN DOUĂ LOTURI Beneficiar: ORAȘUL COVASNA
HCL 52/2023 privind aprobarea documentației cadastrale pentru DEZLIPIREA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. nr. 30276 COVASNA (nr. cad. 30276), ÎN DOUĂ LOTURI Beneficiar: ORAȘUL COVASNA
HCL 51/2023 privind aprobarea amplasamentului pentru Monumentul de For Public – Orbán Balázs – în curtea Şcolii Primare „Orbán Balázs”, pe str. Gábor Áron nr. 1
HCL 50/2023 privind aprobarea amplasamentului pentru Monumentul de For Public – „Turul” – pe suprafața de teren în formă tringhiulară, situată în intesecția dintre străzile Școlii, 1 Decembrie 1918 și Kálvin
HCL 49/2023privind aprobarea amplasamentului pentru Monumentul de For Public – „Petőfi Sándor” – pe suprafaţa de teren în forma triunghiulară, delimitată de clădirea Casei Orăşeneşti de Cultură, trotuarul străzii 1 Decembrie 1918 şi aleea de acces înspre poarta de intrare în curtea Casei Orăşeneşti de Cultură
HCL 48/2023 privind aprobarea amplasamentului pentru Monumentul de For Public – Regele Decebal – în Parcul Tineretului din Voineşti
HCL 47/2023 privind aprobarea documentației cadastrale pentru ALIPIREA IMOBILELOR ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 30204 COVASNA (nr. cad. 30204) ȘI C.F. NR. 27859 (nr. cad. 27859), SITUATE ÎN ORAȘUL COVASNA, ÎN STR. PILISKE NR. 1 ȘI ÎN STR. LIBERTĂȚII NR.26
HCL 46/2023 cu privire la aprobarea susținerii financiare a asociației sportive “Asociaţia Sportivă Covasna ”în anul 2023 în vederea promovării și dezvoltării activității sportive în orașul Covasna ANEXA
HCL 45/2023 privind transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul Comunei Zagon a unei „Autospeciale stins incediu” – marca Automecanica București – an de fabricație 1988, aparținând domeniului privat al orașului Covasna ANEXA
HCL 44/2023 cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificări ulterioare ANEXA
HCL 43/2023
HCL 42/2023 privind aprobarea preluării în proprietatea Orașului Covasna a imobilelor cuprinse în CF nr. 23338, nr. cad. 23338, în suprafața de 312 mp și CF nr. 23339, nr. cad. 23339, în suprafața de 355 mp, categoria de folosință DRUM
HCL 41/2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Eficientizarea actului educațional, prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din orașul Covasna, județul Covasna” în cadrul programului PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA- COMPONENTA C15 –EDUCATIE ANEXA
HCL 40/2023 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 39/2023 privind modificarea HCL nr. 82/2011 cu privire la desemnarea primarului oraşului Covasna să semneze protocolul de predare a managementului asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc Covasna către Spitalul de Cardiologie “Dr Benedek Géza” cu modificările și completările ulterioare. ANEXA
HCL 38/2023 privind modificarea şi completarea HCL NR. 78/2021 cu privire la solicitarea de trecere a imobilului situat în str. Gabor Aron nr. 10 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice -D.G.R.F.P Brașov, în domeniul public al oraşului Covasna, județul Covasna.
HCL 37/2023 privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna. ANEXA
HCL 36/2023 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015. ANEXA
HCL 35/2023 cu privire la aprobarea prețului de referință și modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2023. ANEXA
HCL 34/2023 cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru anul 2023.
HCL 33/2023 privind constatarea apartenenței la domeniul public al orașului a parcelelor nr. top. 646, 648, 649 și 650, în suprafața scriptică de 2283 mp, parte componentă a Parcului central al orașului Covasna, identificate sub nr. cadastrale 4146 și 4147.
HCL 32/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Viabilizare zona turistica si sportiva Orasul Covasna”. Initiates file downloadANEXA
HCL 31/2023 cu privire la modificarea HCL nr. 177/2022 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pentru anul 2023.
HCL 30/2023 cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, str. Târgului, nr. 6, oraș Covasna, județ Covasna, Beneficiar: S.C. ORKLA FOODS ROMANIA S.A.
HCL 29/2023 cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚĂ ȘI PENSIUNE TURISTICĂ, str. Petőfi Sándor, nr. 28, oraș Covasna, județ COVASNA, Beneficiari: Albu Zoltán și Albu Enikő
HCL 28/2023 cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2023. ANEXE
HCL 27/2023 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL. ANEXA
HCL 26/2023 privind acceptarea donării unor terenuri de către proprietari, persoane fizice, pentru lărgirea străzii Florilor și constatarea apartenenței la domeniul public a suprafeței primite în proprietatea orașului
HCL 25/2023 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de Director Financiar Contabil și Director Îngrijiri Medicale la Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza” Covasna
HCL 24/2023 cu privire la stabilirea principalelor manifestări cultural-artistice şi educative pentru 2023 și a sumelor alocate acestora.
HCL 23/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia.
HCL 22/2023 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 21/2023 cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificări ulterioare. ANEXA
HCL 20/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici actualizați pe baza Proiectului tehnic finalizat pentru proiectul „Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și de alimentare cu apă în aglomerarea Covasna”, pregătit pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I.1, Componenta 1: Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență și aprobarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile ale proiectului. ANEXA
HCL 19/2023 privind completarea HCL nr. 63/2020 cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva în domeniul public al oraşului Covasna, modificată și completată prin HCL nr. 61/2021
HCL 18/2023 privind aprobarea participarii UAT Oras Covasna la programul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 15 –EDUCAŢIE, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din oraşul Covasna”
HCL 17/2023 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024 din oraşul Covasna
HCL 16/2023 privind constatarea îndeplinirii condiției prevăzute de art. 2 al HCL 35/2012 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Case de vacanțe”, oraș Covasna, jud. Covasna, beneficiari Olteanu Elena și Olteanu Staicu - Ilie
HCL 15/2023 cu privire la aprobare P.U.Z. – PÂRTIE DE SCHI ȘI SANIE DE VARĂ, ORAŞUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA. ANEXA
HCL 14/2023 cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ LOCUINȚE, ORAŞ COVASNA, LOCALITATE COMPONENTĂ CHIURUȘ, JUDEȚUL COVASNA. ANEXA
HCL 13/2023 privind vanzarea terenului proprietate privata a Orasului Covasna, inscris in CF 31754, nr. cad. 31754, aferent casei de locuit din strada Pakohegy nr. 14/A, oras Covasna
HCL 12/2023 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan proprietate privata a Orasului Covasna din strada Mihai Eminescu nr. 225, in suprafata de 1.212 mp, CF nr. 25361, in vederea amenajarii de spatii de joaca, filegorii, bancute, spatii verzi amenajate. ANEXA
HCL 11/2023 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan proprietate privata a Orasului Covasna din strada Mihai Eminescu nr. 225, in suprafata de 800 mp, CF nr. 25360, in vederea amenajarii de spatii de joaca, filegorii, bancute, spatii verzi amenajate. ANEXA
HCL 10/2023 cu privire la stabilirea modalităților de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local. ANEXA
HCL 9/2023 cu privire la aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul oraşului Covasna, pentru anul 2023. ANEXA
HCL 8/2023 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfaşurată în semestrul II al anului 2022
HCL 7/2023 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2023. ANEXA
HCL 6/2023 cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna la asociaţiile în care este membru, pentru anul 2023.
HCL 5/2023 privind declararea proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și de alimentare cu apă în aglomerarea Covasna” ca fiind investiție publică de interes local.
HCL 4/2023 cu privire la stabilirea zilei de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale și zilei de 22 ianuarie, Ziua Culturii Maghiare, ca proiecte culturale prioritare şi finanţarea acestora.
HCL 3/2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022.
HCL 2/2023 privind aprobarea utilizării sumei de 1.000.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2022, pentru acoprerirea golului temporar de casă. ANEXA
HCL 1/2023 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârile Consiliului Local din anul 2022Fişier
HCL 188/2022 privind aprobarea proiectului „Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și de alimentare cu apă în aglomerarea Covasna” si depunerii lui prin Operatorul Regional Gospodărie Comunală S.A în cadrul programului PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI, INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene. ANEXA
HCL 187/2022 privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană a orașului Covasna pentru perioada 2021-2030, varianta actualizată din decembrie 2022
HCL 186/2022 cu privire la mandatarea ADI ”AQUACOV” să semneze act adițional la contractul de delegare încheiat cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru predarea sistemului de utilitate publică realizat prin investiția „Reabilitarea rețelei de canalizare menajeră pe distanța de 300 ml pe strada Pava de Jos între fabrica de îmbuteliere apă minerală și răcoritoare Pepsi Cola Covasna și intersecția DJ121 cu fosta cale ferată forestieră.” ANEXA
HCL 185/2022 cu privire la aprobare P.U.Z. – PENSIUNE TURISTICĂ, ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA, str. Barabás Miklós, nr. 2, oraș Covasna, județ Covasna, Beneficiari: Dancs Attila – Huba și Dancs Lívia.
HCL 184/2022 privind majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com S.R.L., asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar. ANEXA
HCL 183/2022 cu privire la aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2023
HCL 182/2022 cu privire la modificarea HCL nr. 31/2021 cu privire la acordarea unui trusou pentru nou – născuți în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor, actelor justificative care însotesc cererea şi locului de primire a cererilor
HCL 181/2022 cu privire la finanțarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, domiciliate în orașul Covasna.  ANEXĂ
HCL 180/2022 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a masei lemnoase pe picior din pășunea proprietatea orașului Covasna, partida 48 Bart. ANEXĂ
HCL 179/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2022.
HCL 178/2022 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2022.
HCL 177/2022 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pentru anul 2023. ANEXĂ
HCL 176/2022 privind însuşirea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și reziduurilor prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-Leț și acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”ANEXA
HCL 175/2022 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna.
HCL 174/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna în vederea exprimării votului pentru aprobarea actului adiţional de modificare al Statului asociaţiei. ANEXA
HCL 173/2022 cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul de iarnă 2022-2023
HCL 172/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2022-2023. ANEXA
HCL 171/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2022-2023. ANEXA
HCL 170/2022 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2022
HCL 169/2022 privind aprobarea realizării şi cofinanţării obiectivului de investiții „Alimentarea cu gaze naturale a locului de consum DN 13E, km 61+650+61+810, Nr. FN, localitatea Covasna, județul Covasna”
HCL 168/2022 cu privire la modificarea HCL NR.149/2022 privind aprobarea proiectului ”INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR LA NIVELUL ORAȘULUI COVASNA", în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/l.1.B, componenta C3 - Managementul deşeurilor, Subinvestiţia I.1.B­ Construirea de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta
HCL 167/2022 cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificări ulterioare. ANEXĂ
HCL 166/2022 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 165/2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin HCL nr. 123/2022 pentru proiectul „Reparații capitale trotuare strada Mihai Eminescu”. ANEXĂ
HCL 164/2022 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2022.
HCL 163/2022 cu privire la repartizarea locuinței de serviciu situat in str. Unirii, nr. 3, bl. 9, sc D, ap. 3 din orașul Covasna pentru d-na Matei Ana-Cristina.
HCL 162/2022 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2023
HCL 161/2022 cu privire la încheierea unor Protocoale de colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale.
HCL 160/2022 cu privire la repartizarea unor locuințe din fondul locativ de stat din orașul Covasna pentru d-na Molnár Timea-Tünde şi familia sa şi pentru d-na Szigethi Erzsébet şi familia sa.
HCL 159/2022 privind revocarea H.C.L. NR. 139/2022 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/2021 privind asocierea orașului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, cu modificările ulterioare.
HCL 158/2022 u privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei Orășenești de Cultură Covasna și al Bibliotecii Orășenești Covasna. ANEXĂ
HCL 157/2022 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza oraşului Covasna încheiat cu SC GOS – TRANS – COM SRL. ANEXĂ
HCL 156/2022 privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 66 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna. ANEXĂ
HCL 155/2022 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a masei lemnoase pe picior din pășunea proprietatea orașului Covasna, partida 34- Pârtia de schi.  ANEXĂ
HCL 154/2022 cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2022.
HCL 153/2022 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 152/2022 cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 88/2022 şi nr.111/2022.
HCL 151/2022 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru anul 2023, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. ANEXĂ
HCL 150/2022 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic şi Detaliilor de execuţie pentru obiectivul de investiții „LUCRARI TEHNICO EDILITARE, AMENAJARE PARCARE – BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII Str. Ignácz Rózsa nr. 2, 16 unităţi locative”.  ANEXĂ
HCL 149/2022 privind aprobarea proiectului ”INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR LA NIVELUL ORAȘULUI COVASNA", în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/l.1.B, componenta C3 - Managementul deşeurilor, Subinvestiţia I.1.B­ Construirea de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. ANEXĂ
HCL 148/2022 cu privire la aprobarea Raportului de expertiză tehnică nr. 1047/2022 în cadrul obiectivului de investiții Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna, județul Covasna. ANEXĂ
HCL 147/2022 cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ DE LOCUINȚE, STRADA FLORILOR, ORAȘUL COVASNA, Beneficiar: Kozák Emőke. ANEXĂ
HCL 146/2022 cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ ZOOTEHNICĂ. ANEXĂ
HCL 145/2022 cu privire la aprobare P.U.Z. – AMENAJARE ZONĂ TURISTICĂ ȘI SPORTIVĂ, ORAŞUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA. ANEXĂ
HCL 144/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.09.2022.
HCL 143/2022 cu privire la rectificarea bugetului general al oraşului Covasna pe anul 2022.
HCL 142/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Dotare spatii urbane cu infrastructuri TIC, Oras Covasna, Judetul Covasna” si depunerii lui în cadrul programului PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10. ANEXA
HCL 141/2022 privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599.
HCL 140/2022 cu privire la stabilirea modalității de administrare a apartamentelor locuințe de serviciu
HCL 139/2022 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/2021 privind asocierea orașului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Târgu Secuiesc-Covasna, cu modificările ulterioare ANEXA
HCL 138/2022 cu privire la aprobare P.U.Z. – CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ORAȘUL COVASNA, Beneficiar: Bodó Töhötöm
HCL 137/2022 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., având ca asociat unic orașul Covasna. ANEXA 1, ANEXA 2/1, ANEXA 2/2
HCL 136/2022 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 135/2022 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a masei lemnoase pe picior din pășunea proprietatea orașului Covasna, partida 30- Pârtia de schi. ANEXĂ
HCL 134/2022 cu privire la rectificarea bugetului general al orasului Covasna pe anul 2022.
HCL 133/2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,, Renovarea energetică moderată a blocului de locuințe situat în Orașul Covasna, str.Stefan cel Mare, nr.92 bl. 12",la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1. ANEXĂ
HCL 132/2022 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a punctului de alimentaţie publică situat în cladirea proprietate privată a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”. ANEXĂ
HCL 131/2022 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a etajului 1 al imobilul proprietate privată a oraşului Covasna, strada Elisabetei nr. 24. ANEXĂ
HCL 130/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Covasna. ANEXĂ
HCL 129/2022 cu privire la îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 98/2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului intravilan situat în orașul Covasna, str. Brazilor FN, în vederea construirii unui hotel de minimum 3 stele.
HCL 128/2022 cu privire la aprobarea propunerilor privind reconfigurarea soluțiilor tehnice elaborate de proiectantul general al investiției Centru balneoclimateric multifuncțional, Covasna orașul Covasna, Județul Covasna. ANEXĂ
HCL 127/2022 privind aprobarea lansării Programului local de popularizare și stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraș Covasna. ANEXĂ
HCL 126/2022 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 125/2022 cu privire la stabilirea câștigătorilor concursului „LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOASTRĂ”-ediția 2022.
HCL 124/2022 cu privire la rectificarea bugetului general al orasului Covasna pe anul 2022. ANEXĂ
HCL 123/2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin HCL nr. 75-2022 pentru proiectul „Reparații capitale trotuare strada Mihai Eminescu” în baza ajustărilor de preţ, conform OUG nr. 47/2022. ANEXĂ
HCL 122/2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al orașului Covasna în comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Avram Iancu și la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, sesiunea 22 – 29 septembrie 2022.
HCL 121/2022 privind modificarea HCL 61/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program şi a autorizaţiei de funcţionare pentu desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în oraşul Covasna. ANEXĂ
HCL 120/2022 cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea privata a orasului Covasna
HCL 119/2022 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Covasna pentru perioada 2021-2030 varianta Iulie 2022. Anexă
HCL 118/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru scoaterea din POIM a unor investiţii aprobate prin programul Anghel Saligny
HCL 117/2022 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” în vederea acceptării de noi membri: comunele Dalnic şi Zagon.
HCL 116/2022 privind prelungirea termenelor prevăzute în calendarul concursului „LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTĂ”, precum şi modificarea art. 2 al HCL nr. 57/2010 privind organizarea şi desfăşurarea concursului ”LOCUL UNDE TRĂIM- IMAGINEA NOASTRĂ”, cu modificările ulterioare
HCL 115/2022 privind aprobarea modificării tarifelor practicate la transportul public în regim de taxi pe raza orașului Covasna
HCL 114/2022 cu privire la modificarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ” Zilelor Orașului Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare.
HCL 113/2022 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.

HCL 112/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia.

ANEXĂ

HCL 111/2022 privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului din str. Spitalului nr. 6, proprietate publică a oraşului, şi darea lui în administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek-Géza” Covasna

ANEXĂ

HCL 110/2022 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfaşurată în semestrul I al anului 2022.

ANEXĂ

HCL 109/2022 cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna pe anul 2022

ANEXĂ

HCL 108/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2022

HCL 107/2022 cu privire la aprobarea rectificării suprafeţei imobilului înscris in CF nr.28778 Covasna

ANEXĂ

HCL 106/2022 cu privire la aprobare P.U.Z. – AMENAJARE ZONĂ PUBLICĂ PENTRU AMPLASARE STATUI ÎN PARCUL TINERETULUI, ORAŞUL COVASNA

ANEXĂ

HCL 105/2022 cu privire la aprobarea P.U.Z. – MODIFICATOR CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT (S+P+1E) ȘI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, ORAŞUL COVASNA Beneficiari: Mezei Szilveszter și Mezei Noémi -Kinga

ANEXĂ

HCL 104/2022 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 103/2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al orașului Covasna ca utilizator al aplicației informatice Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale –RENNS, cu rol de validare pe procesele de gestionare drumuri și adrese, în vederea operaționalizării sistemului informatic RENNS.

HCL 102/2022 privind actualizarea devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică – aprobate prin HCL nr.114/2021 pentru proiectul ”GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”.

ANEXĂ

HCL 101/2022 privind actualizarea devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică – aprobate prin HCL nr.94/2020 pentru proiectul ”Retea de canalizare menajera in orasul Covasna, sat Chiurus, judetul Covasna”.

ANEXĂ

HCL 100/2022 privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan proprietate privata a orasului Covasna, in suprafata de 36 mp, din strada Scolii nr. 25.

ANEXĂ

HCL 99/2022 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a casutelor modulare provizorii din lemn, proprietate privata a Orasului Covasna, situate pe proprietatea publica a orasului Covasna, in vederea comercializarii de produse artizanale, suveniruri, produse mestesugaresti cu specific local, produse alimentare ambalate.

ANEXĂ

HCL 98/2022 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului intravilan situat in Orasul Covasna, strada Brazilor FN, in vederea construirii unui hotel de minimum 3 stele.

ANEXĂ

HCL 97/2022 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2021.
HCL 96/2022 privind completarea HCL nr. 159/2021 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2022.

HCL 95/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ-Proiect TIP cu 6 apartamente” si depunerii lui in cadrul programului PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.2 –Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10.

ANEXĂ

HCL 94/2022 cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificări ulterioare.

ANEXĂ

HCL 93/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului“Construire piste de biciclete în oraşul Covasna” şi depunerii lui în cadrul programului PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10.

ANEXĂ

HCL 92/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Reabilitare Termica Scoala Gimnaziala Avram Iancu” 29320-C2 şi depunerii lui în cadrul programului PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10.

ANEXĂ

HCL 91/2022 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 90/2022 cu privire la aprobarea executării lucrării „Extinderea de conductă şi branşamentul de gaze naturale redusă presiune, proiectate în regim de medie presiune, pe strada Mikszáth Kálmán, oraşul Covasna” - Beneficiar: Engie România SA.
HCL 89/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Covasna. ANEXA
HCL 88/2022 privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului situat în strada Spitalului nr. 6, localitatea Covasna, judeţul Covasna, în care a funcţionat Grădiniţa cu program prelungit nr. 1
HCL 87/2022 cu privire la aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social, domiciliate in orașul Covasna.
HCL 86/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.12.2021
HCL 85/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Compartimentului „Personal medical din instituțiile de învățământ” aflat în subordinea Consiliului local al orașului Covasna.
HCL 84/2022 privind aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere şi aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com SRL pe anul 2021.
HCL 83/2022privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Reabilitarea termică a sediului Primăriei Oraşului Covasna” si depunerii lui in cadrul programului PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10.
HCL 82/2022 cu privire la modificarea HCL nr. 136/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 81/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare Termica Liceul Kőrösi Csoma Sándor 29171-C2, 29171-C3, 29171-C11si depunerii lui in cadrul programului PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10.
HCL 80/2022 privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi
HCL 79/2022 privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 38 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna. ANEXE
HCL 78/2022cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna pe anul 2022.
HCL 77/2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Renovarea energetica moderata a blocurilor de locuinte, situate in Orasul Covasna, str.Libertatii, nr.20, bl.2, respectiv in str. Libertatii, nr. 21, bl.3", la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII, axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1. Anexa 1, Anexa2.
HCL 76/2022 privind aderarea orașului Covasna la Asociația Staţiunilor Turistice (AST).
HCL 75/2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022, pentru sprijinirea cultelor religioase. Anexă
HCL 74/2022 HOTĂRÂREA NR. 74/2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022, pentru proiectele sportive. Anexă
HCL 73/2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022, pentru proiectele educaționale. Anexă
HCL 72/2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2022, pentru proiectele culturale. Anexă
HCL 71/2022 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 70/2022 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 69/2022 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.03.2022.
HCL 68/2022 privind modificarea HCL nr. 82/2011 cu privire la desemnarea primarului oraşului Covasna să semneze protocolul de predare a managementului asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc Covasna către Spitalul de Cardiologie “Dr Benedek Géza”.
HCL 67/2022 cu privire la rectificarea bugetului general al orasului Covasna pe anul 2022
HCL 66/2022 privind aprobarea participarii UAT Oras Covasna la programul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII, Apelul de proiecte Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, PNRR/2022/CS/1/A.3.1/1, pentru realizarea obiectivului de investitii „Renovarea energetica moderata a blocurilor de locuinte, situate in Orasul Covasna, str.Brazilor, nr.4, bl.5.”
HCL 65/2022 privind aprobarea participarii UAT Oras Covasna la programul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților dministrativ-teritoriale, pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitarea termica a sediului Primariei Orasului Covasna”.
HCL 64/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al oraşului Covasna în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV).
HCL 63/2022 privind aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice, care doresc să obțină calitatea de administrator de condominii la asociațiile de proprietari Anexa
HCL 62/2022 cu privire la modificarea HCL nr.38/2016 cu privire la înființarea Centrului de zi de informare si consiliere în cadrul Direcției de Asistență Socială și aprobarea procedurilor centrului. Anexă
HCL 61/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023. Anexă
HCL 60/2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor păşuni aflate în proprietatea privată a oraşului Covasna.
HCL 59/2022 cu privire la aprobare P.U.Z. – ZONĂ DE LOCUINŢE INDIVIDUALE, STRADA FLORILOR, ORAŞUL COVASNA.
HCL 58/2022 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Covasna pentru perioada 2022-2027. Anexă
HCL 57/2022 cu privire la rectificarea bugetului general al orasului Covasna pe anul 2022.
HCL 56/2022 cu privire la aprobarea cumpărării imobilului din str. Libertatii nr. 26, “Casa de locuit si teren intravilan”.
HCL 55/2022 cu privire la rectificarea bugetului local al orasului Covasna pe anul 2022.
HCL 54/2022 privind modificarea H.C.L. nr. 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna.
HCL 53/2022 privind aprobarea participării UAT Oras Covasna la programul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, pentru realizarea obiectivului de investitii ”Reabilitare Termica Scoala Gimnaziala “Avram Iancu” 29320-C2”.
HCL 52/2022 cu privire la însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat PFA Pap S. Gyorgy in vederea cumpărării imobilului “Casa de locuit si teren intravilan” situat in Orasul Covasna, str. Libertatii nr. 26 si desemnarea membrilor Comisiei de negociere a pretului de cumparare
HCL 51/2022 privind aprobarea participarii UAT Oras Covasna la programul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, pentru realizarea obiectivului de investitii Construire piste de biciclete in orasul Covasna.
HCL 50/2022 privind aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare si a participării UAT Oras Covasna la programul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA-COMPONENTA 10 –FONDUL LOCAL, PNRR/2022/C10, I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, pentru realizarea obiectivului de investitii Reabilitare Termica Liceul Kőrösi Csoma Sándor 29171-C2 , 29171-C3, 29171-C11
HCL 49/2022 privind aprobarea participarii UAT Oras Covasna la programul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA- COMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII, Apelul de proiecte Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, PNRR/2022/CS/1/A.3.1/1, pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Renovarea energetica moderata a blocului de locuinte situat in Orasul Covasna, str.Stefan cel Mare, nr.92 bl. 12".
HCL 48/2022 privind aprobarea participării UAT Oraş Covasna la programul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA- COMPONENTA 5 -VALUL RENOVARII, Apelul de proiecte Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, PNRR/2022/CS/1/A.3.1/1, pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Renovarea energetica moderata a blocurilor de locuinte, situate in Orasul Covasna, str.Libertatii, nr.20, bl.2, respectiv, in str. Libertatii, nr. 21, bl.3".
HCL 47/2022 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în urma actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII” Str. Ignácz Rózsa nr. 2, Oraşul Covasna, Judeţul Covasna”
HCL 46/2022 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 45/2022 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a activităţii administratorilor S.C. Gos Trans Com S.R.L.
HCL 44/2022 cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele de finanțare nerambursabilă din bugetul local depuse în cadrul domeniilor cultură, educație, sport și religie
HCL 43/2022 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 10/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia, cu modificările ulterioare
HCL 42/2022 privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezlipirea unui teren situat în orasul Covasna, str.Brazilor FN, CF nr. 27502
HCL 41/2022 cu privire la stabilirea cotei de 80% din veniturile realizate de catre SC GOS-TRANS-COM SRL din inchirierea locuintelor sociale proprietatea publică a UAT Covasna si virarea acesteia in contul bugetului local
HCL 40/2022 privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan proprietate privată a oraşului Covasna, în suprafaţă de 494 mp, situat în str. Benedek Elek FN
HCL 39/2022 privind aprobarea categoriilor de persoane beneficiare de facilități la transportul public local de persoane, de pe raza UAT Covasna
HCL 38/2022 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 37/2022 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Covasna
HCL 36/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru perioada 2022 – 2023, în favoarea persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în orașul Covasna Anexă
HCL 35/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
HCL 34/2022 privind includerea unor suprafeţe, păşuni împădurite, aflată în proprietatea privată a Oraşului Covasna, în fondul forestier naţional şi aprobarea întocmirii unui amenajament silvic
HCL 33/2022 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 32/2022 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2022 .
HCL31/2022 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în cauza 35/119/2022 aflat pe rolul Tribunalului Covasna.
HCL 30/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna.
HCL 29/2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orașului Covasna in comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director/ director adjunct în unitățile de învățământ Școala Gimnazială Avram Iancu și Grădinița cu Program Prelungit nr. 1”.
HCL 28/2022 privind aprobarea Proiectului tehnic si a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”.
HCL 27/2022 privind modificarea HCL nr. 14/2021 cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021 – 2022 și a HCL nr. 7/2022 cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023. Anexa 1 Anexa 2
HCL 26/2022 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelorsociale pentru anul 2022. Anexă
HCL 25/2022 privind modificarea HCL 21/2021 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor.
HCL 24/2022 cu privire la modificarea HCL nr. 15/2021 privind stabilirea programului de audiențe al consilierilor locali pentru mandatul 2020 - 2024.
HCL 23/2022 privind numirea Comisiei pentru evaluarea anuală a activităţii administratorilor S.C. Gos Trans Com S.R.L. cu privire la execuţia planului de administrare şi a contractului de mandat.
HCL 22/2022 privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a terenului aferent Cetăţii Zânelor.
HCL 21/2022 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2022. ANEXE
HCL 20/2022 cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 361.285,96 lei pentru schimbarea rețelei de apă potabilă și a canalizării menajere pe strada Mihai Eminescu. ANEXE
HCL 19/2022 cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 151.099,07 lei pentru introducerea rețelei de apă potabilă și a canalizării menajere pe strada Luceafărului. ANEXE
HCL 18/2022 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 17/2022 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 10/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia, cu modificările ulterioare. ANEXĂ
HCL 16/2022 privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către operatorul de transport S.C. Linka Tranzit S.R.L, pe raza orașului Covasna
HCL 15/2022 privind aprobarea înfiinţării pe lângă cele trei centre financiare din învățământul preuniversitar, a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
HCL 14/2022 privind modificarea HCL nr. 117/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Covasna și a HCL nr. 121/2020 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ din orașul Covasna
HCL 13/2022 cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna la asociaţiile în care este membru, pentru anul 2022
HCL 12/2022 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015. ANEXĂ
HCL 11/2022 privind aprobarea actualizării datelor cadastrale (rectificare hotar) ale imobilului situat în orașul Covasna, jud. Covasna, înscris în C.F. nr. 29335 Covasna, nr. cad. 29335, Parcul Tineretului din Voineşti
HCL 10/2022 privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezlipirea unui teren situat în orasul Covasna, str. Şcolii nr. 25, CF nr. 32821. ANEXĂ
HCL 09/2022 privind încetarea dreptului de administrare al Grădiniței cu program prelungit nr. 1 asupra imobilului situate în strada Spitalului, localitatea Covasna, jud. Covasna
HCL 08/2022 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2022 și a sumelor alocate acestora.
HCL 07/2022 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 din oraşul Covasna. ANEXĂ
HCL 06/2022 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfaşurată în semestrul II al anului 2021. ANEXĂ
HCL 05/2022 cu privire la aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local al Covasna, pentru anul 2022. ANEXĂ
HCL 04/2022 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021
HCL 03/2022 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii a deficitului secțiunii de funcţionare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021
HCL 02/2022 privind aprobarea utilizării sumei de 900.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2021, pentru acoprerirea golului temporar de casă.
HCL 01/2022 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârile Consiliului Local din anul 2021Fişier
HCL 173/2021 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2021.
HCL 172/2021 cu privire la externalizarea serviciilor socio-medicale de îngrijire la domiciliu în cazul persoanelor vârstnice domiciliate în orașul Covasna.
HCL 171/2021 privind aprobarea preluării în folosinţă gratuită a imobilului situat în oraşul Covasna, jud. Covasna, str. Piliske nr. 4-6, în scopul extinderii serviciului public de educaţie antepreşcolară şi preşcolară, în limba maghiară.
HCL 170/2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Muntean Felicia- Maria şi a vacantării locului de consilier local.
HCL 169/2021 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.
HCL 168/2021 cu privire la aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestorapentru anul 2022.
HCL 167/2021 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna.
HCL 166/2021 cu privire la acordarea unui stimulent financiar si a Certificatului Nunții de Aur familiilor care implinesc 50 de ani de căsătorie.
HCL 165/2021privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2021.
HCL 164/2021 cu privire la stabilirea tarifului pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe raza orașului Covasna.
HCL 163/2021 privind majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com S.R.L., asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.
HCL 162/2021 cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
HCL 161/2021 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2022.
HCL 160/2021 privind vânzarea prin licitaţie publică a unui panou publicitar din domeniul privat al oraşului Covasna şi scoaterea lui din patrimoniu.
HCL 159/2021 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2022. Anexele hotărârii:
HCL 158/2021 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2021.
HCL 157/2021 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 156/2021 privind prelungirea valabilității Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare pe raza orasului Covasna nr.6813/601/15.11.2017, prin act adițional. ANEXĂ
HCL 155/2021 privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a oraşului Covasna în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora, către SC ORANGE ROMÂNIA S.A., asupra unor imobile, situate în domeniul public al oraşului Covasna. ANEXĂ
HCL 154/2021 cu privire la completarea Anexei 2 la HCL nr. 92/2017 privind aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat-sectiunea terenuri.
HCL 153/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Covasna. ANEXĂ
HCL 152/2021 cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul de iarnă 2021-2022.
HCL 151/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2021-2022.  ANEXĂ
HCL 150/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2021-2022.  ANEXĂ

HCL 149/2021 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2021.

HCL 148/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier DC13”.
HCL 147/2021 privind închirierea prin licitaţie publică deschisa a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
HCL 146/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Covasna in comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea consursului pentru ocuparea funcției de director şi/sau director adjunct în unitatea de învățământ Liceul „KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR”.
HCL 145/2021 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII” – ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.
HCL 144/2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strazile Kőrösi Csoma Sándor, Debreczi Sándor, Livezilor”.
HCL 143/2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strazile Țiglariei, Kós Károly, Filaturii, Florilor, Salcâmului, Târgului, Apelor, Toamnei, Gazdané Olosz Ella, Baia de piatră”.
HCL 142/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,, “Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strada Petőfi Sándor”.
HCL 141/2021 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strazi oras Covasna 2018-Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in străzile Podului, Plevnei, Butykák, Ady Endre, Bartók Béla, Mihai Eminescu, Luceafărului”.
HCL 140/2021 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna. Anexa hotărârii
HCL 138/2021 privind stabilirea câştigătorilor concursului „LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTĂ”- ediţia 2021.
HCL 137/2021 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru anul 2022, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
HCL 136/2021 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 135/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.09.2021.
HCL 134/2021 cu privire la aprobarea valorificării și stabilirea prețului pentru materialul lemnos de produse accidentale suprapuse peste partida inițială nr. 1072.
HCL 133/2021 privind însușirea documentației cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice ale imobilului înscris în CF nr. 29636 Covasna, nr. top. 1728, proprietatea orașului Covasna.
HCL 132/2021 privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 84 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.
HCL 131/2021 privind aprobarea PUD – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII - ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA.
HCL 130/2021 privind aprobarea P.U.Z. – CHIURUȘ – CONSTRUIRE REȚELE EDILITARE ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA
HCL 129/2021 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2021.
HCL 128/2021 privind modificarea HCL nr. 60/2021 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2021 și a sumelor alocate acestora.
HCL 127/2021 privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599.
HCL 126/2021 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Actionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii.
HCL 125/2021 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 124/2021 cu privire la modificarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna ANEXĂ.
HCL 123/2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3344/2000 încheiat cu Parohia unitariană şi abrogarea HCL 18/2000 cu privire la concesionarea fără licitaţie publică, a unui teren din domeniul privat al oraşului pentru construirea unei biserici unitariene.
HCL 122/2021 privind revocarea parțială a H.C.L. nr. 103/2021 privind asocierea oraşului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA    ANEXĂ.
HCL 121/2021 cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2021 .                 ANEXĂ
HCL 120/2021 privind arondarea grupelor de educație timpurie antepreșcolară la unitățile de învățământ cu program prelungit din orașul Covasna.
HCL 119/2021 privind modificarea HCL nr. 119/2020 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de Administraţie la Centrele Financiare I, II si III de învăţământ preuniversitar.
HCL 118/2021 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2021.
HCL 117/2021 privind prelungirea termenelor prevăzute în calendarul concursului „LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTĂ”, aprobat prin HCL nr. 57/2010 privind organizarea şi desfăşurarea concursului ”LOCUL UNDE TRĂIM- IMAGINEA NOASTRĂ”, cu modificările ulterioare.
HCL 116/2021 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia: “RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN ORASUL COVASNA, SAT CHIURUS, JUDETUL COVASNA”.
HCL 115/2021 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia: “GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL COVASNA, JUDETUL COVASNA”.
HCL 114/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, pentru investiţia: “GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL COVASNA, JUDETUL COVASNA”.
HCL 113/2021 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia: “EXTINDEREA CLADIRII LICEULUI KOROSI CSOMA SANDOR, ORAS COVASNA, JUDETUL COVASNA”.
HCL 112/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, pentru investiţia: “EXTINDEREA CLADIRII LICEULUI KOROSI CSOMA SANDOR, ORAS COVASNA, JUDETUL COVASNA”.
HCL 111/2021 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a oraşului Covasna, pentru nevoile oraşului Covasna.
HCL 109/2021 cu privire la desemnarea d-lui Para Sándor ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional.
HCL 108/2021 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a masei lemnoase pe picior din pădurile proprietatea oraşului Covasna.
HCL 107/2021 privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezlipirea unui teren situat în orasul Covasna, str. Pakohegy nr. 7-23.
HCL 106/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru gestionarea câinilor cu stăpân din oraşul Covasna, judeţul Covasna.
HCL 105/2021 cu privire la modificarea HCL nr.73/2020 privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă.
HCL 104/2021 privind rectificarea unei erori materiale cuprinse în HCL nr. 90/2021 şi HCL nr. 91/2021 cu privire la denumirea ministerului coordonator.
HCL 103/2021 privind asocierea oraşului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”.
HCL 102/2021 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2021.
HCL 101/2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat cu Asociaţia Română de Balneologie şi S.C. Turism Covasna S.A. în vederea organizării Congresului Naţional de Balneologie, Covasna, 1-5 septembrie 2021.
HCL 100/2021 cu privire la modificarea HCL nr. 84/2020 privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public pentru proiectul: „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”.
HCL 99/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:“Centru balneoclimateric multifuncțional, Covasna” orașul Covasna, județul Covasna.
HCL 98/2021 privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, pentru investiția ”Centru Balneoclimateric Multifuncțional, Covasna” orașul Covasna, județul Covasna.
HCL 97/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:“Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, județul Covasna”.
HCL 96/2021 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, pentru investiția “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, judetul Covasna”.
HCL 95/2021 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna.
HCL 93/2021
HCL 92/2021
HCL 91/2021
HCL 90/2021
HCL 89/2021
HCL 88/2021
HCL 87/2021
HCL 86/2021 privind revocarea HCL nr. 63/2021 privind asocierea oraşului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”
HCL 85/2021 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2020
HCL 84/2021 cu privire la cu privire la modificarea HCL 59/2021 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar”
HCL 83/2021 privind aprobarea întabulării şi cuprinderii în domeniul public al oraşului Covasna a drumului DC 13, Covasna-Surcea, tronsonul din extravilanul orașului, în suprafață de 24730 mp.
HCL 82/2021 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 81/2021 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 80/2021 cuprivire la modificarea art. 1. al HCL nr. 63/2016 privind numirea echipei manageriale pentru investiția "Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna" cu modificarile ulterioare.
HCL 79/2021 cu privire la aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al S.C. Gos Trans Com SRL, pentru anul 2021 - 2025..
HCL 78/2021 cu privire la solicitarea de trecere a imobilului situat în str. Gabor Aron nr. 10. din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - D.G.R.F.P. Brașov, în domeniul public al orașului Covasna, județul Covasna.
HCL 77/2021 privind
HCL 76/2021 privind
HCL 75/2021 privind
HCL 74/2021 privind
HCL 73/2021 privind
HCL 72/2021 privind
HCL 71/2021 privind
HCL 70/2021 privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei Orăşeneşti de Cultură.
HCL 69/2021 privind aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere şi aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com SRL pe anul 2020.
HCL 68/2021 privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 33 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna
HCL 67/2021 cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2021.
HCL 66/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Operator Regional.
HCL 65/2021 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 64/2021
HCL 63/2021
HCL 62/2021
HCL 61/2021
HCL 60/2021
HCL 59/2021
HCL 58/2021
HCL 57/2021
HCL 56/2021
HCL 55/2021
HCL 54/2021
HCL 53/2021
HCL 52/2021
HCL 51/2021
HCL 50/2021
HCL 49/2021 cu privire la modificarea HCL 22/2010.
HCL 48/2021 cu privire la modificarea statutului de funcții din aparatul de specialitate al primarului orașului Covasna.
HCL 47/2021 privind închirierea unor pășuni, prin licitațe publică, aflate în proprietatea privată a orașului Covasna.
HCL 46/2021 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 45/2021 cu privire la aprobarea ameliorării și completării pășunilor în zona de agrement Valea Zânelor și zona Hankó unde sub egida Centenarului Marii Uniri au fost plantați 100 de puieți.
HCL 44/2021 cu privire la modificarea structurii funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a promovării în grad profesional a funcționarilor publici.
HCL 43/2021 cu privire la modificarea pactului comisoriu înscris în foaia de sarcini a CF 24366 Covasna, proprietar Centinvest Group S.R.L.
HCL 42/2021 privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna.
HCL 41/2021 cu privire la aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al orașului Covasna. Anexă la hotărâre.
HCL 40/2021 privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din str. Brazilor nr. 4., bloc 5., et. 3., ap. 15., pentru familia reprezentată de Fazakas Csaba.
HCL 39/2021 privind vânzarea prin licitație publică a trenulețului de agrement marca SUZHOU, tipul PQC92/Spl, compus din locomotivă și 2 vagoane, și scoaterea lui din patrimoniu.
HCL 38/2021 privind închirierea prin licitație publică deschisă a 2,100 metri de șine de cale ferată forestieră aflate în proprietatea publică a orașului Covasna, între punctele Pod Horgász (zona hotelului Bradul) și baza Planului înclinat, pentru circulația unui trenuleț de agrement.
HCL 37/2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022.
HCL 36/2021 privind aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2021. Anexă la hotărâre.
HCL 35/2021 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 34/2021 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice aferente funcției de administrator public al orașului Covasna.
HCL 33/2021 cu privire la modificarea anexei 1 la HCL 10/23.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia.
HCL 32/2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare.
HCL 31/2021 cu privire la acordarea unui trusou pentru nou – născuți în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor, actelor justificative care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor.
HCL 30/2021 cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pășuni aflate în proprietatea privată a orașului Covasna.
HCL 29/2021 cu privire la modificarea Anexei 2 – Secțiunea terenuri și Anexei 3 – Secțiunea clădiri la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat al orașului Covasna, cu completările ulterioare.
HCL 28/2021 cu privire la aprobarea contractării serviciilor de audit statuar pentru certificarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Gos Trans Com S.R.L. pentru perioada 2020 – 2022.
HCL 27/2021 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM
HCL 26/2021 privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" pentru modificarea prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare practicat de operatorul reegional Gospodărire Comunală S.A.
HCL 25/2021  cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 24/2021 cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna la asociaţiile în care este membru, pentru anul 2021.
HCL 23/2021 cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor în funcţie în Consiliul de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.
HCL 22/2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al orașului Covasna.
HCL 21/2021 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor.
HCL 20/2021 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale pentru anul 2021, actelor justificative care insoțesc cererea şi locului de primire a cererilor.
HCL 19/2021 cu privire la aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Covasna, pentru anul 2021.
HCL 17/2021 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 16/2021 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2021.
HCL 15/2021 privind stabilirea programului de audiențe al consilierilor locali pentru mandatul 2020-2024. >> ANEXA <<
HCL 14/2021 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 din oraşul Covasna.
HCL 13/2021 cu privire la stabilirea cuantumului indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali, începând cu luna ianuarie 2021.
HCL 12/2021
HCL 11/2021 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfaşurată în semestrul II al anului 2020
HCL 10/2021 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru anul 2021, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. >> ANEXA <<
HCL 09/2021 cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L., asociat unic oraşul Covasna.
HCL 08/2021 cu privire la aprobare PUZ – CASĂ DE LOCUIT, beneficiari Szabó Zsuzsa şi Pethő Alpár
HCL 07/2021 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.
HCL 06/2021 privind desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu la GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 05/2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020
HCL 04/2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
HCL 03/2021 privind aprobarea utilizarii sumei de 675.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2020, pentru acoperirea golului temporar de casă
HCL 02/2021 privind aprobarea utilizării sumei de 30.000 lei din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii aferent anului 2020, pentru acoprerirea golului temporar de casă.
HCL 01/2021 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârile Consiliului Local din anul 2020Fişier
HCL 156/2020 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015.
HCL 155/2020 cu privire la aprobarea prețului de referință și modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2021.
HCL 154/2020 cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru anul 2021.
HCL 153/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 166/2018 privind aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitului pe terenuri neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somaţiei Primăriei, cu modificări ulterioare.
HCL 152/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Covasna.
HCL 150/2020 cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundaţia Creştină Diakonia pentru anul 2021
HCL 149/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2020.

HCL 148/2020 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna.

HCL 147/2020 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a autoturismului marca Dacia Logan, tipul SD 4 SDL1, cu nr. de circulație CV-16-PCV proprietatea UAT Covasna, deteriorat în urma unui accident și scoaterea acestuia din patrimoniu.
HCL 146/2020 Cu privire la aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului Covasna pentru perioada 2021 - 2027.
HCL 144/2020 privind virări de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificaţiei bugetare la bugetul local al orasului Covasna pe anul 2020. Anexă la Hotărâre.
HCL 143/2020 privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna
HCL 142/2020 privind modificarea Hotararii nr.30/2020 cu privire la aprobarea numărului burselor şcolare si a cuantumului acestora pentru anul 2020
HCL 141/2020 cu privire la implementarea proiectului „Achiziție tractor și echipamente întreținere urbană”.
HCL 140/2020 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii nr. 27/2020 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului – imobil situat în orașul Covasna, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea realizării investiției ” Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.
HCL 139/2020 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local în cauza 1042/119/2018.
HCL 138/2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere, în cazul locuinţei sociale din str. Ale.Prieteniei nr.6 bl.4 ap.7
HCL 137/2020 cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul 2020 - 2021.
HCL 136/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2020-2021.
HCL 135/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2020-2021.
HCL 134/2020 privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general, pentru investiția “Centru Balneoclimateric Multifuncțional Covasna”.
HCL 133/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orasului Covasna pe anul 2020.
HCL 132/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință
HCL 130/2020 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 83/2016 cu privire la numirea comisiei de ordine publică la nivelul orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
HCL 129/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”.
HCL 128/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dlui Rákosi Áron.
HCL 127/2020 cu privire la desemnarea d-lui Rákosi Áron ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional.
HCL 126/2020 privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială orașul Covasna, prin Consiliul local al orașului Covasna, și Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A., în vederea desfășurării unui program de renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale ale unor zone de picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de mobilier urban în zona de agrement Valea Zânelor
HCL 125/2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impoziului și taxei pe clădiri pentru anul 2020
HCL 124/2020 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2021
HCL 123/2020 privind aprobarea documentației de atribuire, prin licitaţie publică, a unui număr de 56 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.
HCL 122/2020 privind aprobarea exercitării și susținerii căii extraordinare de atac-recurs, în dosarul 400/119/2020 aflat pe rolul Tribunalului Covasna.
HCL 121/2020 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Covasna.
HCL 120/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III, 2020.
HCL 119/2020 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de Administraţie la Centrele Financiare I, II si III de învăţământ preuniversitar.
HCL 118/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 106/2020 privind închirierea, prin licitaţie publică deschisa a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
HCL 117/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului COVASNA.
HCL 116/2020 privind alegerea viceprimarului oraşului Covasna.
HCL 115/2020 privind alegerea președintelui de ședință
HCL 114/2020 privind rectificarea unei erori materiale cuprinse în HCL nr. 53/2020 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și devizului general, pentru investiția “Instalație și echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, stațiunea Covasna”.
HCL 113/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dl Imre Csaba Lorand, pentru ședința din 20 octombrie 2020.
HCL 112/2020 privind revocarea HCL nr. 101/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
HCL 111/2020 privind aprobarea Regulamentului și a tarifelor de utilizare pentru „Terenul de Sport Gheorghe Doja”.
HCL 110/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 109/2020cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 108/2020 cu privire la aprobarea distribuirii unor măşti de protecţie către Liceul “Kőrösi Csoma Sándor” si Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” din oraşul Covasna.
HCL 107/2020 privind stabilirea câștigătorilor concursului „LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOSTRĂ” – ediția2020.
HCL 106/2020 privind închirierea, prin licitaţie publică deschisa a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”
HCL 105/2020 cu privire la aprobare PUZ – Cort evenimente, anexă tip “P”, parcare și împrejmuire teren.
HCL 104/2020 privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Oraşului Covasna.
HCL 103/2020 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii obiectiv de investitie: "Amenajări parcări rezidențiale oraș Covasna", faza D.A.L.I.
HCL 102/2020 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii obiectiv de investitie: "Reabilitare strada Ștefan cel Mare -zona piața centrală”, faza D.A.L.I.
HCL 101/2020
HCL 100/2020 cu cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orasului Covasna pe anul 2020
HCL 99/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință
HCL 98/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2020. >>Anexa <<
HCL 97/2020cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului local al orașului Covasna.
HCL 96/2020privind aprobarea documentației de atribuire, prin licitaţie publică, a unui număr de 72 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.
HCL 95/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 94/2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice (PT – proiect tehnic) și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Rețea de canalizare menajeră în orașul Covasna, sat Chiuruș, județul Covasna”.
HCL 93/2020 cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit şi pierdere și aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com S.R.L. pe anul 2019.
HCL 92/2020 privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren de 12,00 mp, situat în intravilanul orașului Covasna, în vederea înființării unei intrări exterioare.
HCL 91/2020 privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat.
HCL 90/2020pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfaşurată în semestrul I al anului 2020.
HCL 89/2020privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2020.
HCL 88/2020cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 87/2020 cu privire la validarea mandatului de consilier local al d-lui Mikola Tihamér.
HCL 86/2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului și taxei pe clădiri pentru anul 2020
HCL 85/2020 cu privire la modificarea HCL NR. 44/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire baza sportiva tip 1,oraș Covasna, DN13E, Km 61+650-61+810, judeţul Covasna”.
HCL 84/2020 privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public pentru proiectul: „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”
HCL 83/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 82/2020 privind respingerea cererilor nr. 5682 și 5683 din  05.11.2019 depuse de către Instant Construct Company S.A, în calitate  de delegat al  S.C. Engie România S.A.
HCL 81/2020 cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Demes Ferenc.
HCL 80/2020 cu privire la revocarea HCL nr. 62/2020 privind modificarea anexei la HCL nr. 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzand bunurile care apartin domeniului public al orasului covasna, cu modificarile si completarile ulterioare- sectiunea bunuri imobile.
HCL 79/2020 cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 27755 – Covasna situat la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Școlii.
HCL 78/2020 cu privire la repartizarea unei locuinte de serviciu doamnei Szabó Zsófia, educatoare.
HCL 77/2020 cu privire la completarea Anexei 2-Sectiunea terenuri si Anexei 3-Sectiunea cladiri la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al orasului Covasna, cu completarile ulterioare.
HCL 76/2020 privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi.
HCL 75/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale trotuare str. Mihai Eminescu, oraș Covasna”.
HCL 74/2020 privind vanzarea  prin licitatie publica a imobilului proprietate  privata a orasului Covasna, str. Gabor Aron nr. 27 A
HCL 73/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 41/2020 privind  numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă
HCL 72/2020 privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii având ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul UAT Covasna,judetul Covasna
HCL 71/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 70/2020 privind aprobarea finanțării investiției ”Sistem de colectare al apelor pluviale din Piața Eroilor – strada Plevnei, orașul Covasna”
HCL 69/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dl. Imre Csaba Lorand, pentru ședința din 15 iunie 2020
HCL 68/2020 privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
HCL 67/2020 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local în cauza 400/119/2020.
HCL 66/2020 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2020, pentru proiectele culturale, educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase
HCL 65/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 64/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 22/2010 privind aprobarea instituirii „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” elevilor din anul terminal la Grupul Școlar „Kőrösi Csoma Sándor”, cu modificările ulterioare.
HCL 63/2020 cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva  în domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 61/2020 privind repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat.
HCL 60/2020 cu privire la aprobarea  Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şifinanţate din bugetul Consiliului Local al orasului Covasna, pentru anul 2020.
HCL 59/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.12.2019.
HCL 58/2020 cu privire la modificarea prețului de pornire pentru valorificarea   masei lemnoase pe picior din fondul forestier, proprietatea publică a orașului Covasna, pentru anul 2020.
HCL 57/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat  al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 56/2020 cu privire la acordarea unui sprijin financiar pentru orașul Călărași din Republica Moldova în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de Covid - 19
HCL 55/2020 cu privire la rectificarea unor erori materiale cuprinse în denumirea unei investiții.
HCL 54/2020 cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele de finanțare nerambursabilă din bugetul local depuse în cadrul domeniilor cultură, educație și religie.
HCL 53/2020 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și devizului general, pentru investiția “Instalație și echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, stațiunea Covasna”.
HCL 52/2020 privind  aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management câştigător şi durata ontractului de management– Casa orăşenească de Cultură Covasna.
HCL 51/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 50/2020 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2020, pentru proiectele sportive.
HCL 49/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local  al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 48/2020 cu privire la aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul civil nr. 1042/119/2018 pentru exercitarea căii de atac a apelului sau recursului, după caz, în proces cu Valdek Impex SRL.
HCL 47/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.03.2020.
HCL 46/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 108/2019 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 45/2020 pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv reactualizat și a Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.
HCL 44/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire baza sportiva tip 1,oraș Covasna, DN13E, Km 61+650-61+810, judeţul Covasna”.
HCL 43/2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021.
HCL 42/2020 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 01.05.2020-31.12.2020.
HCL 41/2020 privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă
HCL 40/2020 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru S.C. GOS-TRANS COM S.R.L.
HCL 39/2020 cu privire la mandatarea Primarului orașului Covasna de a semna contractul de vânzare – cumpărare pentru cumpărarea în proprietatea publică a orașului Covasna și în administrarea Consiliului local Covasna a bunurilor imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic – Plan înclinat de laCovasna - Comandău”.
HCL 38/2020 cu privire la aprobarea alipirii parcelare a două imobile pentru asigurarea amplasamentului pentru "Constr uire bază sportivă TIP 1, Oraș Covasna, DN13E, km 61+650-61+810, județul Covasna".
HCL 37/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 36/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 35/2020 cu privire la modificarea HCL 35/2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna, alocate pentru activităţi non profit de interes local precum şi a Regulamentului special al finanţărilor nerambursabile pentru domeniul religios, criterii specifice de selecţionare aprobat prin HCL 36/2017.
HCL 34/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 92/2015 privind instituirea Zilei Sitului arheologic „Cetatea Zânelor” din orașul Covasna.
HCL 33/2020 cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță a serviciului public de salubrizare a orașului Covasna.
HCL 32/2020 cu privire la aprobarea vânzării unui locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea  orasului  Covasna.
HCL 31/2020 privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat-sectiunea terenuri.
HCL 30/2020 cu privire la aprobarea numărului  burselor școlare și  a cuantumului acestora pentru  anul 2020.
HCL 29/2020 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local cu privire la convocarea, cvorumul, desfășurarea și adoptarea hotărârilor Consiliului local, pentru stare de urgență.
HCL 28/2020 cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor pe domeniul sportiv.
HCL 27/2020 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului – imobil situat în orașul Covasna, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea  realizării investiției ” Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.
HCL 26/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local  al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 25/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 24/2020 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2020 și a sumelor alocate acestora.
HCL 23/2020 privind acceptarea succesiunii  vacante, în cotă de 1/1 pentru imobilul situat în orașul Covasna str. Școlii nr. 25 și desemnarea reprezentantului în procedura succesorală.
HCL 22/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru  Casa de Cultură a orașului Covasna.
HCL 21/2020 cu privire la aprobare PUZ – Construire atelier reparaţii auto şi vulcanizare.
HCL 20/2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice (PT – proiect tehnic) la obiectul de investiții „Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna” – reactulizate, conform Proiect nr. 465/2007/Ad 1/2019 – întocmit de către S.C. Ambient S.R.L.

HCL 19/2020 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2020. Anexele hotărârii

HCL 18/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.

HCL 17/2020 cu privire la modificarea tarifului serviciului pentru administrare rampă ecologică

HCL16/2020 cu privire la aprobarea programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor în orașul Covasna

HCL 15/2020 cu privire la aprobare PUZ – Schimbare destinaţie zonă Centru Covasna din zonă de locuinţe înalte şi dotări aferente în zonă spaţii de cazare cu specific balneo şi dotări aferente

HCL 14/2020 cu privire la însușirea documentației tehnice cadastrale de apartamentare a blocului cu 16 apartamente din str. Școlii nr. 20

HCL 13/2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020 conform legii privind venitul minim garantat

HCL 12/2020 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2019

HCL 11/2020 cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundația Creștină Diakonia pentru anul 2020

HCL 10/2020 privind stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia

HCL 9/2020 cu privire la modificarea anexei 2/4/8 a HCL nr. 152/2017 cu privire la atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către SC Gos Trans Com SRL, având ca asociat unic orașul Covasna

HCL 8/2020 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.

HCL 7/2020 privind modificarea HCL nr. 166/2018 cu privire la aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somației Primăriei.
HCL 6/2020 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 din oraşul Covasna
HCL 5/2020 privind validarea prevederilor dispozitiei primarului nr.496/2019 cu privire la majorarea bugetului local cu suma de 500.000 lei.
HCL 4/2020 privind aprobarea utilizarii sumei de 25.000 lei din excedentul bugetului activitatilor finantate din venituri proprii, aferent anului 2019, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 3/2020 privind aprobarea utilizarii sumei de 675.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2019, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 2/2020 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019.
HCL 1/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
Hotărârile Consiliului Local din anul 2019Fişier
HCL 175/2019 privind modificare structurii funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a promovării în grad profesional a funcţionarilor publici.
HCL 174/2019 cu prvire la aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitului pe clădirile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somaţiei Primăriei.
HCL 173/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015.
HCL 172/2019 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, pentru nevoile orașului Covasna.
HCL 171/2019 privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna.
HCL 170/2019 privind revocarea HCL nr. 145/2019 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a punctului de alimentatie publica situat in imobilul proprietate publica a orasului Covasna, str. Brazilor F.N, reprezentand refugiu Partie de schi “Lȍrincz Zsigmond”.
HCL 169/2019 cu privire la numirea unui manager interimar la Casa de Cultură a orașului Covasna.
HCL 168/2019 privind însușirea documentației cadastrale pentru deschiderea unei noi cărți funciare și primă înscriere a imobilului – teren în suprafață de 14749 mp situat în strada Pakóhegy.
HCL 167/2019 privind modificarea HCL nr. 69/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 166/2019 privind majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com Srl., asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.
HCL 165/2019 cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
HCL 164/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2019.
HCL 163/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.
HCL 162/2019 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 01.01.2020 - 31.03.2020.
HCL 161/2019 cu privire la aprobarea prețului de referință și modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2020.
HCL 160/2019 cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru anul 2020.
HCL 159/2019 privind completarea HCL. nr. 12/2019 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local.
HCL 158/2019 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale și finale a managementului Casei orășenești de Cultură Covasna.
HCL 157/2019 privind aprobarea inițierii demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică a orașului Covasna și în administrarea Consiliului local Covasna a unor bunuri imobile care fac parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-Comandău”.
HCL 156/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.
HCL 155/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 154/2019 privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă
HCL 153/2019 privind vânzarea terenului înscris în CF 29999 aferent casei de locuit din strada Ignácz Rózsa nr.7, oraș Covasna.
HCL 152/2019 privind repartizarea locuintei sociale din str.Frăției bl.8 sc.A ap.4
HCL 151/2019 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2020.

HCL 150/2019 cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 5293/06.12.2012, privind serviciul public de transport local.

HCL 149/2019 cu privire la modificarea Hotărârii nr.43/2019 privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2019.

HCL 148/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2019-2020.

HCL 147/2019 cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul 2019-2020.

HCL 146/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2019-2020.

HCL 145/2019 privind închirierea, prin licitație publică cu strigare, a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a Orașului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.

HCL 144/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.

HCL 143/2019 privind alegerea președintelui de ședință.

HCL 142/2019 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.

HCL 141/2019 privind trecerea unei parti dintr-un imobil proprietate publica a orasului din administrarea Liceului Kőrösi Csoma Sándor in administrarea Gradinitei de copii nr. 1 cu program prelungit Covasna.

HCL 140/2019 cu privire la modificarea HCL nr.166/2018 cu privire la aprobarea majorării, prin supraimpozitre, a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somației primăriei.

HCL 139/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.09.2019.

HCL 138/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.

HCL 137/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2019.
HCL 136/2019 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, pentru nevoile orașului Covasna.
HCL 135/2019 privind aprobarea prețului de pornire pentru valorificarea masei lemnoase din partida 103 din fondul forestier proprietate publică a orașului.
HCL 134/2019 privind însușirea documentației cadastrale pentru prima înscriere a imobilului – teren în suprafață de 621 mp situat în strada Gábor Áron nr. 27 A.
HCL 133/2019 cu privire la completarea HCL nr. 112/2019 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători și a infrastructurii aferente de pe raza orașului Covasna.
HCL 132/2019 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a pretului de cumparare a doua loturi de teren in vederea extinderii Cimitirului orasului Covasna.
HCL 131/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.
HCL 130/2019 privind stabilirea câștigătorilor concursului LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOASTRĂ – ediția 2019.
HCL 129/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 128/2019 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2020.
HCL 127/2019 cu privire la completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat.
HCL 126/2019 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A. pentru majorarea capitalului social al Societății.
HCL 125/2019 cu privire la modificarea HCL 108/2019 privind aprobarea  structurii organizatorice  și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 124/2019 cu privire la aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinet medicale din mediu rural, respectiv a spitalelor din mediul urban”.
HCL 123/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”, cu modificările ulterioare.
HCL 122/2019 cu privire la modificarea HCL 83/2019 privind  aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unitatilor de invatamant preuniversitar”.
HCL 121/2019 cu privire la finanțarea din bugetul local a Programului „Școala după Școală” în orașul Covasna.
HCL 120/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurată  in semestrul I al anului 2019.
HCL 119/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.
HCL 118/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 117/2019 cu privire la modificarea și completarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ” Zilele Orașului Covasna”.
HCL 114/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
HCL 113/2019 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică în plic închis, a masei lemnoase pe picior din Pășune proprietatea  orașului Covasna, pentru anul 2019.
HCL 112/2019 privind aprobarea  delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului Public  de Transport Local de Călători  și a infrastructurii aferente de pe raza orașului Covasna.
HCL 111/2019 privind alegerea prședintelui de ședință.
HCL 110/2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 47/2009 cu privire la administrarea parcărilor din orașul Covasna, cu modificările și completările ulterioare
HCL 109/2019 cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii/echipele premiate la olimpiadele și concursurile școlare organizate în anul școlar 2018-2019
HCL 108/2019 privind aprobarea  structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna
HCL 107/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2019
HCL 106/2019 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică în plic închis, a masei lemnoase pe picior din Pășune proprietatea orașului Covasna, pentru anul 2019.
HCL 105/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.
HCL 104/2019 cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru investiția “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară oraș Covasna”.
HCL 103/2019 cu privire la aprobarea temei de proiectare privind întocmirea studiului de fezabilitate pentru investiția „Centru Balneoclimateric Multifuncțional Covasna”.
HCL 102/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale trotuare oraș Covasna 2019”.
HCL 101/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale trotuare și parcări str. Libertății nr. 12 oraș Covasna”.
HCL 100/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”, cu modificările ulterioar.
HCL 99/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 76/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Orașul Covasna și Parohia Romano-Catolică.
HCL 98/2019 privind aprobarea cumpărării unui teren în vederea extinderii cimitirului orăşenesc.
HCL 97/2019 privind revocarea HCL 63/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
HCL 96/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 95/2019 cu privire îndreptarea erorii materiale strecurată în art. unic al HCL nr. 65/2019 privind modificarea HCL nr.30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 94/2019 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
HCL 93/2019 privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat.
HCL 92/2019 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu de 12.89 mp. compus din doua parti: una de 3 metri patrati si cealalta de 9.89 mp. din imobilul Cladirea “ Hala pentru produse agricole”, situata in incinta Pietei agro-alimentare, oras Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 35.
HCL 91/2019 privind aprobarea Carnetului cu documente de mobilizare al orașului Covasna.
HCL 90/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 89/2019 privind aprobarea exercitării dreptului de preemţiune de către Oraşul Covasna prin Consiliul Local al oraşului Covasna pentru cumpărarea unor imobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic-Plan înclinat de la Covasna-Comandău”- situate în oraşul Covasna.
HCL 88/2019 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în cauza 11401/3/2019 la Tribunalul București.
HCL 87/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 86/2019 privind modificarea și completarea HCL 180/2017 cu privire la aprobarea modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2018.
HCL 85/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.  >> Anexe <<
HCL 84/2019 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2019, pentru proiectele culturale, sportive, educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase.
HCL 83/2019 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unitatilor de invatamant preuniversitar”.
HCL 82/2019 cu privire la decalarea termenului de realizare a investiției „Realizarea rețelei de alimentare cu apă, inclusiv branșamentele din gospodării pentru strada Mihai Eminescu din orașul Covasna, județul Covasna”.
HCL 81/2019 privind aprobarea finanțării investiției ”Sistem de colectare a apelor pluviale din strada Mică, orașul Covasna”.
HCL 80/2019 privind aprobarea finanțării investiției ”Sistem de colectare a apelor pluviale din strada Brazilor, orașul Covasna”.
HCL 79/2019 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
HCL 78/2019 privind modificarea HCL 107/2018 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția “Reabilitare străzi oraș Covasna - 2018” și a indicatorilor tehnico-economici, cu completările ulterioare.
HCL 77/2019 privind aprobarea Raportului de Expertiză întocmit în vederea achiziționării autoutilitarei marca Dacia tip Dokker 1,5 DCI.
HCL 76/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Orasul Covasna si Parohia Romano-Catolica.
HCL 75/2019 cu privire la scoaterea din domeniul public a unui bun mobil si trecerea acestuia in domeniul privat in vederea casarii si valorificarii acestuia.
HCL 74/2019 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzand bunurile care apartin domeniului public al orasului, cu modificarile si completarile ulterioare.
HCL 73/2019cu privire la modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări terenurilor din intravilanul oraşului Covasna cu modificările ulterioare.
HCL 72/2019 cu privire la aprobarea alipirii parcelare a terenurilor componente imobilului de pe str. Ştefan cel Mare nr.35.
HCL 71/2019 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului Covasna in perioada 2019- 2029 si a Planului Anual de Acţiune privind serviciile sociale pe anul 2019.
HCL 70/2019 cu privire aprobarea Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniul sport.
HCL 69/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 68/2019 cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit şi pierdere și aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com S.R.L. pe anul 2018.
HCL 67/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.03.2019.
HCL 66/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.12.2018.
HCL 65/2019 privind modificarea HCL nr.30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 64/2019 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2017.
HCL 63/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
HCL 62/2019 cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al anului 2019.
HCL 61/2019 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2019 și a sumelor alocate acestora.
HCL 60/2019 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 15.05.2019 - 31.12.2019.
HCL 59/2019 privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi.
HCL 58/2019 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dl. Imre Csaba Lorand, pentru ședința din 15 mai 2019.
HCL 57/2019 privind aprobarea modificării HCL 31/2019 cu privire la aprobarea documentaţiei faza proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Dotarea partiei de schi “Lorincz Zsigmond” din orasul Covasna, judetul Covasna cu sistem control acces si echipament de pompare”.
HCL 56/2019 privind alegerea președintelui de ședință.
HCL 55/2019 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a pășunii Trup I, Nyires I, Tarla 175, 179, 180, suprafața de pășunat 38,67 ha.
HCL 54/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020.

HCL 53/2019 privind aprobarea executării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții ”Înființare spații de joacă pentru copii” pe domeniul public al orașului Covasna.

HCL 52/2019 cu privire la aprobarea încheierii  unui parteneriat între orașul Covasna și Ocolul Silvic Comandău în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.  59  alin 51 – 57  din Codul Silvic aprobat prin Legea 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HCL 51/2019 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 41 locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.

HCL 50/2019 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019. Vezi aici anexele la HCL 50/2019.

HCL 49/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja” .

HCL 48/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la  aprobarea Proiectului  tehnic,  detaliilor  de execuție și a indicatorilor tehnico -  economici ai investiției  “Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”.

HCL 47/2019 cu privire la revocarea HCL 38/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterica Covasna” și a HCL 45/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico –economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”.
HCL 46/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 45/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”.
HCL 44/2019 privind modificarea HCL nr. 139/2017 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general, actualizat, pentru investiția „Extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor”.
HCL 43/2019 privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2019.
HCL 42/2019 privind modificarea HCL nr. 30/2019 cu privire la acțiunea de ameliorare prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 41/2019 cu privire la mandatarea Primarului orașului Covasna ca reprezentant al Consiliului local în cauza nr. 270/119/2019.
HCL 40/2019 cu privire la stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a listei debitorilor persoane juridice.
HCL 39/2019 cu privire la aprobare PUZ - Zonă de locuinţe, beneficiar Coznean Nicolae.
HCL 38/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție și a indicatorilor tehnico/economici ai investiției Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna.
HCL 37/2019 cu privire la modificarea și completarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
HCL 36/2019 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 35/2019 cu privire la modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
HCL 34/2019 cu privire la validarea mandatului de consilier local al d-lui Demes Ferenc.
HCL 33/2019 cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al domnului Dali Gyula-Lorand.
HCL 32/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 31/2019 privind aprobarea documentaţiei faza proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Dotarea partiei de schi “Lőrincz Zsigmond” din orasul Covasna, judetul Covasna cu sistem control acces si echipament de pompare”.
HCL 30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 29/2019 privind modificarea HCL nr. 8/2019 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Covasna și din serviciile publice din subordinea Consiliului local Covasna.
HCL 28/2019 cu privire la aprobarea dezlipirii parcelare a imobilului de pe strada Păcurarilor nr. 24.
HCL 27/2019 privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat.
HCL 26/2019 cu privire la aprobare PUZ Centru Balneoclimateric Covasna.
HCL 25/2019 cu privire la modificarea art.1 din HCL nr.54/2016 privind aprobarea statului de funcţii pentru înfiinţarea posturilor didactice şi nedidactice din cele 4 grupe de educaţie timpurie antepreşcolară.
HCL 24/2019 cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
HCL 23/2019 privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei orăşeneşti de Cultură.
HCL 22/2019 privind modificarea statului de funcți al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 21/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 20/2019 privind completarea anexei la HCL 78/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate, cu completările ulterioare.
HCL 19/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 161/2018 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, prin majorare, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2019.
HCL 18/2019 privind modificarea HCL nr. 56/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al orașului Covasna.
HCL 17/2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru 2019 conform legii privind venitul minim garantat.
HCL 16/2019 cu privire la repartizarea unei locuințe sociale din str. Pakohegy.
HCL 15/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurat în semestrul II al anului 2018.
HCL 14/2019 privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări terenurilor din intravilanul orașuli Covasna.
HCL 13/2019 cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundatia Crestina Diakonia pentru anul 2019.
HCL 12/2019 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local.
HCL 11/2019 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 din oraşul Covasna.
HCL 10/2019 cu privire la atribuirea in folosinta gratuita a spatiului 10 din imobilul „Cladire PSI” pentru sediul Directiei Sanitare Veterinare Si Pentru Siguranta Alimentelor Covasna.
HCL 9/2019 privind stabilirea indemnizației de ședință, lunară, a consilierilor locali.
HCL 8/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul propriu al Consiliului Local și din serviciile publice din subordinea acestuia.
HCL 7/2019 privind abrogarea HCL 156/2018 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 17.12.2018-31.03.2019.
HCL 6/2019 privind modificarea punctului VIII din anexa 2 la HCL nr. 145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale pe raza Oraşului Covasna, cu completările ulterioare.
HCL 5/2019 privind aprobarea utilizarii sumei de 17.500 lei din excedentul bugetului activitatilor finantate din venituri proprii aferent anului 2018, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 4/2019 privind aprobarea utilizarii sumei de 500.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2018, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 3/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii a deficitului secțiunii de functionare a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2018.
HCL 2/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018.
HCL 1/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
Hotărârile Consiliului Local din anul 2018Fişier
HCL 166/2018 cu privire la aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somației Primăriei
HCL 165/2018 cu privire la apobarea prelungirii valabilității Planului de Urbanism General și a Regulamentului local de urbanism.
HCL 164/2018 cu privire la majorarea capitalului social aș S.C. GOS/TRANS/COM S.R.L., asociat unic orașului covasna, prin aport în numerar.
HCL 163/2018 privind completarea anexei 2 la HCL 145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale pe raza Oraşului Covasna
HCL 162/2018 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2018
HCL 161/2018 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, prin majorare, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2019.
HCL 160/2018 cu privire la aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul oraşului Covasna.
HCL 159/2018 Cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015.
HCL 158/2018 cu privire la aprobarea volumului de recoltare, a preșului de referință și a prețului de pornire pentru valorificarea masei lemnoase, care urmează a se recolta din fondul forestier proprietetea publică a orașului în anul 2019.
HCL 157/2018 cu privire la repartizarea unei locuințe de serviciu pentru dna Berchiu Elena Anca.
HCL 156/2018 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 17.12.2018-31.03.2019.
HCL 155/2018 privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
HCL 154/2018 privind aprobarea modificării Programului de transport local de călători pe raza orașului Covasna
HCL 153/2018 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 152/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 135/2016 cu privire la aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de concesiune nr. 7014/05.12.2007 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza orașului Covasna.
HCL 151/2018 privind modificarea anexei 2.4.2 – Frecvență de colectare - la Caietul de sarcini privind Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza orașului Covasna.
HCL 150/2018 privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 5293/ din 06.12.2012, privind serviciul public de transport local.
HCL 149/2018 privind alegerea președintelui de ședință.
HCL 148/2018 privind aprobarea Novaţiei Contractului de concesiune nr. 463/20.01.2005., modificat prin actul adiţional nr. 4725/06.09.2017., încheiat între Primăria oraşului Covasna şi dr. Dumitra Dorina, medic titular al cabinetului medical "Med Fam dr. Dumitra Dorina, în favoarea dr. Rotaru Liana, medic medicină generală, ca urmare a preluării activităţii unui praxis prin vânzare.
HCL 147/2018 cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 1042/119/2018 aflat pe rolul Tribunalului Covasna.
HCL 146/2018 privind revocarea HCL 131/2018 cu privire la stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul local.
HCL145/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare.
HCL144/2018 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuinţelor sociale în anul 2019.
HCL 143/2018 privind aprobarea modelului de steag al oraşului Covasna.
HCL 142/2018 privind aprobarea unor studii, precum şi a proiectului Actului adiţional nr. 1. la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare şi depozitare deşeuri în judeţul Covasna nr. 128/28.04.2017., încheiat între judeţul Covasna şi societatea S.C. ECO BIHOT S.R.L.
HCL 141/2018 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2018.
HCL 140/2018 cu privire la aprobarea derulării de către Consiliul local al orașului Covasna a Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2018-2019.
HCL 139/2018 cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
HCL 138/2018 cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul 2018-2019.
HCL 137/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2018-2019.
HCL 136/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2018-2019.
HCL 135/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 134/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 133/2018 privind mandatarea Primarului orașului Covasna pentru formularea și susținerea în instanță a unei acțiuni civile de reziliere a contractelor de închiriere cu numerele 2719 și 2719/a, încheiate la data de 04.06.2010 cu SC. SVETLANA SRL.
HCL 132/2018 cu privire la aprobarea modalității de valorificare a masei lemnoase fasonate care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2018.
HCL 131/2018 cu privire la stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul local.
HCL 130/2018 cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 109/2018 privind aprobare PUZ pentru Construire casă de locuit S+P, beneficiar Cojan Iancu.
HCL 129/2018 privind modificarea HCL 128/2017 cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva în domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 128/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al orşului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 127/2018 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.09.2018.
HCL 126/2018 cu privire la modificarea Hotărârii nr.177/2017 privind aprobarea numărului burselor scolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2018, cu modificările ulterioare.
HCL 125/2018 cuprivire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 124/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 123/2018 cu privire la probarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia "Reabilitare străzi oraş Covasna - 2018" şi a indicatorilor tehnico-economici.
HCL 122/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare reamenajare şi dotare internat şcolar din oraşul Covasna" în vederea accesării de fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 121/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire clădire administrativă, sediu Primărie oraş Covasna" în vederea accesării de fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 120/2018 privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare iluminat public str. Mihai Eminescu - Covasna".
HCL 119/2018 privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii "Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul Covasna.
HCL 118/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul Covasna" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.
HCL 117/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunal S.A. - Operator Regional.
HCL 116/2018 privind alegerea preşedintelui de sedinţă.
HCL 115/2018 privind aprobarea comandării Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul Covasna" în vederea accesării de fonduri rin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 114/2018 cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii / echipele premiate la olimpiadele şi concursurile organizate în anul şcolar 2017-2018.
HCL 113/2018 cu privire la finanţarea din bugetul local al Programului "Şcoală după Şcoală" în oraşul Covasna.
HCL 112/2018 cu privire la aprobarea amplasamentului Porţii tradiţionale Secuieţti oferită de doamna Stoia Adriana, la intrarea în parcul Gheorghe Doja.
HCL 111/2018 cu privire la aprobarea amplasamentului "Bustul lui Mihai Eminescu" şi al "Grupului Statuar al Regelui Ferdinand I, Reginei Maria alături de Iuliu Maniu şi I. C. Brătianu".
HCL 110/2018 cu privire la aprobarea acordării denumirii "Castelul de apă" unei străzi din oraşul Covasna.
HCL 108/2018 cu privire la aprobarea dezlipirii parcelare a terenului din strada Şcolii nr. 0 în vederea înregistrării blocului cu 16 apartamente. 
HCL 107/2018 cu privire la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii ăentru investiţia "Reabilitare străzi oraş Covasna - 2018" şi a indicatorilor tehnico-economici.
HCL 106/2018 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 51 locuri de parcare ăn zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna. 
HCL 105/2018 cu privire la aprobarea rectificriibugetului general consolidat al oraţului Covasna pe anul 2018.
HCL 104/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 103/2018 privind stbilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului "Zilelor Orașului Covasna".
HCL 102/2018 privind alegerea președintelui de ședință.
HCL 101/2018 privind modificarea HCL nr. 57/2010 privind organizarea şi desfăşurarea concursului "LOCUL UNDE TRĂIM - IMAGINEA NOASTRĂ",cu modificările ulterioare.
HCL 100/018 privind aprobarea Novaţiei Contractelor de Concesiune nr. 102/10.01.2011. şi 2097/14.05.2012.în favoarea TTS Covasna SRL.
HCL 99/2018 cu privire la aprobarea vănzării, prin licitaţie publică în plic închis a masei lemnoase pe picior din păşune proprietate a oraşului Covasna, pentru anul 2018, din partida Dobroslavu UP VI, ua 33A.
HCL 98/2018 privind aprobarea execuţiei buetare la 30.06.2018.
HCL 97/2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I. al anului 2018.
HCL 96/2018 cu privire la aprobarea acordării dreptului de trecere şi pentru utilităţiasupra terenului înscris în CF 25994 oraş Covasna în favoarea imobilului înscris în CF 27502 oraş Covasna.
HCL 95/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2018.
HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna"
HCL 92/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale curprinzand bunurile care apartin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 91/2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu pentru structurile de jandarmi care execută misiuni de ordine și siguranță publică pe raza orașului Covasna.
HCL 90/2018 privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafată de 555 mp.
HCL 89/2018 privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren pentru Dinu Natalia Tonelia, în vederea amplasării unui container de locuit finanțat de către Fundația SERA România în parteneriat cu DGASPC Covasna, ca măsură a prevenirii și combaterii marginalizării sociale.
HCL 88/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 87/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 86/2018 privind închirierea  prin licitaţie publică cu strigare a unei parcele din  Piaţa agro-alimentară, oraş Covasna, str. Ştefan cel Mare nr. 35
HCL 85/2018 privind închirierea  prin licitaţie publică cu strigare a spaţiilor libere din  clădirea “Hală pentru produse agricole”, situată în incinta Pieţei agro-alimentare, oraş Covasna, str. Ştefan cel Mare nr. 35
HCL 84/2018 cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat pentru Bodor László
HCL 83/2018 cu privire la modificarea Hotărârii nr.110/2016 privind stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare ce se acordă elevilor care obţin distincţii la etapele judeţene/interjudeţene/regionale ale competiţiilor şcolare.
HCL 82/2018 Cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit şi pierdere, și a repartizării profitului contabil pentru anul 2017, pentru S.C. Gos-Trans Com S.R.L.
HCL 81/2018 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.12.2017
HCL 80/2018 cu privire la modificarea HCL 33/2018 privind aprobarea   delegării  prin concesiune a gestiunii  Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna.
HCL 79/2018 privind acordarea „Premiului de excelenţă al oraşului Covasna pentru activităţi şcolare” pentru patru elevi.
HCL 78/2018 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, pentru proiectele culturale și educaționale
HCL 77/2018 privind acceptarea unei donații din partea  Orașului înfrățit Gyula (Ungaria) constând în  500 bucăți fotolii teatrale
HCL 76/2018 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Covasna pe anul 2018
HCL 75/2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect tehnic și detalii de execuție în vederea efectuării lucrărilor de ,,Reparații capitale trotuare strada Pava de Jos, strada Toth și lângă Pârâul Covasna, oraș Covasna”
HCL 74/2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect tehnic și detalii de execuție în vederea efectuării lucrărilor de ,,Reparații capitale trotuare strada Unirii, strada Școlii oraș Covasna”
HCL 73/2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect tehnic și detalii de execuție în vederea efectuării lucrărilor de ,,Reparații capitale Piața Eroilor, oraș Covasna”.
HCL 72/2018 cu privire la alegerea președintelui de ședință
HCL 71/2018 cu privire la acțiunea de ameliorare prin împădurire a unei suprafețe de 10 ha, categoria pășuni cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 70/2018 cu privire la aprobarea amplasamentului pentru plantarea a 100 puieți molid sub egida Centenarului Marii Uniri.
HCL 69/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzand bunurile care apartin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 68/2018 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru  investiția ” Reabilitarea Parcului Tineretului  din Zona Voinești, oraș Covasna”.
HCL 67/2018 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a chioscurilor modulare situate in imobilul proprietate publica a orasului Covasna, aflat in parcarea Pod Central-str. Libertatii.
HCL 66/2018 cu privire la  revocarea HCL nr. 38/2018 privind închirierea  prin licitație publică cu strigare a chioșcurilor modulare situate în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, aflat în parcarea Pod Central - str. Libertatii.
HCL 65/2018 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, pentru proiectele sportive și pentru sprijinirea cultelor religioase.
HCL 64/2018 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.03.2018.
HCL 63/2018 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019.
HCL 62/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 61/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
HCL 60/2018 cu privire la la aprobarea dezlipirii imobiluluiînscris în CF 26214 - Covasna în vederea individualizării terenului aferent construcţiei "Sala Unirii".
HCL 59/2018 privind prelungirea termenelor pentru depunerea dosarelor privind acordarea "Premiului de Excelenţă al oraşului Covasna pentru activităţi şcolare" pentru patru elevi în anul 2018.
HCL 58/2018 cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. SDEE Transilvania Sud - SDEE Covasna a suprafeţelor de 18 m2 şi 30 m2 în vecinătatea străzii Horia Cloşca şi Crişan şi Parc Pod Cardiologie pentru amplasarea a două posturi de transformare.
HCL 57/2018 cu privire la repartzarea unei locuinţe din fondul locativ de stat.
HCL 56/2018 privind modificarea şi completarea HCL 35/2018 privind acceptarea unei donaţii reprezentând o "Poartă tradiţională Secuiască".
HCL 55/2018 cu privire la aprobarea finanţării lucrărilor investiţiei în continuare "Grădiniţa cu program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna" în vederea accesării fondurilor pentru finalizarea acesteia prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 54/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaşi şi a devizului general privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor investiţiei în continuare "Grădiniţa cu program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna".
HCL 53/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 52/2018 cu privire la constituirea Comisiilor de selecţionare şi a celor de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanţare nerambursabilă din bugetul local.
HCL 51/2018 cu privire la aprobarea transferului autoturismului Dacia Logan cu nr. de înmatriculare CV-03-PCV către Poliia locală a oraşului Covasna.
HCL 50/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă amplasate pe domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 49/2018 cu privire la aprobarea Planului Anual de Acţiune privind serviciile sociale pe anul 2018.
HCL 48/2018 cu privire la aprobarea alipirii parcelare a terenurilor se compun imobilul din str. Şcolii nr. 20.
HCL 47/2018 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere a suprafeţei de 1,5 m2 din str. 1. Decembrie 1918 şi 1,5 m2 din str. Mihai Eminescu, terenuri care sunt amplasate staţiile de protecţie catodică.
HCL 46/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2018.
HCL 45/2018 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.
HCL 44/2018 cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 839/119/2016 aflat pe rolul Tribunalului Covasna.
HCL 43/2018 cu privire la aprobarea angajării de zilier în anul 2018.
HCL 42/2018 cu privire la modificarea Hotărârii nr 177/2017 privind aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2018.
HCL 41/2018 cu privire la însuşirea prevederilor Dispoziţiei nr. 177/2018 privind încadrarea domnului Zărnescu Mircea Octavian în funcţia de consilier juridic II. - serviciul de administraţie publică - Compartimentul administraţie locală, aparatul consiliului local.
HCL 40/2019 cu privire la modificarea HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 39/2018 cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului Covasna.
HCL 38/2018 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a chioşcurilor modulare situate în imobilul proprietate publică a oraşului Covasna aflat în parcarea Pod Central - str. Libertăţii.
HCL 37/2018 cu privire la aprobarea înaintării către Miniserul Culturii şi Identităţii Naţionale a două proiecte pentru edificarea unor monumente de for public.
HCL 36/2018 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2018 şi a sumelor alocate acestora.
HCL 35/2018 privind acceptarea unei donaţii reprezentând o "Poartă tradiţională secuiască".
HCL 34/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 33/2018 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al oraşului Covasna.
HCL 32/2018 cu privire la aprobarea vânzării unei locuinţe din fondul locativ de stat, proprietatea oraşului Covasna.
HCL 31/2018 privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris in CF nr. 26445 - Covasna, în vederea evidenţierii separate a Parcului Gheorghe Doja - Chiuruş.
HCL 30/2018 privind completarea anexei 2 şi 3 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările ulterioare.
HCL 29/2018 cu privire la abrogarea unor poziţii din lista finală a bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului, aprobată prin HCL nr. 19/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
HCL 28/2018 privind modificarea HCL nr. 132/2017 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru firma S.C. Orkla Foods România S.A.
HCL 27/2018 cu privire la aprobarea întocmirii Strategiei de reducere a emisiilor e dioxid de carbon.
HCL 26/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinuarului mobil artificial.
HCL 25/2018 cu privire la aprobarea prelungirii termenelor stipulate în contractul de vânzare-cumpărare nr. 603/21.03.2011. încheiat cu CNSLR-Frăţia.
HCL 24/2018 privind modificarea şi completarea anexei 1 la HCL 174/2017 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.
HCL 23/2018 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2018.
HCL 22/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 21/2018 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în dosarul 1851/322/2012 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.
HCL 20/2018 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 19/2018 cu privire la finalizarea procedurilor legale pentru vânzarea terenului de 446 mp, aferent casei de locuit, proprietatea domnului Kerekes András și a doamnei Kerekes Éva.
HCL 18/2018  privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările ulterioare.
HCL 17/2018 cu privire la aprobarea brandului Stațiunii Covasna cu logo-ul și sloganul aferente.
HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea  listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 15/2018 cu privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului de consilier  juridic – Serviciul de administrație publică – Compartimentul administrație locală, aparatul consiliului local.
HCL 14/2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2017.
HCL 13/2018 privind repartizarea locuinței sociale din str. Brazilor, prin închiriere, familiei d-nei Magyari Margit - Enikő.
HCL 12/2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2018 conform legii privind venitul minim garantat.
HCL 11/2018 pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006.
HCL 10/2018 cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna ca membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna.
HCL 9/2018 pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului sociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
HCL 8/2018 cu privire la aprobarea contractării serviciului de audit pentru certificarea situațiilor financiare la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anii 2017-2019.
HCL 7/2018 privind aprobarea unei curse Centru-Voineşti în graficul de transport local de călători pe raza oraşului Covasna.
HCL 6/2018 privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a serviciului de gestionarea a câinilor fără stăpân din oraşul Covasna.
HCL 5/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia "Dotarea pârtiei de schi »Lőrincz Zsigmond« din oraşul Covasna cu sistem acces şi pompare apă".
HCL 4/2018 privind implementarea proiectului "Dotarea pârtiei de schi »Lőrincz Zsigmond« din oraşul Covasna cu sistem acces şi pompare apă".
HCL 3/2018 privindaprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017.
HCL 2/2018 privind aprobarea utilizării sumei de 18.500 lei din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii aferent anului 2017, pentru acoperirea golului temporar de casă.
HCL 1/2018 privind alegerea preşedintelui de sedinţă.
Hotărârile Consiliului Local din anul 2017Fişier
HCL 188/2017cu privire la modificarea HCL 164/2017 privind angajarea de zilieri.
HCL 187/2017cu privire la solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 3561.
HCL 186/2017 privind completarea anexei 2 la HCL 92.2017.
HCL 185/2017 cu privire la aprobarea demolării imobilului din str. Libertăţii nr. 11.
HCL 184/2017privind stabilirea imndemnizaţiei de şedinţă pentru consilieri.
HCL 183/2017 privind stabilirea salariilor de bază.
HCL 182/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specilitate al primarului.
HCL 181/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru fondul forestier proprietate a oraşului Covasna
HCL 180/2017 cu privire la aprobarea modalităţii de valorificare a masei lemnoase.
HCL 179/2017HCL 179.2017 cu privire la aprobarea volumului de recoltare şi a preţului de referinţă pentru valorificarea masei lemnoase.
HCL 178/2017 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019.
HCL 177/2017 privind aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2018.
HCL 176/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2017.
HCL 175/2017 cu privire la validarea prevederilor art. 1 din Dispoziţia nr. 709/2017.
HCL 174/2017 cu rivire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale.
HCL 173/2017 cu privire la stabilirea comisiei de concurs şi soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de consilier juridic - Serviciul de administrare publică - Compartimentul administrare locală, aparatul Consiliului Local.
HCL 172/2017 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna pentru anul 2016.
HCL 171/2017 cu privire la îndreptarea unei erori materiale la Hotărârea 153/2017 cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
HCL 170/2017 cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de iarnă 2017-2018.
HCL 169/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de Schi Lőrincz Zsigmond pe sezonul de iarnă 2017-2018.
HCL 168/2017 privind modificarea anexelor 2.5 şi 2.6 la contractul de delegare nr. 6831/15.11.2017., aprobat prin HCL 52/2017 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţii către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., avnd asociat unic oraşul Covasna, şi stabilirea modului de administrare a acestora.
HCL 167/2017 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 166/2017 cu privire la majorarea capitalului social al S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., asociat unic oraşul Covasna, prin aport în numerar.
HCL 165/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 164/2017 cu privire la aprobarea angajării de zilieri în perioada: 01.12.2017. - 10.04.2018.
HCL 163/2017 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 71 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.
HCL 162/2017 cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată a orașului Covasna a unui autoturism din partea Curții Constituționale.
HCL 161/2017 cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată a orașului Covasna a unui patinoar mobil.
HCL 160/2017 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2018.
HCL 159/2017 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 158/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea aderării unor noi UAT-uri, retragerii comunei Hăghig și aprobarea actului adițional nr. 8/2017.
HCL 157/2017 privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
HCL 156/2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2017.
HCL 155/2017 privind modificarea organigramei, statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 154/2017 privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei Orăşeneşti de Cultură.
HCL 153/2017 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a punctului de alimentaţie din str. Brazilor FN.
HCL 152/2017 HCL privind atribuirea directă a contractului de delegare a serviciului public de salubrizare.
HCL 151/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 150/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedimţă.
HCL 149/2017 privind modificarea HCL nr. 129/2017 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului "Şcoală după Şcoală" în oraşul Covasna.
HCL 148/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III, anul 2017.
HCL 147/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 146/2017 cu privire la acordarea unui mandat d-lui Imre Csaba Lóránd pentru a aproba Raportul de activitate al Administratorilor pe perioada 2013-20417.
HCL 145/2017 cu privire la solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 3561 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 144/2017 cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L..
HCL 143/2017 cu privire la modificarea art. 1. al HCL nr. 63/2016 privind numirea echipei manageriale pentru investiţia "Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna".
HCL 142/2017 privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a oraşului Covasna.
HCL 141/2017 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 140/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, actualizat, şi asigurarea finanţării pentru investiţia "Reţea de canalizare menajeră în oraşul Covasna, sat Chiuruş, judeţul Covasna".
HCL 139/2017 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general, actualizat, pentru investiţia "Extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor".
HCL 138/2017 cu privire la aasigurarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor în sumă de 621.301 lei pentru investţia în continuare "Grădiniţa cu program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna în vederea accesării fondurilor pentru finalizarea ei prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 137/2017 cu privire la aprobarea devizului general, actualizat, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în continuare "Grădiniţa cu program prelungit".
HCL 136/2017 cu privire la aprobarea preluării în administrarea Consiliului local a investiţiei începute "Grădiniţa cu program prelungit" în oraşul Covasna.
HCL 135/2017 privind aprobarea încadrării drumului comunal DC 14 la nivelul de viabilitate II şi de intervenţie pe perioada de iarnă.
HCL 134/2017 cu privire la implementarea proiectului Dotarea Pârtiei de schi cu sistem control acces şi echipament de pompare.
HCL 133/2017 privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr 116/2017 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 107/2012 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.
HCL 132/2017 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru S.C. Orkla Foods Romania S.A.
HCL 131/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 130/2017 cu privire la acordarea unui mandat general domnului Primar, Gyerő József, pentru acceptarea donaţiilor materiale lemnoase confiscate.
HCL 129/2017 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului Şcoală după Şcoală în oraşul Covasna.
HCL 128/2017 cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al Statului.
HCL 127/2017 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale.
HCL 126/2017 privind unele modificări la Regulamentul privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere.
HCL 125/2017 privind modificarea HCL 25/2016.
HCL 124/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018.
HCL 123/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 122/2017 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli a SC Gos Trans Com SRL pe anul 2017.
HCL 121/2017 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului în AGA şi AGEA la SC Gospodărie Comunală SA pentru şedinţele din 20 septembrie 2017.
HCL 120/2017 privind completarea anexelor 1 şi 2 la HCL 99/2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Consiliului Local şi din serviciile publice din subordinea acestuia.
HCL 119/2017 cu privire la desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisiile de concurs la SRBCV Dr. Benedek Géza.
HCL 118/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 117/2017 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 240 locuri de parcare.
HCL 116/2017 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 107.2012 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.
HCL 115/2017 privind modificarea HCL 99.2017.
HCL 114/2017 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 113/2017 cu privire la preluarea, cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora.
HCL 112/2017 privind stabilirea câştigătorului concursului Locul unde trăim, imaginea noastră ediţia 2017.
HCL 111/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 110/2017 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico - economice DALI - revizuită - şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei Reparaţii capitale teren de sport Gheorghe Doja.
HCL 109/2017 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Oraşului Covasna 2017.
HCL 108/2017 cu privire la alegerea sursei de finanţare a obiectivului de investiţii Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna.
HCL 107/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 106/2017 cu privire la aprobarea preluării din domeniul public al Statului în domeniul public al Oraşului Covasna a imobilului Minihotel.
HCL 105/2017 privind stabilirea redevenţei pentru spaţiile proprietatea privată a oraşului Covasna în care funcţionează cabinete medicale.
HCL 104/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Pieţei agro-alimentare a oraşului Covasna.
HCL 103/2017 cu privire la modificarea HCL 76.2017 cu privire la clarificarea situaţiei juridice a terenurilor aparţinând Pieţei Săptămânale şi Remizei PSI.
HCL 102/2017 privind reorganizarea Serivicului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Covasna.
HCL 101/2017 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2017.
HCL 100/2017 privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, lunare, a consilierilor locali.
HCL 99/2017 hcl99.2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual.
HCL 98/2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2017.
HCL 97/2017 hcl97.2017 cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 55.395,004 lei pentru extinderea canalizării menajere pe strada Apelor.
HCL 96/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II, anul 2017.
HCL 95/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 94/2017 cu privire la implementarea proiectului »Dotarea pârtiei de schii "Lőrincz Zsigmond" din oraşul Covasna, judeţul Covasna«.
HCL 93/2017 cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al oraşului Covasna.
HCL 91/2017 privind modificarea HCL 67 din 2017 cu privire la aprobarea participării unităţii administrativ-teritoriale oraş Covasna la “Programul Judeţean pentru reabilitarea,modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
HCL 90/2017 privind aprobarea tarifului pentru măturat mecanic.
HCL 89/2017 cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii /echipele premiate la olimpiadele şi concursurile şcolare organizate în anul şcolar 2016-2017.
HCL 88/2017 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Covasna în AGA la S.C. Gospodăria Comunală S.A.- în baza solicitării 7114 din 26.05.2017.
HCL 87/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 86/2017 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al orașului Covasna.
HCL 85/2017 cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea oraşului Covasna.
HCL 84/2017 cu privire la aprobarea inventarului clădirilor care aparțin domeniului privat al oraşului Covasna.
HCL 83/2017 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din pășunile și intravilanul proprietate a orașului Covasna, pentru consumul propriu.
HCL 82/2017 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, pentru nevoile orașului Covasna.
HCL 81/2017 cu privire la aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C.Gos Trans Com SRL, pentru anul 2017-2021.
HCL 80/2017 cu privire la aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere, a repartizării profitului contabil pentru anul 2016, pentru S.C. Gos-Trans Com S.R.L.
HCL 79/2017 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor parcele din Piața agroalimentară.
HCL 78/2017 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2017, pentru proiectele culturale, sportive, educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase.
HCL 77/2017 cu privire la aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al orașului a terenului aferent imobilelor din str. 1 Decembrie 1918, nr. 3 și completarea anexei 4 la HCL 84/2009 cu privire la aprobarea Statutului orașului Covasna și începerea demersurilor pentru vânzarea unor parcele aferente construcțiilor.
HCL 76/2017 cu privire la clarificarea situației juridice a terenurilor aparținând Pieței Săptămânale și Remizei PSI.
HCL 75/2017 privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite/nelucrate de pe raza orașului Covasna.
HCL 74/2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2017.
HCL 73/2017 cu privire la stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare ce se acordă elevilor care obțin distincții la concursurile școlare organizate la nivel național și regional/interjudețean, fără finanțare de la Ministerul Educației Naționale.
HCL 72/2017 cu privire la aprobarea proiectului ”Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect.
HCL 71/2017 privind acordarea "PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE" pentru patru elevi.
HCL 70/2017 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în AGA la S.C. Gospodărie Comunală S.A. în baza solicitării 6527/15.05.2017.
HCL 69/2017 cu privire la modificarea HCL 129/2016 cu privire la aprobarea D.A.L.I. - Rev 01 octombrie 2016, devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”.
HCL 68/2017 cu privire la mandatarea ”ADI AQUACOV” să semneze act adițional provizoriu la contractul de delegare încheiat cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru predarea sistemului de utilitate publică de distribuire apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială realizat prin investiția ”Reabilitarea infrastructurii în stațiunea Covasna”.
HCL 67/2017 cu privire la aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
HCL 66/2017 cu privire la constituirea comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local.
HCL 65/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 64/2017 privind închirierea, prin licitație publică, a unor pășuni aflate în proprietatea privată a orașului.
HCL 63/2017cu privire la aprobarea noii organigrame și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
HCL 62/2017 cu privire la aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale pe anul 2017.
HCL 61/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Covasna.
HCL 60/2017 cu privire la aprobarea suprafeței tabulare a imobilului din str. Gabor Aron nr. 5.
HCL 59/2017 privind aprobarea modificării suprafeței înscrise în cartea funciară, aferentă Liceului Kőrösi Csoma Sándor.
HCL 58/2017 privind aprobarea alipirii parcelare a terenului aferent casei de locuit edificată de către Costea Constantin la adresa str. Cuza Vodă nr. 106.
HCL 57/2017 privind stabilirea modului de cheltuire a sumelor alocate pentru proiectele prioritare.
HCL 56/2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a orașului Covasna.
HCL 55/2017 privind aprobarea execuției bugetare pe trim. I, 2017.
HCL 54/2017 cu privire la aprobarea execuției bugetare pe anul 2016.
HCL 53/2017 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru SC GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 52/2017 cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 1851/322/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Târgu-Secuiesc
HCL 51/2017 cu privire la darea în administrarea Liceului Kőrösi Csoma Sándor a unor bunuri imobile aparținând domeniului public în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat.
HCL 50/2017 privind aprobarea dezlipirii parcelare a terenului aferent blocurilor de locuit din cartierul Aleea Prieteniei și celui din curtea Internatului Școlar.
HCL 49/2017 cu privire la aprobarea amplasării pe peretele exterior al clădirii Casei de Cultură Orășenești a basoreliefului reprezentându-l pe Széchenyi István și a unei plăci de marmură explicativă.
HCL 48/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 47/2017 privind modificarea art. 3 și 4 al HCL 22/2010 cu privire la aprobarea instituirii ”Premiului de Excelență al orașului Covasna pentru Activități Școlare” elevilor din anul terminal la Grupul Școlar ”Kőrösi Csoma Sándor”
HCL 46/2017 cu privire la majorarea cotizaţiei oraşului Covasna pe anul 2017 ca membru al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna
HCL 45/2017 cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 83 din 2016 cu privire la numirea comisiei de ordine publică la nivelul oraşului Covasna
HCL 44/2017 cu privire la abrogarea unor poziţii din lista finală a bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului, aprobată prin HCL nr. 19 din 2002, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 42/2017 privind aprobarea unui nou Regulament privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza Oraşului Covasna şi aprobarea nivelului taxelor speciale pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere
HCL 41/2017 cu privire la completarea anexei la HCL nr. 19 din 2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 40/2017 privind abrogarea HCL nr. 19 din 2017 cu privire la înscrierea în proprietatea publică a oraşului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond”.
HCL 39/2017 cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului în vederea casării, demolării şi valorificării.
HCL 38/2017 cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 93 2016 cu privire la necesitatea reorganizării comisiei speciale pentru propuneri de modificare şi completare a inventarului bunurilor din domeniul public al oraşului.
HCL 37/2017 cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului a terenului înscris în CF 24057 Covasna, nr top 1122,1124 aferent casei de locuit, proprietatea lui Apostol Andrei şi Răuţă Anca Silvia.
HCL 36/2017 privind aprobarea regulamentelor speciale şi a criteriilor specifice de evaluare a proiectelor culturale, educaţionale, religioase şi sportive.
HCL 35/2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna alocate pentru activităţi non profit de interes local.
HCL 34/2017 privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2017.
HCL 33/2017 cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat.
HCL 32/2017 cu privire la modificarea art. 2 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 38 2016 cu privire la înfiinţarea Centrului de zi de informare şi consiliere în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.
HCL 31/2017 pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Convenţia de Parteneriat cu Fundaţia Creştină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006.
HCL 30/2017 cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
HCL 29/2017 privind stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de către persoane fizice şi juridice.
HCL 28/2017 privind înregistrarea Oraşului Covasna în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.).
HCL 27/2017 cu privire la aprobarea bugetului consolidat al Oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 26/2017 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2016.
HCL 25/2017 cu privire la aprobarea angajării de zilieri în anul 2017
HCL 24/2017 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.
HCL 23/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 22/2017 cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor situate în incinta pieței agroalimentare din orașul Covasna.
HCL 21/2017 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 70/2016 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de Administrație la Centrele Financiare I, II și III de învățământ preuniversitar
HCL 20/2017 cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor în funcţie în Consiliul de administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 19/2017 cu privire la înscrierea în proprietatea publică a orașului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond”.
HCL 18/2017 privind completarea HCL 117/2016 cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”.
HCL 17/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul 2016-2017.
HCL 16/2017 cu privire la abrogarea HCL 146/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” și a HCL 4/2017 cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi ”Lőrincz Zsigmond”.
HCL 15/2017 cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Gyerő József, reprezentantul orașului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aquacov” să voteze cuantumul cotizației orașului Covasna pentru anul 2017 - și anume 3.500 lei.
HCL 14/2017 cu privire la desemnarea d-lui Imre Csaba Lóránd ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional.
HCL 13/2017 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 12/2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017
HCL 11/2017privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice aflate în sold la 31.12.2016.
HCL 10/2017cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 9/2017 pentru modificăries HCL 105/2014 co privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundaţia Diakónia pentru perioada 2015 - 2018.
HCL 8/2017 aprobarea fuziunii prin absorbţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în judeţul Covasna.
HCL 7/2017 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017, conform legii privind venitul minim garantat.

HCL 6/2017 privind revocarea HCL 55/2005 cu privire la aprobarea, în principiu, a schimbării destinaţiei imobilului din str. Libertăţii nr. 11, în muzeu.

HCL 5/2017 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 din oraşul Covasna.
HCL 2-4/06. 01. 2017.
Hotărârile Consiliului Local Covasna din 2016
Numărul hotărâriiData adoptăriiAnexe/CompletăriFişier
HCL 153 - 16029. 12. 2016
HCL 151 - 15219. 12. 2016.
HCL 145 - 15007. 12. 2016.
HCL 134 - 14328. 11. 2016.
HCL 130 - 13307. 11. 2016.
HCL 119 - 12931. 10. 2016.
HCL 116 - 11810. 10. 2016.Anexă la HCL 116
HCL 108 - 11429. 09. 2016.
HCL 103 - 10708. 09. 2016.
HCL 90 - 10225. 08. 2016.
HCL 84 - 8911. 08. 2016.
HCL 68 - 8328. 07. 2016.
HCL 61 - 6714. 07. 2016.
HCL 55 - 6024. 06. 2016.
HCL 41 - 5426. 05. 2016.
HCL 39 - 4012.05. 2016.
HCL 35 - 3821. 04. 2016.
HCL 3419. 04. 2016.
HCL 32 - 3311. 04. 2016.
HCL 27 - 3131. 03. 2016.
HCL 22 - 2622. 03. 2016.Anexă la HCL 22
HCL 20 - 2116. 03. 2016
HCL 16 - 2025. 02. 2016.
HCL 13 - 1502. 02. 2016.
HCL 4 - 1128. 01. 2016
HCL 2 - 308. 01. 2016.

Opens internal link in current windowArhiva Hotărârilor Consiliului Local din anii 2011-2015