Hotărârile Consiliului Local din anul 2021Fişier
HCL 17/2021 cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 16/2021 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în anul 2021.
HCL 15/2021 privind stabilirea programului de audiențe al consilierilor locali pentru mandatul 2020-2024. >> ANEXA <<
HCL 14/2021 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 din oraşul Covasna.
HCL 13/2021 cu privire la stabilirea cuantumului indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali, începând cu luna ianuarie 2021.
HCL 12/2021
HCL 11/2021 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfaşurată în semestrul II al anului 2020
HCL 10/2021 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru anul 2021, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. >> ANEXA <<
HCL 09/2021 cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L., asociat unic oraşul Covasna.
HCL 08/2021 cu privire la aprobare PUZ – CASĂ DE LOCUIT, beneficiari Szabó Zsuzsa şi Pethő Alpár
HCL 07/2021 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L.
HCL 06/2021 privind desemnarea responsabilului cu Controlul financiar preventiv propriu la GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 05/2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020
HCL 04/2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
HCL 03/2021 privind aprobarea utilizarii sumei de 675.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2020, pentru acoperirea golului temporar de casă
HCL 02/2021 privind aprobarea utilizării sumei de 30.000 lei din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii aferent anului 2020, pentru acoprerirea golului temporar de casă.
HCL 01/2021 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârile Consiliului Local din anul 2020Fişier
HCL 156/2020 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015.
HCL 155/2020 cu privire la aprobarea prețului de referință și modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2021.
HCL 154/2020 cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru anul 2021.
HCL 153/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 166/2018 privind aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitului pe terenuri neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somaţiei Primăriei, cu modificări ulterioare.
HCL 152/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Covasna.
HCL 150/2020 cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundaţia Creştină Diakonia pentru anul 2021
HCL 149/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2020.

HCL 148/2020 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Covasna, județul Covasna.

HCL 147/2020 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a autoturismului marca Dacia Logan, tipul SD 4 SDL1, cu nr. de circulație CV-16-PCV proprietatea UAT Covasna, deteriorat în urma unui accident și scoaterea acestuia din patrimoniu.
HCL 146/2020 Cu privire la aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului Covasna pentru perioada 2021 - 2027.
HCL 144/2020 privind virări de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificaţiei bugetare la bugetul local al orasului Covasna pe anul 2020. Anexă la Hotărâre.
HCL 143/2020 privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna
HCL 142/2020 privind modificarea Hotararii nr.30/2020 cu privire la aprobarea numărului burselor şcolare si a cuantumului acestora pentru anul 2020
HCL 141/2020 cu privire la implementarea proiectului „Achiziție tractor și echipamente întreținere urbană”.
HCL 140/2020 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii nr. 27/2020 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului – imobil situat în orașul Covasna, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea realizării investiției ” Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.
HCL 139/2020 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local în cauza 1042/119/2018.
HCL 138/2020 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere, în cazul locuinţei sociale din str. Ale.Prieteniei nr.6 bl.4 ap.7
HCL 137/2020 cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul 2020 - 2021.
HCL 136/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2020-2021.
HCL 135/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2020-2021.
HCL 134/2020 privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general, pentru investiția “Centru Balneoclimateric Multifuncțional Covasna”.
HCL 133/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orasului Covasna pe anul 2020.
HCL 132/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință
HCL 130/2020 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 83/2016 cu privire la numirea comisiei de ordine publică la nivelul orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
HCL 129/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”.
HCL 128/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dlui Rákosi Áron.
HCL 127/2020 cu privire la desemnarea d-lui Rákosi Áron ca reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional.
HCL 126/2020 privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială orașul Covasna, prin Consiliul local al orașului Covasna, și Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A., în vederea desfășurării unui program de renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale ale unor zone de picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de mobilier urban în zona de agrement Valea Zânelor
HCL 125/2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impoziului și taxei pe clădiri pentru anul 2020
HCL 124/2020 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2021
HCL 123/2020 privind aprobarea documentației de atribuire, prin licitaţie publică, a unui număr de 56 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.
HCL 122/2020 privind aprobarea exercitării și susținerii căii extraordinare de atac-recurs, în dosarul 400/119/2020 aflat pe rolul Tribunalului Covasna.
HCL 121/2020 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Covasna.
HCL 120/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III, 2020.
HCL 119/2020 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de Administraţie la Centrele Financiare I, II si III de învăţământ preuniversitar.
HCL 118/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 106/2020 privind închirierea, prin licitaţie publică deschisa a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.
HCL 117/2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului COVASNA.
HCL 116/2020 privind alegerea viceprimarului oraşului Covasna.
HCL 115/2020 privind alegerea președintelui de ședință
HCL 114/2020 privind rectificarea unei erori materiale cuprinse în HCL nr. 53/2020 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și devizului general, pentru investiția “Instalație și echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, stațiunea Covasna”.
HCL 113/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dl Imre Csaba Lorand, pentru ședința din 20 octombrie 2020.
HCL 112/2020 privind revocarea HCL nr. 101/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
HCL 111/2020 privind aprobarea Regulamentului și a tarifelor de utilizare pentru „Terenul de Sport Gheorghe Doja”.
HCL 110/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 109/2020cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 108/2020 cu privire la aprobarea distribuirii unor măşti de protecţie către Liceul “Kőrösi Csoma Sándor” si Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” din oraşul Covasna.
HCL 107/2020 privind stabilirea câștigătorilor concursului „LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOSTRĂ” – ediția2020.
HCL 106/2020 privind închirierea, prin licitaţie publică deschisa a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”
HCL 105/2020 cu privire la aprobare PUZ – Cort evenimente, anexă tip “P”, parcare și împrejmuire teren.
HCL 104/2020 privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Oraşului Covasna.
HCL 103/2020 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii obiectiv de investitie: "Amenajări parcări rezidențiale oraș Covasna", faza D.A.L.I.
HCL 102/2020 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii obiectiv de investitie: "Reabilitare strada Ștefan cel Mare -zona piața centrală”, faza D.A.L.I.
HCL 101/2020
HCL 100/2020 cu cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orasului Covasna pe anul 2020
HCL 99/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință
HCL 98/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2020. >>Anexa <<
HCL 97/2020cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului local al orașului Covasna.
HCL 96/2020privind aprobarea documentației de atribuire, prin licitaţie publică, a unui număr de 72 de locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.
HCL 95/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 94/2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice (PT – proiect tehnic) și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Rețea de canalizare menajeră în orașul Covasna, sat Chiuruș, județul Covasna”.
HCL 93/2020 cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit şi pierdere și aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com S.R.L. pe anul 2019.
HCL 92/2020 privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren de 12,00 mp, situat în intravilanul orașului Covasna, în vederea înființării unei intrări exterioare.
HCL 91/2020 privind repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat.
HCL 90/2020pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenţilor personali desfaşurată în semestrul I al anului 2020.
HCL 89/2020privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2020.
HCL 88/2020cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 87/2020 cu privire la validarea mandatului de consilier local al d-lui Mikola Tihamér.
HCL 86/2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului și taxei pe clădiri pentru anul 2020
HCL 85/2020 cu privire la modificarea HCL NR. 44/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire baza sportiva tip 1,oraș Covasna, DN13E, Km 61+650-61+810, judeţul Covasna”.
HCL 84/2020 privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public pentru proiectul: „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PRIN EFICIENTIZAREA INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL COVASNA, JUDEȚUL COVASNA”
HCL 83/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 82/2020 privind respingerea cererilor nr. 5682 și 5683 din  05.11.2019 depuse de către Instant Construct Company S.A, în calitate  de delegat al  S.C. Engie România S.A.
HCL 81/2020 cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Demes Ferenc.
HCL 80/2020 cu privire la revocarea HCL nr. 62/2020 privind modificarea anexei la HCL nr. 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzand bunurile care apartin domeniului public al orasului covasna, cu modificarile si completarile ulterioare- sectiunea bunuri imobile.
HCL 79/2020 cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 27755 – Covasna situat la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Școlii.
HCL 78/2020 cu privire la repartizarea unei locuinte de serviciu doamnei Szabó Zsófia, educatoare.
HCL 77/2020 cu privire la completarea Anexei 2-Sectiunea terenuri si Anexei 3-Sectiunea cladiri la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al orasului Covasna, cu completarile ulterioare.
HCL 76/2020 privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi.
HCL 75/2020 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale trotuare str. Mihai Eminescu, oraș Covasna”.
HCL 74/2020 privind vanzarea  prin licitatie publica a imobilului proprietate  privata a orasului Covasna, str. Gabor Aron nr. 27 A
HCL 73/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 41/2020 privind  numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă
HCL 72/2020 privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii având ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul UAT Covasna,judetul Covasna
HCL 71/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 70/2020 privind aprobarea finanțării investiției ”Sistem de colectare al apelor pluviale din Piața Eroilor – strada Plevnei, orașul Covasna”
HCL 69/2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dl. Imre Csaba Lorand, pentru ședința din 15 iunie 2020
HCL 68/2020 privind mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”.
HCL 67/2020 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local în cauza 400/119/2020.
HCL 66/2020 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2020, pentru proiectele culturale, educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase
HCL 65/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 64/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 22/2010 privind aprobarea instituirii „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” elevilor din anul terminal la Grupul Școlar „Kőrösi Csoma Sándor”, cu modificările ulterioare.
HCL 63/2020 cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva  în domeniul public al oraşului Covasna.
HCL 61/2020 privind repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat.
HCL 60/2020 cu privire la aprobarea  Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şifinanţate din bugetul Consiliului Local al orasului Covasna, pentru anul 2020.
HCL 59/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.12.2019.
HCL 58/2020 cu privire la modificarea prețului de pornire pentru valorificarea   masei lemnoase pe picior din fondul forestier, proprietatea publică a orașului Covasna, pentru anul 2020.
HCL 57/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat  al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 56/2020 cu privire la acordarea unui sprijin financiar pentru orașul Călărași din Republica Moldova în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de Covid - 19
HCL 55/2020 cu privire la rectificarea unor erori materiale cuprinse în denumirea unei investiții.
HCL 54/2020 cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele de finanțare nerambursabilă din bugetul local depuse în cadrul domeniilor cultură, educație și religie.
HCL 53/2020 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici și devizului general, pentru investiția “Instalație și echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, stațiunea Covasna”.
HCL 52/2020 privind  aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management câştigător şi durata ontractului de management– Casa orăşenească de Cultură Covasna.
HCL 51/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 50/2020 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2020, pentru proiectele sportive.
HCL 49/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local  al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 48/2020 cu privire la aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul civil nr. 1042/119/2018 pentru exercitarea căii de atac a apelului sau recursului, după caz, în proces cu Valdek Impex SRL.
HCL 47/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 31.03.2020.
HCL 46/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 108/2019 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 45/2020 pentru aprobarea modificării și completării Actului constitutiv reactualizat și a Statutului reactualizat al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna.
HCL 44/2020 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire baza sportiva tip 1,oraș Covasna, DN13E, Km 61+650-61+810, judeţul Covasna”.
HCL 43/2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021.
HCL 42/2020 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 01.05.2020-31.12.2020.
HCL 41/2020 privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă
HCL 40/2020 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru S.C. GOS-TRANS COM S.R.L.
HCL 39/2020 cu privire la mandatarea Primarului orașului Covasna de a semna contractul de vânzare – cumpărare pentru cumpărarea în proprietatea publică a orașului Covasna și în administrarea Consiliului local Covasna a bunurilor imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic – Plan înclinat de laCovasna - Comandău”.
HCL 38/2020 cu privire la aprobarea alipirii parcelare a două imobile pentru asigurarea amplasamentului pentru "Constr uire bază sportivă TIP 1, Oraș Covasna, DN13E, km 61+650-61+810, județul Covasna".
HCL 37/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 36/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 35/2020 cu privire la modificarea HCL 35/2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna, alocate pentru activităţi non profit de interes local precum şi a Regulamentului special al finanţărilor nerambursabile pentru domeniul religios, criterii specifice de selecţionare aprobat prin HCL 36/2017.
HCL 34/2020 cu privire la modificarea HCL nr. 92/2015 privind instituirea Zilei Sitului arheologic „Cetatea Zânelor” din orașul Covasna.
HCL 33/2020 cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță a serviciului public de salubrizare a orașului Covasna.
HCL 32/2020 cu privire la aprobarea vânzării unui locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea  orasului  Covasna.
HCL 31/2020 privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat-sectiunea terenuri.
HCL 30/2020 cu privire la aprobarea numărului  burselor școlare și  a cuantumului acestora pentru  anul 2020.
HCL 29/2020 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local cu privire la convocarea, cvorumul, desfășurarea și adoptarea hotărârilor Consiliului local, pentru stare de urgență.
HCL 28/2020 cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor pe domeniul sportiv.
HCL 27/2020 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului – imobil situat în orașul Covasna, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea  realizării investiției ” Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.
HCL 26/2020 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local  al orașului Covasna pe anul 2020.
HCL 25/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 24/2020 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2020 și a sumelor alocate acestora.
HCL 23/2020 privind acceptarea succesiunii  vacante, în cotă de 1/1 pentru imobilul situat în orașul Covasna str. Școlii nr. 25 și desemnarea reprezentantului în procedura succesorală.
HCL 22/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru  Casa de Cultură a orașului Covasna.
HCL 21/2020 cu privire la aprobare PUZ – Construire atelier reparaţii auto şi vulcanizare.
HCL 20/2020 privind aprobarea documentației tehnico – economice (PT – proiect tehnic) la obiectul de investiții „Grădinița cu program prelungit în orașul Covasna” – reactulizate, conform Proiect nr. 465/2007/Ad 1/2019 – întocmit de către S.C. Ambient S.R.L.

HCL 19/2020 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2020. Anexele hotărârii

HCL 18/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.

HCL 17/2020 cu privire la modificarea tarifului serviciului pentru administrare rampă ecologică

HCL16/2020 cu privire la aprobarea programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor în orașul Covasna

HCL 15/2020 cu privire la aprobare PUZ – Schimbare destinaţie zonă Centru Covasna din zonă de locuinţe înalte şi dotări aferente în zonă spaţii de cazare cu specific balneo şi dotări aferente

HCL 14/2020 cu privire la însușirea documentației tehnice cadastrale de apartamentare a blocului cu 16 apartamente din str. Școlii nr. 20

HCL 13/2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020 conform legii privind venitul minim garantat

HCL 12/2020 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2019

HCL 11/2020 cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundația Creștină Diakonia pentru anul 2020

HCL 10/2020 privind stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul propriu al Consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia

HCL 9/2020 cu privire la modificarea anexei 2/4/8 a HCL nr. 152/2017 cu privire la atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către SC Gos Trans Com SRL, având ca asociat unic orașul Covasna

HCL 8/2020 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.

HCL 7/2020 privind modificarea HCL nr. 166/2018 cu privire la aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somației Primăriei.
HCL 6/2020 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 din oraşul Covasna
HCL 5/2020 privind validarea prevederilor dispozitiei primarului nr.496/2019 cu privire la majorarea bugetului local cu suma de 500.000 lei.
HCL 4/2020 privind aprobarea utilizarii sumei de 25.000 lei din excedentul bugetului activitatilor finantate din venituri proprii, aferent anului 2019, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 3/2020 privind aprobarea utilizarii sumei de 675.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2019, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 2/2020 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019.
HCL 1/2020 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
Hotărârile Consiliului Local din anul 2019Fişier
HCL 175/2019 privind modificare structurii funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a promovării în grad profesional a funcţionarilor publici.
HCL 174/2019 cu prvire la aprobarea majorării, prin supraimpozitare, a impozitului pe clădirile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somaţiei Primăriei.
HCL 173/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, pentru fondul forestier proprietatea orașului Covasna, administrat în baza contractului de administrare nr. 597/2015.
HCL 172/2019 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, pentru nevoile orașului Covasna.
HCL 171/2019 privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de Călători pe raza orașului Covasna.
HCL 170/2019 privind revocarea HCL nr. 145/2019 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a punctului de alimentatie publica situat in imobilul proprietate publica a orasului Covasna, str. Brazilor F.N, reprezentand refugiu Partie de schi “Lȍrincz Zsigmond”.
HCL 169/2019 cu privire la numirea unui manager interimar la Casa de Cultură a orașului Covasna.
HCL 168/2019 privind însușirea documentației cadastrale pentru deschiderea unei noi cărți funciare și primă înscriere a imobilului – teren în suprafață de 14749 mp situat în strada Pakóhegy.
HCL 167/2019 privind modificarea HCL nr. 69/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 166/2019 privind majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com Srl., asociat unic orașul Covasna, prin aport în numerar.
HCL 165/2019 cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
HCL 164/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.11.2019.
HCL 163/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.
HCL 162/2019 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 01.01.2020 - 31.03.2020.
HCL 161/2019 cu privire la aprobarea prețului de referință și modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2020.
HCL 160/2019 cu privire la aprobarea volumului de recoltare a masei lemnoase pentru anul 2020.
HCL 159/2019 privind completarea HCL. nr. 12/2019 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local.
HCL 158/2019 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale și finale a managementului Casei orășenești de Cultură Covasna.
HCL 157/2019 privind aprobarea inițierii demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică a orașului Covasna și în administrarea Consiliului local Covasna a unor bunuri imobile care fac parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-Comandău”.
HCL 156/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.
HCL 155/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 154/2019 privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de complexitate redusă
HCL 153/2019 privind vânzarea terenului înscris în CF 29999 aferent casei de locuit din strada Ignácz Rózsa nr.7, oraș Covasna.
HCL 152/2019 privind repartizarea locuintei sociale din str.Frăției bl.8 sc.A ap.4
HCL 151/2019 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2020.

HCL 150/2019 cu privire la aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 5293/06.12.2012, privind serviciul public de transport local.

HCL 149/2019 cu privire la modificarea Hotărârii nr.43/2019 privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2019.

HCL 148/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a patinoarului mobil artificial pe sezonul de iarnă 2019-2020.

HCL 147/2019 cu privire la aprobarea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi "Lőrincz Zsigmond" pentru sezonul 2019-2020.

HCL 146/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a „Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond” pentru iarna 2019-2020.

HCL 145/2019 privind închirierea, prin licitație publică cu strigare, a punctului de alimentație publică situat în imobilul proprietate publică a Orașului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan”.

HCL 144/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.

HCL 143/2019 privind alegerea președintelui de ședință.

HCL 142/2019 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.

HCL 141/2019 privind trecerea unei parti dintr-un imobil proprietate publica a orasului din administrarea Liceului Kőrösi Csoma Sándor in administrarea Gradinitei de copii nr. 1 cu program prelungit Covasna.

HCL 140/2019 cu privire la modificarea HCL nr.166/2018 cu privire la aprobarea majorării, prin supraimpozitre, a impozitelor pe clădirile și terenurile neîngrijite ai căror proprietari nu s-au conformat somației primăriei.

HCL 139/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.09.2019.

HCL 138/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.

HCL 137/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Covasna pe anul 2019.
HCL 136/2019 cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, pentru nevoile orașului Covasna.
HCL 135/2019 privind aprobarea prețului de pornire pentru valorificarea masei lemnoase din partida 103 din fondul forestier proprietate publică a orașului.
HCL 134/2019 privind însușirea documentației cadastrale pentru prima înscriere a imobilului – teren în suprafață de 621 mp situat în strada Gábor Áron nr. 27 A.
HCL 133/2019 cu privire la completarea HCL nr. 112/2019 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători și a infrastructurii aferente de pe raza orașului Covasna.
HCL 132/2019 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a pretului de cumparare a doua loturi de teren in vederea extinderii Cimitirului orasului Covasna.
HCL 131/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.
HCL 130/2019 privind stabilirea câștigătorilor concursului LOCUL UNDE TRĂIM – IMAGINEA NOASTRĂ – ediția 2019.
HCL 129/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 128/2019 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2020.
HCL 127/2019 cu privire la completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat.
HCL 126/2019 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A. pentru majorarea capitalului social al Societății.
HCL 125/2019 cu privire la modificarea HCL 108/2019 privind aprobarea  structurii organizatorice  și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 124/2019 cu privire la aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinet medicale din mediu rural, respectiv a spitalelor din mediul urban”.
HCL 123/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”, cu modificările ulterioare.
HCL 122/2019 cu privire la modificarea HCL 83/2019 privind  aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unitatilor de invatamant preuniversitar”.
HCL 121/2019 cu privire la finanțarea din bugetul local a Programului „Școala după Școală” în orașul Covasna.
HCL 120/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurată  in semestrul I al anului 2019.
HCL 119/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.
HCL 118/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 117/2019 cu privire la modificarea și completarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ” Zilele Orașului Covasna”.
HCL 114/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
HCL 113/2019 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică în plic închis, a masei lemnoase pe picior din Pășune proprietatea  orașului Covasna, pentru anul 2019.
HCL 112/2019 privind aprobarea  delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului Public  de Transport Local de Călători  și a infrastructurii aferente de pe raza orașului Covasna.
HCL 111/2019 privind alegerea prședintelui de ședință.
HCL 110/2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 47/2009 cu privire la administrarea parcărilor din orașul Covasna, cu modificările și completările ulterioare
HCL 109/2019 cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii/echipele premiate la olimpiadele și concursurile școlare organizate în anul școlar 2018-2019
HCL 108/2019 privind aprobarea  structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna
HCL 107/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2019
HCL 106/2019 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică în plic închis, a masei lemnoase pe picior din Pășune proprietatea orașului Covasna, pentru anul 2019.
HCL 105/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.
HCL 104/2019 cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru investiția “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară oraș Covasna”.
HCL 103/2019 cu privire la aprobarea temei de proiectare privind întocmirea studiului de fezabilitate pentru investiția „Centru Balneoclimateric Multifuncțional Covasna”.
HCL 102/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale trotuare oraș Covasna 2019”.
HCL 101/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale trotuare și parcări str. Libertății nr. 12 oraș Covasna”.
HCL 100/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”, cu modificările ulterioar.
HCL 99/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 76/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Orașul Covasna și Parohia Romano-Catolică.
HCL 98/2019 privind aprobarea cumpărării unui teren în vederea extinderii cimitirului orăşenesc.
HCL 97/2019 privind revocarea HCL 63/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
HCL 96/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 95/2019 cu privire îndreptarea erorii materiale strecurată în art. unic al HCL nr. 65/2019 privind modificarea HCL nr.30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 94/2019 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
HCL 93/2019 privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat.
HCL 92/2019 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu de 12.89 mp. compus din doua parti: una de 3 metri patrati si cealalta de 9.89 mp. din imobilul Cladirea “ Hala pentru produse agricole”, situata in incinta Pietei agro-alimentare, oras Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 35.
HCL 91/2019 privind aprobarea Carnetului cu documente de mobilizare al orașului Covasna.
HCL 90/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 89/2019 privind aprobarea exercitării dreptului de preemţiune de către Oraşul Covasna prin Consiliul Local al oraşului Covasna pentru cumpărarea unor imobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic-Plan înclinat de la Covasna-Comandău”- situate în oraşul Covasna.
HCL 88/2019 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în cauza 11401/3/2019 la Tribunalul București.
HCL 87/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 86/2019 privind modificarea și completarea HCL 180/2017 cu privire la aprobarea modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2018.
HCL 85/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.  >> Anexe <<
HCL 84/2019 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2019, pentru proiectele culturale, sportive, educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase.
HCL 83/2019 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unitatilor de invatamant preuniversitar”.
HCL 82/2019 cu privire la decalarea termenului de realizare a investiției „Realizarea rețelei de alimentare cu apă, inclusiv branșamentele din gospodării pentru strada Mihai Eminescu din orașul Covasna, județul Covasna”.
HCL 81/2019 privind aprobarea finanțării investiției ”Sistem de colectare a apelor pluviale din strada Mică, orașul Covasna”.
HCL 80/2019 privind aprobarea finanțării investiției ”Sistem de colectare a apelor pluviale din strada Brazilor, orașul Covasna”.
HCL 79/2019 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
HCL 78/2019 privind modificarea HCL 107/2018 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția “Reabilitare străzi oraș Covasna - 2018” și a indicatorilor tehnico-economici, cu completările ulterioare.
HCL 77/2019 privind aprobarea Raportului de Expertiză întocmit în vederea achiziționării autoutilitarei marca Dacia tip Dokker 1,5 DCI.
HCL 76/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Orasul Covasna si Parohia Romano-Catolica.
HCL 75/2019 cu privire la scoaterea din domeniul public a unui bun mobil si trecerea acestuia in domeniul privat in vederea casarii si valorificarii acestuia.
HCL 74/2019 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzand bunurile care apartin domeniului public al orasului, cu modificarile si completarile ulterioare.
HCL 73/2019cu privire la modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări terenurilor din intravilanul oraşului Covasna cu modificările ulterioare.
HCL 72/2019 cu privire la aprobarea alipirii parcelare a terenurilor componente imobilului de pe str. Ştefan cel Mare nr.35.
HCL 71/2019 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului Covasna in perioada 2019- 2029 si a Planului Anual de Acţiune privind serviciile sociale pe anul 2019.
HCL 70/2019 cu privire aprobarea Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniul sport.
HCL 69/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 68/2019 cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit şi pierdere și aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com S.R.L. pe anul 2018.
HCL 67/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.03.2019.
HCL 66/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.12.2018.
HCL 65/2019 privind modificarea HCL nr.30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 64/2019 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2017.
HCL 63/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
HCL 62/2019 cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al anului 2019.
HCL 61/2019 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2019 și a sumelor alocate acestora.
HCL 60/2019 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 15.05.2019 - 31.12.2019.
HCL 59/2019 privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi.
HCL 58/2019 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dl. Imre Csaba Lorand, pentru ședința din 15 mai 2019.
HCL 57/2019 privind aprobarea modificării HCL 31/2019 cu privire la aprobarea documentaţiei faza proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Dotarea partiei de schi “Lorincz Zsigmond” din orasul Covasna, judetul Covasna cu sistem control acces si echipament de pompare”.
HCL 56/2019 privind alegerea președintelui de ședință.
HCL 55/2019 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a pășunii Trup I, Nyires I, Tarla 175, 179, 180, suprafața de pășunat 38,67 ha.
HCL 54/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020.

HCL 53/2019 privind aprobarea executării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții ”Înființare spații de joacă pentru copii” pe domeniul public al orașului Covasna.

HCL 52/2019 cu privire la aprobarea încheierii  unui parteneriat între orașul Covasna și Ocolul Silvic Comandău în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.  59  alin 51 – 57  din Codul Silvic aprobat prin Legea 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HCL 51/2019 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 41 locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.

HCL 50/2019 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019. Vezi aici anexele la HCL 50/2019.

HCL 49/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja” .

HCL 48/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la  aprobarea Proiectului  tehnic,  detaliilor  de execuție și a indicatorilor tehnico -  economici ai investiției  “Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”.

HCL 47/2019 cu privire la revocarea HCL 38/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterica Covasna” și a HCL 45/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico –economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”.
HCL 46/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 45/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”.
HCL 44/2019 privind modificarea HCL nr. 139/2017 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general, actualizat, pentru investiția „Extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor”.
HCL 43/2019 privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2019.
HCL 42/2019 privind modificarea HCL nr. 30/2019 cu privire la acțiunea de ameliorare prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 41/2019 cu privire la mandatarea Primarului orașului Covasna ca reprezentant al Consiliului local în cauza nr. 270/119/2019.
HCL 40/2019 cu privire la stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a listei debitorilor persoane juridice.
HCL 39/2019 cu privire la aprobare PUZ - Zonă de locuinţe, beneficiar Coznean Nicolae.
HCL 38/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție și a indicatorilor tehnico/economici ai investiției Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna.
HCL 37/2019 cu privire la modificarea și completarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
HCL 36/2019 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 35/2019 cu privire la modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
HCL 34/2019 cu privire la validarea mandatului de consilier local al d-lui Demes Ferenc.
HCL 33/2019 cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al domnului Dali Gyula-Lorand.
HCL 32/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 31/2019 privind aprobarea documentaţiei faza proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Dotarea partiei de schi “Lőrincz Zsigmond” din orasul Covasna, judetul Covasna cu sistem control acces si echipament de pompare”.
HCL 30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 29/2019 privind modificarea HCL nr. 8/2019 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Covasna și din serviciile publice din subordinea Consiliului local Covasna.
HCL 28/2019 cu privire la aprobarea dezlipirii parcelare a imobilului de pe strada Păcurarilor nr. 24.
HCL 27/2019 privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat.
HCL 26/2019 cu privire la aprobare PUZ Centru Balneoclimateric Covasna.
HCL 25/2019 cu privire la modificarea art.1 din HCL nr.54/2016 privind aprobarea statului de funcţii pentru înfiinţarea posturilor didactice şi nedidactice din cele 4 grupe de educaţie timpurie antepreşcolară.
HCL 24/2019 cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
HCL 23/2019 privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei orăşeneşti de Cultură.
HCL 22/2019 privind modificarea statului de funcți al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 21/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 20/2019 privind completarea anexei la HCL 78/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate, cu completările ulterioare.
HCL 19/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 161/2018 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, prin majorare, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2019.
HCL 18/2019 privind modificarea HCL nr. 56/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al orașului Covasna.
HCL 17/2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru 2019 conform legii privind venitul minim garantat.
HCL 16/2019 cu privire la repartizarea unei locuințe sociale din str. Pakohegy.
HCL 15/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurat în semestrul II al anului 2018.
HCL 14/2019 privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări terenurilor din intravilanul orașuli Covasna.
HCL 13/2019 cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundatia Crestina Diakonia pentru anul 2019.
HCL 12/2019 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local.
HCL 11/2019 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 din oraşul Covasna.
HCL 10/2019 cu privire la atribuirea in folosinta gratuita a spatiului 10 din imobilul „Cladire PSI” pentru sediul Directiei Sanitare Veterinare Si Pentru Siguranta Alimentelor Covasna.
HCL 9/2019 privind stabilirea indemnizației de ședință, lunară, a consilierilor locali.
HCL 8/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul propriu al Consiliului Local și din serviciile publice din subordinea acestuia.
HCL 7/2019 privind abrogarea HCL 156/2018 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 17.12.2018-31.03.2019.
HCL 6/2019 privind modificarea punctului VIII din anexa 2 la HCL nr. 145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale pe raza Oraşului Covasna, cu completările ulterioare.
HCL 5/2019 privind aprobarea utilizarii sumei de 17.500 lei din excedentul bugetului activitatilor finantate din venituri proprii aferent anului 2018, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 4/2019 privind aprobarea utilizarii sumei de 500.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2018, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 3/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii a deficitului secțiunii de functionare a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2018.
HCL 2/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018.
HCL 1/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
A Helyi Tanács 2018 évi határozataiMegnyít
HCL 21/2018 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în dosarul 1851/322/2012 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.
HCL 20/2018 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 19/2018 cu privire la finalizarea procedurilor legale pentru vânzarea terenului de 446 mp, aferent casei de locuit, proprietatea domnului Kerekes András și a doamnei Kerekes Éva.
HCL 18/2018  privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările ulterioare.
HCL 17/2018 cu privire la aprobarea brandului Stațiunii Covasna cu logo-ul și sloganul aferente.
HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea  listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 15/2018 cu privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului de consilier  juridic – Serviciul de administrație publică – Compartimentul administrație locală, aparatul consiliului local.
HCL 14/2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2017.
HCL 13/2018 privind repartizarea locuinței sociale din str. Brazilor, prin închiriere, familiei d-nei Magyari Margit - Enikő.
HCL 12/2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2018 conform legii privind venitul minim garantat.
HCL 11/2018 pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006.
HCL 10/2018 cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna ca membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna.
HCL 9/2018 pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului sociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
HCL 8/2018 cu privire la aprobarea contractării serviciului de audit pentru certificarea situațiilor financiare la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anii 2017-2019.
HCL 7/2018 privind aprobarea unei curse Centru-Voineşti în graficul de transport local de călători pe raza oraşului Covasna.
HCL 6/2018 privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a serviciului de gestionarea a câinilor fără stăpân din oraşul Covasna.
HCL 5/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia "Dotarea pârtiei de schi »Lőrincz Zsigmond« din oraşul Covasna cu sistem acces şi pompare apă".
HCL 4/2018 privind implementarea proiectului "Dotarea pârtiei de schi »Lőrincz Zsigmond« din oraşul Covasna cu sistem acces şi pompare apă".
HCL 3/2018 privindaprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017.
HCL 2/2018 privind aprobarea utilizării sumei de 18.500 lei din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii aferent anului 2017, pentru acoperirea golului temporar de casă.
HCL 1/2018 privind alegerea preşedintelui de sedinţă.

A Helyi Tanács 2017 évi határozatai

SzámTárgyMegnyít
2017/9Határozat a 105/2014 számú tanácsi határozat módosításáról, amely a Diakónia Alapítvánnyal kötött partnerségi szerződésről szól, a 2015 - 2018 közötti időszakra vonatkozóan.
2017/8Határozat az Aquasic Közösségek Közti Társulásnak a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe való beolvadás általi egyesülése jóváhagyásáról.
2017/7Határozat a 2017 évi cselekvési terv és helyi érdekű munkálatok jegyzékének jóváhagyásáról a garantált minimumjövedelemre vonatkozó törvénnyel összhangban.
2017/6

Határozat a 2005/55 számú tanácsi határozat visszavonásáról, amely a Szabadság utca 11. szám alatti ingatlan rendeltetésének megváltoztatására vonatkozik.

2017/5Határozat a Kovászna városi iskolahálózat megszervezéséről a 2017 - 2018-as tanévre.
HCL 2-4/06. 01. 2017.

A Helyi Tanács Határozatai

2016
A határozat számaElfogatás dátumaMellékletek/KiegészítésekMegnyít
153 - 160 számú határozat2016. 12. 29.
151 - 152 számú határozat2016. 12. 19.
145 - 150 számú határozat2016. 12. 07.
134 - 143 számú határozat2016. 11. 28
130 - 133 számú határozat2016. 11. 07.
119 - 129 számú határozat2016. 1. 31.
116 - 118 számú határozat2016. 10. 10116. számú határozat
108 - 114 számú határozat2016. 09. 29.
103 - 107 számú határozat2016. 09. 08.
90 - 102 számú határozat2016. 08. 25.
84 - 89 számú határozat2016. 08. 11.
68 - 83 számú határozat2016. 07. 28.
61 - 67 számú határozat2016. 07. 14.
55 - 60 számú határozat2016. 06. 24.
41 - 54 számú határozat2016. 05. 26.
39 - 40 számú határozat2016. 05. 12.
35 - 38 számú határozat2016. 04. 21.
34. számú határozat2016. 04. 19.
32 - 33 számú határozat2016. 04. 11.
27 - 31 számú határozat2016. 3. 31.
22 - 26 számú határozat2016. 03. 22.22. számú határozat melléklete
20 - 21 számú határozat2016. 03. 16.
16 - 20 számú határozat2016. 02. 25.
13 - 15 számú határozat2016. 02. 02.
4 - 11 számú határozat2016. 01. 28.
2 - 3 számú határozat2016. 01. 08.

Opens internal link in current windowA 2011-2015 évi határozatok arhívuma