Hotărârile Consiliului Local din anul 2018Fişier
HCL 133/2018 privind mandatarea Primarului orașului Covasna pentru formularea și susținerea în instanță a unei acțiuni civile de reziliere a contractelor de închiriere cu numerele 2719 și 2719/a, încheiate la data de 04.06.2010 cu SC. SVETLANA SRL.
HCL 132/2018 cu privire la aprobarea modalității de valorificare a masei lemnoase fasonate care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2018.
HCL 131/2018 cu privire la stabilirea situaţiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul local.
HCL 130/2018 cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 109/2018 privind aprobare PUZ pentru Construire casă de locuit S+P, beneficiar Cojan Iancu.
HCL 129/2018 privind modificarea HCL 128/2017 cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva în domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 128/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al orşului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 127/2018 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.09.2018.
HCL 126/2018 cu privire la modificarea Hotărârii nr.177/2017 privind aprobarea numărului burselor scolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2018, cu modificările ulterioare.
HCL 125/2018 cuprivire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 124/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 123/2018 cu privire la probarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia "Reabilitare străzi oraş Covasna - 2018" şi a indicatorilor tehnico-economici.
HCL 122/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare reamenajare şi dotare internat şcolar din oraşul Covasna" în vederea accesării de fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 121/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire clădire administrativă, sediu Primărie oraş Covasna" în vederea accesării de fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 120/2018 privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare iluminat public str. Mihai Eminescu - Covasna".
HCL 119/2018 privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii "Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul Covasna.
HCL 118/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul Covasna" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.
HCL 117/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunal S.A. - Operator Regional.
HCL 116/2018 privind alegerea preşedintelui de sedinţă.
HCL 115/2018 privind aprobarea comandării Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul Covasna" în vederea accesării de fonduri rin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 114/2018 cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii / echipele premiate la olimpiadele şi concursurile organizate în anul şcolar 2017-2018.
HCL 113/2018 cu privire la finanţarea din bugetul local al Programului "Şcoală după Şcoală" în oraşul Covasna.
HCL 112/2018 cu privire la aprobarea amplasamentului Porţii tradiţionale Secuieţti oferită de doamna Stoia Adriana, la intrarea în parcul Gheorghe Doja.
HCL 111/2018 cu privire la aprobarea amplasamentului "Bustul lui Mihai Eminescu" şi al "Grupului Statuar al Regelui Ferdinand I, Reginei Maria alături de Iuliu Maniu şi I. C. Brătianu".
HCL 110/2018 cu privire la aprobarea acordării denumirii "Castelul de apă" unei străzi din oraşul Covasna.
HCL 108/2018 cu privire la aprobarea dezlipirii parcelare a terenului din strada Şcolii nr. 0 în vederea înregistrării blocului cu 16 apartamente. 
HCL 107/2018 cu privire la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii ăentru investiţia "Reabilitare străzi oraş Covasna - 2018" şi a indicatorilor tehnico-economici.
HCL 106/2018 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 51 locuri de parcare ăn zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna. 
HCL 105/2018 cu privire la aprobarea rectificriibugetului general consolidat al oraţului Covasna pe anul 2018.
HCL 104/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 101/2018 privind modificarea HCL nr. 57/2010 privind organizarea şi desfăşurarea concursului "LOCUL UNDE TRĂIM - IMAGINEA NOASTRĂ",cu modificările ulterioare.
HCL 100/018 privind aprobarea Novaţiei Contractelor de Concesiune nr. 102/10.01.2011. şi 2097/14.05.2012.în favoarea TTS Covasna SRL.
HCL 99/2018 cu privire la aprobarea vănzării, prin licitaţie publică în plic închis a masei lemnoase pe picior din păşune proprietate a oraşului Covasna, pentru anul 2018, din partida Dobroslavu UP VI, ua 33A.
HCL 98/2018 privind aprobarea execuţiei buetare la 30.06.2018.
HCL 97/2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I. al anului 2018.
HCL 96/2018 cu privire la aprobarea acordării dreptului de trecere şi pentru utilităţiasupra terenului înscris în CF 25994 oraş Covasna în favoarea imobilului înscris în CF 27502 oraş Covasna.
HCL 95/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2018.
HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna"
HCL 92/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale curprinzand bunurile care apartin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 91/2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu pentru structurile de jandarmi care execută misiuni de ordine și siguranță publică pe raza orașului Covasna.
HCL 90/2018 privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafată de 555 mp.
HCL 89/2018 privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren pentru Dinu Natalia Tonelia, în vederea amplasării unui container de locuit finanțat de către Fundația SERA România în parteneriat cu DGASPC Covasna, ca măsură a prevenirii și combaterii marginalizării sociale.
HCL 88/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 87/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 86/2018 privind închirierea  prin licitaţie publică cu strigare a unei parcele din  Piaţa agro-alimentară, oraş Covasna, str. Ştefan cel Mare nr. 35
HCL 85/2018 privind închirierea  prin licitaţie publică cu strigare a spaţiilor libere din  clădirea “Hală pentru produse agricole”, situată în incinta Pieţei agro-alimentare, oraş Covasna, str. Ştefan cel Mare nr. 35
HCL 84/2018 cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat pentru Bodor László
HCL 83/2018 cu privire la modificarea Hotărârii nr.110/2016 privind stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare ce se acordă elevilor care obţin distincţii la etapele judeţene/interjudeţene/regionale ale competiţiilor şcolare.
HCL 82/2018 Cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit şi pierdere, și a repartizării profitului contabil pentru anul 2017, pentru S.C. Gos-Trans Com S.R.L.
HCL 81/2018 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.12.2017
HCL 80/2018 cu privire la modificarea HCL 33/2018 privind aprobarea   delegării  prin concesiune a gestiunii  Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al orașului Covasna.
HCL 79/2018 privind acordarea „Premiului de excelenţă al oraşului Covasna pentru activităţi şcolare” pentru patru elevi.
HCL 78/2018 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, pentru proiectele culturale și educaționale
HCL 77/2018 privind acceptarea unei donații din partea  Orașului înfrățit Gyula (Ungaria) constând în  500 bucăți fotolii teatrale
HCL 76/2018 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Covasna pe anul 2018
HCL 75/2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect tehnic și detalii de execuție în vederea efectuării lucrărilor de ,,Reparații capitale trotuare strada Pava de Jos, strada Toth și lângă Pârâul Covasna, oraș Covasna”
HCL 74/2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect tehnic și detalii de execuție în vederea efectuării lucrărilor de ,,Reparații capitale trotuare strada Unirii, strada Școlii oraș Covasna”
HCL 73/2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, Proiect tehnic și detalii de execuție în vederea efectuării lucrărilor de ,,Reparații capitale Piața Eroilor, oraș Covasna”.
HCL 72/2018 cu privire la alegerea președintelui de ședință
HCL 71/2018 cu privire la acțiunea de ameliorare prin împădurire a unei suprafețe de 10 ha, categoria pășuni cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 70/2018 cu privire la aprobarea amplasamentului pentru plantarea a 100 puieți molid sub egida Centenarului Marii Uniri.
HCL 69/2018 cu privire la modificarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzand bunurile care apartin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 68/2018 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru  investiția ” Reabilitarea Parcului Tineretului  din Zona Voinești, oraș Covasna”.
HCL 67/2018 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a chioscurilor modulare situate in imobilul proprietate publica a orasului Covasna, aflat in parcarea Pod Central-str. Libertatii.
HCL 66/2018 cu privire la  revocarea HCL nr. 38/2018 privind închirierea  prin licitație publică cu strigare a chioșcurilor modulare situate în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, aflat în parcarea Pod Central - str. Libertatii.
HCL 65/2018 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2018, pentru proiectele sportive și pentru sprijinirea cultelor religioase.
HCL 64/2018 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.03.2018.
HCL 63/2018 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019.
HCL 62/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2018.
HCL 61/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
HCL 60/2018 cu privire la la aprobarea dezlipirii imobiluluiînscris în CF 26214 - Covasna în vederea individualizării terenului aferent construcţiei "Sala Unirii".
HCL 59/2018 privind prelungirea termenelor pentru depunerea dosarelor privind acordarea "Premiului de Excelenţă al oraşului Covasna pentru activităţi şcolare" pentru patru elevi în anul 2018.
HCL 58/2018 cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. SDEE Transilvania Sud - SDEE Covasna a suprafeţelor de 18 m2 şi 30 m2 în vecinătatea străzii Horia Cloşca şi Crişan şi Parc Pod Cardiologie pentru amplasarea a două posturi de transformare.
HCL 57/2018 cu privire la repartzarea unei locuinţe din fondul locativ de stat.
HCL 56/2018 privind modificarea şi completarea HCL 35/2018 privind acceptarea unei donaţii reprezentând o "Poartă tradiţională Secuiască".
HCL 55/2018 cu privire la aprobarea finanţării lucrărilor investiţiei în continuare "Grădiniţa cu program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna" în vederea accesării fondurilor pentru finalizarea acesteia prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 54/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaşi şi a devizului general privind cheltuielile necesare finalizării lucrărilor investiţiei în continuare "Grădiniţa cu program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna".
HCL 53/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 52/2018 cu privire la constituirea Comisiilor de selecţionare şi a celor de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanţare nerambursabilă din bugetul local.
HCL 51/2018 cu privire la aprobarea transferului autoturismului Dacia Logan cu nr. de înmatriculare CV-03-PCV către Poliia locală a oraşului Covasna.
HCL 50/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă amplasate pe domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 49/2018 cu privire la aprobarea Planului Anual de Acţiune privind serviciile sociale pe anul 2018.
HCL 48/2018 cu privire la aprobarea alipirii parcelare a terenurilor se compun imobilul din str. Şcolii nr. 20.
HCL 47/2018 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere a suprafeţei de 1,5 m2 din str. 1. Decembrie 1918 şi 1,5 m2 din str. Mihai Eminescu, terenuri care sunt amplasate staţiile de protecţie catodică.
HCL 46/2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2018.
HCL 45/2018 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. Gos-Trans-Com S.R.L.
HCL 44/2018 cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 839/119/2016 aflat pe rolul Tribunalului Covasna.
HCL 43/2018 cu privire la aprobarea angajării de zilier în anul 2018.
HCL 42/2018 cu privire la modificarea Hotărârii nr 177/2017 privind aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2018.
HCL 41/2018 cu privire la însuşirea prevederilor Dispoziţiei nr. 177/2018 privind încadrarea domnului Zărnescu Mircea Octavian în funcţia de consilier juridic II. - serviciul de administraţie publică - Compartimentul administraţie locală, aparatul consiliului local.
HCL 40/2019 cu privire la modificarea HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 39/2018 cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului Covasna.
HCL 38/2018 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a chioşcurilor modulare situate în imobilul proprietate publică a oraşului Covasna aflat în parcarea Pod Central - str. Libertăţii.
HCL 37/2018 cu privire la aprobarea înaintării către Miniserul Culturii şi Identităţii Naţionale a două proiecte pentru edificarea unor monumente de for public.
HCL 36/2018 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2018 şi a sumelor alocate acestora.
HCL 35/2018 privind acceptarea unei donaţii reprezentând o "Poartă tradiţională secuiască".
HCL 34/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 33/2018 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al oraşului Covasna.
HCL 32/2018 cu privire la aprobarea vânzării unei locuinţe din fondul locativ de stat, proprietatea oraşului Covasna.
HCL 31/2018 privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris in CF nr. 26445 - Covasna, în vederea evidenţierii separate a Parcului Gheorghe Doja - Chiuruş.
HCL 30/2018 privind completarea anexei 2 şi 3 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările ulterioare.
HCL 29/2018 cu privire la abrogarea unor poziţii din lista finală a bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului, aprobată prin HCL nr. 19/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
HCL 28/2018 privind modificarea HCL nr. 132/2017 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru firma S.C. Orkla Foods România S.A.
HCL 27/2018 cu privire la aprobarea întocmirii Strategiei de reducere a emisiilor e dioxid de carbon.
HCL 26/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinuarului mobil artificial.
HCL 25/2018 cu privire la aprobarea prelungirii termenelor stipulate în contractul de vânzare-cumpărare nr. 603/21.03.2011. încheiat cu CNSLR-Frăţia.
HCL 24/2018 privind modificarea şi completarea anexei 1 la HCL 174/2017 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.
HCL 23/2018 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2018.
HCL 22/2018 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 21/2018 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în dosarul 1851/322/2012 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.
HCL 20/2018 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 19/2018 cu privire la finalizarea procedurilor legale pentru vânzarea terenului de 446 mp, aferent casei de locuit, proprietatea domnului Kerekes András și a doamnei Kerekes Éva.
HCL 18/2018  privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările ulterioare.
HCL 17/2018 cu privire la aprobarea brandului Stațiunii Covasna cu logo-ul și sloganul aferente.
HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea  listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 15/2018 cu privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului de consilier  juridic – Serviciul de administrație publică – Compartimentul administrație locală, aparatul consiliului local.
HCL 14/2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2017.
HCL 13/2018 privind repartizarea locuinței sociale din str. Brazilor, prin închiriere, familiei d-nei Magyari Margit - Enikő.
HCL 12/2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2018 conform legii privind venitul minim garantat.
HCL 11/2018 pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006.
HCL 10/2018 cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna ca membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna.
HCL 9/2018 pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului sociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
HCL 8/2018 cu privire la aprobarea contractării serviciului de audit pentru certificarea situațiilor financiare la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anii 2017-2019.
HCL 7/2018 privind aprobarea unei curse Centru-Voineşti în graficul de transport local de călători pe raza oraşului Covasna.
HCL 6/2018 privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a serviciului de gestionarea a câinilor fără stăpân din oraşul Covasna.
HCL 5/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia "Dotarea pârtiei de schi »Lőrincz Zsigmond« din oraşul Covasna cu sistem acces şi pompare apă".
HCL 4/2018 privind implementarea proiectului "Dotarea pârtiei de schi »Lőrincz Zsigmond« din oraşul Covasna cu sistem acces şi pompare apă".
HCL 3/2018 privindaprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017.
HCL 2/2018 privind aprobarea utilizării sumei de 18.500 lei din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii aferent anului 2017, pentru acoperirea golului temporar de casă.
HCL 1/2018 privind alegerea preşedintelui de sedinţă.
Hotărârile Consiliului Local din anul 2017Fişier
HCL 188/2017cu privire la modificarea HCL 164/2017 privind angajarea de zilieri.
HCL 187/2017cu privire la solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 3561.
HCL 186/2017 privind completarea anexei 2 la HCL 92.2017.
HCL 185/2017 cu privire la aprobarea demolării imobilului din str. Libertăţii nr. 11.
HCL 184/2017privind stabilirea imndemnizaţiei de şedinţă pentru consilieri.
HCL 183/2017 privind stabilirea salariilor de bază.
HCL 182/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specilitate al primarului.
HCL 181/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru fondul forestier proprietate a oraşului Covasna
HCL 180/2017 cu privire la aprobarea modalităţii de valorificare a masei lemnoase.
HCL 179/2017HCL 179.2017 cu privire la aprobarea volumului de recoltare şi a preţului de referinţă pentru valorificarea masei lemnoase.
HCL 178/2017 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019.
HCL 177/2017 privind aprobarea numărului burselor şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2018.
HCL 176/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2017.
HCL 175/2017 cu privire la validarea prevederilor art. 1 din Dispoziţia nr. 709/2017.
HCL 174/2017 cu rivire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale.
HCL 173/2017 cu privire la stabilirea comisiei de concurs şi soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de consilier juridic - Serviciul de administrare publică - Compartimentul administrare locală, aparatul Consiliului Local.
HCL 172/2017 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna pentru anul 2016.
HCL 171/2017 cu privire la îndreptarea unei erori materiale la Hotărârea 153/2017 cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
HCL 170/2017 cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de iarnă 2017-2018.
HCL 169/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de Schi Lőrincz Zsigmond pe sezonul de iarnă 2017-2018.
HCL 168/2017 privind modificarea anexelor 2.5 şi 2.6 la contractul de delegare nr. 6831/15.11.2017., aprobat prin HCL 52/2017 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţii către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., avnd asociat unic oraşul Covasna, şi stabilirea modului de administrare a acestora.
HCL 167/2017 cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 166/2017 cu privire la majorarea capitalului social al S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., asociat unic oraşul Covasna, prin aport în numerar.
HCL 165/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 164/2017 cu privire la aprobarea angajării de zilieri în perioada: 01.12.2017. - 10.04.2018.
HCL 163/2017 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 71 de locuri de parcare în zonele de reședință ale orașului Covasna.
HCL 162/2017 cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată a orașului Covasna a unui autoturism din partea Curții Constituționale.
HCL 161/2017 cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată a orașului Covasna a unui patinoar mobil.
HCL 160/2017 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2018.
HCL 159/2017 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 158/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea aderării unor noi UAT-uri, retragerii comunei Hăghig și aprobarea actului adițional nr. 8/2017.
HCL 157/2017 privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
HCL 156/2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2017.
HCL 155/2017 privind modificarea organigramei, statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 154/2017 privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei Orăşeneşti de Cultură.
HCL 153/2017 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a punctului de alimentaţie din str. Brazilor FN.
HCL 152/2017 HCL privind atribuirea directă a contractului de delegare a serviciului public de salubrizare.
HCL 151/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 150/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedimţă.
HCL 149/2017 privind modificarea HCL nr. 129/2017 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului "Şcoală după Şcoală" în oraşul Covasna.
HCL 148/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III, anul 2017.
HCL 147/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 146/2017 cu privire la acordarea unui mandat d-lui Imre Csaba Lóránd pentru a aproba Raportul de activitate al Administratorilor pe perioada 2013-20417.
HCL 145/2017 cu privire la solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 3561 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 144/2017 cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L..
HCL 143/2017 cu privire la modificarea art. 1. al HCL nr. 63/2016 privind numirea echipei manageriale pentru investiţia "Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna".
HCL 142/2017 privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a oraşului Covasna.
HCL 141/2017 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 140/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, actualizat, şi asigurarea finanţării pentru investiţia "Reţea de canalizare menajeră în oraşul Covasna, sat Chiuruş, judeţul Covasna".
HCL 139/2017 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general, actualizat, pentru investiţia "Extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor".
HCL 138/2017 cu privire la aasigurarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor în sumă de 621.301 lei pentru investţia în continuare "Grădiniţa cu program prelungit în oraşul Covasna, judeţul Covasna în vederea accesării fondurilor pentru finalizarea ei prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
HCL 137/2017 cu privire la aprobarea devizului general, actualizat, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia în continuare "Grădiniţa cu program prelungit".
HCL 136/2017 cu privire la aprobarea preluării în administrarea Consiliului local a investiţiei începute "Grădiniţa cu program prelungit" în oraşul Covasna.
HCL 135/2017 privind aprobarea încadrării drumului comunal DC 14 la nivelul de viabilitate II şi de intervenţie pe perioada de iarnă.
HCL 134/2017 cu privire la implementarea proiectului Dotarea Pârtiei de schi cu sistem control acces şi echipament de pompare.
HCL 133/2017 privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr 116/2017 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 107/2012 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.
HCL 132/2017 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru S.C. Orkla Foods Romania S.A.
HCL 131/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 130/2017 cu privire la acordarea unui mandat general domnului Primar, Gyerő József, pentru acceptarea donaţiilor materiale lemnoase confiscate.
HCL 129/2017 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului Şcoală după Şcoală în oraşul Covasna.
HCL 128/2017 cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al Statului.
HCL 127/2017 cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale.
HCL 126/2017 privind unele modificări la Regulamentul privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere.
HCL 125/2017 privind modificarea HCL 25/2016.
HCL 124/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018.
HCL 123/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 122/2017 privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli a SC Gos Trans Com SRL pe anul 2017.
HCL 121/2017 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului în AGA şi AGEA la SC Gospodărie Comunală SA pentru şedinţele din 20 septembrie 2017.
HCL 120/2017 privind completarea anexelor 1 şi 2 la HCL 99/2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Consiliului Local şi din serviciile publice din subordinea acestuia.
HCL 119/2017 cu privire la desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisiile de concurs la SRBCV Dr. Benedek Géza.
HCL 118/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 117/2017 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 240 locuri de parcare.
HCL 116/2017 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 107.2012 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.
HCL 115/2017 privind modificarea HCL 99.2017.
HCL 114/2017 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 113/2017 cu privire la preluarea, cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora.
HCL 112/2017 privind stabilirea câştigătorului concursului Locul unde trăim, imaginea noastră ediţia 2017.
HCL 111/2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 110/2017 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico - economice DALI - revizuită - şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei Reparaţii capitale teren de sport Gheorghe Doja.
HCL 109/2017 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Oraşului Covasna 2017.
HCL 108/2017 cu privire la alegerea sursei de finanţare a obiectivului de investiţii Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna.
HCL 107/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 106/2017 cu privire la aprobarea preluării din domeniul public al Statului în domeniul public al Oraşului Covasna a imobilului Minihotel.
HCL 105/2017 privind stabilirea redevenţei pentru spaţiile proprietatea privată a oraşului Covasna în care funcţionează cabinete medicale.
HCL 104/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Pieţei agro-alimentare a oraşului Covasna.
HCL 103/2017 cu privire la modificarea HCL 76.2017 cu privire la clarificarea situaţiei juridice a terenurilor aparţinând Pieţei Săptămânale şi Remizei PSI.
HCL 102/2017 privind reorganizarea Serivicului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Covasna.
HCL 101/2017 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2017.
HCL 100/2017 privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, lunare, a consilierilor locali.
HCL 99/2017 hcl99.2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual.
HCL 98/2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2017.
HCL 97/2017 hcl97.2017 cu privire la aprobarea alocării, prin transfer, a sumei de 55.395,004 lei pentru extinderea canalizării menajere pe strada Apelor.
HCL 96/2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II, anul 2017.
HCL 95/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 94/2017 cu privire la implementarea proiectului »Dotarea pârtiei de schii "Lőrincz Zsigmond" din oraşul Covasna, judeţul Covasna«.
HCL 93/2017 cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al oraşului Covasna.
HCL 91/2017 privind modificarea HCL 67 din 2017 cu privire la aprobarea participării unităţii administrativ-teritoriale oraş Covasna la “Programul Judeţean pentru reabilitarea,modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
HCL 90/2017 privind aprobarea tarifului pentru măturat mecanic.
HCL 89/2017 cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii /echipele premiate la olimpiadele şi concursurile şcolare organizate în anul şcolar 2016-2017.
HCL 88/2017 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Oraşului Covasna în AGA la S.C. Gospodăria Comunală S.A.- în baza solicitării 7114 din 26.05.2017.
HCL 87/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 86/2017 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al orașului Covasna.
HCL 85/2017 cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea oraşului Covasna.
HCL 84/2017 cu privire la aprobarea inventarului clădirilor care aparțin domeniului privat al oraşului Covasna.
HCL 83/2017 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din pășunile și intravilanul proprietate a orașului Covasna, pentru consumul propriu.
HCL 82/2017 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, pentru nevoile orașului Covasna.
HCL 81/2017 cu privire la aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C.Gos Trans Com SRL, pentru anul 2017-2021.
HCL 80/2017 cu privire la aprobarea bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere, a repartizării profitului contabil pentru anul 2016, pentru S.C. Gos-Trans Com S.R.L.
HCL 79/2017 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor parcele din Piața agroalimentară.
HCL 78/2017 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2017, pentru proiectele culturale, sportive, educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase.
HCL 77/2017 cu privire la aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al orașului a terenului aferent imobilelor din str. 1 Decembrie 1918, nr. 3 și completarea anexei 4 la HCL 84/2009 cu privire la aprobarea Statutului orașului Covasna și începerea demersurilor pentru vânzarea unor parcele aferente construcțiilor.
HCL 76/2017 cu privire la clarificarea situației juridice a terenurilor aparținând Pieței Săptămânale și Remizei PSI.
HCL 75/2017 privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite/nelucrate de pe raza orașului Covasna.
HCL 74/2017 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2017.
HCL 73/2017 cu privire la stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare ce se acordă elevilor care obțin distincții la concursurile școlare organizate la nivel național și regional/interjudețean, fără finanțare de la Ministerul Educației Naționale.
HCL 72/2017 cu privire la aprobarea proiectului ”Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect.
HCL 71/2017 privind acordarea "PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE" pentru patru elevi.
HCL 70/2017 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în AGA la S.C. Gospodărie Comunală S.A. în baza solicitării 6527/15.05.2017.
HCL 69/2017 cu privire la modificarea HCL 129/2016 cu privire la aprobarea D.A.L.I. - Rev 01 octombrie 2016, devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”.
HCL 68/2017 cu privire la mandatarea ”ADI AQUACOV” să semneze act adițional provizoriu la contractul de delegare încheiat cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru predarea sistemului de utilitate publică de distribuire apă potabilă, canalizare menajeră și pluvială realizat prin investiția ”Reabilitarea infrastructurii în stațiunea Covasna”.
HCL 67/2017 cu privire la aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
HCL 66/2017 cu privire la constituirea comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local.
HCL 65/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL 64/2017 privind închirierea, prin licitație publică, a unor pășuni aflate în proprietatea privată a orașului.
HCL 63/2017cu privire la aprobarea noii organigrame și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
HCL 62/2017 cu privire la aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale pe anul 2017.
HCL 61/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Covasna.
HCL 60/2017 cu privire la aprobarea suprafeței tabulare a imobilului din str. Gabor Aron nr. 5.
HCL 59/2017 privind aprobarea modificării suprafeței înscrise în cartea funciară, aferentă Liceului Kőrösi Csoma Sándor.
HCL 58/2017 privind aprobarea alipirii parcelare a terenului aferent casei de locuit edificată de către Costea Constantin la adresa str. Cuza Vodă nr. 106.
HCL 57/2017 privind stabilirea modului de cheltuire a sumelor alocate pentru proiectele prioritare.
HCL 56/2017 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a orașului Covasna.
HCL 55/2017 privind aprobarea execuției bugetare pe trim. I, 2017.
HCL 54/2017 cu privire la aprobarea execuției bugetare pe anul 2016.
HCL 53/2017 cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru SC GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 52/2017 cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 1851/322/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Târgu-Secuiesc
HCL 51/2017 cu privire la darea în administrarea Liceului Kőrösi Csoma Sándor a unor bunuri imobile aparținând domeniului public în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat.
HCL 50/2017 privind aprobarea dezlipirii parcelare a terenului aferent blocurilor de locuit din cartierul Aleea Prieteniei și celui din curtea Internatului Școlar.
HCL 49/2017 cu privire la aprobarea amplasării pe peretele exterior al clădirii Casei de Cultură Orășenești a basoreliefului reprezentându-l pe Széchenyi István și a unei plăci de marmură explicativă.
HCL 48/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 47/2017 privind modificarea art. 3 și 4 al HCL 22/2010 cu privire la aprobarea instituirii ”Premiului de Excelență al orașului Covasna pentru Activități Școlare” elevilor din anul terminal la Grupul Școlar ”Kőrösi Csoma Sándor”
HCL 46/2017 cu privire la majorarea cotizaţiei oraşului Covasna pe anul 2017 ca membru al Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna
HCL 45/2017 cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 83 din 2016 cu privire la numirea comisiei de ordine publică la nivelul oraşului Covasna
HCL 44/2017 cu privire la abrogarea unor poziţii din lista finală a bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului, aprobată prin HCL nr. 19 din 2002, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 42/2017 privind aprobarea unui nou Regulament privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza Oraşului Covasna şi aprobarea nivelului taxelor speciale pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere
HCL 41/2017 cu privire la completarea anexei la HCL nr. 19 din 2002 privind aprobarea listei finale cuprinzând bunurile care aparţin domeniului public al oraşului, cu modificările şi completările ulterioare
HCL 40/2017 privind abrogarea HCL nr. 19 din 2017 cu privire la înscrierea în proprietatea publică a oraşului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond”.
HCL 39/2017 cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului în vederea casării, demolării şi valorificării.
HCL 38/2017 cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 93 2016 cu privire la necesitatea reorganizării comisiei speciale pentru propuneri de modificare şi completare a inventarului bunurilor din domeniul public al oraşului.
HCL 37/2017 cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului a terenului înscris în CF 24057 Covasna, nr top 1122,1124 aferent casei de locuit, proprietatea lui Apostol Andrei şi Răuţă Anca Silvia.
HCL 36/2017 privind aprobarea regulamentelor speciale şi a criteriilor specifice de evaluare a proiectelor culturale, educaţionale, religioase şi sportive.
HCL 35/2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna alocate pentru activităţi non profit de interes local.
HCL 34/2017 privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului acestora pentru anul 2017.
HCL 33/2017 cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat.
HCL 32/2017 cu privire la modificarea art. 2 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 38 2016 cu privire la înfiinţarea Centrului de zi de informare şi consiliere în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.
HCL 31/2017 pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Convenţia de Parteneriat cu Fundaţia Creştină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006.
HCL 30/2017 cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
HCL 29/2017 privind stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de către persoane fizice şi juridice.
HCL 28/2017 privind înregistrarea Oraşului Covasna în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.).
HCL 27/2017 cu privire la aprobarea bugetului consolidat al Oraşului Covasna pe anul 2017.
HCL 26/2017 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2016.
HCL 25/2017 cu privire la aprobarea angajării de zilieri în anul 2017
HCL 24/2017 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.
HCL 23/2017 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 22/2017 cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a terenurilor situate în incinta pieței agroalimentare din orașul Covasna.
HCL 21/2017 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 70/2016 cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de Administrație la Centrele Financiare I, II și III de învățământ preuniversitar
HCL 20/2017 cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor în funcţie în Consiliul de administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 19/2017 cu privire la înscrierea în proprietatea publică a orașului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de Schi “Lőrincz Zsigmond”.
HCL 18/2017 privind completarea HCL 117/2016 cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”.
HCL 17/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul 2016-2017.
HCL 16/2017 cu privire la abrogarea HCL 146/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” și a HCL 4/2017 cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi ”Lőrincz Zsigmond”.
HCL 15/2017 cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Gyerő József, reprezentantul orașului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aquacov” să voteze cuantumul cotizației orașului Covasna pentru anul 2017 - și anume 3.500 lei.
HCL 14/2017 cu privire la desemnarea d-lui Imre Csaba Lóránd ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional.
HCL 13/2017 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 12/2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017
HCL 11/2017privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice aflate în sold la 31.12.2016.
HCL 10/2017cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 9/2017 pentru modificăries HCL 105/2014 co privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundaţia Diakónia pentru perioada 2015 - 2018.
HCL 8/2017 aprobarea fuziunii prin absorbţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în judeţul Covasna.
HCL 7/2017 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017, conform legii privind venitul minim garantat.

HCL 6/2017 privind revocarea HCL 55/2005 cu privire la aprobarea, în principiu, a schimbării destinaţiei imobilului din str. Libertăţii nr. 11, în muzeu.

HCL 5/2017 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 din oraşul Covasna.
HCL 2-4/06. 01. 2017.
Hotărârile Consiliului Local Covasna din 2016
Numărul hotărâriiData adoptăriiAnexe/CompletăriFişier
HCL 153 - 16029. 12. 2016
HCL 151 - 15219. 12. 2016.
HCL 145 - 15007. 12. 2016.
HCL 134 - 14328. 11. 2016.
HCL 130 - 13307. 11. 2016.
HCL 119 - 12931. 10. 2016.
HCL 116 - 11810. 10. 2016.Anexă la HCL 116
HCL 108 - 11429. 09. 2016.
HCL 103 - 10708. 09. 2016.
HCL 90 - 10225. 08. 2016.
HCL 84 - 8911. 08. 2016.
HCL 68 - 8328. 07. 2016.
HCL 61 - 6714. 07. 2016.
HCL 55 - 6024. 06. 2016.
HCL 41 - 5426. 05. 2016.
HCL 39 - 4012.05. 2016.
HCL 35 - 3821. 04. 2016.
HCL 3419. 04. 2016.
HCL 32 - 3311. 04. 2016.
HCL 27 - 3131. 03. 2016.
HCL 22 - 2622. 03. 2016.Anexă la HCL 22
HCL 20 - 2116. 03. 2016
HCL 16 - 2025. 02. 2016.
HCL 13 - 1502. 02. 2016.
HCL 4 - 1128. 01. 2016
HCL 2 - 308. 01. 2016.

Opens internal link in current windowArhiva Hotărârilor Consiliului Local din anii 2011-2015