Compartimentul Agricol


Anunţ privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum în anul 2023

Prin prezenta, vă facem cunoscut că a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 398 din 9 mai 2023, H.G. nr. 394 pentru aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartofi de consum în anul 2023

 

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

 

- să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv;
- să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața înscrisă în program, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie a anului de cerere;
- să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2023;
- să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică / factura / fila/filele din carnetul de comercializare.

 

Beneficiarii pot fi din următoarele categorii:

 • a) producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, valabil pana la 31 decembrie 2023;
 • b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008;
 • c) producătorii agricoli societăți agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991; d) producătorii agricoli persoane juridice.

 

Pentru înscrierea în program se va depune o cerere însoțită de următoarele documente:

 • a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 • b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;
 • c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
 • d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 • e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 • f) adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2023, are atesta suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauza.
 • g) declarații pe propria răspundere.

 

Termenul limită pentru înscrierea în program este 19 mai 2023. Cererea și documentația completă se vor transmite la adresa minimis2023@yahoo.com.

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Măsuri de sprijin de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul cereale


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că în conformitate cu HG nr. 352/2023, până la data de 11 mai 2023 inclusiv, primește Cereri de acordare a sprijinului financiar pentru producătorii agricoli din sectorul cereale.

Această schemă de susținere financiară are ca obiectiv asigurarea unui grant financiar acordat pentru compensarea cheltuielilor angajate de producătorii agricoli din sectorul cereale pentru depozitarea în spaţii proprii sau depozitarea în custodie la terţi a cantităţilor de grâu obţinute din producţia proprie a anului 2022 şi înregistrate în aceste spaţii la data de 1 februarie 2023.

Cererile se depun/transmit (prin fax/poştă/eletronic) la Centrele APIA. Documentele justificative depuse/transmise în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătura și vor purta sintagma “conform cu originalul”.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

a) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cererea unică de plată 2022 din care se identifică culturile înfiinţate în anul agricol 2021-2022, precum şi suprafeţele de teren aferente culturii de grâu, determinate în urma tuturor controalelor administrative şi pe teren;

b) să fi depozitat producţia proprie de grâu a anului 2022 în spaţii de depozitare pentru produse agricole proprii sau în spaţii de depozitare ale terţilor, la data de 1 februarie 2023.

c) Beneficiarii nu pot solicita grantul care se acordă potrivit prezentei scheme pentru cantităţile de grâu depozitate la data de 1 februarie 2023 în spaţii proprii de depozitare pentru produse agricole, care provin din achiziţii de la terţi, şi nu din producţia proprie.

Documentele care însoțesc cererea de acordare a unei măsuri de sprijin de urgență sunt:

a) în cazul depozitării la terţi, copia contractului de depozit custodie temporară şi prestări servicii, încheiat între deponentul producător agricol şi depozitar, certificată prin semnătură purtând sintagma “conform cu originalul’;

b) copie a documentului de coordonate bancare, în condiţiile în care acestea sunt diferite faţă de cele înscrise în cererea unică de plată 2022; copiile documentelor de identificare existente la dosarul cererii unice de plată depuse la APIA pentru anul de cerere 2022, în cazul în care nu sunt modificate, rămân valabile şi pentru acordarea prezentului ajutor;

c) declaraţie pe propria răspundere în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, prin care se susţine situaţia privind stocul de grâu la data de 1 februarie 2023.


Cuantumul unitar al grantului se exprimă în lei/tonă şi se calculează de către APIA prin raportarea sumelor alocate la cantităţile totale depozitate stabilite şi comunicate de către Centrele Judeţene ale APIA, respectiv Centrul APIA din Municipiul Bucureşti, ca fiind eligibile la plată după verificarea solicitărilor.

Resursele financiare totale alocate sunt de 99.233,700 mii lei şi reprezintă echivalentul sumei de 20.100,00 mii euro stabilit la cursul de schimb de 4,9370 lei pentru 1 euro, care se asigură astfel:

a) 49.616,850 mii lei, echivalentul sumei de 10.050,00 mii euro, finanţare externă nerambursabilă prin Fondul European de Garantare Agricolă;

b) 49.616,850 mii lei, echivalentul sumei de 10.050,00 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2023.

 Programe de sprijin pentru zone montane
 1. Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane

   

Bugetul alocat schemei pentru anul 2022 este de 34.640.000 lei.


Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului de investiții este de 300.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat reprezintă 50%.

Beneficiari ai Programului de investiţii pot fi:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

b) grupuri de producători;

c) cooperative agricole;

d) persoane juridice;

e) persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industria alimentară.


Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie crescători de animale;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea nr. 332/2018 cu modificările ulterioare, de aprobare a Programului de investiții;

d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.


 1. Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană


Bugetul alocat schemei pentru anul 2022 este de 92.000.000 lei.


A. Centre de colectare a laptelui:

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 500.000 lei. Intensitatea ajutorului de stat pornește de la 40% din valoarea eligibilă a proiectului, dar poate fi majorată cu câte 20 de puncte procentuale pentru fiecare din situațiile prevăzute mai jos, cu condiția ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depășească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru:

a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor;

b) investiţiile care se realizează în zona montană, așa cum este definită la art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare;

c) investiții colective realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole.


B. Centre de prelucrare a laptelui:

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 1.700.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat este de 50%.


C. Centre de colectare și prelucrare a laptelui:

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 1.900.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat este de 50%.


Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

b) grupuri de producători;

c) cooperative agricole;

d) persoane juridice;

e) persoane juridice care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară.


Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie producători de lapte din zona montană, precum și producători agricoli din zona montană, conform Legii nr. 296/2018 cu modificările ulterioare, de aprobare a Programului de investiții;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investiții prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;

d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.


 1. Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană


Bugetul alocat schemei este de 93.000.000 lei.


A. Centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană


Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 600.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat pornește de la 40% și poate fi majorată cu 20% pentru fiecare din situațiile prevăzute mai jos, cu condiţia ca valoarea maximă a ajutorului de stat combinat să nu depăşească 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei pentru:

a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare;

b) investiţiile care se realizează în zona montană în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 333/2018, cu modificările ulterioare;

c) investiții colective realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole.


B. Centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură


Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 800.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat reprezintă 50%.


Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

b) grupuri de producători;

c) cooperative agricole;

d) persoane juridice;

e) persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industrie alimentară.


Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie producători de fructe de pădure, ciuperci și sau plante medicinale/aromatice, precum și producători agricoli;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;

d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014-2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.


Autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenţia Naţională a Zonei Montane.


Mai multe informații pot fi obținute de pe pagina web a Agenției Naționale a Zonei Montane, la secțiunea Programe de Investiții: azm.gov.ro/programe-de-investitii/.Măsuri de miediu și climă - 2021

Materiale informative:

1. Broșura privind măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2021;
2. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
3. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 – Agricultură ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
4. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
5. Pliant privind Pachetul 8 – Rase în pericol de abandon – 2021;
6. Lista soiurilor/hibrizilor de porumb, sorg, floarea-soarelui și soia eligibili pentru Pachetul 5 adresat adaptării la efectele schimbărilor climatice în cadrul Măsurii 10 din PNDR 2014-2020”;
7. Lista Organismelor de control pentru agricultura ecologică aprobate de MADR;
8. Broșura „Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor”;
9. Broșura „Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată”;
10. Lista zonelor eligibile pentru măsurile de mediu și climă (M10, M11, M13);
11. Hărțile zonelor eligibile pentru M10, M11 și M13, pe județe;
12. Calendarele lucrărilor agricole pentru pachetele aferente M10;
13. Modelele caietelor de agro-mediu și agricultură ecologică și instrucțiunile de completare;
14. Pliant - Depune Cererea unică de plată;
15. Pliant IPA online;
16.Pliant privind schemele/măsurile de plată de care pot beneficia fermierii din România în Campania 2021;
17. Pliant privind normele de ecoconditionalitate - 2021;
18. Formularul cererii unice de plată pentru Campania 2021;
19. Instrucțiunile de completare a Cererii unice de plată - Campania 2021.

Descarcă documentele de aici


Legislație

Legea nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Informare cu privire la obligațiile persoanelor fizice și juridice cu privire la registrul agricol

 

NORME TEHNICE din 17 august 2017

privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Aprobate prin Ordinul nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017(2018), publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 62 din 22 ianuarie 2018.

Articolul 1 (1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:
a) componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;
b) terenurile aflate în proprietate sau în folosință, identificate pe parcele, pe categorii de folosință, intravilan/extravilan;
c) terenurile agricole aflate în folosință și modul de deținere a respectivelor suprafețe agricole;
d) modul de utilizare a suprafețelor agricole, respectiv: suprafața arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafețele de teren necultivat, ogoarele, suprafața cultivată în sere, solare și alte spații protejate, suprafața utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității și suprafața cultivată cu legume și cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleți, suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor, alte plantații pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole și hameiștile, suprafețele efectiv irigate în câmp;
e) animalele domestice și/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situația la începutul semestrului, evoluția efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploatațiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, și/sau în proprietatea entităților cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localității;
f) echipamentele, utilajele și instalațiile/agregatele pentru agricultură și silvicultură, mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului;
g) aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi;
h) clădirile existente la începutul anului pe raza localității;
i) atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate;
j) mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;
k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune;
l) înregistrări privind contractele de arendare;
m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
n) alte mențiuni.


(2) Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local și altele asemenea.


(3) Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi:
a) eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deținerea parcelelor agricole, a animalelor și a păsărilor;
b) eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse;
c) eliberarea adeverințelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu desfășoară activitate economică pentru care se eliberează documentele prevăzute la lit. b);
d) starea materială pentru situații de asistență/protecție socială, pentru obținerea unor beneficii/servicii sociale;
e) alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.


(4) Registrul agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea, organizarea și producerea de statistici pentru recensământul clădirilor și al populației, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observări statistice prin sondaj, pentru actualizarea Registrului statistic al exploatațiilor agricole, și altele asemenea.


(5) Registrul agricol asigură baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificărilor încrucișate între datele din registrul agricol și datele înscrise în registre specifice ținute de alte instituții. Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acesta:
a) Sistemul integrat de administrare și control (IACS) de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA);
b) Registrul național al exploatațiilor (RNE).


(6) Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafețelor de teren și de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri – plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii din domeniul vegetal și zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate din fonduri europene și din bugetul național.

 

Ordonanța 28/2008 privind registrul agricol

Art. 11.

(1) Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.
(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».
(3) Modelele declarațiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum și a notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificărilor privind situația reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.
(4) Atât în cazul clădirilor, cât și al terenurilor, dacă se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafețele care corespund realității, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.
(5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosință decât situația reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosință care corespunde realității, pe baza declarației depuse de persoana care are această obligație, potrivit prezentei ordonanțe. În mod similar se procedează și în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.
(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizației de desființare, emisă potrivit legii."