Hotărârile Consiliului Local din anul 2021Fişier
HCL 148/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier DC13”.
HCL 147/2021 privind închirierea prin licitaţie publică deschisa a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”
HCL 146/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Covasna in comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea consursului pentru ocuparea funcției de director şi/sau director adjunct în unitatea de învățământ Liceul „KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR”
HCL 145/2021 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII” – ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA
HCL 144/2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strazile Kőrösi Csoma Sándor, Debreczi Sándor, Livezilor”
HCL 143/2021 cu privire la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strazile Țiglariei, Kós Károly, Filaturii, Florilor, Salcâmului, Târgului, Apelor, Toamnei, Gazdané Olosz Ella, Baia de piatră”
HCL 142/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,, “Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in strada Petőfi Sándor”
HCL 141/2021 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici, a cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strazi oras Covasna 2018-Reabilitare sistem rutier si canalizare pluviala in străzile Podului, Plevnei, Butykák, Ady Endre, Bartók Béla, Mihai Eminescu, Luceafărului”
HCL 140/2021 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 139/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Cimitirului Public din Orașul Covasna
HCL 138/2021 privind stabilirea câştigătorilor concursului „LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTĂ”- ediţia 2021
HCL 137/2021 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru anul 2022, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
HCL 136/2021 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna
HCL 135/2021 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.09.2021
HCL 134/2021 cu privire la aprobarea valorificării și stabilirea prețului pentru materialul lemnos de produse accidentale suprapuse peste partida inițială nr. 1072
HCL 133/2021 privind însușirea documentației cadastrale pentru actualizarea informațiilor tehnice ale imobilului înscris în CF nr. 29636 Covasna, nr. top. 1728, proprietatea orașului Covasna
HCL 132/2021 privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 84 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna
HCL 131/2021 privind aprobarea PUD – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINAT ÎNCHIRIERII - ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA
HCL 130/2021 privind aprobarea P.U.Z. – CHIURUȘ – CONSTRUIRE REȚELE EDILITARE ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA
HCL 129/2021 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2021.
HCL 128/2021 privind modificarea HCL nr. 60/2021 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2021 și a sumelor alocate acestora
HCL 127/2021 privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599.
HCL 126/2021 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Actionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii
HCL 125/2021 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 124/2021 cu privire la modificarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna ANEXĂ
HCL 123/2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3344/2000 încheiat cu Parohia unitariană şi abrogarea HCL 18/2000 cu privire la concesionarea fără licitaţie publică, a unui teren din domeniul privat al oraşului pentru construirea unei biserici unitariene
HCL 122/2021 privind revocarea parțială a H.C.L. nr. 103/2021 privind asocierea oraşului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA    ANEXĂ
HCL 121/2021 cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2021                  ANEXĂ
HCL 120/2021 privind arondarea grupelor de educație timpurie antepreșcolară la unitățile de învățământ cu program prelungit din orașul Covasna.
HCL 119/2021 privind modificarea HCL nr. 119/2020 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de Administraţie la Centrele Financiare I, II si III de învăţământ preuniversitar
HCL 118/2021 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2021.
HCL 117/2021 privind prelungirea termenelor prevăzute în calendarul concursului „LOCUL UNDE TRĂIM-IMAGINEA NOASTĂ”, aprobat prin HCL nr. 57/2010 privind organizarea şi desfăşurarea concursului ”LOCUL UNDE TRĂIM- IMAGINEA NOASTRĂ”, cu modificările ulterioare
HCL 116/2021 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia: “RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN ORASUL COVASNA, SAT CHIURUS, JUDETUL COVASNA”
HCL 115/2021 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia: “GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL COVASNA, JUDETUL COVASNA”
HCL 114/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, pentru investiţia: “GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN ORASUL COVASNA, JUDETUL COVASNA”
HCL 113/2021 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru investiţia: “EXTINDEREA CLADIRII LICEULUI KOROSI CSOMA SANDOR, ORAS COVASNA, JUDETUL COVASNA”
HCL 112/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, pentru investiţia: “EXTINDEREA CLADIRII LICEULUI KOROSI CSOMA SANDOR, ORAS COVASNA, JUDETUL COVASNA”
HCL 111/2021 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a oraşului Covasna, pentru nevoile oraşului Covasna
HCL 109/2021 cu privire la desemnarea d-lui Para Sándor ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional.
HCL 108/2021 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a masei lemnoase pe picior din pădurile proprietatea oraşului Covasna.
HCL 107/2021 privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezlipirea unui teren situat în orasul Covasna, str. Pakohegy nr. 7-23.
HCL 106/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru gestionarea câinilor cu stăpân din oraşul Covasna, judeţul Covasna.
HCL 105/2021 cu privire la modificarea HCL nr.73/2020 privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă.
HCL 104/2021 privind rectificarea unei erori materiale cuprinse în HCL nr. 90/2021 şi HCL nr. 91/2021 cu privire la denumirea ministerului coordonator.
HCL 103/2021 privind asocierea oraşului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”.
HCL 102/2021 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2021.
HCL 101/2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat cu Asociaţia Română de Balneologie şi S.C. Turism Covasna S.A. în vederea organizării Congresului Naţional de Balneologie, Covasna, 1-5 septembrie 2021.
HCL 100/2021 cu privire la modificarea HCL nr. 84/2020 privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public pentru proiectul: „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”.
HCL 99/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:“Centru balneoclimateric multifuncțional, Covasna” orașul Covasna, județul Covasna.
HCL 98/2021 privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, pentru investiția ”Centru Balneoclimateric Multifuncțional, Covasna” orașul Covasna, județul Covasna
HCL 97/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:“Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, județul Covasna”.
HCL 96/2021 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, pentru investiția “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, judetul Covasna”
HCL 95/2021 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna
HCL 93/2021
HCL 92/2021
HCL 91/2021
HCL 90/2021
HCL 89/2021
HCL 88/2021
HCL 87/2021
HCL 86/2021 privind revocarea HCL nr. 63/2021 privind asocierea oraşului Covasna cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”
HCL 85/2021 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2020
HCL 84/2021 cu privire la cu privire la modificarea HCL 59/2021 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar”
HCL 83/2021 privind aprobarea întabulării şi cuprinderii în domeniul public al oraşului Covasna a drumului DC 13, Covasna-Surcea, tronsonul din extravilanul orașului, în suprafață de 24730 mp
HCL 82/2021 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna
HCL 81/2021 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 80/2021 cuprivire la modificarea art. 1. al HCL nr. 63/2016 privind numirea echipei manageriale pentru investiția "Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna" cu modificarile ulterioare.
HCL 79/2021 cu privire la aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al S.C. Gos Trans Com SRL, pentru anul 2021 - 2025.
HCL 78/2021 cu privire la solicitarea de trecere a imobilului situat în str. Gabor Aron nr. 10. din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - D.G.R.F.P. Brașov, în domeniul public al orașului Covasna, județul Covasna.
HCL 77/2021 privind
HCL 76/2021 privind
HCL 75/2021 privind
HCL 74/2021 privind
HCL 73/2021 privind
HCL 72/2021 privind
HCL 71/2021 privind
HCL 70/2021 privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei Orăşeneşti de Cultură
HCL 69/2021 privind aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere şi aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com SRL pe anul 2020
HCL 68/2021 privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 33 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna
HCL 67/2021 cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2021
HCL 66/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. - Operator Regional
HCL 65/2021 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 64/2021
HCL 63/2021
HCL 62/2021
HCL 61/2021
HCL 60/2021
HCL 59/2021
HCL 58/2021
HCL 57/2021
HCL 56/2021
HCL 55/2021
HCL 54/2021
HCL 53/2021
HCL 52/2021
HCL 51/2021
HCL 50/2021
HCL 49/2021 cu privire la modificarea HCL 22/2010.
HCL 48/2021 cu privire la modificarea statutului de funcții din aparatul de specialitate al primarului orașului Covasna.
HCL 47/2021 privind închirierea unor pășuni, prin licitațe publică, aflate în proprietatea privată a orașului Covasna.
HCL 46/2021 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 45/2021 cu privire la aprobarea ameliorării și completării pășunilor în zona de agrement Valea Zânelor și zona Hankó unde sub egida Centenarului Marii Uniri au fost plantați 100 de puieți.
HCL 44/2021 cu privire la modificarea structurii funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a promovării în grad profesional a funcționarilor publici.
HCL 43/2021 cu privire la modificarea pactului comisoriu înscris în foaia de sarcini a CF 24366 Covasna, proprietar Centinvest Group S.R.L.
HCL 42/2021 privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna.
HCL 41/2021 cu privire la aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al orașului Covasna. Anexă la hotărâre.
HCL 40/2021 privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din str. Brazilor nr. 4., bloc 5., et. 3., ap. 15., pentru familia reprezentată de Fazakas Csaba.
HCL 39/2021 privind vânzarea prin licitație publică a trenulețului de agrement marca SUZHOU, tipul PQC92/Spl, compus din locomotivă și 2 vagoane, și scoaterea lui din patrimoniu.
HCL 38/2021 privind închirierea prin licitație publică deschisă a 2,100 metri de șine de cale ferată forestieră aflate în proprietatea publică a orașului Covasna, între punctele Pod Horgász (zona hotelului Bradul) și baza Planului înclinat, pentru circulația unui trenuleț de agrement.
HCL 37/2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022.
HCL 36/2021 privind aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2021. Anexă la hotărâre.
HCL 35/2021 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 34/2021 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice aferente funcției de administrator public al orașului Covasna.
HCL 33/2021 cu privire la modificarea anexei 1 la HCL 10/23.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia.
HCL 32/2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare.
HCL 31/2021 cu privire la acordarea unui trusou pentru nou – născuți în valoare de 1.000 lei, aprobarea criteriilor, actelor justificative care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor.
HCL 30/2021 cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pășuni aflate în proprietatea privată a orașului Covasna.
HCL 29/2021 cu privire la modificarea Anexei 2 – Secțiunea terenuri și Anexei 3 – Secțiunea clădiri la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat al orașului Covasna, cu completările ulterioare.
HCL 28/2021 cu privire la aprobarea contractării serviciilor de audit statuar pentru certificarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Gos Trans Com S.R.L. pentru perioada 2020 – 2022.
HCL 27/2021 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM
HCL 26/2021 privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" pentru modificarea prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare practicat de operatorul reegional Gospodărire Comunală S.A.
HCL 25/2021  cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 24/2021 cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna la asociaţiile în care este membru, pentru anul 2021.
HCL 23/2021 cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor în funcţie în Consiliul de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.
HCL 22/2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al orașului Covasna.
HCL 21/2021 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, actelor justificative care însoţesc cererea şi locului de primire a cererilor.
HCL 20/2021 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale pentru anul 2021, actelor justificative care insoțesc cererea şi locului de primire a cererilor.
HCL 19/2021 cu privire la aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Covasna, pentru anul 2021.
HCL 17/2021 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 16/2021 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2021.
HCL 15/2021 privind stabilirea programului de audiențe al consilierilor locali pentru mandatul 2020-2024. >> ANEXA <<
HCL 14/2021 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 din oraşul Covasna.
HCL 13/2021 cu privire la stabilirea cuantumului indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali, începând cu luna ianuarie 2021.
HCL 12/2021
HCL 11/2021 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfaşurată în semestrul II al anului 2020
HCL 10/2021 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru anul 2021, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. >> ANEXA <<
HCL 09/2021 cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L., asociat unic oraşul Covasna.
HCL 08/2021 cu privire la aprobare PUZ – CASĂ DE LOCUIT, beneficiari Szabó Zsuzsa şi Pethő Alpár
HCL 07/2021 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.
HCL 06/2021 privind desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu la GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 05/2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020
HCL 04/2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
HCL 03/2021 privind aprobarea utilizarii sumei de 675.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2020, pentru acoperirea golului temporar de casă
HCL 02/2021 privind aprobarea utilizării sumei de 30.000 lei din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii aferent anului 2020, pentru acoprerirea golului temporar de casă.
HCL 01/2021 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârile Consiliului Local din anul 2020Fişier
HCL 156/2020 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015.
HCL 155/2020 cu privire la aprobarea prețului de referință și modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2021.
HCL 154/2020 cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru anul 2021.
HCL 153/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 166/2018 privind aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitului pe terenuri neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somaţiei Primăriei, cu modificări ulterioare.
HCL 152/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Covasna.
HCL 150/2020 cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundaţia Creştină Diakonia pentru anul 2021
HCL 149/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2020.

HCL 148/2020 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna.

HCL 147/2020 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a autoturismului marca Dacia Logan, tipul SD 4 SDL1, cu nr. de circulație CV-16-PCV proprietatea UAT Covasna, deteriorat în urma unui accident și scoaterea acestuia din patrimoniu.
HCL 146/2020 Cu privire la aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului Covasna pentru perioada 2021 - 2027.
HCL 144/2020 privind virări de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificaţiei bugetare la bugetul local al orasului Covasna pe anul 2020. Anexă la Hotărâre.
HCL 143/2020 privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna
HCL 142/2020 privind modificarea Hotararii nr.30/2020 cu privire la aprobarea numărului burselor şcolare si a cuantumului acestora pentru anul 2020
HCL 141/2020 cu privire la implementarea proiectului „Achiziție tractor și echipamente întreținere urbană”.
HCL 140/2020 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii nr. 27/2020 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului – imobil situat în orașul Covasna, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea realizării investiției ” Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.
HCL 139/2020 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local în cauza 1042/119/2018.
HCL 138/2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere, în cazul locuinţei sociale din str. Ale.Prieteniei nr.6 bl.4 ap.7
HCL 137/2020 cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul 2020 - 2021.
HCL 136/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2020-2021.
HCL 135/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2020-2021.
HCL 134/2020 privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general, pentru investiția “Centru Balneoclimateric Multifuncțional Covasna”.
HCL 133/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orasului Covasna pe anul 2020.
HCL 132/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință
HCL 130/2020 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 83/2016 cu privire la numirea comisiei de ordine publică la nivelul orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
HCL 129/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”.
HCL 128/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dlui Rákosi Áron.
HCL 127/2020 cu privire la desemnarea d-lui Rákosi Áron ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional.
HCL 126/2020 privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială orașul Covasna, prin Consiliul local al orașului Covasna, și Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A., în vederea desfășurării unui program de renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale ale unor zone de picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de mobilier urban în zona de agrement Valea Zânelor
HCL 125/2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impoziului și taxei pe clădiri pentru anul 2020
HCL 124/2020 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2021
HCL 123/2020 privind aprobarea documentației de atribuire, prin licitaţie publică, a unui număr de 56 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.
HCL 122/2020 privind aprobarea exercitării și susținerii căii extraordinare de atac-recurs, în dosarul 400/119/2020 aflat pe rolul Tribunalului Covasna.
HCL 121/2020 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Covasna.
HCL 120/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III, 2020.
HCL 119/2020 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de Administraţie la Centrele Financiare I, II si III de învăţământ preuniversitar.
HCL 118/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 106/2020 privind închirierea, prin licitaţie publică deschisa a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
HCL 117/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului COVASNA.
HCL 116/2020 privind alegerea viceprimarului oraşului Covasna.
HCL 115/2020 privind alegerea președintelui de ședință
HCL 114/2020 privind rectificarea unei erori materiale cuprinse în HCL nr. 53/2020 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și devizului general, pentru investiția “Instalație și echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, stațiunea Covasna”.
HCL 113/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dl Imre Csaba Lorand, pentru ședința din 20 octombrie 2020.
HCL 112/2020 privind revocarea HCL nr. 101/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
HCL 111/2020 privind aprobarea Regulamentului și a tarifelor de utilizare pentru „Terenul de Sport Gheorghe Doja”.
HCL 110/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 109/2020cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 108/2020 cu privire la aprobarea distribuirii unor măşti de protecţie către Liceul “Kőrösi Csoma Sándor” si Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” din oraşul Covasna.
HCL 107/2020 privind stabilirea câștigătorilor concursului „LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOSTRĂ” – ediția2020.
HCL 106/2020 privind închirierea, prin licitaţie publică deschisa a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”
HCL 105/2020 cu privire la aprobare PUZ – Cort evenimente, anexă tip “P”, parcare și împrejmuire teren.
HCL 104/2020 privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Oraşului Covasna.
HCL 103/2020 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii obiectiv de investitie: "Amenajări parcări rezidențiale oraș Covasna", faza D.A.L.I.
HCL 102/2020 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii obiectiv de investitie: "Reabilitare strada Ștefan cel Mare -zona piața centrală”, faza D.A.L.I.
HCL 101/2020
HCL 100/2020 cu cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orasului Covasna pe anul 2020
HCL 99/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință
HCL 98/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2020. >>Anexa <<
HCL 97/2020cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului local al orașului Covasna.
HCL 96/2020privind aprobarea documentației de atribuire, prin licitaţie publică, a unui număr de 72 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.
HCL 95/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 94/2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice (PT – proiect tehnic) și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Rețea de canalizare menajeră în orașul Covasna, sat Chiuruș, județul Covasna”.
HCL 93/2020 cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit şi pierdere și aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com S.R.L. pe anul 2019.
HCL 92/2020 privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren de 12,00 mp, situat în intravilanul orașului Covasna, în vederea înființării unei intrări exterioare.
HCL 91/2020 privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat.
HCL 90/2020pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfaşurată în semestrul I al anului 2020.
HCL 89/2020privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2020.
HCL 88/2020cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 87/2020 cu privire la validarea mandatului de consilier local al d-lui Mikola Tihamér.
HCL 86/2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului și taxei pe clădiri pentru anul 2020
HCL 85/2020 cu privire la modificarea HCL NR. 44/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire baza sportiva tip 1,oraș Covasna, DN13E, Km 61+650-61+810, judeţul Covasna”.
HCL 84/2020 privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public pentru proiectul: „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”
HCL 83/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 82/2020 privind respingerea cererilor nr. 5682 și 5683 din  05.11.2019 depuse de către Instant Construct Company S.A, în calitate  de delegat al  S.C. Engie România S.A.
HCL 81/2020 cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Demes Ferenc.
HCL 80/2020 cu privire la revocarea HCL nr. 62/2020 privind modificarea anexei la HCL nr. 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzand bunurile care apartin domeniului public al orasului covasna, cu modificarile si completarile ulterioare- sectiunea bunuri imobile.
HCL 79/2020 cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 27755 – Covasna situat la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Școlii.
HCL 78/2020 cu privire la repartizarea unei locuinte de serviciu doamnei Szabó Zsófia, educatoare.
HCL 77/2020 cu privire la completarea Anexei 2-Sectiunea terenuri si Anexei 3-Sectiunea cladiri la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al orasului Covasna, cu completarile ulterioare.
HCL 76/2020 privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi.
HCL 75/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale trotuare str. Mihai Eminescu, oraș Covasna”.
HCL 74/2020 privind vanzarea  prin licitatie publica a imobilului proprietate  privata a orasului Covasna, str. Gabor Aron nr. 27 A
HCL 73/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 41/2020 privind  numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă
HCL 72/2020 privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii având ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul UAT Covasna,judetul Covasna
HCL 71/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 70/2020 privind aprobarea finanțării investiției ”Sistem de colectare al apelor pluviale din Piața Eroilor – strada Plevnei, orașul Covasna”
HCL 69/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dl. Imre Csaba Lorand, pentru ședința din 15 iunie 2020
HCL 68/2020 privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
HCL 67/2020 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local în cauza 400/119/2020.
HCL 66/2020 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2020, pentru proiectele culturale, educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase
HCL 65/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 64/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 22/2010 privind aprobarea instituirii „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” elevilor din anul terminal la Grupul Școlar „Kőrösi Csoma Sándor”, cu modificările ulterioare.
HCL 63/2020 cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva  în domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 61/2020 privind repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat.
HCL 60/2020 cu privire la aprobarea  Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şifinanţate din bugetul Consiliului Local al orasului Covasna, pentru anul 2020.
HCL 59/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.12.2019.
HCL 58/2020 cu privire la modificarea prețului de pornire pentru valorificarea   masei lemnoase pe picior din fondul forestier, proprietatea publică a orașului Covasna, pentru anul 2020.
HCL 57/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat  al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 56/2020 cu privire la acordarea unui sprijin financiar pentru orașul Călărași din Republica Moldova în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de Covid - 19
HCL 55/2020 cu privire la rectificarea unor erori materiale cuprinse în denumirea unei investiții.
HCL 54/2020 cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele de finanțare nerambursabilă din bugetul local depuse în cadrul domeniilor cultură, educație și religie.
HCL 53/2020 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și devizului general, pentru investiția “Instalație și echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, stațiunea Covasna”.
HCL 52/2020 privind  aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management câştigător şi durata ontractului de management– Casa orăşenească de Cultură Covasna.
HCL 51/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 50/2020 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2020, pentru proiectele sportive.
HCL 49/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local  al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 48/2020 cu privire la aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul civil nr. 1042/119/2018 pentru exercitarea căii de atac a apelului sau recursului, după caz, în proces cu Valdek Impex SRL.
HCL 47/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.03.2020.
HCL 46/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 108/2019 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 45/2020 pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv reactualizat și a Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.
HCL 44/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire baza sportiva tip 1,oraș Covasna, DN13E, Km 61+650-61+810, judeţul Covasna”.
HCL 43/2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021.
HCL 42/2020 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 01.05.2020-31.12.2020.
HCL 41/2020 privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă
HCL 40/2020 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru S.C. GOS-TRANS COM S.R.L.
HCL 39/2020 cu privire la mandatarea Primarului orașului Covasna de a semna contractul de vânzare – cumpărare pentru cumpărarea în proprietatea publică a orașului Covasna și în administrarea Consiliului local Covasna a bunurilor imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic – Plan înclinat de laCovasna - Comandău”.
HCL 38/2020 cu privire la aprobarea alipirii parcelare a două imobile pentru asigurarea amplasamentului pentru "Constr uire bază sportivă TIP 1, Oraș Covasna, DN13E, km 61+650-61+810, județul Covasna".
HCL 37/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 36/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 35/2020 cu privire la modificarea HCL 35/2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna, alocate pentru activităţi non profit de interes local precum şi a Regulamentului special al finanţărilor nerambursabile pentru domeniul religios, criterii specifice de selecţionare aprobat prin HCL 36/2017.
HCL 34/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 92/2015 privind instituirea Zilei Sitului arheologic „Cetatea Zânelor” din orașul Covasna.
HCL 33/2020 cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță a serviciului public de salubrizare a orașului Covasna.
HCL 32/2020 cu privire la aprobarea vânzării unui locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea  orasului  Covasna.
HCL 31/2020 privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat-sectiunea terenuri.
HCL 30/2020 cu privire la aprobarea numărului  burselor școlare și  a cuantumului acestora pentru  anul 2020.
HCL 29/2020 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local cu privire la convocarea, cvorumul, desfășurarea și adoptarea hotărârilor Consiliului local, pentru stare de urgență.
HCL 28/2020 cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor pe domeniul sportiv.
HCL 27/2020 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului – imobil situat în orașul Covasna, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea  realizării investiției ” Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.
HCL 26/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local  al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 25/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 24/2020 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2020 și a sumelor alocate acestora.
HCL 23/2020 privind acceptarea succesiunii  vacante, în cotă de 1/1 pentru imobilul situat în orașul Covasna str. Școlii nr. 25 și desemnarea reprezentantului în procedura succesorală.
HCL 22/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru  Casa de Cultură a orașului Covasna.
HCL 21/2020 cu privire la aprobare PUZ – Construire atelier reparaţii auto şi vulcanizare.
HCL 20/2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice (PT – proiect tehnic) la obiectul de investiții „Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna” – reactulizate, conform Proiect nr. 465/2007/Ad 1/2019 – întocmit de către S.C. Ambient S.R.L.

HCL 19/2020 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2020. Anexele hotărârii

HCL 18/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.

HCL 17/2020 cu privire la modificarea tarifului serviciului pentru administrare rampă ecologică

HCL16/2020 cu privire la aprobarea programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor în orașul Covasna

HCL 15/2020 cu privire la aprobare PUZ – Schimbare destinaţie zonă Centru Covasna din zonă de locuinţe înalte şi dotări aferente în zonă spaţii de cazare cu specific balneo şi dotări aferente

HCL 14/2020 cu privire la însușirea documentației tehnice cadastrale de apartamentare a blocului cu 16 apartamente din str. Școlii nr. 20

HCL 13/2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020 conform legii privind venitul minim garantat

HCL 12/2020 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2019

HCL 11/2020 cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundația Creștină Diakonia pentru anul 2020

HCL 10/2020 privind stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia

HCL 9/2020 cu privire la modificarea anexei 2/4/8 a HCL nr. 152/2017 cu privire la atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către SC Gos Trans Com SRL, având ca asociat unic orașul Covasna

HCL 8/2020 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.

HCL 7/2020 privind modificarea HCL nr. 166/2018 cu privire la aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somației Primăriei.
HCL 6/2020 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 din oraşul Covasna
HCL 5/2020 privind validarea prevederilor dispozitiei primarului nr.496/2019 cu privire la majorarea bugetului local cu suma de 500.000 lei.
HCL 4/2020 privind aprobarea utilizarii sumei de 25.000 lei din excedentul bugetului activitatilor finantate din venituri proprii, aferent anului 2019, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 3/2020 privind aprobarea utilizarii sumei de 675.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2019, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 2/2020 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019.
HCL 1/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
Hotărârile Consiliului Local din anul 2019Fişier
HCL 175/2019 privind modificare structurii funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a promovării în grad profesional a funcţionarilor publici.
HCL 174/2019 cu prvire la aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitului pe clădirile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somaţiei Primăriei.
HCL 173/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015.
HCL 172/2019 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, pentru nevoile orașului Covasna.
HCL 171/2019 privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna.
HCL 170/2019 privind revocarea HCL nr. 145/2019 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a punctului de alimentatie publica situat in imobilul proprietate publica a orasului Covasna, str. Brazilor F.N, reprezentand refugiu Partie de schi “Lȍrincz Zsigmond”.
HCL 169/2019 cu privire la numirea unui manager interimar la Casa de Cultură a orașului Covasna.
HCL 168/2019 privind însușirea documentației cadastrale pentru deschiderea unei noi cărți funciare și primă înscriere a imobilului – teren în suprafață de 14749 mp situat în strada Pakóhegy.
HCL 167/2019 privind modificarea HCL nr. 69/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 166/2019 privind majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com Srl., asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.
HCL 165/2019 cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
HCL 164/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2019.
HCL 163/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.
HCL 162/2019 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 01.01.2020 - 31.03.2020.
HCL 161/2019 cu privire la aprobarea prețului de referință și modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2020.
HCL 160/2019 cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru anul 2020.
HCL 159/2019 privind completarea HCL. nr. 12/2019 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local.
HCL 158/2019 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale și finale a managementului Casei orășenești de Cultură Covasna.
HCL 157/2019 privind aprobarea inițierii demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică a orașului Covasna și în administrarea Consiliului local Covasna a unor bunuri imobile care fac parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-Comandău”.
HCL 156/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.
HCL 155/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 154/2019 privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă
HCL 153/2019 privind vânzarea terenului înscris în CF 29999 aferent casei de locuit din strada Ignácz Rózsa nr.7, oraș Covasna.
HCL 152/2019 privind repartizarea locuintei sociale din str.Frăției bl.8 sc.A ap.4
HCL 151/2019 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2020.

HCL 150/2019 cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 5293/06.12.2012, privind serviciul public de transport local.

HCL 149/2019 cu privire la modificarea Hotărârii nr.43/2019 privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2019.

HCL 148/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2019-2020.

HCL 147/2019 cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul 2019-2020.

HCL 146/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2019-2020.

HCL 145/2019 privind închirierea, prin licitație publică cu strigare, a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a Orașului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.

HCL 144/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.

HCL 143/2019 privind alegerea președintelui de ședință.

HCL 142/2019 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.

HCL 141/2019 privind trecerea unei parti dintr-un imobil proprietate publica a orasului din administrarea Liceului Kőrösi Csoma Sándor in administrarea Gradinitei de copii nr. 1 cu program prelungit Covasna.

HCL 140/2019 cu privire la modificarea HCL nr.166/2018 cu privire la aprobarea majorării, prin supraimpozitre, a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somației primăriei.

HCL 139/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.09.2019.

HCL 138/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.

HCL 137/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2019.
HCL 136/2019 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, pentru nevoile orașului Covasna.
HCL 135/2019 privind aprobarea prețului de pornire pentru valorificarea masei lemnoase din partida 103 din fondul forestier proprietate publică a orașului.
HCL 134/2019 privind însușirea documentației cadastrale pentru prima înscriere a imobilului – teren în suprafață de 621 mp situat în strada Gábor Áron nr. 27 A.
HCL 133/2019 cu privire la completarea HCL nr. 112/2019 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători și a infrastructurii aferente de pe raza orașului Covasna.
HCL 132/2019 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a pretului de cumparare a doua loturi de teren in vederea extinderii Cimitirului orasului Covasna.
HCL 131/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.
HCL 130/2019 privind stabilirea câștigătorilor concursului LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOASTRĂ – ediția 2019.
HCL 129/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 128/2019 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2020.
HCL 127/2019 cu privire la completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat.
HCL 126/2019 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A. pentru majorarea capitalului social al Societății.
HCL 125/2019 cu privire la modificarea HCL 108/2019 privind aprobarea  structurii organizatorice  și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 124/2019 cu privire la aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinet medicale din mediu rural, respectiv a spitalelor din mediul urban”.
HCL 123/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”, cu modificările ulterioare.
HCL 122/2019 cu privire la modificarea HCL 83/2019 privind  aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unitatilor de invatamant preuniversitar”.
HCL 121/2019 cu privire la finanțarea din bugetul local a Programului „Școala după Școală” în orașul Covasna.
HCL 120/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurată  in semestrul I al anului 2019.
HCL 119/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.
HCL 118/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 117/2019 cu privire la modificarea și completarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ” Zilele Orașului Covasna”.
HCL 114/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
HCL 113/2019 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică în plic închis, a masei lemnoase pe picior din Pășune proprietatea  orașului Covasna, pentru anul 2019.
HCL 112/2019 privind aprobarea  delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului Public  de Transport Local de Călători  și a infrastructurii aferente de pe raza orașului Covasna.
HCL 111/2019 privind alegerea prședintelui de ședință.
HCL 110/2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 47/2009 cu privire la administrarea parcărilor din orașul Covasna, cu modificările și completările ulterioare
HCL 109/2019 cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii/echipele premiate la olimpiadele și concursurile școlare organizate în anul școlar 2018-2019
HCL 108/2019 privind aprobarea  structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna
HCL 107/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2019
HCL 106/2019 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică în plic închis, a masei lemnoase pe picior din Pășune proprietatea orașului Covasna, pentru anul 2019.
HCL 105/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.
HCL 104/2019 cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru investiția “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară oraș Covasna”.
HCL 103/2019 cu privire la aprobarea temei de proiectare privind întocmirea studiului de fezabilitate pentru investiția „Centru Balneoclimateric Multifuncțional Covasna”.
HCL 102/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale trotuare oraș Covasna 2019”.
HCL 101/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale trotuare și parcări str. Libertății nr. 12 oraș Covasna”.
HCL 100/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”, cu modificările ulterioar.
HCL 99/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 76/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Orașul Covasna și Parohia Romano-Catolică.
HCL 98/2019 privind aprobarea cumpărării unui teren în vederea extinderii cimitirului orăşenesc.
HCL 97/2019 privind revocarea HCL 63/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
HCL 96/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 95/2019 cu privire îndreptarea erorii materiale strecurată în art. unic al HCL nr. 65/2019 privind modificarea HCL nr.30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 94/2019 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
HCL 93/2019 privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat.
HCL 92/2019 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu de 12.89 mp. compus din doua parti: una de 3 metri patrati si cealalta de 9.89 mp. din imobilul Cladirea “ Hala pentru produse agricole”, situata in incinta Pietei agro-alimentare, oras Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 35.
HCL 91/2019 privind aprobarea Carnetului cu documente de mobilizare al orașului Covasna.
HCL 90/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 89/2019 privind aprobarea exercitării dreptului de preemţiune de către Oraşul Covasna prin Consiliul Local al oraşului Covasna pentru cumpărarea unor imobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic-Plan înclinat de la Covasna-Comandău”- situate în oraşul Covasna.
HCL 88/2019 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în cauza 11401/3/2019 la Tribunalul București.
HCL 87/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 86/2019 privind modificarea și completarea HCL 180/2017 cu privire la aprobarea modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2018.
HCL 85/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.  >> Anexe <<
HCL 84/2019 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2019, pentru proiectele culturale, sportive, educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase.
HCL 83/2019 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unitatilor de invatamant preuniversitar”.
HCL 82/2019 cu privire la decalarea termenului de realizare a investiției „Realizarea rețelei de alimentare cu apă, inclusiv branșamentele din gospodării pentru strada Mihai Eminescu din orașul Covasna, județul Covasna”.
HCL 81/2019 privind aprobarea finanțării investiției ”Sistem de colectare a apelor pluviale din strada Mică, orașul Covasna”.
HCL 80/2019 privind aprobarea finanțării investiției ”Sistem de colectare a apelor pluviale din strada Brazilor, orașul Covasna”.
HCL 79/2019 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
HCL 78/2019 privind modificarea HCL 107/2018 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția “Reabilitare străzi oraș Covasna - 2018” și a indicatorilor tehnico-economici, cu completările ulterioare.
HCL 77/2019 privind aprobarea Raportului de Expertiză întocmit în vederea achiziționării autoutilitarei marca Dacia tip Dokker 1,5 DCI.
HCL 76/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Orasul Covasna si Parohia Romano-Catolica.
HCL 75/2019 cu privire la scoaterea din domeniul public a unui bun mobil si trecerea acestuia in domeniul privat in vederea casarii si valorificarii acestuia.
HCL 74/2019 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzand bunurile care apartin domeniului public al orasului, cu modificarile si completarile ulterioare.
HCL 73/2019cu privire la modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări terenurilor din intravilanul oraşului Covasna cu modificările ulterioare.
HCL 72/2019 cu privire la aprobarea alipirii parcelare a terenurilor componente imobilului de pe str. Ştefan cel Mare nr.35.
HCL 71/2019 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului Covasna in perioada 2019- 2029 si a Planului Anual de Acţiune privind serviciile sociale pe anul 2019.
HCL 70/2019 cu privire aprobarea Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniul sport.
HCL 69/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 68/2019 cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit şi pierdere și aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com S.R.L. pe anul 2018.
HCL 67/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.03.2019.
HCL 66/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.12.2018.
HCL 65/2019 privind modificarea HCL nr.30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 64/2019 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2017.
HCL 63/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
HCL 62/2019 cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al anului 2019.
HCL 61/2019 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2019 și a sumelor alocate acestora.
HCL 60/2019 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 15.05.2019 - 31.12.2019.
HCL 59/2019 privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi.
HCL 58/2019 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dl. Imre Csaba Lorand, pentru ședința din 15 mai 2019.
HCL 57/2019 privind aprobarea modificării HCL 31/2019 cu privire la aprobarea documentaţiei faza proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Dotarea partiei de schi “Lorincz Zsigmond” din orasul Covasna, judetul Covasna cu sistem control acces si echipament de pompare”.
HCL 56/2019 privind alegerea președintelui de ședință.
HCL 55/2019 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a pășunii Trup I, Nyires I, Tarla 175, 179, 180, suprafața de pășunat 38,67 ha.
HCL 54/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020.

HCL 53/2019 privind aprobarea executării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții ”Înființare spații de joacă pentru copii” pe domeniul public al orașului Covasna.

HCL 52/2019 cu privire la aprobarea încheierii  unui parteneriat între orașul Covasna și Ocolul Silvic Comandău în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.  59  alin 51 – 57  din Codul Silvic aprobat prin Legea 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HCL 51/2019 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 41 locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.

HCL 50/2019 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019. Vezi aici anexele la HCL 50/2019.

HCL 49/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja” .

HCL 48/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la  aprobarea Proiectului  tehnic,  detaliilor  de execuție și a indicatorilor tehnico -  economici ai investiției  “Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”.

HCL 47/2019 cu privire la revocarea HCL 38/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterica Covasna” și a HCL 45/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico –economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”.
HCL 46/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 45/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”.
HCL 44/2019 privind modificarea HCL nr. 139/2017 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general, actualizat, pentru investiția „Extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor”.
HCL 43/2019 privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2019.
HCL 42/2019 privind modificarea HCL nr. 30/2019 cu privire la acțiunea de ameliorare prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 41/2019 cu privire la mandatarea Primarului orașului Covasna ca reprezentant al Consiliului local în cauza nr. 270/119/2019.
HCL 40/2019 cu privire la stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a listei debitorilor persoane juridice.
HCL 39/2019 cu privire la aprobare PUZ - Zonă de locuinţe, beneficiar Coznean Nicolae.
HCL 38/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție și a indicatorilor tehnico/economici ai investiției Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna.
HCL 37/2019 cu privire la modificarea și completarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
HCL 36/2019 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 35/2019 cu privire la modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
HCL 34/2019 cu privire la validarea mandatului de consilier local al d-lui Demes Ferenc.
HCL 33/2019 cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al domnului Dali Gyula-Lorand.
HCL 32/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 31/2019 privind aprobarea documentaţiei faza proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Dotarea partiei de schi “Lőrincz Zsigmond” din orasul Covasna, judetul Covasna cu sistem control acces si echipament de pompare”.
HCL 30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 29/2019 privind modificarea HCL nr. 8/2019 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Covasna și din serviciile publice din subordinea Consiliului local Covasna.
HCL 28/2019 cu privire la aprobarea dezlipirii parcelare a imobilului de pe strada Păcurarilor nr. 24.
HCL 27/2019 privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat.
HCL 26/2019 cu privire la aprobare PUZ Centru Balneoclimateric Covasna.
HCL 25/2019 cu privire la modificarea art.1 din HCL nr.54/2016 privind aprobarea statului de funcţii pentru înfiinţarea posturilor didactice şi nedidactice din cele 4 grupe de educaţie timpurie antepreşcolară.
HCL 24/2019 cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
HCL 23/2019 privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei orăşeneşti de Cultură.
HCL 22/2019 privind modificarea statului de funcți al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 21/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 20/2019 privind completarea anexei la HCL 78/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate, cu completările ulterioare.
HCL 19/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 161/2018 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, prin majorare, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2019.
HCL 18/2019 privind modificarea HCL nr. 56/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al orașului Covasna.
HCL 17/2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru 2019 conform legii privind venitul minim garantat.
HCL 16/2019 cu privire la repartizarea unei locuințe sociale din str. Pakohegy.
HCL 15/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurat în semestrul II al anului 2018.
HCL 14/2019 privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări terenurilor din intravilanul orașuli Covasna.
HCL 13/2019 cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundatia Crestina Diakonia pentru anul 2019.
HCL 12/2019 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local.
HCL 11/2019 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 din oraşul Covasna.
HCL 10/2019 cu privire la atribuirea in folosinta gratuita a spatiului 10 din imobilul „Cladire PSI” pentru sediul Directiei Sanitare Veterinare Si Pentru Siguranta Alimentelor Covasna.
HCL 9/2019 privind stabilirea indemnizației de ședință, lunară, a consilierilor locali.
HCL 8/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul propriu al Consiliului Local și din serviciile publice din subordinea acestuia.
HCL 7/2019 privind abrogarea HCL 156/2018 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 17.12.2018-31.03.2019.
HCL 6/2019 privind modificarea punctului VIII din anexa 2 la HCL nr. 145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale pe raza Oraşului Covasna, cu completările ulterioare.
HCL 5/2019 privind aprobarea utilizarii sumei de 17.500 lei din excedentul bugetului activitatilor finantate din venituri proprii aferent anului 2018, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 4/2019 privind aprobarea utilizarii sumei de 500.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2018, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 3/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii a deficitului secțiunii de functionare a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2018.
HCL 2/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018.
HCL 1/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
Hotărârile Consiliului Local din anul 2018Fişier
HCL 166/2018 cu privire la aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somației Primăriei
HCL 165/2018 cu privire la apobarea prelungirii valabilității Planului de Urbanism General și a Regulamentului local de urbanism.
HCL 164/2018 cu privire la majorarea capitalului social aș S.C. GOS/TRANS/COM S.R.L., asociat unic orașului covasna, prin aport în numerar.
HCL 163/2018 privind completarea anexei 2 la HCL 145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale pe raza Oraşului Covasna
HCL 162/2018 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2018
HCL 161/2018 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, prin majorare, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2019.
HCL 160/2018 cu privire la aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul oraşului Covasna.
HCL 159/2018 Cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015.
HCL 158/2018 cu privire la aprobarea volumului de recoltare, a preșului de referință și a prețului de pornire pentru valorificarea masei lemnoase, care urmează a se recolta din fondul forestier proprietetea publică a orașului în anul 2019.
HCL 157/2018 cu privire la repartizarea unei locuințe de serviciu pentru dna Berchiu Elena Anca.
HCL 156/2018 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 17.12.2018-31.03.2019.
HCL 155/2018 privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
HCL 154/2018 privind aprobarea modificării Programului de transport local de călători pe raza orașului Covasna
HCL 153/2018 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 152/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 135/2016 cu privire la aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de concesiune nr. 7014/05.12.2007 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza orașului Covasna.
HCL 151/2018 privind modificarea anexei 2.4.2 – Frecvență de colectare - la Caietul de sarcini privind Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza orașului Covasna.
HCL 150/2018 privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 5293/ din 06.12.2012, privind serviciul public de transport local.
HCL 149/2018 privind alegerea președintelui de ședință.
HCL 148/2018 privind aprobarea Novaţiei Contractului de concesiune nr. 463/20.01.2005., modificat prin actul adiţional nr. 4725/06.09.2017., încheiat între Primăria oraşului Covasna şi dr. Dumitra Dorina, medic titular al cabinetului medical "Med Fam dr. Dumitra Dorina, în favoarea dr. Rotaru Liana, medic medicină generală, ca urmare a preluării activităţii unui praxis prin vânzare.
HCL 147/2018 cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 1042/119/2018 aflat pe rolul Tribunalului Covasna.
HCL 146/2018 privind revocarea HCL 131/2018 cu privire la stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul local.
HCL145/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare.
HCL144/2018 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuinţelor sociale în anul 2019.
HCL 143/2018 privind aprobarea modelului de steag al oraşului Covasna.
HCL 142/2018 privind aprobarea unor studii, precum şi a proiectului Actului adiţional nr. 1. la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare şi depozitare deşeuri în judeţul Covasna nr. 128/28.04.2017., încheiat între judeţul Covasna şi societatea S.C. ECO BIHOT S.R.L.
HCL 141/2018 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2018.
HCL 140/2018 cu privire la aprobarea derulării de către Consiliul local al orașului Covasna a Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2018-2019.
HCL 139/2018 cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
HCL 138/2018 cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul 2018-2019.
HCL 137/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2018-2019.
HCL 136/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2018-2019.
HCL 135/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 134/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 133/2018 privind mandatarea Primarului orașului Covasna pentru formularea și susținerea în instanță a unei acțiuni civile de reziliere a contractelor de închiriere cu numerele 2719 și 2719/a, încheiate la data de 04.06.2010 cu SC. SVETLANA SRL.
HCL 132/2018 cu privire la aprobarea modalității de valorificare a masei lemnoase fasonate care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2018.
HCL 131/2018 cu privire la stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul local.
HCL 130/2018 cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 109/2018 privind aprobare PUZ pentru Construire casă de locuit S+P, beneficiar Cojan Iancu.
HCL 129/2018 privind modificarea HCL 128/2017 cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva în domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 128/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al orşului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 127/2018 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.09.2018.
HCL 126/2018 cu privire la modificarea Hotărârii nr.177/2017 privind aprobarea numărului burselor scolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2018, cu modificările ulterioare.
HCL 125/2018 cuprivire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 124/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 123/2018 cu privire la probarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia "Reabilitare străzi oraş Covasna - 2018" şi a indicatorilor tehnico-economici.
HCL 122/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare reamenajare şi dotare internat şcolar din oraşul Covasna" în vederea accesării de fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 121/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire clădire administrativă, sediu Primărie oraş Covasna" în vederea accesării de fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 120/2018 privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare iluminat public str. Mihai Eminescu - Covasna".
HCL 119/2018 privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii "Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul Covasna.
HCL 118/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul Covasna" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.
HCL 117/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunal S.A. - Operator Regional.
HCL 116/2018 privind alegerea preşedintelui de sedinţă.
HCL 115/2018 privind aprobarea comandării Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul Covasna" în vederea accesării de fonduri rin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 114/2018 cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii / echipele premiate la olimpiadele şi concursurile organizate în anul şcolar 2017-2018.
HCL 113/2018 cu privire la finanţarea din bugetul local al Programului "Şcoală după Şcoală" în oraşul Covasna.
HCL 112/2018 cu privire la aprobarea amplasamentului Porţii tradiţionale Secuieţti oferită de doamna Stoia Adriana, la intrarea în parcul Gheorghe Doja.
HCL 111/2018 cu privire la aprobarea amplasamentului "Bustul lui Mihai Eminescu" şi al "Grupului Statuar al Regelui Ferdinand I, Reginei Maria alături de Iuliu Maniu şi I. C. Brătianu".
HCL 110/2018 cu privire la aprobarea acordării denumirii "Castelul de apă" unei străzi din oraşul Covasna.
HCL 108/2018 cu privire la aprobarea dezlipirii parcelare a terenului din strada Şcolii nr. 0 în vederea înregistrării blocului cu 16 apartamente. 
HCL 107/2018 cu privire la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii ăentru investiţia "Reabilitare străzi oraş Covasna - 2018" şi a indicatorilor tehnico-economici.
HCL 106/2018 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 51 locuri de parcare ăn zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna. 
HCL 105/2018 cu privire la aprobarea rectificriibugetului general consolidat al oraţului Covasna pe anul 2018.
HCL 104/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 103/2018 privind stbilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului "Zilelor Orașului Covasna".
HCL 102/2018 privind alegerea președintelui de ședință.
HCL 101/2018 privind modificarea HCL nr. 57/2010 privind organizarea şi desfăşurarea concursului "LOCUL UNDE TRĂIM - IMAGINEA NOASTRĂ",cu modificările ulterioare.
HCL 100/018 privind aprobarea Novaţiei Contractelor de Concesiune nr. 102/10.01.2011. şi 2097/14.05.2012.în favoarea TTS Covasna SRL.
HCL 99/2018 cu privire la aprobarea vănzării, prin licitaţie publică în plic închis a masei lemnoase pe picior din păşune proprietate a oraşului Covasna, pentru anul 2018, din partida Dobroslavu UP VI, ua 33A.
HCL 98/2018 privind aprobarea execuţiei buetare la 30.06.2018.
HCL 97/2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I. al anului 2018.
HCL 96/2018 cu privire la aprobarea acordării dreptului de trecere şi pentru utilităţiasupra terenului înscris în CF 25994 oraş Covasna în favoarea imobilului înscris în CF 27502 oraş Covasna.
HCL 95/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2018.
HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna"
HCL 92/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale curprinzand bunurile care apartin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 91/2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu pentru structurile de jandarmi care execută misiuni de ordine și siguranță publică pe raza orașului Covasna.
HCL 90/2018 privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafată de 555 mp.
HCL 89/2018 privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren pentru Dinu Natalia Tonelia, în vederea amplasării unui container de locuit finanțat de către Fundația SERA România în parteneriat cu DGASPC Covasna, ca măsură a prevenirii și combaterii marginalizării sociale.
HCL 88/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 87/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 86/2018 privind închirierea  prin licitaţie publică cu strigare a unei parcele din  Piaţa agro-alimentară, oraş Covasna, str. Ştefan cel Mare nr. 35
HCL 85/2018 privind închirierea  prin licitaţie publică cu strigare a spaţiilor libere din  clădirea “Hală pentru produse agricole”, situată în incinta Pieţei agro-alimentare, oraş Covasna, str. Ştefan cel Mare nr. 35
HCL 84/2018 cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat pentru Bodor László
HCL 83/2018 cu privire la modificarea Hotărârii nr.110/2016 privind stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare ce se acordă elevilor care obţin distincţii la etapele judeţene/interjudeţene/regionale ale competiţiilor şcolare.
HCL 82/2018 Cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit şi pierdere, și a repartizării profitului contabil pentru anul 2017, pentru S.C. Gos-Trans Com S.R.L.
HCL 81/2018 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.12.2017
HCL 80/2018 cu privire la modificarea HCL 33/2018 privind aprobarea   delegării  prin concesiune a gestiunii  Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna.
HCL 79/2018 privind acordarea „Premiului de excelenţă al oraşului Covasna pentru activităţi şcolare” pentru patru elevi.
HCL 78/2018 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, pentru proiectele culturale și educaționale
HCL 77/2018 privind acceptarea unei donații din partea  Orașului înfrățit Gyula (Ungaria) constând în  500 bucăți fotolii teatrale
HCL 76/2018 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Covasna pe anul 2018
HCL 75/2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect tehnic și detalii de execuție în vederea efectuării lucrărilor de ,,Reparații capitale trotuare strada Pava de Jos, strada Toth și lângă Pârâul Covasna, oraș Covasna”
HCL 74/2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect tehnic și detalii de execuție în vederea efectuării lucrărilor de ,,Reparații capitale trotuare strada Unirii, strada Școlii oraș Covasna”
HCL 73/2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect tehnic și detalii de execuție în vederea efectuării lucrărilor de ,,Reparații capitale Piața Eroilor, oraș Covasna”.
HCL 72/2018 cu privire la alegerea președintelui de ședință
HCL 71/2018 cu privire la acțiunea de ameliorare prin împădurire a unei suprafețe de 10 ha, categoria pășuni cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 70/2018 cu privire la aprobarea amplasamentului pentru plantarea a 100 puieți molid sub egida Centenarului Marii Uniri.
HCL 69/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzand bunurile care apartin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 68/2018 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru  investiția ” Reabilitarea Parcului Tineretului  din Zona Voinești, oraș Covasna”.
HCL 67/2018 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a chioscurilor modulare situate in imobilul proprietate publica a orasului Covasna, aflat in parcarea Pod Central-str. Libertatii.
HCL 66/2018 cu privire la  revocarea HCL nr. 38/2018 privind închirierea  prin licitație publică cu strigare a chioșcurilor modulare situate în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, aflat în parcarea Pod Central - str. Libertatii.
HCL 65/2018 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, pentru proiectele sportive și pentru sprijinirea cultelor religioase.
HCL 64/2018 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.03.2018.
HCL 63/2018 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019.
HCL 62/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 61/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
HCL 60/2018 cu privire la la aprobarea dezlipirii imobiluluiînscris în CF 26214 - Covasna în vederea individualizării terenului aferent construcţiei "Sala Unirii".
HCL 59/2018 privind prelungirea termenelor pentru depunerea dosarelor privind acordarea "Premiului de Excelenţă al oraşului Covasna pentru activităţi şcolare" pentru patru elevi în anul 2018.
HCL 58/2018 cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. SDEE Transilvania Sud - SDEE Covasna a suprafeţelor de 18 m2 şi 30 m2 în vecinătatea străzii Horia Cloşca şi Crişan şi Parc Pod Cardiologie pentru amplasarea a două posturi de transformare.
HCL 57/2018 cu privire la repartzarea unei locuinţe din fondul locativ de stat.
HCL 56/2018 privind modificarea şi completarea HCL 35/2018 privind acceptarea unei donaţii reprezentând o "Poartă tradiţională Secuiască".
HCL 55/2018 cu privire la aprobarea finanţării lucrărilor investiţiei în continuare "Grădiniţa cu program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna" în vederea accesării fondurilor pentru finalizarea acesteia prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 54/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaşi şi a devizului general privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor investiţiei în continuare "Grădiniţa cu program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna".
HCL 53/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 52/2018 cu privire la constituirea Comisiilor de selecţionare şi a celor de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanţare nerambursabilă din bugetul local.
HCL 51/2018 cu privire la aprobarea transferului autoturismului Dacia Logan cu nr. de înmatriculare CV-03-PCV către Poliia locală a oraşului Covasna.
HCL 50/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă amplasate pe domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 49/2018 cu privire la aprobarea Planului Anual de Acţiune privind serviciile sociale pe anul 2018.
HCL 48/2018 cu privire la aprobarea alipirii parcelare a terenurilor se compun imobilul din str. Şcolii nr. 20.
HCL 47/2018 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere a suprafeţei de 1,5 m2 din str. 1. Decembrie 1918 şi 1,5 m2 din str. Mihai Eminescu, terenuri care sunt amplasate staţiile de protecţie catodică.
HCL 46/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2018.
HCL 45/2018 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.
HCL 44/2018 cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 839/119/2016 aflat pe rolul Tribunalului Covasna.
HCL 43/2018 cu privire la aprobarea angajării de zilier în anul 2018.
HCL 42/2018 cu privire la modificarea Hotărârii nr 177/2017 privind aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2018.
HCL 41/2018 cu privire la însuşirea prevederilor Dispoziţiei nr. 177/2018 privind încadrarea domnului Zărnescu Mircea Octavian în funcţia de consilier juridic II. - serviciul de administraţie publică - Compartimentul administraţie locală, aparatul consiliului local.
HCL 40/2019 cu privire la modificarea HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 39/2018 cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului Covasna.
HCL 38/2018 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a chioşcurilor modulare situate în imobilul proprietate publică a oraşului Covasna aflat în parcarea Pod Central - str. Libertăţii.
HCL 37/2018 cu privire la aprobarea înaintării către Miniserul Culturii şi Identităţii Naţionale a două proiecte pentru edificarea unor monumente de for public.
HCL 36/2018 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2018 şi a sumelor alocate acestora.
HCL 35/2018 privind acceptarea unei donaţii reprezentând o "Poartă tradiţională secuiască".
HCL 34/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 33/2018 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al oraşului Covasna.
HCL 32/2018 cu privire la aprobarea vânzării unei locuinţe din fondul locativ de stat, proprietatea oraşului Covasna.
HCL 31/2018 privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris in CF nr. 26445 - Covasna, în vederea evidenţierii separate a Parcului Gheorghe Doja - Chiuruş.
HCL 30/2018 privind completarea anexei 2 şi 3 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările ulterioare.
HCL 29/2018 cu privire la abrogarea unor poziţii din lista finală a bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului, aprobată prin HCL nr. 19/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
HCL 28/2018 privind modificarea HCL nr. 132/2017 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru firma S.C. Orkla Foods România S.A.
HCL 27/2018 cu privire la aprobarea întocmirii Strategiei de reducere a emisiilor e dioxid de carbon.
HCL 26/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinuarului mobil artificial.
HCL 25/2018 cu privire la aprobarea prelungirii termenelor stipulate în contractul de vânzare-cumpărare nr. 603/21.03.2011. încheiat cu CNSLR-Frăţia.
HCL 24/2018 privind modificarea şi completarea anexei 1 la HCL 174/2017 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.
HCL 23/2018 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2018.
HCL 22/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 21/2018 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în dosarul 1851/322/2012 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.
HCL 20/2018 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 19/2018 cu privire la finalizarea procedurilor legale pentru vânzarea terenului de 446 mp, aferent casei de locuit, proprietatea domnului Kerekes András și a doamnei Kerekes Éva.
HCL 18/2018  privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările ulterioare.
HCL 17/2018 cu privire la aprobarea brandului Stațiunii Covasna cu logo-ul și sloganul aferente.
HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea  listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 15/2018 cu privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului de consilier  juridic – Serviciul de administrație publică – Compartimentul administrație locală, aparatul consiliului local.
HCL 14/2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2017.
HCL 13/2018 privind repartizarea locuinței sociale din str. Brazilor, prin închiriere, familiei d-nei Magyari Margit - Enikő.
HCL 12/2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2018 conform legii privind venitul minim garantat.
HCL 11/2018 pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006.
HCL 10/2018 cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna ca membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna.
HCL 9/2018 pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului sociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
HCL 8/2018 cu privire la aprobarea contractării serviciului de audit pentru certificarea situațiilor financiare la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anii 2017-2019.
HCL 7/2018 privind aprobarea unei curse Centru-Voineşti în graficul de transport local de călători pe raza oraşului Covasna.
HCL 6/2018 privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a serviciului de gestionarea a câinilor fără stăpân din oraşul Covasna.
HCL 5/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia "Dotarea pârtiei de schi »Lőrincz Zsigmond« din oraşul Covasna cu sistem acces şi pompare apă".
HCL 4/2018 privind implementarea proiectului "Dotarea pârtiei de schi »Lőrincz Zsigmond« din oraşul Covasna cu sistem acces şi pompare apă".
HCL 3/2018 privindaprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017.
HCL 2/2018 privind aprobarea utilizării sumei de 18.500 lei din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii aferent anului 2017, pentru acoperirea golului temporar de casă.
HCL 1/2018 privind alegerea preşedintelui de sedinţă.
Hotărârile Consiliului Local din anul 2017Fişier
HCL 188/2017cu privire la modificarea HCL 164/2017 privind angajarea de zilieri.
HCL 187/2017cu privire la solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 3561.
HCL 186/2017 privind completarea anexei 2 la HCL 92.2017.
HCL 185/2017 cu privire la aprobarea demolării imobilului din str. Libertăţii nr. 11.
HCL 184/2017privind stabilirea imndemnizaţiei de şedinţă pentru consilieri.
HCL 183/2017 privind stabilirea salariilor de bază.
HCL 182/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specilitate al primarului.
HCL 181/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru fondul forestier proprietate a oraşului Covasna
HCL 180/2017 cu privire la aprobarea modalităţii de valorificare a masei lemnoase.
HCL 179/2017HCL 179.2017 cu privire la aprobarea volumului de recoltare şi a preţului de referinţă pentru valorificarea masei lemnoase.
HCL 178/2017 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019.
HCL 177/2017 privind aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2018.
HCL 176/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2017.
HCL 175/2017 cu privire la validarea prevederilor art. 1 din Dispoziţia nr. 709/2017.
HCL 174/2017 cu rivire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale.
HCL 173/2017 cu privire la stabilirea comisiei de concurs şi soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de consilier juridic - Serviciul de administrare publică - Compartimentul administrare locală, aparatul Consiliului Local.
HCL 172/2017 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna pentru anul 2016.
HCL 171/2017 cu privire la îndreptarea unei erori materiale la Hotărârea 153/2017 cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
HCL 170/2017 cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de iarnă 2017-2018.
HCL 169/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de Schi Lőrincz Zsigmond pe sezonul de iarnă 2017-2018.
HCL 168/2017 privind modificarea anexelor 2.5 şi 2.6 la contractul de delegare nr. 6831/15.11.2017., aprobat prin HCL 52/2017 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţii către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., avnd asociat unic oraşul Covasna, şi stabilirea modului de administrare a acestora.
HCL 167/2017 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 166/2017 cu privire la majorarea capitalului social al S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., asociat unic oraşul Covasna, prin aport în numerar.
HCL 165/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 164/2017 cu privire la aprobarea angajării de zilieri în perioada: 01.12.2017. - 10.04.2018.
HCL 163/2017 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 71 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.
HCL 162/2017 cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată a orașului Covasna a unui autoturism din partea Curții Constituționale.
HCL 161/2017 cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată a orașului Covasna a unui patinoar mobil.
HCL 160/2017 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2018.
HCL 159/2017 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 158/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea aderării unor noi UAT-uri, retragerii comunei Hăghig și aprobarea actului adițional nr. 8/2017.
HCL 157/2017 privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
HCL 156/2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2017.
HCL 155/2017 privind modificarea organigramei, statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 154/2017 privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei Orăşeneşti de Cultură.
HCL 153/2017 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a punctului de alimentaţie din str. Brazilor FN.
HCL 152/2017 HCL privind atribuirea directă a contractului de delegare a serviciului public de salubrizare.
HCL 151/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 150/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedimţă.
HCL 149/2017 privind modificarea HCL nr. 129/2017 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului "Şcoală după Şcoală" în oraşul Covasna.
HCL 148/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III, anul 2017.
HCL 147/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 146/2017 cu privire la acordarea unui mandat d-lui Imre Csaba Lóránd pentru a aproba Raportul de activitate al Administratorilor pe perioada 2013-20417.
HCL 145/2017 cu privire la solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 3561 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 144/2017 cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L..
HCL 143/2017 cu privire la modificarea art. 1. al HCL nr. 63/2016 privind numirea echipei manageriale pentru investiţia "Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna".
HCL 142/2017 privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a oraşului Covasna.
HCL 141/2017 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 140/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, actualizat, şi asigurarea finanţării pentru investiţia "Reţea de canalizare menajeră în oraşul Covasna, sat Chiuruş, judeţul Covasna".
HCL 139/2017 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general, actualizat, pentru investiţia "Extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor".
HCL 138/2017 cu privire la aasigurarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor în sumă de 621.301 lei pentru investţia în continuare "Grădiniţa cu program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna în vederea accesării fondurilor pentru finalizarea ei prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 137/2017 cu privire la aprobarea devizului general, actualizat, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în continuare "Grădiniţa cu program prelungit".
HCL 136/2017 cu privire la aprobarea preluării în administrarea Consiliului local a investiţiei începute "Grădiniţa cu program prelungit" în oraşul Covasna.
HCL 135/2017 privind aprobarea încadrării drumului comunal DC 14 la nivelul de viabilitate II şi de intervenţie pe perioada de iarnă.
HCL 134/2017 cu privire la implementarea proiectului Dotarea Pârtiei de schi cu sistem control acces şi echipament de pompare.
HCL 133/2017 privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr 116/2017 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 107/2012 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.
HCL 132/2017 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru S.C. Orkla Foods Romania S.A.
HCL 131/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 130/2017 cu privire la acordarea unui mandat general domnului Primar, Gyerő József, pentru acceptarea donaţiilor materiale lemnoase confiscate.
HCL 129/2017 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului Şcoală după Şcoală în oraşul Covasna.
HCL 128/2017 cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al Statului.
HCL 127/2017 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale.
HCL 126/2017 privind unele modificări la Regulamentul privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere.
HCL 125/2017 privind modificarea HCL 25/2016.
HCL 124/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018.
HCL 123/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 122/2017 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli a SC Gos Trans Com SRL pe anul 2017.
HCL 121/2017 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului în AGA şi AGEA la SC Gospodărie Comunală SA pentru şedinţele din 20 septembrie 2017.
HCL 120/2017 privind completarea anexelor 1 şi 2 la HCL 99/2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Consiliului Local şi din serviciile publice din subordinea acestuia.
HCL 119/2017 cu privire la desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisiile de concurs la SRBCV Dr. Benedek Géza.
HCL 118/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 117/2017 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 240 locuri de parcare.
HCL 116/2017 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 107.2012 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.
HCL 115/2017 privind modificarea HCL 99.2017.
HCL 114/2017 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 113/2017 cu privire la preluarea, cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora.
HCL 112/2017 privind stabilirea câştigătorului concursului Locul unde trăim, imaginea noastră ediţia 2017.
HCL 111/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 110/2017 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico - economice DALI - revizuită - şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei Reparaţii capitale teren de sport Gheorghe Doja.
HCL 109/2017 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Oraşului Covasna 2017.
HCL 108/2017 cu privire la alegerea sursei de finanţare a obiectivului de investiţii Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna.
HCL 107/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 106/2017 cu privire la aprobarea preluării din domeniul public al Statului în domeniul public al Oraşului Covasna a imobilului Minihotel.
HCL 105/2017 privind stabilirea redevenţei pentru spaţiile proprietatea privată a oraşului Covasna în care funcţionează cabinete medicale.
HCL 104/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Pieţei agro-alimentare a oraşului Covasna.
HCL 103/2017 cu privire la modificarea HCL 76.2017 cu privire la clarificarea situaţiei juridice a terenurilor aparţinând Pieţei Săptămânale şi Remizei PSI.
HCL 102/2017 privind reorganizarea Serivicului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Covasna.
HCL 101/2017 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2017.
HCL 100/2017 privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, lunare, a consilierilor locali.
HCL 99/2017 hcl99.2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual.
HCL 98/2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2017.
HCL 97/2017 hcl97.2017 cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 55.395,004 lei pentru extinderea canalizării menajere pe strada Apelor.
HCL 96/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II, anul 2017.
HCL 95/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 94/2017 cu privire la implementarea proiectului »Dotarea pârtiei de schii "Lőrincz Zsigmond" din oraşul Covasna, judeţul Covasna«.
HCL 93/2017 cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al oraşului Covasna.
HCL 91/2017 privind modificarea HCL 67 din 2017 cu privire la aprobarea participării unităţii administrativ-teritoriale oraş Covasna la “Programul Judeţean pentru reabilitarea,modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
HCL 90/2017 privind aprobarea tarifului pentru măturat mecanic.
HCL 89/2017 cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii /echipele premiate la olimpiadele şi concursurile şcolare organizate în anul şcolar 2016-2017.
HCL 88/2017 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Covasna în AGA la S.C. Gospodăria Comunală S.A.- în baza solicitării 7114 din 26.05.2017.
HCL 87/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 86/2017 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al orașului Covasna.
HCL 85/2017 cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea oraşului Covasna.
HCL 84/2017 cu privire la aprobarea inventarului clădirilor care aparțin domeniului privat al oraşului Covasna.
HCL 83/2017 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din pășunile și intravilanul proprietate a orașului Covasna, pentru consumul propriu.
HCL 82/2017 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, pentru nevoile orașului Covasna.
HCL 81/2017 cu privire la aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C.Gos Trans Com SRL, pentru anul 2017-2021.
HCL 80/2017 cu privire la aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere, a repartizării profitului contabil pentru anul 2016, pentru S.C. Gos-Trans Com S.R.L.
HCL 79/2017 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor parcele din Piața agroalimentară.
HCL 78/2017 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2017, pentru proiectele culturale, sportive, educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase.
HCL 77/2017 cu privire la aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al orașului a terenului aferent imobilelor din str. 1 Decembrie 1918, nr. 3 și completarea anexei 4 la HCL 84/2009 cu privire la aprobarea Statutului orașului Covasna și începerea demersurilor pentru vânzarea unor parcele aferente construcțiilor.
HCL 76/2017 cu privire la clarificarea situației juridice a terenurilor aparținând Pieței Săptămânale și Remizei PSI.
HCL 75/2017 privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite/nelucrate de pe raza orașului Covasna.
HCL 74/2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2017.
HCL 73/2017 cu privire la stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare ce se acordă elevilor care obțin distincții la concursurile școlare organizate la nivel național și regional/interjudețean, fără finanțare de la Ministerul Educației Naționale.
HCL 72/2017 cu privire la aprobarea proiectului ”Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect.
HCL 71/2017 privind acordarea "PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE" pentru patru elevi.
HCL 70/2017 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în AGA la S.C. Gospodărie Comunală S.A. în baza solicitării 6527/15.05.2017.
HCL 69/2017 cu privire la modificarea HCL 129/2016 cu privire la aprobarea D.A.L.I. - Rev 01 octombrie 2016, devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”.
HCL 68/2017 cu privire la mandatarea ”ADI AQUACOV” să semneze act adițional provizoriu la contractul de delegare încheiat cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru predarea sistemului de utilitate publică de distribuire apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială realizat prin investiția ”Reabilitarea infrastructurii în stațiunea Covasna”.
HCL 67/2017 cu privire la aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
HCL 66/2017 cu privire la constituirea comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local.
HCL 65/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 64/2017 privind închirierea, prin licitație publică, a unor pășuni aflate în proprietatea privată a orașului.
HCL 63/2017cu privire la aprobarea noii organigrame și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
HCL 62/2017 cu privire la aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale pe anul 2017.
HCL 61/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Covasna.
HCL 60/2017 cu privire la aprobarea suprafeței tabulare a imobilului din str. Gabor Aron nr. 5.
HCL 59/2017 privind aprobarea modificării suprafeței înscrise în cartea funciară, aferentă Liceului Kőrösi Csoma Sándor.
HCL 58/2017 privind aprobarea alipirii parcelare a terenului aferent casei de locuit edificată de către Costea Constantin la adresa str. Cuza Vodă nr. 106.
HCL 57/2017 privind stabilirea modului de cheltuire a sumelor alocate pentru proiectele prioritare.
HCL 56/2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a orașului Covasna.
HCL 55/2017 privind aprobarea execuției bugetare pe trim. I, 2017.
HCL 54/2017 cu privire la aprobarea execuției bugetare pe anul 2016.
HCL 53/2017 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru SC GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 52/2017 cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 1851/322/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Târgu-Secuiesc
HCL 51/2017 cu privire la darea în administrarea Liceului Kőrösi Csoma Sándor a unor bunuri imobile aparținând domeniului public în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat.
HCL 50/2017 privind aprobarea dezlipirii parcelare a terenului aferent blocurilor de locuit din cartierul Aleea Prieteniei și celui din curtea Internatului Școlar.
HCL 49/2017 cu privire la aprobarea amplasării pe peretele exterior al clădirii Casei de Cultură Orășenești a basoreliefului reprezentându-l pe Széchenyi István și a unei plăci de marmură explicativă.
HCL 48/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 47/2017 privind modificarea art. 3 și 4 al HCL 22/2010 cu privire la aprobarea instituirii ”Premiului de Excelență al orașului Covasna pentru Activități Școlare” elevilor din anul terminal la Grupul Școlar ”Kőrösi Csoma Sándor”
HCL 46/2017 cu privire la majorarea cotizaţiei oraşului Covasna pe anul 2017 ca membru al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna
HCL 45/2017 cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 83 din 2016 cu privire la numirea comisiei de ordine publică la nivelul oraşului Covasna
HCL 44/2017 cu privire la abrogarea unor poziţii din lista finală a bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului, aprobată prin HCL nr. 19 din 2002, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 42/2017 privind aprobarea unui nou Regulament privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza Oraşului Covasna şi aprobarea nivelului taxelor speciale pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere
HCL 41/2017 cu privire la completarea anexei la HCL nr. 19 din 2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 40/2017 privind abrogarea HCL nr. 19 din 2017 cu privire la înscrierea în proprietatea publică a oraşului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond”.
HCL 39/2017 cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului în vederea casării, demolării şi valorificării.
HCL 38/2017 cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 93 2016 cu privire la necesitatea reorganizării comisiei speciale pentru propuneri de modificare şi completare a inventarului bunurilor din domeniul public al oraşului.
HCL 37/2017 cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului a terenului înscris în CF 24057 Covasna, nr top 1122,1124 aferent casei de locuit, proprietatea lui Apostol Andrei şi Răuţă Anca Silvia.
HCL 36/2017 privind aprobarea regulamentelor speciale şi a criteriilor specifice de evaluare a proiectelor culturale, educaţionale, religioase şi sportive.
HCL 35/2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna alocate pentru activităţi non profit de interes local.
HCL 34/2017 privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2017.
HCL 33/2017 cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat.
HCL 32/2017 cu privire la modificarea art. 2 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 38 2016 cu privire la înfiinţarea Centrului de zi de informare şi consiliere în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.
HCL 31/2017 pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Convenţia de Parteneriat cu Fundaţia Creştină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006.
HCL 30/2017 cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
HCL 29/2017 privind stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de către persoane fizice şi juridice.
HCL 28/2017 privind înregistrarea Oraşului Covasna în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.).
HCL 27/2017 cu privire la aprobarea bugetului consolidat al Oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 26/2017 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2016.
HCL 25/2017 cu privire la aprobarea angajării de zilieri în anul 2017
HCL 24/2017 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.
HCL 23/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 22/2017 cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor situate în incinta pieței agroalimentare din orașul Covasna.
HCL 21/2017 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 70/2016 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de Administrație la Centrele Financiare I, II și III de învățământ preuniversitar
HCL 20/2017 cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor în funcţie în Consiliul de administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 19/2017 cu privire la înscrierea în proprietatea publică a orașului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond”.
HCL 18/2017 privind completarea HCL 117/2016 cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”.
HCL 17/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul 2016-2017.
HCL 16/2017 cu privire la abrogarea HCL 146/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” și a HCL 4/2017 cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi ”Lőrincz Zsigmond”.
HCL 15/2017 cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Gyerő József, reprezentantul orașului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aquacov” să voteze cuantumul cotizației orașului Covasna pentru anul 2017 - și anume 3.500 lei.
HCL 14/2017 cu privire la desemnarea d-lui Imre Csaba Lóránd ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional.
HCL 13/2017 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 12/2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017
HCL 11/2017privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice aflate în sold la 31.12.2016.
HCL 10/2017cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 9/2017 pentru modificăries HCL 105/2014 co privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundaţia Diakónia pentru perioada 2015 - 2018.
HCL 8/2017 aprobarea fuziunii prin absorbţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în judeţul Covasna.
HCL 7/2017 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017, conform legii privind venitul minim garantat.

HCL 6/2017 privind revocarea HCL 55/2005 cu privire la aprobarea, în principiu, a schimbării destinaţiei imobilului din str. Libertăţii nr. 11, în muzeu.

HCL 5/2017 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 din oraşul Covasna.
HCL 2-4/06. 01. 2017.
Hotărârile Consiliului Local Covasna din 2016
Numărul hotărâriiData adoptăriiAnexe/CompletăriFişier
HCL 153 - 16029. 12. 2016
HCL 151 - 15219. 12. 2016.
HCL 145 - 15007. 12. 2016.
HCL 134 - 14328. 11. 2016.
HCL 130 - 13307. 11. 2016.
HCL 119 - 12931. 10. 2016.
HCL 116 - 11810. 10. 2016.Anexă la HCL 116
HCL 108 - 11429. 09. 2016.
HCL 103 - 10708. 09. 2016.
HCL 90 - 10225. 08. 2016.
HCL 84 - 8911. 08. 2016.
HCL 68 - 8328. 07. 2016.
HCL 61 - 6714. 07. 2016.
HCL 55 - 6024. 06. 2016.
HCL 41 - 5426. 05. 2016.
HCL 39 - 4012.05. 2016.
HCL 35 - 3821. 04. 2016.
HCL 3419. 04. 2016.
HCL 32 - 3311. 04. 2016.
HCL 27 - 3131. 03. 2016.
HCL 22 - 2622. 03. 2016.Anexă la HCL 22
HCL 20 - 2116. 03. 2016
HCL 16 - 2025. 02. 2016.
HCL 13 - 1502. 02. 2016.
HCL 4 - 1128. 01. 2016
HCL 2 - 308. 01. 2016.

Opens internal link in current windowArhiva Hotărârilor Consiliului Local din anii 2011-2015