HotărâriFişier
HCL 188/2017cu privire la modificarea HCL 164/2017 privind angajarea de zilieri.
HCL 187/2017cu privire la solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 3561.
HCL 186/2017 privind completarea anexei 2 la HCL 92.2017.
HCL 185/2017 cu privire la aprobarea demolării imobilului din str. Libertăţii nr. 11.
HCL 184/2017privind stabilirea imndemnizaţiei de şedinţă pentru consilieri.
HCL 183/2017 privind stabilirea salariilor de bază.
HCL 182/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specilitate al primarului.
HCL 181/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru fondul forestier proprietate a oraşului Covasna
HCL 180/2017 cu privire la aprobarea modalităţii de valorificare a masei lemnoase.
HCL 179/2017HCL 179.2017 cu privire la aprobarea volumului de recoltare şi a preţului de referinţă pentru valorificarea masei lemnoase.
HCL 178/2017 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019.
HCL 177/2017 privind aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2018.
HCL 176/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2017.
HCL 175/2017 cu privire la validarea prevederilor art. 1 din Dispoziţia nr. 709/2017.
HCL 174/2017 cu rivire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale.
HCL 173/2017 cu privire la stabilirea comisiei de concurs şi soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de consilier juridic - Serviciul de administrare publică - Compartimentul administrare locală, aparatul Consiliului Local.
HCL 172/2017 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna pentru anul 2016.
HCL 171/2017 cu privire la îndreptarea unei erori materiale la Hotărârea 153/2017 cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
HCL 170/2017 cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de iarnă 2017-2018.
HCL 169/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de Schi Lőrincz Zsigmond pe sezonul de iarnă 2017-2018.
HCL 168/2017 privind modificarea anexelor 2.5 şi 2.6 la contractul de delegare nr. 6831/15.11.2017., aprobat prin HCL 52/2017 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţii către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., avnd asociat unic oraşul Covasna, şi stabilirea modului de administrare a acestora.
HCL 167/2017 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 166/2017 cu privire la majorarea capitalului social al S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., asociat unic oraşul Covasna, prin aport în numerar.
HCL 165/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 164/2017 cu privire la aprobarea angajării de zilieri în perioada: 01.12.2017. - 10.04.2018.
HCL 163/2017 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 71 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.
HCL 162/2017 cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată a orașului Covasna a unui autoturism din partea Curții Constituționale.
HCL 161/2017 cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată a orașului Covasna a unui patinoar mobil.
HCL 160/2017 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2018.
HCL 159/2017 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 158/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea aderării unor noi UAT-uri, retragerii comunei Hăghig și aprobarea actului adițional nr. 8/2017.
HCL 157/2017 privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
HCL 156/2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2017.
HCL 155/2017 privind modificarea organigramei, statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 154/2017 privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei Orăşeneşti de Cultură.
HCL 153/2017 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a punctului de alimentaţie din str. Brazilor FN.
HCL 152/2017 HCL privind atribuirea directă a contractului de delegare a serviciului public de salubrizare.
HCL 151/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 150/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedimţă.
HCL 149/2017 privind modificarea HCL nr. 129/2017 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului "Şcoală după Şcoală" în oraşul Covasna.
HCL 148/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III, anul 2017.
HCL 147/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 146/2017 cu privire la acordarea unui mandat d-lui Imre Csaba Lóránd pentru a aproba Raportul de activitate al Administratorilor pe perioada 2013-20417.
HCL 145/2017 cu privire la solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 3561 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 144/2017 cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L..
HCL 143/2017 cu privire la modificarea art. 1. al HCL nr. 63/2016 privind numirea echipei manageriale pentru investiţia "Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna".
HCL 142/2017 privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a oraşului Covasna.
HCL 141/2017 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 140/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, actualizat, şi asigurarea finanţării pentru investiţia "Reţea de canalizare menajeră în oraşul Covasna, sat Chiuruş, judeţul Covasna".
HCL 139/2017 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general, actualizat, pentru investiţia "Extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor".
HCL 138/2017 cu privire la aasigurarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor în sumă de 621.301 lei pentru investţia în continuare "Grădiniţa cu program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna în vederea accesării fondurilor pentru finalizarea ei prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 137/2017 cu privire la aprobarea devizului general, actualizat, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în continuare "Grădiniţa cu program prelungit".
HCL 136/2017 cu privire la aprobarea preluării în administrarea Consiliului local a investiţiei începute "Grădiniţa cu program prelungit" în oraşul Covasna.
HCL 135/2017 privind aprobarea încadrării drumului comunal DC 14 la nivelul de viabilitate II şi de intervenţie pe perioada de iarnă.
HCL 134/2017 cu privire la implementarea proiectului Dotarea Pârtiei de schi cu sistem control acces şi echipament de pompare.
HCL 133/2017 privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr 116/2017 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 107/2012 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.
HCL 132/2017 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru S.C. Orkla Foods Romania S.A.
HCL 131/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 130/2017 cu privire la acordarea unui mandat general domnului Primar, Gyerő József, pentru acceptarea donaţiilor materiale lemnoase confiscate.
HCL 129/2017 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului Şcoală după Şcoală în oraşul Covasna.
HCL 128/2017 cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al Statului.
HCL 127/2017 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale.
HCL 126/2017 privind unele modificări la Regulamentul privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere.
HCL 125/2017 privind modificarea HCL 25/2016.
HCL 124/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018.
HCL 123/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 122/2017 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli a SC Gos Trans Com SRL pe anul 2017.
HCL 121/2017 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului în AGA şi AGEA la SC Gospodărie Comunală SA pentru şedinţele din 20 septembrie 2017.
HCL 120/2017 privind completarea anexelor 1 şi 2 la HCL 99/2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Consiliului Local şi din serviciile publice din subordinea acestuia.
HCL 119/2017 cu privire la desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisiile de concurs la SRBCV Dr. Benedek Géza.
HCL 118/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 117/2017 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 240 locuri de parcare.
HCL 116/2017 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 107.2012 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.
HCL 115/2017 privind modificarea HCL 99.2017.
HCL 114/2017 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 113/2017 cu privire la preluarea, cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora.
HCL 112/2017 privind stabilirea câştigătorului concursului Locul unde trăim, imaginea noastră ediţia 2017.
HCL 111/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 110/2017 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico - economice DALI - revizuită - şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei Reparaţii capitale teren de sport Gheorghe Doja.
HCL 109/2017 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Oraşului Covasna 2017.
HCL 108/2017 cu privire la alegerea sursei de finanţare a obiectivului de investiţii Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna.
HCL 107/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 106/2017 cu privire la aprobarea preluării din domeniul public al Statului în domeniul public al Oraşului Covasna a imobilului Minihotel.
HCL 105/2017 privind stabilirea redevenţei pentru spaţiile proprietatea privată a oraşului Covasna în care funcţionează cabinete medicale.
HCL 104/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Pieţei agro-alimentare a oraşului Covasna.
HCL 103/2017 cu privire la modificarea HCL 76.2017 cu privire la clarificarea situaţiei juridice a terenurilor aparţinând Pieţei Săptămânale şi Remizei PSI.
HCL 102/2017 privind reorganizarea Serivicului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Covasna.
HCL 101/2017 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2017.
HCL 100/2017 privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, lunare, a consilierilor locali.
HCL 99/2017 hcl99.2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual.
HCL 98/2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2017.
HCL 97/2017 hcl97.2017 cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 55.395,004 lei pentru extinderea canalizării menajere pe strada Apelor.
HCL 96/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II, anul 2017.
HCL 95/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 94/2017 cu privire la implementarea proiectului »Dotarea pârtiei de schii "Lőrincz Zsigmond" din oraşul Covasna, judeţul Covasna«.
HCL 93/2017 cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al oraşului Covasna.
HCL 91/2017 privind modificarea HCL 67 din 2017 cu privire la aprobarea participării unităţii administrativ-teritoriale oraş Covasna la “Programul Judeţean pentru reabilitarea,modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
HCL 90/2017 privind aprobarea tarifului pentru măturat mecanic.
HCL 89/2017 cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii /echipele premiate la olimpiadele şi concursurile şcolare organizate în anul şcolar 2016-2017.
HCL 88/2017 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Covasna în AGA la S.C. Gospodăria Comunală S.A.- în baza solicitării 7114 din 26.05.2017.
HCL 87/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 86/2017 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al orașului Covasna.
HCL 85/2017 cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea oraşului Covasna.
HCL 84/2017 cu privire la aprobarea inventarului clădirilor care aparțin domeniului privat al oraşului Covasna.
HCL 83/2017 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din pășunile și intravilanul proprietate a orașului Covasna, pentru consumul propriu.
HCL 82/2017 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, pentru nevoile orașului Covasna.
HCL 81/2017 cu privire la aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C.Gos Trans Com SRL, pentru anul 2017-2021.
HCL 80/2017 cu privire la aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere, a repartizării profitului contabil pentru anul 2016, pentru S.C. Gos-Trans Com S.R.L.
HCL 79/2017 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor parcele din Piața agroalimentară.
HCL 78/2017 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2017, pentru proiectele culturale, sportive, educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase.
HCL 77/2017 cu privire la aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al orașului a terenului aferent imobilelor din str. 1 Decembrie 1918, nr. 3 și completarea anexei 4 la HCL 84/2009 cu privire la aprobarea Statutului orașului Covasna și începerea demersurilor pentru vânzarea unor parcele aferente construcțiilor.
HCL 76/2017 cu privire la clarificarea situației juridice a terenurilor aparținând Pieței Săptămânale și Remizei PSI.
HCL 75/2017 privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite/nelucrate de pe raza orașului Covasna.
HCL 74/2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2017.
HCL 73/2017 cu privire la stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare ce se acordă elevilor care obțin distincții la concursurile școlare organizate la nivel național și regional/interjudețean, fără finanțare de la Ministerul Educației Naționale.
HCL 72/2017 cu privire la aprobarea proiectului ”Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect.
HCL 71/2017 privind acordarea "PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE" pentru patru elevi.
HCL 70/2017 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în AGA la S.C. Gospodărie Comunală S.A. în baza solicitării 6527/15.05.2017.
HCL 69/2017 cu privire la modificarea HCL 129/2016 cu privire la aprobarea D.A.L.I. - Rev 01 octombrie 2016, devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”.
HCL 68/2017 cu privire la mandatarea ”ADI AQUACOV” să semneze act adițional provizoriu la contractul de delegare încheiat cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru predarea sistemului de utilitate publică de distribuire apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială realizat prin investiția ”Reabilitarea infrastructurii în stațiunea Covasna”.
HCL 67/2017 cu privire la aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
HCL 66/2017 cu privire la constituirea comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local.
HCL 65/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 64/2017 privind închirierea, prin licitație publică, a unor pășuni aflate în proprietatea privată a orașului.
HCL 63/2017cu privire la aprobarea noii organigrame și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
HCL 62/2017 cu privire la aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale pe anul 2017.
HCL 61/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Covasna.
HCL 60/2017 cu privire la aprobarea suprafeței tabulare a imobilului din str. Gabor Aron nr. 5.
HCL 59/2017 privind aprobarea modificării suprafeței înscrise în cartea funciară, aferentă Liceului Kőrösi Csoma Sándor.
HCL 58/2017 privind aprobarea alipirii parcelare a terenului aferent casei de locuit edificată de către Costea Constantin la adresa str. Cuza Vodă nr. 106.
HCL 57/2017 privind stabilirea modului de cheltuire a sumelor alocate pentru proiectele prioritare.
HCL 56/2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a orașului Covasna.
HCL 55/2017 privind aprobarea execuției bugetare pe trim. I, 2017.
HCL 54/2017 cu privire la aprobarea execuției bugetare pe anul 2016.
HCL 53/2017 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru SC GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 52/2017 cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 1851/322/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Târgu-Secuiesc
HCL 51/2017 cu privire la darea în administrarea Liceului Kőrösi Csoma Sándor a unor bunuri imobile aparținând domeniului public în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat.
HCL 50/2017 privind aprobarea dezlipirii parcelare a terenului aferent blocurilor de locuit din cartierul Aleea Prieteniei și celui din curtea Internatului Școlar.
HCL 49/2017 cu privire la aprobarea amplasării pe peretele exterior al clădirii Casei de Cultură Orășenești a basoreliefului reprezentându-l pe Széchenyi István și a unei plăci de marmură explicativă.
HCL 48/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 47/2017 privind modificarea art. 3 și 4 al HCL 22/2010 cu privire la aprobarea instituirii ”Premiului de Excelență al orașului Covasna pentru Activități Școlare” elevilor din anul terminal la Grupul Școlar ”Kőrösi Csoma Sándor”
HCL 46/2017 cu privire la majorarea cotizaţiei oraşului Covasna pe anul 2017 ca membru al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna
HCL 45/2017 cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 83 din 2016 cu privire la numirea comisiei de ordine publică la nivelul oraşului Covasna
HCL 44/2017 cu privire la abrogarea unor poziţii din lista finală a bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului, aprobată prin HCL nr. 19 din 2002, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 42/2017 privind aprobarea unui nou Regulament privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza Oraşului Covasna şi aprobarea nivelului taxelor speciale pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere
HCL 41/2017 cu privire la completarea anexei la HCL nr. 19 din 2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 40/2017 privind abrogarea HCL nr. 19 din 2017 cu privire la înscrierea în proprietatea publică a oraşului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond”.
HCL 39/2017 cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului în vederea casării, demolării şi valorificării.
HCL 38/2017 cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 93 2016 cu privire la necesitatea reorganizării comisiei speciale pentru propuneri de modificare şi completare a inventarului bunurilor din domeniul public al oraşului.
HCL 37/2017 cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului a terenului înscris în CF 24057 Covasna, nr top 1122,1124 aferent casei de locuit, proprietatea lui Apostol Andrei şi Răuţă Anca Silvia.
HCL 36/2017 privind aprobarea regulamentelor speciale şi a criteriilor specifice de evaluare a proiectelor culturale, educaţionale, religioase şi sportive.
HCL 35/2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna alocate pentru activităţi non profit de interes local.
HCL 34/2017 privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2017.
HCL 33/2017 cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat.
HCL 32/2017 cu privire la modificarea art. 2 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 38 2016 cu privire la înfiinţarea Centrului de zi de informare şi consiliere în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.
HCL 31/2017 pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Convenţia de Parteneriat cu Fundaţia Creştină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006.
HCL 30/2017 cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
HCL 29/2017 privind stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de către persoane fizice şi juridice.
HCL 28/2017 privind înregistrarea Oraşului Covasna în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.).
HCL 27/2017 cu privire la aprobarea bugetului consolidat al Oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 26/2017 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2016.
HCL 25/2017 cu privire la aprobarea angajării de zilieri în anul 2017
HCL 24/2017 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.
HCL 23/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 22/2017 cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor situate în incinta pieței agroalimentare din orașul Covasna.
HCL 21/2017 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 70/2016 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de Administrație la Centrele Financiare I, II și III de învățământ preuniversitar
HCL 20/2017 cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor în funcţie în Consiliul de administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 19/2017 cu privire la înscrierea în proprietatea publică a orașului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond”.
HCL 18/2017 privind completarea HCL 117/2016 cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”.
HCL 17/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul 2016-2017.
HCL 16/2017 cu privire la abrogarea HCL 146/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” și a HCL 4/2017 cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi ”Lőrincz Zsigmond”.
HCL 15/2017 cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Gyerő József, reprezentantul orașului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aquacov” să voteze cuantumul cotizației orașului Covasna pentru anul 2017 - și anume 3.500 lei.
HCL 14/2017 cu privire la desemnarea d-lui Imre Csaba Lóránd ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional.
HCL 13/2017 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 12/2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017
HCL 11/2017privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice aflate în sold la 31.12.2016.
HCL 10/2017cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 9/2017 pentru modificăries HCL 105/2014 co privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundaţia Diakónia pentru perioada 2015 - 2018.
HCL 8/2017 aprobarea fuziunii prin absorbţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în judeţul Covasna.
HCL 7/2017 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017, conform legii privind venitul minim garantat.

HCL 6/2017 privind revocarea HCL 55/2005 cu privire la aprobarea, în principiu, a schimbării destinaţiei imobilului din str. Libertăţii nr. 11, în muzeu.

HCL 5/2017 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 din oraşul Covasna.
HCL 2-4/06. 01. 2017.
Hotărârile Consiliului Local Covasna din 2016
Numărul hotărâriiData adoptăriiAnexe/CompletăriFişier
HCL 153 - 16029. 12. 2016
HCL 151 - 15219. 12. 2016.
HCL 145 - 15007. 12. 2016.
HCL 134 - 14328. 11. 2016.
HCL 130 - 13307. 11. 2016.
HCL 119 - 12931. 10. 2016.
HCL 116 - 11810. 10. 2016.Anexă la HCL 116
HCL 108 - 11429. 09. 2016.
HCL 103 - 10708. 09. 2016.
HCL 90 - 10225. 08. 2016.
HCL 84 - 8911. 08. 2016.
HCL 68 - 8328. 07. 2016.
HCL 61 - 6714. 07. 2016.
HCL 55 - 6024. 06. 2016.
HCL 41 - 5426. 05. 2016.
HCL 39 - 4012.05. 2016.
HCL 35 - 3821. 04. 2016.
HCL 3419. 04. 2016.
HCL 32 - 3311. 04. 2016.
HCL 27 - 3131. 03. 2016.
HCL 22 - 2622. 03. 2016.Anexă la HCL 22
HCL 20 - 2116. 03. 2016
HCL 16 - 2025. 02. 2016.
HCL 13 - 1502. 02. 2016.
HCL 4 - 1128. 01. 2016
HCL 2 - 308. 01. 2016.

Opens internal link in current windowArhiva Hotărârilor Consiliului Local din anii 2011-2015