Hotărârile Consiliului Local din anul 2019Fişier
HCL 126/2019 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală S.A. pentru majorarea capitalului social al Societății.
HCL 125/2019 cu privire la modificarea HCL 108/2019 privind aprobarea  structurii organizatorice  și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 124/2019 cu privire la aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinet medicale din mediu rural, respectiv a spitalelor din mediul urban”.
HCL 123/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”, cu modificările ulterioare.
HCL 122/2019 cu privire la modificarea HCL 83/2019 privind  aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unitatilor de invatamant preuniversitar”.
HCL 121/2019 cu privire la finanțarea din bugetul local a Programului „Școala după Școală” în orașul Covasna.
HCL 120/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurată  in semestrul I al anului 2019.
HCL 119/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.
HCL 118/2019 cu privire la alegerea pre;edintelui de ședință.
HCL 117/2019 cu privire la modificarea și completarea HCL 103/2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ” Zilele Orașului Covasna”.
HCL 114/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
HCL 113/2019 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică în plic închis, a masei lemnoase pe picior din Pășune proprietatea  orașului Covasna, pentru anul 2019.
HCL 112/2019 privind aprobarea  delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului Public  de Transport Local de Călători  și a infrastructurii aferente de pe raza orașului Covasna.
HCL 111/2019 privind alegerea prședintelui de ședință.
HCL 110/2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 47/2009 cu privire la administrarea parcărilor din orașul Covasna, cu modificările și completările ulterioare
HCL 109/2019 cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii/echipele premiate la olimpiadele și concursurile școlare organizate în anul școlar 2018-2019
HCL 108/2019 privind aprobarea  structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna
HCL 107/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 30.06.2019
HCL 106/2019 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică în plic închis, a masei lemnoase pe picior din Pășune proprietatea orașului Covasna, pentru anul 2019.
HCL 105/2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019.
HCL 104/2019 cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru investiția “Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară oraș Covasna”.
HCL 103/2019 cu privire la aprobarea temei de proiectare privind întocmirea studiului de fezabilitate pentru investiția „Centru Balneoclimateric Multifuncțional Covasna”.
HCL 102/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale trotuare oraș Covasna 2019”.
HCL 101/2019 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale trotuare și parcări str. Libertății nr. 12 oraș Covasna”.
HCL 100/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”, cu modificările ulterioar.
HCL 99/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 76/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Orașul Covasna și Parohia Romano-Catolică.
HCL 98/2019 privind aprobarea cumpărării unui teren în vederea extinderii cimitirului orăşenesc.
HCL 97/2019 privind revocarea HCL 63/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
HCL 96/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 95/2019 cu privire îndreptarea erorii materiale strecurată în art. unic al HCL nr. 65/2019 privind modificarea HCL nr.30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 94/2019 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.
HCL 93/2019 privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat a bunurilor din domeniul privat.
HCL 92/2019 privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu de 12.89 mp. compus din doua parti: una de 3 metri patrati si cealalta de 9.89 mp. din imobilul Cladirea “ Hala pentru produse agricole”, situata in incinta Pietei agro-alimentare, oras Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 35.
HCL 91/2019 privind aprobarea Carnetului cu documente de mobilizare al orașului Covasna.
HCL 90/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna.
HCL 89/2019 privind aprobarea exercitării dreptului de preemţiune de către Oraşul Covasna prin Consiliul Local al oraşului Covasna pentru cumpărarea unor imobile care fac parte din monumentul istoric denumit „Ansamblul tehnic-Plan înclinat de la Covasna-Comandău”- situate în oraşul Covasna.
HCL 88/2019 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în cauza 11401/3/2019 la Tribunalul București.
HCL 87/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 86/2019 privind modificarea și completarea HCL 180/2017 cu privire la aprobarea modalității de valorificare a masei lemnoase care urmează a se recolta din fondul forestier, proprietatea publică a orașului, din cota pe anul 2018.
HCL 85/2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al orasului Covasna pe anul 2019.  >> Anexe <<
HCL 84/2019 privind aprobarea finanțării nerambursabile alocată de la bugetul local al orașului Covasna pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2019, pentru proiectele culturale, sportive, educaționale și pentru sprijinirea cultelor religioase.
HCL 83/2019 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean de dezvoltare a infrastructurii unitatilor de invatamant preuniversitar”.
HCL 82/2019 cu privire la decalarea termenului de realizare a investiției „Realizarea rețelei de alimentare cu apă, inclusiv branșamentele din gospodării pentru strada Mihai Eminescu din orașul Covasna, județul Covasna”.
HCL 81/2019 privind aprobarea finanțării investiției ”Sistem de colectare a apelor pluviale din strada Mică, orașul Covasna”.
HCL 80/2019 privind aprobarea finanțării investiției ”Sistem de colectare a apelor pluviale din strada Brazilor, orașul Covasna”.
HCL 79/2019 privind aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”.
HCL 78/2019 privind modificarea HCL 107/2018 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția “Reabilitare străzi oraș Covasna - 2018” și a indicatorilor tehnico-economici, cu completările ulterioare.
HCL 77/2019 privind aprobarea Raportului de Expertiză întocmit în vederea achiziționării autoutilitarei marca Dacia tip Dokker 1,5 DCI.
HCL 76/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Orasul Covasna si Parohia Romano-Catolica.
HCL 75/2019 cu privire la scoaterea din domeniul public a unui bun mobil si trecerea acestuia in domeniul privat in vederea casarii si valorificarii acestuia.
HCL 74/2019 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea listei finale cuprinzand bunurile care apartin domeniului public al orasului, cu modificarile si completarile ulterioare.
HCL 73/2019cu privire la modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări terenurilor din intravilanul oraşului Covasna cu modificările ulterioare.
HCL 72/2019 cu privire la aprobarea alipirii parcelare a terenurilor componente imobilului de pe str. Ştefan cel Mare nr.35.
HCL 71/2019 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orasului Covasna in perioada 2019- 2029 si a Planului Anual de Acţiune privind serviciile sociale pe anul 2019.
HCL 70/2019 cu privire aprobarea Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Covasna pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniul sport.
HCL 69/2019 cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.
HCL 68/2019 cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit şi pierdere și aprobarea repartizării profitului net la S.C. Gos-Trans Com S.R.L. pe anul 2018.
HCL 67/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.03.2019.
HCL 66/2019 privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.12.2018.
HCL 65/2019 privind modificarea HCL nr.30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 64/2019 privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2017.
HCL 63/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Covasna.
HCL 62/2019 cu privire la constituirea Comisiilor de selecționare și a celor de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al anului 2019.
HCL 61/2019 cu privire la stabilirea proiectelor culturale prioritare pentru 2019 și a sumelor alocate acestora.
HCL 60/2019 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 15.05.2019 - 31.12.2019.
HCL 59/2019 privind acordarea „PREMIULUI DE EXCELENŢĂ AL ORAŞULUI COVASNA PENTRU ACTIVITĂŢI ŞCOLARE” pentru patru elevi.
HCL 58/2019 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional, dl. Imre Csaba Lorand, pentru ședința din 15 mai 2019.
HCL 57/2019 privind aprobarea modificării HCL 31/2019 cu privire la aprobarea documentaţiei faza proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Dotarea partiei de schi “Lorincz Zsigmond” din orasul Covasna, judetul Covasna cu sistem control acces si echipament de pompare”.
HCL 56/2019 privind alegerea președintelui de ședință.
HCL 55/2019 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a pășunii Trup I, Nyires I, Tarla 175, 179, 180, suprafața de pășunat 38,67 ha.
HCL 54/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020.

HCL 53/2019 privind aprobarea executării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții ”Înființare spații de joacă pentru copii” pe domeniul public al orașului Covasna.

HCL 52/2019 cu privire la aprobarea încheierii  unui parteneriat între orașul Covasna și Ocolul Silvic Comandău în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.  59  alin 51 – 57  din Codul Silvic aprobat prin Legea 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HCL 51/2019 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui număr de 41 locuri de parcare în zonele de reşedinţă ale oraşului Covasna.

HCL 50/2019 cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2019. Vezi aici anexele la HCL 50/2019.

HCL 49/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja” .

HCL 48/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la  aprobarea Proiectului  tehnic,  detaliilor  de execuție și a indicatorilor tehnico -  economici ai investiției  “Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”.

HCL 47/2019 cu privire la revocarea HCL 38/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterica Covasna” și a HCL 45/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017 cu privire la aprobarea documentației tehnico –economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției „reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”.
HCL 46/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 45/2019 cu privire la modificarea HCL nr. 110/2017cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. – revizuită - și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale teren de sport Gheorghe Doja”.
HCL 44/2019 privind modificarea HCL nr. 139/2017 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general, actualizat, pentru investiția „Extinderea Liceului Kőrösi Csoma Sándor”.
HCL 43/2019 privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2019.
HCL 42/2019 privind modificarea HCL nr. 30/2019 cu privire la acțiunea de ameliorare prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 41/2019 cu privire la mandatarea Primarului orașului Covasna ca reprezentant al Consiliului local în cauza nr. 270/119/2019.
HCL 40/2019 cu privire la stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a listei debitorilor persoane juridice.
HCL 39/2019 cu privire la aprobare PUZ - Zonă de locuinţe, beneficiar Coznean Nicolae.
HCL 38/2019 privind modificarea HCL 94/2018 cu privire la aprobarea Proiectului tehnic, detaliilor de execuție și a indicatorilor tehnico/economici ai investiției Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna.
HCL 37/2019 cu privire la modificarea și completarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
HCL 36/2019 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 35/2019 cu privire la modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări a terenurilor din intravilanul orașului Covasna, cu modificările ulterioare.
HCL 34/2019 cu privire la validarea mandatului de consilier local al d-lui Demes Ferenc.
HCL 33/2019 cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al domnului Dali Gyula-Lorand.
HCL 32/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 31/2019 privind aprobarea documentaţiei faza proiect tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Dotarea partiei de schi “Lőrincz Zsigmond” din orasul Covasna, judetul Covasna cu sistem control acces si echipament de pompare”.
HCL 30/2019 cu privire la aprobarea ameliorării prin împădurire a pășunilor cu consistență peste 0,4, proprietatea orașului Covasna.
HCL 29/2019 privind modificarea HCL nr. 8/2019 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Covasna și din serviciile publice din subordinea Consiliului local Covasna.
HCL 28/2019 cu privire la aprobarea dezlipirii parcelare a imobilului de pe strada Păcurarilor nr. 24.
HCL 27/2019 privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat.
HCL 26/2019 cu privire la aprobare PUZ Centru Balneoclimateric Covasna.
HCL 25/2019 cu privire la modificarea art.1 din HCL nr.54/2016 privind aprobarea statului de funcţii pentru înfiinţarea posturilor didactice şi nedidactice din cele 4 grupe de educaţie timpurie antepreşcolară.
HCL 24/2019 cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
HCL 23/2019 privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei orăşeneşti de Cultură.
HCL 22/2019 privind modificarea statului de funcți al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 21/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
HCL 20/2019 privind completarea anexei la HCL 78/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate, cu completările ulterioare.
HCL 19/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 161/2018 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, prin majorare, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2019.
HCL 18/2019 privind modificarea HCL nr. 56/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al orașului Covasna.
HCL 17/2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru 2019 conform legii privind venitul minim garantat.
HCL 16/2019 cu privire la repartizarea unei locuințe sociale din str. Pakohegy.
HCL 15/2019 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurat în semestrul II al anului 2018.
HCL 14/2019 privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 160/2018 privind aprobarea unei noi zonări terenurilor din intravilanul orașuli Covasna.
HCL 13/2019 cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundatia Crestina Diakonia pentru anul 2019.
HCL 12/2019 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local.
HCL 11/2019 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 din oraşul Covasna.
HCL 10/2019 cu privire la atribuirea in folosinta gratuita a spatiului 10 din imobilul „Cladire PSI” pentru sediul Directiei Sanitare Veterinare Si Pentru Siguranta Alimentelor Covasna.
HCL 9/2019 privind stabilirea indemnizației de ședință, lunară, a consilierilor locali.
HCL 8/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul propriu al Consiliului Local și din serviciile publice din subordinea acestuia.
HCL 7/2019 privind abrogarea HCL 156/2018 cu privire la aprobarea angajării de muncitori zilieri în perioada 17.12.2018-31.03.2019.
HCL 6/2019 privind modificarea punctului VIII din anexa 2 la HCL nr. 145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale pe raza Oraşului Covasna, cu completările ulterioare.
HCL 5/2019 privind aprobarea utilizarii sumei de 17.500 lei din excedentul bugetului activitatilor finantate din venituri proprii aferent anului 2018, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 4/2019 privind aprobarea utilizarii sumei de 500.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2018, pentru acoperirea golului temporar de casa.
HCL 3/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii a deficitului secțiunii de functionare a bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2018.
HCL 2/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018.
HCL 1/2019 cu privire la alegerea președintelui de ședință.
A Helyi Tanács 2018 évi határozataiMegnyít
HCL 21/2018 cu privire la stabilirea poziției procesuale a Consiliului local al orașului Covasna în dosarul 1851/322/2012 aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.
HCL 20/2018 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
HCL 19/2018 cu privire la finalizarea procedurilor legale pentru vânzarea terenului de 446 mp, aferent casei de locuit, proprietatea domnului Kerekes András și a doamnei Kerekes Éva.
HCL 18/2018  privind completarea anexei 2 la HCL nr. 92/2017 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat cu completările ulterioare.
HCL 17/2018 cu privire la aprobarea brandului Stațiunii Covasna cu logo-ul și sloganul aferente.
HCL 16/2018 cu privire la completarea anexei la HCL 19/2002 privind aprobarea  listei finale cuprinzând bunurile care aparțin domeniului public al orașului, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 15/2018 cu privire la stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului de consilier  juridic – Serviciul de administrație publică – Compartimentul administrație locală, aparatul consiliului local.
HCL 14/2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2017.
HCL 13/2018 privind repartizarea locuinței sociale din str. Brazilor, prin închiriere, familiei d-nei Magyari Margit - Enikő.
HCL 12/2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2018 conform legii privind venitul minim garantat.
HCL 11/2018 pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, din data de 21 aprilie 2006.
HCL 10/2018 cu privire la aprobarea cotizaţiei oraşului Covasna ca membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna.
HCL 9/2018 pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului sociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
HCL 8/2018 cu privire la aprobarea contractării serviciului de audit pentru certificarea situațiilor financiare la S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anii 2017-2019.
HCL 7/2018 privind aprobarea unei curse Centru-Voineşti în graficul de transport local de călători pe raza oraşului Covasna.
HCL 6/2018 privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a serviciului de gestionarea a câinilor fără stăpân din oraşul Covasna.
HCL 5/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia "Dotarea pârtiei de schi »Lőrincz Zsigmond« din oraşul Covasna cu sistem acces şi pompare apă".
HCL 4/2018 privind implementarea proiectului "Dotarea pârtiei de schi »Lőrincz Zsigmond« din oraşul Covasna cu sistem acces şi pompare apă".
HCL 3/2018 privindaprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii pe anul 2017.
HCL 2/2018 privind aprobarea utilizării sumei de 18.500 lei din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii aferent anului 2017, pentru acoperirea golului temporar de casă.
HCL 1/2018 privind alegerea preşedintelui de sedinţă.

A Helyi Tanács 2017 évi határozatai

SzámTárgyMegnyít
2017/9Határozat a 105/2014 számú tanácsi határozat módosításáról, amely a Diakónia Alapítvánnyal kötött partnerségi szerződésről szól, a 2015 - 2018 közötti időszakra vonatkozóan.
2017/8Határozat az Aquasic Közösségek Közti Társulásnak a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe való beolvadás általi egyesülése jóváhagyásáról.
2017/7Határozat a 2017 évi cselekvési terv és helyi érdekű munkálatok jegyzékének jóváhagyásáról a garantált minimumjövedelemre vonatkozó törvénnyel összhangban.
2017/6

Határozat a 2005/55 számú tanácsi határozat visszavonásáról, amely a Szabadság utca 11. szám alatti ingatlan rendeltetésének megváltoztatására vonatkozik.

2017/5Határozat a Kovászna városi iskolahálózat megszervezéséről a 2017 - 2018-as tanévre.
HCL 2-4/06. 01. 2017.

A Helyi Tanács Határozatai

2016
A határozat számaElfogatás dátumaMellékletek/KiegészítésekMegnyít
153 - 160 számú határozat2016. 12. 29.
151 - 152 számú határozat2016. 12. 19.
145 - 150 számú határozat2016. 12. 07.
134 - 143 számú határozat2016. 11. 28
130 - 133 számú határozat2016. 11. 07.
119 - 129 számú határozat2016. 1. 31.
116 - 118 számú határozat2016. 10. 10116. számú határozat
108 - 114 számú határozat2016. 09. 29.
103 - 107 számú határozat2016. 09. 08.
90 - 102 számú határozat2016. 08. 25.
84 - 89 számú határozat2016. 08. 11.
68 - 83 számú határozat2016. 07. 28.
61 - 67 számú határozat2016. 07. 14.
55 - 60 számú határozat2016. 06. 24.
41 - 54 számú határozat2016. 05. 26.
39 - 40 számú határozat2016. 05. 12.
35 - 38 számú határozat2016. 04. 21.
34. számú határozat2016. 04. 19.
32 - 33 számú határozat2016. 04. 11.
27 - 31 számú határozat2016. 3. 31.
22 - 26 számú határozat2016. 03. 22.22. számú határozat melléklete
20 - 21 számú határozat2016. 03. 16.
16 - 20 számú határozat2016. 02. 25.
13 - 15 számú határozat2016. 02. 02.
4 - 11 számú határozat2016. 01. 28.
2 - 3 számú határozat2016. 01. 08.

Opens internal link in current windowA 2011-2015 évi határozatok arhívuma