Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să vă adresaţi funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public 

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare:

Radu Andrea – inspector de specialitate

Coordonatele de contact

Adresa: Oraș Covasna, Str. Piliske nr. 1., Județul Covasna, Cod poștal: 525200
Număr telefon: 0040 0267 340 001
Fax: 0040 267 342 679
E-mail: primar@primariacovasna.ro
Site: www.pimariacovasna.ro
Program de funcţionare: luni - joi: 07.30 – 16.00, vineri: 07.30 – 13.30

Modalităţi de contestare a deciziei:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.

Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

***

Lista cuprinzând documentele de interes public, potrivit Legii nr.544/2001, ce constituie informaţii de interes public

 • Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, adresa, numar de telefon, numar de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Oraşului Covasna, programul de audienţe.
 • Acte normative ce reglementeaza organizarea si functionarea institutiilor;
 • Proiecte si Hotărâri ale Consiliului Local al Oraşului Covasna,
 • Dispoziţii emise de Primarul oraşului Covasna cu caracter normativ (exceptia cele cu caracter personal prevazute de Legea nr 677/2001
 • Minutele ale şedinţelor Consiliului Local;
 • Componenţa Consiliului Local al Oraşului Covasna nominală, numerică şi apartenenţa politică;
 • Rapoarte întocmite de Primarul Oraşului Covasna privind starea economică şi socială a localităţii, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
 • Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri locali şi de viceprimar;
 • Regulamentul de organizarea şi functionarea al Aparatului de specialitate al primarului şi al Consiliului Local al Oraşului Covasna;
 • Documente ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului public şi / sau privat al oraşului: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local prin care se aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiei;
 • Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasament cu mobilier stradal, construcţii provizorii;
 • Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, lista certificatelor de oportunitate, autorizaţiilor de ocupare a domeniului public.
 • Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local;
 • Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcţionare al Compartimentului de Stare Civilă;
 • Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;
 • Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;
 • Structura organizatorică a instituţiei şi a serviciilor subordonate, atribuţiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
 • Strategia de dezvoltarea socială economică şi turistică a oraşului;
 • Materiale de promovare turistică a oraşului;
 • Materiale informative pentru cetăţeni;
 • Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr.544/2001;
 • Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 • Declaraţiile de avere si interese ale aleşilor locali şi ale funcţionarilor publici din cadrul Primăriei oraşului Covasna;
 • Minutele şedinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 • Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilo

  r Legii nr.52/2003.

 • Protocoale de înfrăţire ale oraşului Covasna, cu organe ale autorităţilor publice locale, din diverse ţări.
 • Planul Local de Actiune pentru Mediu;
 • Anunturi privind solicitari de obtinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizatii de mediu;
 • Informatii privind Proiectul pentru colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea lor. Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite conform Hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale precum si informatiile care> privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale Codului Fiscal privind impozitele si taxele locale, precum si a altor taxe locale.
 • Informatii privind activitatea cultural si sportiva desfasurata pe teritoriul orasului Covasna.
 • Informatii despre programele cu finantare externa.
 • Lista de achizitii publice, servicii si lucrari.
 • Listele cu ofertele declarate castigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari, in conformitate cu Ordonanta nr.34/2006.
 • Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
 • Lista cu taximetriştii care au obţinut autorizaţiile specifice acestei activităţi;
 • Programe de asociere pentru realizarea unor programe sociale
 • Rapoarte privind aplicarea Legii nr.544/2001

***

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - actualizat în 2016

Norme metodologice de aplicare a legii 544/2001

Ghid practic pentru accesul la informații de interes public

Cerere pentru solicitarea informațiilor de interes public

Reclamație administrativă

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate