Álláshirdetések

Denumirea postului: inspector cls I (S), grad profesional superior, la Compartimentul tehnic-investitii

În conformitate cu prevederile: art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(3) şi art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea şi completarea Codului administrativ, Primaria orasului Covasna organizeaza concurs pentru ocuparea funcției publice de

inspector cls I (S), grad profesional superior,
la Compartimentul tehnic-investitii,

cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

Probele stabilite pentru concurs :

 •  proba scrisă în ziua de 25 iulie 2024 orele 12,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe;
 •   proba de interviu se va afișa pe site-ul instituției, odată cu afișarea rezultatelor probei scrise;

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 04 -25 iunie 2024.

Conditii de participare :

 •  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă in domeniul matematica si stiinte ale naturii;
 •   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555.

ANEXE:

Atribuțiile postului

Formular de înscriere la concurs

Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs

Model adeverință

Bibliografie

CV - model european

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

Denumirea postului: inspector cls I (S), grad profesional principal, la Compartimentul Contabilitate

 

În conformitate cu prevederile: art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(2) şi art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea şi completarea Codului administrativ, Primaria orasului Covasna organizeaza concurs pentru ocuparea funcției publice de

inspector cls I (S), grad profesional principal,
la Compartimentul Contabilitate,

cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

Probele stabilite pentru concurs :

 • proba scrisă în ziua de 16 mai 2024 orele 12,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe.
 • proba de interviu se va afișa pe site-ul instituției, odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 10 - 29 aprilie 2024.

Conditii de participare :

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă in domeniul stiintelor economice.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555.

ANEXE:

Atribuțiile postului

Formular de înscriere la concurs

Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs

Model adeverință

Bibliografie

CV - model european

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

Denumirea postului: -inspector cls I (S), grad profesional superior, la Compartimentul Agricol

UPDATE: 24. mai. 2024. ora 11:00 - Vezi aici: rezultatul final.

UPDATE: 21. mai. 2024. ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul probei scrise.

UPDATE: 09. mai. 2024. ora 15:00 - Vezi aici: rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs.

În conformitate cu prevederile: art. VII din OUG nr. 115/2023 – alin.(3) şi art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG 121/2023 pentru modificarea şi completarea Codului administrativ, Primaria orasului Covasna organizeaza concurs pentru ocuparea funcției publice de:

inspector cls I (S), grad profesional superior,
la Compartimentul Agricol,

cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

Probele stabilite pentru concurs :

 • - proba scrisă în ziua de 20 mai 2024 orele 12,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe.
 • - proba de interviu se va afișa pe site-ul instituției, odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 10 - 29 aprilie 2024.

Conditii de participare :

 • - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă in domeniul stiintelor ingineresti- domeniul agronomie; stiintelor naturii.
 • - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555.

 

ANEXE:

Atribuțiile postului

Formular de înscriere la concurs

Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs

Model adeverință

Bibliografie

CV - model european

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

Promovare în clasa pentru funcționarii publici

UPDATE: 27. febr. 2024., ora 21:00 - Vezi aici: rezultatul final al concursului.

UPDATE: 27. febr. 2024., ora 21:00 - Vezi aici: rezultatul probei scrise.

UPDATE: 22. febr. 2024. ora 19:00 - Vezi aici: rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs.

Primăria orașului Covasna organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei, conform prevederilor art. 478-479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art.VII alin.38 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

pentru funcția publică de execuție auditor cls I grad profesional principal (funcția deținută) - Compartimentul audit. Gradul profesional după promovare va fi superior.

Condiţii de participare la examen:

În vederea participării la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1)

 • a)să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • b)să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 • c)să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • d)să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la Compartimentul de resurse umane, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 29 ianuarie 2024-19 februarie 2024, și conţine în mod obligatoriu:

 • a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 • d)dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate.
 • e)formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b).

Examenul va avea loc la sediul Primăriei orașului Covasna, în data de 27 februarie 2024 proba scrisă, ora 10.00, și va consta din probă scrisă și interviu.

Bibliografia stabilita pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei, este ANEXAT la prezentul anunţ.

Denumirea postului: -inspector cls I (S), grad profesional principal, la Compartimentul Contabilitate.

În conformitate cu prevederile:

- art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

- cap.II din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, dorim organizarea unui concurs de pentru ocuparea funcției publice de inspector cls I (S), grad profesional principal, la Compartimentul Contabilitate, cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

Probele stabilite pentru concurs:

- proba scrisă în ziua de 6 noiembrie 2023 orele 10,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe.

- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 3 octombrie 2023 -23 octombrie 2023.

Conditii de participare :

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă in domeniul stiintelor economice.

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Bibliografia concursului:

- Constituția României

-Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Reglementari privind Codul Administrativ Titlul I și II ale părții a VI-a

- Legea nr.82/1991 , legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- ORDIN nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Cap. I-IV, Anexa nr. VIII, Anexa nr.IX

- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica :

 • reglementări privind Constituţia României;
 • reglementări privind administraţia publică locală; statutul funcţionarilor publici
 •  reglementări privind sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar
 • reglementări privind contabilitatea institutiilor publice
 • reglementări privind responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale
 • reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555.

 

ANEXE:

Atribuțiile postului

Formular de înscriere la concurs

Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs

Model adeverință

Denumirea postului: -consilier juridic cls I (S), grad profesional principal, la Oficiul Juridic.

UPDATE: 03. noi. 2023., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul final al concursului.

UPDATE: 03. noi. 2023., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul probei scrise.

În conformitate cu prevederile:

- art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

- cap.II din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, dorim organizarea unui concurs de pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic cls I (S), grad profesional principal, la Oficiul Juridic, cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

Probele stabilite pentru concurs :

- proba scrisă în ziua de 3 noiembrie 2023 orele 10,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe.

- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 3 octombrie 2023 -23 octombrie 2023.

Conditii de participare :

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă in domeniul stiintelor juridice.

 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Bibliografie :

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările şi completările;
 7. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare ( cu exceptia cartilor III-VI);
 8. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare(Cartea-III-a, Titlu VI-proprietatea publica,Cartea-V-a, Titlul II-VIII);
 9. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;


Tematica :

- reglementări privind Constituţia României;

- reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare in domeniul stiintelor juridice- reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

- reglementări privind administraţia publică locală; statutul funcţionarilor publici

- reglementari privind contenciosul administrative

- reglementari privind transparenta decizionala

- reglementari privind Codul de procedura civila, cu exceptia cartilor III-VI

- reglementari privind Noul Cod civil

- reglementari privind liberul acces la informatiile de interes public

-reglementari privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic


Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555.

ANEXE:

Atribuțiile postului

Formular de înscriere la concurs

Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs

Model adeverință

Denumirea postului: -Inspector de specialitate cu studii superioare grad/treapta profesionala II la Centrul de informare si promovare turistica.

UPDATE: 03. oct. 2023., ora 12:20 - Vezi aici: rezultatul final al concursului.

UPDATE: 03. oct. 2023., ora 12:20 - Vezi aici: rezultatul probei scrise.

UPDATE: 26. sept. 2023. ora 21:00 - Vezi aici: rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs.

În conformitate cu prevederile art.18 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, art. IV, alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. a), Primaria orasului Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei de execuție vacante de natura contractuala:

Inspector de specialitate cu studii superioare grad/treapta profesionala II la Centrul de informare si promovare turistica,post unic cu normă întreagă 8 ore/zi, 40ore /săptămână, pe durata nedeterminata.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, dupa cum urmeaza:

 • în ziua de 03.10.2023, orele 10,00 proba scrisă

 • Interviul se susţine în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise


Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului (data afisare: 12.09.2023.)

Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții

 • studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul: marketing, comunicare, turism sau geografia turistica;
 • vechime în muncă: minim 1 an;
 • cunoştinţe operare PC, nivel mediu
 • cunoaste o limba de circulatie internationala, scris si vorbit – nivel avansat

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.


Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.


Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555

ANEXE:

 

Promovare în clasa pentru funcționarii publici

UPDATE: 20. sept. 2023., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul.

Referent clasa III, grad profesional superior din cadrul Directiei Economice – Compartimentul Casierie

 • Condiţii de participare la examen:

  • să nu aibă in cazierul administrativ o sanctiune sancţiune disciplinară neradiata
   Dosarul de concursse depune de către candidaţi, la Compartimentul de Resurse Umane, în termen de 5 de zile de la data afişării prezentului anunţ (5 septembrie 2023) și conţine în mod obligatoriu:
   -Cerere de înscriere, copia diplomei de studii superioare sau adeverinta

   Examenul va avea loc la sediul Primăriei orașului Covasna, în data de  19 septembrie 2023 proba scrisă, ora 10.00, și va consta din probă scrisă și interviu.
   Bibliografiile stabilite pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în clasa a funcționarilor publici din cadrul Primăriei este anexat la prezentul anunţ.


  PRIMAR                                                                SECRETAR GENERAL UAT

                     GYERŐ JÓZSEF                                                                   VASILICA ENEA

Bibliografie contabilitate

Bibliografie casierie

 

Denumirea postului: -inspector cls I (S), grad profesional principal, la Compartimentul Contabilitate.

ANUNȚ

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de inspector cls I (S), grad profesional principal, la Compartimentul Contabilitate, cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

Acte necsesare la dosar

Model adeverință

Formular de înscriere

Denumirea postului: -muncitor necalificat la Compartimentul Gospodărie Comunală.

UPDATE: 25. mai. 2023., ora 13:30 - Vezi aici: rezultatul final.

UPDATE: 16. mai. 2023., ora 15:15 - Vezi aici: rezultatul probei practice.

UPDATE: 10. mai. 2023., ora 15:15 - Vezi aici: rezultatul selecționării dosarelor.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de executie de natura contractuala :

 • Muncitor necalificat I la Compartimentul gospodarire comunala.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, dupa cum urmeaza:

 • în ziua de 16.05.2023, orele 10,00 proba practică

 • Interviul se susţine în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului (data afisare : 25.04.2023.)

Condiţiile generale:

- a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).


Conditii specifice :


 1. studii generale


Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie/Tematica:

- LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare


Tematica se va stabili pe baza bibliografiei.

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555

 

Formular de înscriere.

Denumirea postului: -referent cu studii medii la Compartimentul Transport și Gospodărie Comunală.

UPDATE: 08 mart. 2023., ora 4:00 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor.

ANUNȚ

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea unui post de referent la Compartimentul Transport și Gospodărie Comunală.

Fișă de înscriere

Model adeverință

Examen de promovare in grad superior

UPDATE: 02 mart. 2023., ora 10:00 - Vezi aici: rezultatul final

UPDATE: 20 febr. 2023., ora 16:15 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor compartimentul Direcția Economică.

UPDATE: 20 febr. 2023., ora 16:15 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor compartimentul Poliția Locală.

UPDATE: 20 febr. 2023., ora 16:15 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor compartimentul Stare Civilă.

UPDATE: 20 febr. 2023., ora 16:15 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor compartimentul Relații cu publicul, registratură și secretariat, Arhivă și Administrație publică locală.

UPDATE: 20 febr. 2023., ora 16:15 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor compartimentul Asistență Socială.

Denumirea postului: -asistent medical generalist.

UPDATE: 29. dec. 2022., ora 13:30 - Vezi aici: rezultatul probei scrise.

UPDATE: 22. dec. 2022., ora 15:30 - Vezi aici: rezultatul selecționării dosarelor.

ANUNȚ

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, sala şedinţe:

 • în ziua de 29.12.2022, orele 9,00 – proba scrisă

 • în ziua de 30.12.2022, orele 10.00 - proba de interviu


Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei,

în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului (data afișarii 08.12.2022).


Condiţiile de participare:


- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii, respectiv școală sanitară postliceală

 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 


Dosarul de concurs va conţine:


a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studi

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h)curriculum vitae model european;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.


TEMATICA:

1. Îngrijirea copilului sănătos în diferite perioade ale creșterii și dezvoltării (1, pg,11-20)

2. Comunicarea cu copiluI (1, pg.47-50)

3. Îngrijirea copilului în colectivitate (1, pg.63-69)

4. Riscurile și prevenirea accidentelor în copilărie (1, pg.81-92)

5. Alimentația copilului mic, a preșcolarului, școlarului și a adolescentului (1, pg.145-150)

6. Îngrijirea copiilor cu boli ale aparatului respirator (1, pg.224-250)

7. Îngrijirea copiilor cu boli digestive (1, pg.275-301)

8. Îngrijirea copilului cu diabet zaharat (1, pg.407-415)

9. Îngrijirea copilului cu boli de piele (1, pg. 428-439)

10. Îngrijirea copiilor in diferite cazuri de accidente (1, pg.497-514)

11. Intoxicatii acute exogene (2, pg.137-146)

12. Urgențe otorinolaringologice (2, pg.234-252)

13. Urgențe în oftalmologie (2, pg.253-256)

14. Diagnosticul bolilor infecțioase (3, pg.32-40)

15. lgiena copiilor și tinerilor (4, pg.169-221)

16. Condițiile igienico-sanitare din instituțiile de învățământ și influența lor asupra stării de sănatate a elevilor și a randamentulul școlar (4, pg.222-230)

17. Oboseala școlară (4, pg. 237-240)

18. Prevenirea bolilor infecțioase în școli (4, pg.253-258)

19. Aprecierea stării de sănatate la copil. Date de semiologie (1, pg.151-173)

20. Legislație specifică activității de medicină școlară


BIBLIOGRAFIE:


1. Marcean C, Mihailescu V. "Puericultură și pediatrie", RCR Print, București 2004;

2. Titirca L. "Urgențele medico-chirurgicale -sinteze", Editura Medicală, 2001;

3. Bocamea C "Boli infecțioase și epidemiologie manual pentru medici, studenți și elevi ai Colegiului Național de Nursing", Editura lnfo-Team 1999;

4. Mincu M., Cocora D "Igiena", Editura Universul, București 2000;

5. ORDONANȚA DE URGENTĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistentilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare;

6. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România; aprobat prin Hot. Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

7. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. ORDIN nr. 438/4629 din 13 august 2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;

9. Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, cu modificările și completările ulterioare;

10. Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilorpacientului nr. 46/2003,cu modificările și completările ulterioare;

11. Ordinul nr. 1411/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical și a fumizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificările și completările ulterioare;

12. Ordinul nr. 1761/2021 nr. 1761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.

Denumirea postului: - inspector cls I (S), grad profesional debutant la Directia economica Compartimentul impozite si taxe

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Covasna, cu sediul în localitatea Covasna, Str. Gábor Áron, Nr.1, județul Covasna, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual:

Educator-puericultor (1 post) – post vacant pe perioadă determinată, pe perioada până la 31.08.2022.

Condiții specifice de participare la concurs:

- Absolvent studii medii sau studii superioare, având cursuri de puericultură sau de educație timpurie, recunoscute de ME.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:- Proba scrisă: data de 24.11.2022, între orele 09:00 – 10:00 la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1 Covasna, structura Creșa nr.1., str, Piliske nr.4-6.

- Proba de interviu: data de 24.11.2022,începând cu ora 11:00 la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1 Covasna, structura Creșa nr.1., str,Piliske nr.4-6.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 22.11.2022, orele 14:00, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.1 Covasna, structura Creșa nr.1., str,Piliske nr.4-6.

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) Cerere de înscriere
b) Copia actului de identitate
c) Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor solicitate
d) Copia carnetului de muncă sau după caz adeverință care să ateste vechimea în muncă (dacă este cazul)
e) Cazier judiciar
f) Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie
g) Curriculum vitae

Concursul constă în următoarele etape succesive:

1. Analiza și selecția dosarelor de înscriere: 22.11.2022, între orele 14:00 – 15:00

2. Afișarea rezultatelor analizei și selecției dosarelor de înscriere: 22.11.2022, ora 15:00

3. Proba scrisă: 24.11.2022, între orele 09:00 – 10:00ó

4. Afișarea rezultatelor: 24.11.2022, ora 11:30

4. Interviu: 24.11.2022 , începând cu ora 12:00

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la etapa precedentă.

;

Afișarea rezultatelor obținute: 24.11.2022, ora 15:00 la avizierul unității.

Depunerea contestațiilor: 25.11.2022, între orele 10:00 – 12:00.

Soluționarea contestațiilor: 25.11.2022 , între orele 12:00 – 14:00.

Afișarea rezultatelor finale: 25.11.2022 , ora 15:00 la avizierul unității.


Bibliografia și tematica de concurs sunt anexate prezentei.

Date contact: Secretariat tel: 0267 / 340 437

Bibliografia și tematica de concurs pentru postul de educator-puericultor

Bibliografie:

- Curriculum pentru educație timpurie 2019. aprobată prin OMEN cu nr. 4694 din 02.08.2019.

- Ghid pentru educație timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 3 ani, Cap. 4 , pg. 20-94;

- Întroducere în psihologia copilului, Cap. 4, pg. 101-103, 105-109, 112-114 și Cap.9, pg. 268-271

 

Denumirea postului: - inspector cls I (S), grad profesional debutant la Directia economica Compartimentul impozite si taxe

UPDATE: 18. iul. 2022., ora 16:30 - Vezi aici: rezultatul probei scrise.

UPDATE: 12. iul. 2022., ora 13:20 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor.

În conformitate cu prevederile art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cap.II din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primaria orasului Covasna organizeaza un concurs pentru ocuparea postului de

inspector cls I (S), grad profesional debutant
la Direcția economică Compartimentul impozite si taxe

cu durată normală a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ săptămaână, pe durată nedeterminată.

Probele stabilite pentru concurs :

- proba scrisă în ziua de 18 iulie 2022 orele 10,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe.

- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 16 iunie- 5 iulie 2022.

Conditii de participare :

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă in domeniul stiintelor economice, sau stiintelor administrative, stiinte ale comunicarii, sociologie.

Bibliografia concursului:

 • Constituția României, republicata
 • titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
 • DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Titlul V, Titlul VI, Titlul VII cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX si Normele metodologice aferente Titlului IX cu modificarile si completarile ulterioare

În ceea ce privește tematica concursului, bibliografia va fi studiată integral.

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555.

Acte dosar

Atribuții

Formular de înscriere la concurs

Data publicării: 16.iunie 2022.

 

Denumirea postului: - muncitor necalificat la Compartimentul Gospodărire Comunală , pe durata determinata

UPDATE: 17. iun. 2022., ora 15:00 - Vezi aici: rezultatul final.

UPDATE: 10. iun. 2022., ora 15:00 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor.

Primaria orasului Covasna organizeaza concurs pentru ocuparea postului de

- muncitor necalificat la Compartimentul Gospodărire Comunală , pe durata determinata

Probele stabilite pentru concurs :

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna:

- proba scrisa în ziua de 15 iunie 2022 orele 10,00
- proba interviu - in termenul prevazut de H.G. nr.286/2011.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, cam.6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Concursul constă în următoarele etape succesive:

- selecţia dosarelor de înscriere;
- probă scrisă
- proba de interviu

Bibliografia concursului:

- LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare
- HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare

Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii generale
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, dupa caz,
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Data publicării: 31. mai 2022.

 

Denumirea postului: ingrijitoare la Compartimentul Gospodărire Comunală -Personal auxiliar

UPDATE: 22. iun. 2022., ora 9:40 - Vezi aici: rezultatul concursului.

UPDATE: 17. iun. 2022., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor.

Primaria orasului Covasna organizeaza concurs pentru ocuparea postului de

îngrijitoare la Compartimentul Gospodărire Comunală
-Personal auxiliar

Probele stabilite pentru concurs :

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna:

- proba scrisa în ziua de 21 iunie 2022 orele 10,00.
- proba interviu - in termenul prevazut de H.G. nr.286/2011.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, cam.6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Concursul constă în următoarele etape succesive:

- selecţia dosarelor de înscriere;
- probă scrisă
- proba de interviu

Bibliografia concursului:

- Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ – din Partea a VI-a numai Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice(art.538-562) şi Partea a VII-a – Raspunderea administrativă(art.563-579), cu modificarile si completarile ulterioare
- LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare
-ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare

Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii generale
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, dupa caz,
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Data publicării: 31. mai 2022.

 

Denumirea postului: inspector cls I (S), grad profesional principal, la Compartimentul Contabilitate

UPDATE: 20. iun. 2022., ora 16:20 - Vezi aici: rezultatul concursului.

UPDATE: 08. iun. 2022., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor.

Primaria orasului Covasna organizeaza concurs pentru ocuparea funcției publice de

inspector cls I (S), grad profesional principal

la Compartimentul Contabilitate, cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

 

Probele stabilite pentru concurs :

- proba scrisă în ziua de 20 iunie 2022 orele 10,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe.
- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 19 mai-7 iunie 2022.

Conditii de participare :

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă in domeniul stiintelor economice.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Bibliografia concursului:

- Constituția României
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr.82/1991 , legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- ORDIN nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Cap. I-IV, Anexa nr. VIII, Anexa nr.IX
- LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica :

- reglementări privind Constituţia României;
- reglementări privind administraţia publică locală; statutul funcţionarilor publici
- reglementări privind sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar
- reglementări privind contabilitatea institutiilor publice
- reglementări privind responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale
- reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
- reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555.

Data publicării: 17. mai 2022.

Acte dosar
Atribuții
Formular de înscriere
Model adeverință

Denumirea postului: muncitor necalificat la Compartimentul Gospodărire Comunală

UPDATE: 31. mart. 2022., ora 10:00 - Vezi aici: rezultatul concursului..

UPDATE: 25. mart. 2022., ora 15:00 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului:

- muncitor necalificat la Compartimentul Gospodărire Comunală

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna:

 • proba practica

 • în ziua de 30 martie 2022 orele 10,00

 • proba interviu - in termenul prevazut de H.G. nr.286/2011.


Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, cam.6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.(data afisare:10 martie 2022.)

Concursul constă în următoarele etape succesive:

- selecţia dosarelor de înscriere;

- probă practică

- proba de interviu

Bibliografie

-LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare

- HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii generale

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, dupa caz,

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;


Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Data publicării: 09. martie 2022.

Denumirea postului: inspector cls I (S), grad profesional principal, la Compartimentul Contabilitate

UPDATE: 28. mart. 2022., ora 16.30:00 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor.

În conformitate cu prevederile:

 • art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

- art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

- cap.II din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, dorim organizarea unui concurs de pentru ocuparea funcției publice de inspector cls I (S), grad profesional principal, la Compartimentul Contabilitate, cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

Probele stabilite pentru concurs :

- proba scrisă în ziua de 30 martie 2022 orele 10,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe.

- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 28 februarie – 21 martie 2022, data afisare 28 februarie 2022.


Conditii de participare :

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă

in domeniul stiintelor economice.

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani


Bibliografia concursului:

- Constituția României

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr.82/1991 , legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- ORDIN nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Cap. I-IV, Anexa nr. VIII, Anexa nr.IX

- LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica :


 • - reglementări privind Constituţia României;
 • - reglementări privind administraţia publică locală; statutul funcţionarilor publici
 • - reglementări privind sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar
 • - reglementări privind contabilitatea institutiilor publice
 • - reglementări privind responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale
 • - reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • - reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555.

Data publicării: 28. 02. 2022.

 

 

Denumirea postului: inspector cls I (S), grad profesional principal, la Compartimentul Contabilitate

UPDATE: 08. febr. 2022., ora 16:30 - Vezi aici: rezultatul concursului.

UPDATE: 02. febr. 2022., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul selectionării dosarelor.

În conformitate cu prevederile:
- art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
- art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- cap.II din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primaria orasului Covasna organizeaza concurs pentru ocuparea funcției publice de

inspector cls I (S), grad profesional principal,
la Compartimentul Contabilitate,

cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

Probele stabilite pentru concurs:

- proba scrisă în ziua 07.februarie 2022, orele 10,00 la sediul Consiliului Local Covasna, sala şedinţe
- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008.

 

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 7 ianuarie – 26 ianuarie 2022, data afisare 7 ianuarie 2022.

Conditii de participare :

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă in domeniul stiintelor economice
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Bibliografie:

 • Constituția României
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.82/1991 , legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • ORDIN nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Cap. I-IV, Anexa nr. VIII, Anexa nr.IX/li>
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

Temtica:

 • -reglementări privind Constituţia României;
 • -reglementări privind administraţia publică locală; statutul funcţionarilor publici
 • -reglementări privind sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar
 • -reglementări privind contabilitatea institutiilor publice
 • -reglementări privind responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale
 • -reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • -reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Anexe: AtribuțiiActe dosarFormular de înscriere

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555, 0749098214, e-mail: irma_cucu62@yahoo.com

Data publicării: 07. ianuarie 2022.

Denumirea postului: expert județean servicii sociale - asistent social (COD COR 263501), cu o fracţiune de normă de 2 ore/zi, în afara organigramei, în cadrul Direcției Generale Planificare Bugetară și Management

Concurs pentru ocuparea a 18 posturi vacante de natură contractuală de experți județeni servicii sociale - asistenți sociali (COD COR 263501), cu o fracţiune de normă de 2 ore/zi, în afara organigramei, în cadrul Direcției Generale Planificare Bugetară și Management Financiar

Pentru mai multe informații despre proiect și despre organizarea concursului de recrutare a expertului județean servicii sociale, puteți consulta site-ul MMPS accesând link-ul: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister-2019/minister-organizare/concursuri/6437-anunt-concurs-ocupare-18posturi-experti-jud-11112021

Denumirea postului: muncitor necalificat la Compartimentul Gospodărire Comunală

UPDATE: 23. noi. 2021., ora 16:10 - Vezi aici: rezultatul final.

UPDATE: 18. noi. 2021., ora 14:55 - Vezi aici: rezultatul selecționării dosarelor de înscriere depuse la concurs.

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat la Compartimentul Gospodărire Comunală

 

Denumirea postului: manager al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară dr. Benedek Géza

Concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică
în perioada 27. 07. 2021 - 17. 09. 2021.

 

Denumirea postului: inspector cls I (S), grad profesional debutant

UPDATE: 30. iul. 2021., ora 16:50 - Vezi aici: rezultatul concursului

UPDATE: 30. iul. 2021., ora 16:50 - Vezi aici: rezultatul la proba scrisă.

UPDATE: 27. iul. 2021., ora 14:20 - Vezi aici: rezultatul selecționării dosarelor de înscriere depuse la concurs.

Primaria orasului Covasna organizeaza concurs pentru ocuparea funcției publice de

inspector cls I (S), grad profesional debutant

la Serviciul public de transport local, gospodarire comunala, zone verzi, cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

 

Probele stabilite pentru concurs :

- proba scrisă în ziua de 29 iulie 2021 orele 10,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe.
- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 29 iunie - 19 iulie 2021.

Conditii de participare :

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă in domeniul stiintelor ingineresti – specializarea horticultura .

Bibliografia concursului:

- Constituția României -titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor - REPUBLICARE
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica :

- reglementări privind Constituţia României
- reglementări privind administraţia publică locală; statutul funcţionarilor publici
- reglementări privind administrarea, protecția și conservarea spațiilor verzi
-reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
- reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555, 0749098214

Data publicării: 29. iunie 2021.

Acte dosar
Atribuții
Formular de înscriere

Denumirea postului: administrator public

UPDATE: 28. mai 2021., ora 08:40 - Vezi aici: rezultatul concursului.

Consiliul Local al Oraşului Covasna în perioada 20-25 mai 2021 organizează concurs pentru ocuparea postului:

- Administrator public
al Orașului Covasna

Criteriile de selecție a candidaților au fost aprobate prin HCL nr. 34/2021.

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării postului de mai sus, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile generale și cele specifice de participare.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei orașului Covasna, strada Piliske, nr. 1 și va consta dintr-o probă scrisă care se va desfășura în data de 20 mai 2021, orele 10,00 și o probă orală (interviu) în data de 25 mai 2021, orele10,00.

Dosarele se depun la Cabinetul Primarului, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul Primăriei orașului Covasna, data afișare 27 aprilie 2021.

Detalii suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0267-340001 sau 0267-340880 și la Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului local al orașului Covasna.

Criterii de selecționare a dosarelor
Documente necesare pentru depunerea dosarelor de concurs
Atribuțiile postului
Bibliografie

Data publicării: 27. aprilie 2021.

Denumirea postului: șofer

UPDATE: 01. apr. 2021., ora 13:40 - Vezi aici: rezultatul final după contestație.

UPDATE: 31. mart. 2021., ora 15:40 - Vezi aici: rezultatul final.

UPDATE: 29. mart. 2021., ora 16:30 - Vezi aici: rezultatul probei scrise.

UPDATE: 24. mart. 2021., ora 17:30 - Vezi aici: rezultatul selecționării dosarelor de înscriere depuse la concurs.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual:

- șofer

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna după cum urmează:

în ziua de 29.03.2021, orele 10,00 –proba scrisă
proba interviu - in termenul prevazut de H.G. nr.286/2011.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, cam.6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Concursul constă în următoarele etape succesive:

- selecţia dosarelor de înscriere;
- proba de interviu

Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- apt psihologic, corespunzător postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de unităţile sanitare abilitate
- îndeplineşte condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii  generale
- poseda permis de conducere categoriile B, C, E
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,  precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale  postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală si  aviz psihologic care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

- Codul rutier
- Legea nr.319/2009 securităţii si sănătăţii în muncă, cu modificarile si completarile ulterioare

Atribuțiile postului

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555, 0749098214, e-mail: irma_cucu62@yahoo.com

Data publicării: 08. martie 2021.

Denumirea postului: muncitor necalificat

UPDATE: 15. febr. 2021., ora 16:20 - Vezi aici: rezultatul final.

UPDATE: 08. febr. 2021., ora 11:50 - Vezi aici: rezultatul selecționării dosarelor de înscriere depuse la concurs.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului:

- muncitor necalificat
la Compartimentul Gospodărire Comunală

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna:

proba scrisa în ziua de 15 februarie 2021 orele 10,00
proba interviu - in termenul prevazut de H.G. nr.286/2011.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, cam.6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.(data afisare: 22 ianuarie 2021.)

Concursul constă în următoarele etape succesive:

- selecţia dosarelor de înscriere;
- probă practică
- proba de interviu

Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii generale
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, dupa caz,

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555, 0749098214, e-mail: irma_cucu62@yahoo.com

Data publicării: 22. ianuarie 2021.

Denumirea postului: inspector grad profesional asistent la Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, construcții și investiții

Primăria orașului Covasna, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante : inspector cls I (S) grad profesional asistent – Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, construcții și investiții cu durata normală a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi,40 ore/ săptămână, pe durată nedeterminată.

Probele stabilite pentru concurs:

- proba scrisă în ziua 20.01.2021, orele 10,00 la sediul Consiliului Local Covasna, sala de şedinţe

- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Consiliului Local, cam.6, în termen de 8 zile de la publicarea anunțului, respectiv 5  - 12 ianuarie 2021.

Condiții de participare :

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: inginerie civilă sau arhitectură urbanism;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 ani.

Bibliografie/Temtica:

 • Constițuția României
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările și modificările ulterioare
 • Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar și publicitatea imobiliară; cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii*) – REPUBLICARE, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica se va stabili pe baza bibliografiei.

Anexe: AtribuțiiActe dosarFormular de înscriere

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555, 0749098214, e-mail: irma_cucu62@yahoo.com

Data publicării: 05. ianuarie 2021.

Denumirea postului: auditor cls I (S), grad profesional principal, la Compartimentul audit.

UPDATE: 02. febr. 2021., ora 14:50 - Vezi aici: rezultatul final al concursului.

UPDATE: 30. ian. 2021., ora 10:40 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor de înscriere,  depuse pentru concurs.

UPDATE: 25. ian. 2021., ora 17:30 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor de înscriere,  depuse pentru concurs.

În conformitate cu prevederile:

- art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- cap.II din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici,

Primaria orașului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de

auditor cls I (S), grad profesional principal,
la Compartimentul audit,

cu durată normală a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, pe durata nedeterminată.

Probele stabilite pentru concurs:

- proba scrisă în ziua 29.01.2021, orele 9,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala ședințe - Covasna, str.Piliske nr.1.

- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 30 decembrie 2020 - 18 ianuarie 2021.

Conditii de participare :

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă în domeniul stiintelor economice,

- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografie/Temtica:

 • Constituția României
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii - Republicată cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern – Republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare
 • âORDIN nr. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările şi completările- ulterioare

Tematica se va stabili pe baza bibliografiei.

Anexe: Atribuții , Acte dosar, Formular de înscriere

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555, 0749098214, e-mail: irma_cucu62@yahoo.com

Data publicării: 30. decembrie 2020.

Denumirea postului: inspector cls I (S), grad profesional debutant, la Compartimentul protectia mediului si consumatorului

UPDATE: 04. febr. 2021., ora 11:50 - Vezi aici: rezultatul final în urma contestației.

UPDATE: 02. febr. 2021., ora 13:50 - Vezi aici: rezultatul sfinal al concursului.

UPDATE: 28. ian. 2021., ora 15:25 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor de înscriere,  depuse pentru concurs.

UPDATE: 25. ian. 2021., ora 17:25 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor de înscriere,  depuse pentru concurs.

În conformitate cu prevederile:

- art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- cap.II din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici,

Primaria orasului Covasna organizeaza concurs pentru ocuparea funcției publice de

inspector cls I (S), grad profesional debutant,
la Compartimentul protectia mediului si consumatorului,

cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

Probele stabilite pentru concurs:

- proba scrisă în ziua 28.01.2021, orele 10,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala ședințe - Covasna, str.Piliske nr.1.

- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, ca>m.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 29 decembrie 2020 - 18 ianuarie 2021, data afișare 29 decembrie 2020.

Conditii de participare :

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă în domeniul științelor economice, administrative, științe ale naturii sau științe ale mediului

- permis de conducere ctg.B

Bibliografie/Temtica:

 • Constituția României
 • titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordonanța de urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice *)Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordonanța nr. 21 din 21 august 1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • H.G. nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica se va stabili pe baza bibliografiei.

Anexe: Atribuții,  Acte dosar, Formular de înscriere

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555, 0749098214, e-mail: irma_cucu62@yahoo.com

Data publicării: 29. decembrie 2020.

Denumirea postului: inspector cls I (S), grad profesional debutant, la Directia Economica - Compartimentul impozite si taxe

UPDATE: 25. ian. 2021., ora 17:15 - Vezi aici: rezultatul final.

UPDATE: 25. ian. 2021., ora 17:15 - Vezi aici: rezultatul la proba scrisă.

UPDATE: 13. ian. 2021., ora 17:15 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor de înscriere,  depuse pentru concurs.

În conformitate cu prevederile:
- art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
- art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- cap.II din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primaria orasului Covasna organizeaza concurs pentru ocuparea funcției publice de

inspector cls I (S), grad profesional debutant,
la Directia Economica - Compartimentul impozite si taxe,

cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

Probele stabilite pentru concurs:

- proba scrisă în ziua 22.01.2021, orele 9,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe
- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 23 decembrie 2020- 11 ianuarie 2021, data afisare 23 decembrie 2020.

Conditii de participare :

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă in domeniul stiintelor economice

Bibliografie/Temtica:

 • Constituția României
 • titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Titlul V, Titlul VII
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX si Normele metodologice aferente Titlului IX
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2019 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica se va stabili pe baza bibliografiei.

Anexe: Atribuții, Acte dosar, Formular de înscriere

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555, 0749098214, e-mail: irma_cucu62@yahoo.com

Data publicării: 23. decembrie 2020.

Denumirea postului: inspector cls I (S) grad profesional debutant la Serviciul public de transport local, gospodarire comunala, zone verzi

UPDATE: 21. dec. 2020., ora 09:50 - Vezi aici: rezultatul final.

UPDATE: 14. dec. 2020., ora 15:20 - Vezi aici: rezultatul la proba scrisă.

UPDATE: 09. dec. 2020., ora 14:15 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor de înscriere,  depuse pentru concurs.

În conformitate cu prevederile:
- art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
- art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- cap.II din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, dorim organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie inspector cls I (S) grad profesional debutant la Serviciul public de transport local, gospodarire comunala, zone verzi – cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

Probele stabilite pentru concurs : :

- proba scrisă în ziua 14.12.2020, orele 9,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe

- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr. 611/2008

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Consiliului Local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 13 noiembrie - 2 decembrie 2020.

Condiții de participare :

 • Condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă.

Bibliografie/Temtica:

 • Constitutia Romaniei
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicare*) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDIN nr. 207 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea REGULAMENT-CADRU din 29 octombrie 2007 de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de personae, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 43/1997*) privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDIN nr. 272 din 12 decembrie 2007pentru aprobarea NORME-CADRU din 12 decembrie 2007 privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica se va stabili pe baza bibliografiei.

Anexe: Atribuții, Acte dosar, Formular de înscriere

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555, 0749098214, e-mail: irma_cucu62@yahoo.com

Data publicării: 13. noiembrie 2020.

Denumirea postului: inspector grad profesional superior

Primaria orașului Covasna, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție : inspector cls I (S) grad profesional superior – Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, construcții și investiții cu durata normală a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi,40 ore/ săptămână, pe durată nedeterminată.

Probele stabilite pentru concurs:

- proba scrisă în ziua 14.12.2020, orele 13,00 la sediul Consiliului Local Covasna, sala de şedinţe

- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Consiliului Local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 13 noiembrie- 2 decembrie 2020.

Condiții de participare :

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: inginerie civilă sau arhitectură urbanism;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Bibliografie/Temtica:

 • Constițuția României
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările și modificările ulterioare
 • Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar și publicitatea imobiliară; cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii*) – REPUBLICARE, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica se va stabili pe baza bibliografiei.

Anexe: Atribuții, Acte dosar, Formular de înscriere

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555, 0749098214, e-mail: irma_cucu62@yahoo.com

Data publicării: 13. noiembrie 2020.

Denumirea postului: inspector cls I (S), grad profesional debutant

UPDATE: 04. dec. 2020., ora 17:30 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor de înscriere,  depuse pentru concurs.

Primaria orasului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de inspector cls I (S), grad profesional debutant, la Directia Economica - Compartimentul impozite si taxe, cu durata normala a timpului de lucru, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/ saptamana, pe durata nedeterminata.

Probele stabilite pentru concurs:

- proba scrisă în ziua 15.12.2020, orele 9,00 la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe

- proba de interviu, in termenul prevazut de H.G. nr.611/2008.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 13 noiembrie- 2 decembrie 2020, data afisare 13 noiembrie 2020.

Conditii de participare :

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă in domeniul stiintelor economice

Bibliografia concursurilor:

 • Constituția României;
 • Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Titlul V, Titlul VII;
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privindCodul fiscal, Titlul IX si Normele metodologice aferente Titlului IX;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2019 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O. G. Nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica se va stabili pe baza bibliografiei.

Anexe: Atribuții, Acte dosar, Formular de înscriere

Persoana de contact: Cucu Irma inspector resurse umane nr. tel.0267-341555, 0749098214

Data publicării: 13. noiembrie 2020.

Denumirea postului: asistent medical principal

UPDATE: 26. noi. 2020., ora 16:50 - Vezi aici: rezultatul final.

UPDATE: 24. noi. 2020., ora 17:30 - Vezi aici: rezultatul la proba scrisă.

UPDATE: 17. noi. 2020., ora 15:30 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor de înscriere,  depuse pentru concurs.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de asistent medical principal:

– 1 post la Grădinița cu program prelungit nr.1 din Covasna
- 1 post la Grădinița cu program prelungit nr.2 din Covasna

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, dupa cum urmeaza:

- în ziua de 24.11.2020, orele 10,00 –proba scrisă
- în ziua de 26.11.2020, orele 13,00 proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afisarii anuntului.

Condiţii de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după ca, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv școală sanitară postliceală cu examen pentru obținerea gradului principal;
- 5 ani vechime ca sistent medical;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

 • -OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ Titlul V – Cap III (consiliul local), Cap IV (primarul)
 • - OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
 • - Norme metodologice de aplicare a OUG nr.162/2008, aprobată prin HG nr.56/2009
 • - Ordinul nr.653/2001 privind asistența medical a preșcolarilor, elevilor și studenților
 • - Hotărâre nr.2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România
 • - Hotărâre nr.3 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Data publicării: 03. noiembrie 2020.

Denumirea postului: Servant-pompier

UPDATE: 17. noi. 2020., ora 15:30 - Vezi aici: rezultatul final.

UPDATE: 17. noi. 2020., ora 15:30 - Vezi aici: rezultatul la proba scrisă.

UPDATE: 10. noi. 2020., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor de înscriere,  depuse pentru concurs.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului vacant:

Servant-pompier

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, după cum urmeaza:

-în ziua de 17.11.2020, orele 9,00 – proba practica (proba fizică, probă eliminatorie), orele 11,00 proba scrisă
- în ziua de 19.11.2020, orele 9,00 proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului.

Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta maxima de 50 ani
- are domiciliul stabil in orasul Covasna
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- apt psihologic, corespunzător postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de unităţile sanitare abilitate
- îndeplineşte condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii generale 10 clase
- poseda permis de conducere, categoriile B, C, cu certificat de competenta profesionala pentru conducator auto
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală si aviz psihologic care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

 • OMAI nr.75/2019 – criteriile privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta.

Data publicării: 26. octombrie 2020.

 

Denumirea postului: consilier juridic II

UPDATE: 17. noi. 2020., ora 15:30 - Vezi aici: rezultatul final.

UPDATE: 17. noi. 2020., ora 15:30 - Vezi aici: rezultatul la proba scrisă.

UPDATE: 10. noi. 2020., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor de înscriere,  depuse pentru concurs.

Primăria oraşului Covasna –organizează concurs pentru ocuparea postului contractual:

Consilier juridic II, studii superioare
– la Serviciul de administratie publica - Compartimentul administratie locala, aparatul Consiliului Local

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna,sala de sedințe:

în ziua de 16 noiembrie 2020, orele 9.00 – proba scrisă
în ziua de 18 noiembrie 2020, orele 11.00 - proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare.

Condiţii de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii superioare in domeniul juridic
- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioar;
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,- conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor privind alesii locali ( art.76-78, art.87-93), cu modificarile si completarile ulterioar;
 • Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.134/2010 - Codul de procedura civila, republicata – cartea I, a II-a, a V – a;
 • Codul Civil cartea V titlul II- cap I (contracte); cartea III titlul II –(proprietatea privata; titlul III Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată; titlul VI – proprietatea publică;

Atribuții:

- apără interesele Consiliului local în fața instanțelor de judecată
- asigură asistență, consiliere juridică și administrativă consiliului local și comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, participând la ședințele acestora
- sprijină secretarul orașului și pe șeful serviciului administrație publică la pregătirea ședințelor consiliului local, la asigurarea documentării și informării consilierilor și la difuzarea către aceștia a dosarelor de ședință și a oricăror altor material
- sprijină inițiatorii proiectelor de hotărâre la redactarea expunerilor de motive și a proiectelor de hotărâre în conformitate cu Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu încadrarea inițiativei în normele legale, ca temei legal general și special
- păstrează evidența electronică a hotărârilor de consiliu și evidențiază modificările, completările, abrogările, revocările acestora
- ține evidența asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și altor asociații în care orașul este membru, în baza hotărârilor consiliului local și urmărește ca acestea să întocmească anual, raportul de activitate care să conțină precizări privind modul de cheltuire a sumelor allocate, ca și cotizație, în interesul orașului
- analizează, sub aspectul legalității, solicitările ADI și a celorlalte asociații în care orașul Covasna este membru, propune măsuri și întocmește un referat de avizare, astfel încât hotărârile adoptate de către consiliul local cu privire la asociațiile din care face parte orașul, să respecte prevederile legale în vigoare, ale statutelor, ale actelor constitutive și ale regulamentelor de organizare și funcționare.
- propune măsuri și verifică, prin întocmirea unui raport de avizare, solicitările societăților comerciale, în carea consiliul local exercită, în numele unității administrative teritoriale, toatedrepturile și obligațiile corespunzzătoare participanțiilor deținute la societățile comerciale, în condițiile legii
- studiază reglementările legale care intră în vigoare și care stabilesc atribuții în sarcina consiliului local sau care presupun adoptarea unor reglementări prin hotărârea consiliului local, în executarea prevederilor legale
- ține evidența proiectelor de hotărâri și a celorlalte documente care vizează activitatea consiliului local, pe care le comunică în cel mai scurt timp, consilierilor locali, comisiilor sau compartimentelor de specialitate, președintelui de ședință etc., în vederea depunerii de amendamente, a emiteriiavizelor, a întocmirii rapoartelor sau, după caz, a soluționării problemelor semnalate
- prezintă informări și rapoarte privind modul în care se achită de sarcinile cuprinse în fișa postului sau de cele stabilite prin hotărârile consiliului local
- inițiază și participă în mod direct la organizarea unor activități având ca finalitate atingerea obiectivelor stabilite prin strategiile și programele de dezvoltare locală
- asigură redactarea în forma finală a hotărârilor consiliului local , care vor avea, atât ca întreg cât și în ce privește fiecare articol în parte, conținutul și forma aprobate, prin vot, de către consiliul local, în condițiile legii
- formulează răspunsurile la solicitările adresare consiliului local care au fost amânate sau care au fost response, cu motivația care se desprinde din ședința în plean sau din ședințele comisiilor de specialitate
- formulează răspunsuri sau sesizări la plângerile prealabile adresate consiliului local
- prezintă puncte de vedere, de specialitate, cu privire la cererile și plângerile prealabile adresate consiliului local
- întocmește, cu consultarea consilieriloe, programul de audiențe al acestora și îi sprijină în formularea răspunsurilor la problemele ridicate în cadrul audiențelor
- sprijină funcționarii din aparatul de specialitate al primarului la elaborarea unor regulamente ce urmează a fi aprobate prin hotărârea consiliului local, la formularea întâminărilor pentru acțiunile în care se solicită anularea unor procese verbale de contravenție
- prezintă lucrările efectuate, pentru aprobare, șefului serviciului administrație public locală
- participă la programele de perfecționare profesională

 

Data publicării: 23. octombrie 2020.

Polgármesteri Hivatal

Opens internal link in current windowPolgármester

Alpolgármester

Jegyző

Szakirodák

Pénzügyi Igazgatóság

Társadalombiztosítási Igazgatóság

Anyakönyvi Hivatal

Városrendezési Iroda

Fogadóórák

• Polgármester - kedd 13.00 óra *
• Alpolgármester - csütörtök 11.00 óra
• Jegyző - szerda 11.00 óra

* Feliratkozni személyazonosségi igazolvánnyal lehet a polgármester tikáránál

Helyi Tanács

Szakbizottságok
Helyi Tanács összetétele
Határozatok
Jegyzőkönyvek
Határozattervezetek
Tevékenységi beszámolók
Működési szabályzat
Napirendek