Álláshirdetések

UPDATE: 22. apr. 2020., ora 16:00 - Vezi aici: rezultatul final al concursului.

UPDATE: 16. apr. 2020., ora 17:30 - Vezi aici: rezultatul la PRIMA ETAPĂ - analiza proiectelor depuse la concursul de proiecte de management.

UPDATE: 08. apr. 2020., ora 16:00 - Vezi aici:rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs.

ANUNŢ

concurs de proiecte de management
pentru Casa orăşenească de Cultură Covasna

Consiliul local Covasna organizează, la sediul său din strada Piliske nr. 1, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, concursul de proiecte de management pentru Casa orăşenească de Cultură Covasna pentru postul de manager (director general).

Datele de depunere a dosarelor de concurs, a proiectelor de management si desfăşurarea etapelor concursului:

 • 6 martie – 1 aprilie 2020, data limita de depunere a proiectelor de management si a dosarelor de concurs de către candidaţi;

 • 3 aprilie 2020 afișarea rezultatelor selecției dosarelor și anunțarea candidaților

 • 6 aprilie - 15 aprilie 2020 analiza proiectelor de management – prima etapă;

 • 16 aprilie 2020 afișarea rezultatelor după prima etapă

 • 22 aprilie 2020 susținerea proiectelor de management în cadrul unui interviu – a doua etapă:

 • 23 aprilie 2020 afișarea rezultatelor etapei a doua

 • 24 aprilie 2020 proba scrisă de departajare dupa caz,

Dosarele de concurs și proiectele de management se depun, la sediul Primăriei Orașului Covasna, str.Piliske nr.1 până în data de1 aprilie 2020 ora 15,30 Compartiment Registratură camera 6.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, telefon: 0267/341555 din cadrul Primariei Orașului Covasna .

Regulamentul concursului, caietul de obiective, condițiile de participare la concursul de proiecte de management și bibliografia, pot fi descărcate de >>aici<<


PRIMAR,

GYERŐ JÓZSEF

Data publicării: 05. martie 2020.

 

Denumirea postului: Arhitect șef.

UPDATE: 18. febr. 2020., ora 08:45 - Vezi aici: rezultatul final al concursului.

UPDATE: 18. febr. 2020., ora 08:45 - Vezi aici: rezultatul la proba scrisă pentru concurs.

UPDATE: 18. febr. 2020., ora 08:45 - Vezi aici: rezultatul la proba de interviu pentru concurs.

UPDATE: 07. febr. 2020., ora 16:00 - Vezi aici: rezultatul  selecţionării dosarelor depuse pentru concurs.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere:

Arhitect șef

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, sala de ședințe, după cum urmează:

- în ziua de 17.02.2020, orele 10,00 proba scrisă
- în ziua de 19.02.2020, orele 11,00 proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv 17 ianuarie - 07 februarie 2020 .

Condiţiile de participare:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul oraşelor;
- atestat Registrul Urbaniştilor din România;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;
-studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ( art.465 alin.3 OUG 57/2019).

Dosarul de concurs va conţine:

a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Bibliografie:

 • Constitutia Romaniei
 • O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
 • Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile si modificarile ulterioare
 • Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 422 /2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar si publicitatea imobiliara; cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii*) – REPUBLICARE, cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTĂRÂREA nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*) – Republicate, cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTARIREA Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

 

Descarcă de aici modelul adeverinței de vechime, modelul declarației pe proprie răspundere și fișa postului.

Data publicării: 17. ianuarie 2020.

 

Denumirea postului: Inspector cls I grad profesional asistent la Direcția de Asistență Socială.

UPDATE: 16. dec. 2019., ora 11:20 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante:

Inspector cls I grad profesional asistent
- la Direcția de Asistență Socială.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, sala de ședințe, după cum urmează:

- în ziua de 18.12.2019, orele 10,00 proba scrisă
- în ziua de 20.12.2019, orele 10,00 proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 8 zile de la publicarea anunțului, respectiv 3-10 decembrie 2019 .

Condiţiile de participare:

- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. 57/2019 – privind Codul administrativ

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, în domeniul stiintelor sociale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Dosarul de concurs va conţine:

a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Bibliografie:

 • Constituția României
 • O.U.G. nr.57/20109 Codul Administrativ
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HOTĂRÂRE nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HOTĂRÂRE nr. 920 din 21 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare
Descarcă de aici modelul adeverinței de vechime, modelul declarației pe proprie răspundere și fișa postului.

Data publicării: 03. decembrie 2019.

 

Denumirea postului: Inspector de specialitate debutant la Direcția de Asistență Socială.

UPDATE: 1. dec. 201., ora 17:30 - Vezi aici: rezultatul final al concursului după contestație.

UPDATE: 16. dec. 2019., ora 11:25 - Vezi aici: rezultatul final al concursului.

UPDATE: 12. dec. 2019., ora 08:45 - Vezi aici: rezultatul la proba scrisă pentru concurs.

UPDATE: 03. dec. 2019., ora 14:39 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant :

Inspector de specialitate debutant
- la Direcția de Asistență Socială.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, după cum urmează:

- în ziua de 11.12.2019, orele 9,00 - proba scrisă
- în ziua de 13.12.2019, orele 9,00 - proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul știintelor sociale sau umaniste;
- nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală și aviz psihologic care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

 • Constituția României
 • O.U.G. nr.57/2019 Codul Administrativ
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – republicată, cu modificarile și completările ulterioare

Data publicării: 19. noiembrie 2019.

 

ANUNȚ

UPDATE: 17. dec. 2019., ora 17:15 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru promovare în grad profesional.

UPDATE: 17. dec. 2019., ora 17:15 - Vezi aici: centralizatorul notelor obținute la concursul organizat pentru promovare în grad profesional.

UPDATE: 12. dec. 2019., ora 13:35 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor de înscriere, depuse la concursul organizat pentru promovare în grad profesional.

Primăria orașului Covasna organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei, conform prevederilor art. 478-479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 126 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii de participare la examen:

În vederea participării la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1, cu excepția lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate
 • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la Compartimentul de Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ*, respectiv în perioada 18.11.2019- 09.12.2019, și conţine în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate
 • formularul de înscriere

Examenul va avea loc la sediul Primăriei orașului Covasna, în data de 17 decembrie 2019 proba scrisă, ora 10.00, și va consta din probă scrisă și interviu.

Bibliografiile stabilite pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei este anexat la prezentul anunț.

Inspector cls I grad profesional asistent

UPDATE: 22. oct. 2019., ora 16:50 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs.

În conformitate cu prevederile: - art. 618 alin 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ - art. 21 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primaria orasului Covasna organizeaza concurs de pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de

inspector cls I grad profesional asistent,
la Directia de Asistenta Sociala.

Concursul va fi organizat în ziua 29.10.2019, orele 10,00 proba scrisă şi 31.10.2019, orele 13,00 proba de interviu, - la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe. Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 8 zile de la publicarea anunțului, respectiv 14-21 octombrie 2019 .

Conditii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. 57/2019 – privind Codul administrativ

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor sociale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Anexe:

Initiates file downloadActe dosar,
Initiates file downloadBibliografie,
Initiates file downloadFișa postului,
Initiates file downloadFormular de înscriere la concurs,
Initiates file downloadModel Adeverință vechime,
Initiates file downloadModel declarație pe proprie răspundere

Data publicării: 14. octombrie 2019.

 

Denumirea postului: pompier servant

UPDATE: 28. oct. 2019., ora 15:30 - Vezi aici: rezultatul final al concursului.

UPDATE: 28. oct. 2019., ora 15:30 - Vezi aici: rezultatul probei scrise.

UPDATE: 22. oct. 2019., ora 17:30 - Vezi aici: rezultatul soluționării contestației.

UPDATE: 21. oct. 2019., ora 16:50 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant:

Pompier-servant

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, dupa cum urmeaza:
în ziua de 28.10.2019, orele 10,00 – proba practica (proba fizica, proba eliminatorie), orele 12,00 proba scrisă
în ziua de 30.10.2019, orele 9,00 proba de interviu
Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului (data afisare: 04.10.2019.)
Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta maxima de 50 ani
- are domiciliul stabil in orasul Covasna
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- apt psihologic, corespunzător postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de unităţile sanitare abilitate
- îndeplineşte condiţiile de studii şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii generale 10 clase
- poseda permis de conducere, categoriile B, C, cu certificat de competenta profesionala pentru conducator auto
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:


- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală si  aviz psihologic care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:


OMAI nr.75/2019 – criteriile privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta.

Data publicării: 01. octombrie 2019.

Denumirea postului: inspector grad profesional superior – Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, constructii si investitii

UPDATE: 21. aug. 2019., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul final al concursului.

UPDATE: 21. aug. 2019., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs.

UPDATE: 14. aug. 2019., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs.

În conformitate cu prevederile:
- art.58 din Legea nr.188/1999, Statutul funcţionarilor publici, republicată
- art. 21 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului de:

inspector grad profesional superior
la Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, constructii si investitii

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei orașului Covasna, sala de ședințe:
       - în ziua de 19 august 2019, ora 10,00 -  proba scrisă;
       - în ziua de 21 august 2019, ora 13,00 - proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Conditii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, în domeniile: arhitectura, constructii civile, amenajare sau planificare teritoriala, geodezie, cadastru, topografie,
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani

Bibliografie:

 •  Constițuția României
 •  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
 •  Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 •  Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare
 •  Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile si modificarile ulterioare
 •  Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar si publicitatea imobiliara; cu modificările şi completările ulterioare
 •  LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii*) – REPUBLICARE, cu modificările şi completările ulterioare

Data publicării: 17. iulie 2019.

Denumirea postului:asistent medical principal la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Covasna

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant (pe perioada concediului medical) de:

asistent medical principal
la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Covasna

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei orașului Covasna, sala de ședințe:
       - în ziua de 14 mai 2019, orele 11,00 -  proba scrisă;
       - în ziua de 16 nai 2019, orele 13,00 - proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării concursului.

Conditii de participare :

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv școală sanitară postliceală, cu examen pentru obtinerea gradului principal;
- 5 ani vechime ca asistent medical;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar),
 • O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • Norme Metodologice de aplicare a O.U.G. 162/2008, aprobată prin H.G. nr.56/2009
 • Ordinul nr.653/2001 privind asistenţă medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
 • HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România
 • HOTĂRÂRE nr. 3 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Regulamentului de oorganizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Data publicării: 23. aprilie 2019.

Denumirea postului:referent IA , studii medii - Compartimentul Agricol.

UPDATE: 13. sept. 2018., ora 16:30 - Vezi aici: rezultatul soluţionării contestaţiei depuse faţă de rezultatul probei scrise la concurs

UPDATE: 11. sept. 2018., ora 19:15 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs

UPDATE: 04. sept. 2018., ora 17:45 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de:

referent IA , studii medii -
- Compartimentul Agricol

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei orașului Covasna, astfel:
       - în ziua de 11 septembrie 2018, orele 10,00 proba scrisă;
       - în ziua de 13 septembrie 2018, orele 12,00 - proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului.

Conditii de participare :

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat - minim 6 ani 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar);
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • Hotararea de Guvern nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019,cu normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 • ORDIN nr. 289 din 17 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2018

Data publicării: 20. august 2018.

Denumirea postului: inspector de specialitate II, studii superioare – Oficiul sportiv.

UPDATE: 20. iun. 2018., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul final al concursului

UPDATE: 20. iun. 2018., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs

UPDATE: 13. iun. 2018., ora 19:05 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de:

Inspector de specialitate II, studii superioare
- Oficiul sportiv

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei orașului Covasna, astfel:
       - în ziua de 19 iunie 2018, orele 10,00 proba scrisă;
       - în ziua de 21 iunie 2018, orele 12,00 - proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului.

Conditii de participare :

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, în domeniul educatie fizica si sport
- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar);
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 69/2000, a educatiei fizice si a sportului, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Data publicării: 24. mai 2018.

Denumirea postului: referent IA , studii medii - Compartimentul Agricol.

UPDATE: 17. mai. 2018., ora 18:35 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

UPDATE: 09. mai. 2018., ora 16:20 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

Primăria oraşului Covasna, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual:

Referent IA , studii medii
- Compartimentul Agricol

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei orașului Covasna, astfel:
       - în ziua de 16 mai 2018 , ora 10,00 proba scrisă
       - în ziua de 18 mai 2018, ora 12,00 proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Conditii de participare :

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat - minim 6 ani 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar);
 • LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol ;
 • Hotararea de Guvern nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019,cu normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

Data publicării: 23. aprilie 2018.

Denumirea postului: Inspector grad profesional asistent - Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, construcţii şi investiţii

UPDATE: 23. mai. 2018., ora 21:35 - Vezi aici: rezultatul final al concursului

UPDATE: 17. mai. 2018., ora 18:35 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.188/1999, Statutul funcţionarilor publici, republicată, art. 21 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Covasna, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice:

Inspector grad profesional asistent
- Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, constructii si investitii

Concursul va fi organizat în ziua de 22 mai 2018 , ora 10,00 proba scrisă şi 24 mai 2018, ora 13,00 proba de interviu, - la sediul Primăriei orașului Covasna, Sala de ședințe. Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Conditii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: arhitectură, construcţii civile, topografie.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

Bibliografie:

 • Constițuția României
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (excepţie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările şi modificările ulterioare
 • Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii*) – REPUBLICARE, cu modificările şi completările ulterioare

Fişa postului

Data publicării: 19. aprilie 2018.

Denumirea postului: Referent grad profesional superior - Compartimentul impozite și taxe.

UPDATE: 17. mai. 2018., ora 18:35 - Vezi aici: rezultatul final al concursului.

UPDATE: 15. mai. 2018., ora 19:10 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs.

UPDATE: 03. mai. 2018., ora 17:30 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs.

În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.188/1999, Statutul funcţionarilor publici, republicată, art. 21 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Covasna, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuţie:

Referent grad profesional superior
- Compartimentul impozite și taxe.

Concursul va fi organizat în ziua 15 mai 2018, orele 10,00 proba scrisă şi 17 mai 2018, orele 13,00 proba de interviu, - la sediul Primăriei orașului Covasna. Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Condiţii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.


- studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (descarcă modelul adeverinţei:   ) ;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia concursurilor:

 •  Constituția României
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Titlul V, Titlul VII 
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX si Normele metodologice aferente Titlului IX
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2017 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018

Fişa postului

Data publicării: 12. aprilie 2018.

A tisztség megnevezése: Felügyelő I., kezdő szint

Kovászna Város Polgármesteri Hivatala, székhelye: Piliske utca 1. szám, Kovászna város, Kovászna megye, versenyvizsgát hirdet az intézmény keretén belüli, a 2014/1027. számú kormányhatározat előírásaival módosított és kiegészített 2011/286. számú kormányhatározattal elfogadott szerződéses állás betöltésére.

A tisztség megnevezése: Felügyelő I., kezdő szint – Környezetvédelmi Osztály.

A versenyvizsgán való részvétel sajátos feltételei:

 • tanulmányok szintje: felsőfokú, vagy ennek megfelelő végzettség, záróvizsgával környezetvédelem, gazdaság, földrajz, közigazgatás szakon
 • a végzettségnek megfelelő szakrégiség: nem feltétel.

A versenyvizsga helyszíne és időpontja:

Gyakorlati vizsga: 2018.04.17, 10.00 óra, Kovászna Város Polgármesteri Hivatala székhelyén
Interjú: 2018.04.19, 13.00 óra, Kovászna Város Polgármesteri Hivatala székhelyén.

A vizsgán való részvételhez szükséges iratcsomót a megjelenéstől számított tíz napig lehet benyújtani Kovászna Város Polgármesteri Hivatala székhelyén.

Kapcsolattartó személy: Cucu Irma telefon: 0267-341555,
e-mail: resurseumane@primariacovasna.ro

Közölve: 2018. március 15.

Denumirea postului: inspector grad profesional asistent – Compartimentul Achiziții Publice

UPDATE: 20. mart. 2018., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul soluţionării contestaţiei la proba de interviu.

UPDATE: 20. mart. 2018., ora 17:00 - Vezi aici: rezultatul final al concursului.

UPDATE: 14. mart. 2018., ora 16:35 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs.

UPDATE: 06. mart. 2018., ora 15:20 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.188/1999, Statutul funcţionarilor publici, republicată, art. 21 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Covasna, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice:

inspector grad profesional asistent
– Compartimentul Achiziții Publice

Concursul va fi organizat în ziua 14 martie 2018 , orele 10,00 proba scrisă şi 16 martie 2018, orele 13,00 proba de interviu, la sediul Primăriei orașului Covasna .

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Conditii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în științe economice sau ştiinţe juridice
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

 

Bibliografie:

 • Constițuția României
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (excepţie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • HG nr.867/2016 privind -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

Fisa postului

Data publicőrii:09. februarie 2018.

Denumirea postului: Inspector grad profesional asistent - Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, construcţii şi investiţii

UPDATE: 14. mart. 2018., ora 16:35 - Vezi aici: rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă.

UPDATE: 13. mart. 2018., ora 16:15 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs.

UPDATE: 06. mart. 2018., ora 15:20 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.188/1999, Statutul funcţionarilor publici, republicată, art. 21 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Covasna, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice:

Inspector grad profesional asistent
- Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, constructii si investitii

Concursul va fi organizat în ziua 13 martie 2018 , orele 10,00 proba scrisă şi 15 martie 2018, orele 13,00 proba de interviu, - la sediul Primăriei orașului Covasna, Sala de ședințe. Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Conditii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: arhitectură, construcţii civile, topografie.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

Bibliografie:

 • Constițuția României
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (excepţie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările şi modificările ulterioare
 • Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii*) – REPUBLICARE, cu modificările şi completările ulterioare

Fişa postului

Data publicării: 08. februarie 2018.

Denumirea postului: Referent grad profesional superior - Compartimentul impozite și taxe.

UPDATE: 12. mart. 2018., ora 15:45 - Vezi aici: rezultatul concursului la proba scrisă.

UPDATE: 06. mart. 2018., ora 15:20 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.188/1999, Statutul funcţionarilor publici, republicată, art. 21 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Covasna, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuţie:

Referent grad profesional superior
- Compartimentul impozite și taxe.

Concursul va fi organizat în ziua 12 martie 2018, orele 10,00 proba scrisă şi 14 martie 2018, orele 13,00 proba de interviu, - la sediul Primăriei orașului Covasna. Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Condiţii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.


- studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Bibliografia concursurilor:

 •  Constituția României
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Titlul V, Titlul VII 
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX si Normele metodologice aferente Titlului IX
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2017 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018

Fişa postului

Data publicării: 08. februarie 2018.

Denumirea postului: muncitor calificat la Compartimentul Gospodărire Comunală

UPDATE: 21. febr. 2018., ora 16:00 - Vezi aici: rezultatul final al concursului.

UPDATE: 20. febr. 2018., ora 16:25 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant:

- muncitor calificat la Compartimentul Gospodărire Comunală.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna:
- în ziua de 19 februarie 2018, orele 10,00 – proba practica
- in ziua de 21 februarie 2018, orele 12.00 proba interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, cam.6, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Concursul constă în următoarele etape succesive:
- selecţia dosarelor de înscriere;
- probă practică ;
- proba interviu;

Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv generale si curs de calificare sau scoala profesionala cu cel putin una din calificarile: tâmplar, lăcătuș mecanic, electrician, zidar, zugrav. Minim 1 an vechime;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

 • a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Data publicării: 02. februarie 2018.

A tisztség megnevezése: jogtanácsos (II besorolás)

Kovászna Város Polgármesteri Hivatala, székhelye: Piliske utca 1. szám, Kovászna város, Kovászna megye, versenyvizsgát hirdet az intézmény keretén belüli, a 2014/1027. számú kormányhatározat előírásaival módosított és kiegészített 2011/286. számú kormányhatározattal elfogadott szerződéses állás betöltésére.

A tisztség megnevezése: jogtanácsos (II besorolás) – az állás meghatározatlan időre vonatkozó, szerződéses.

A versenyvizsgán való részvétel sajátos feltételei:

 • tanulmányok szintje: felsőfokú végzettség a jog területén
 • az állás betöltéséhez szükséges szakrégiség: 1 éves jogászként szerzett szakmai tapasztalat

A versenyvizsga helyszíne és időpontja:

Írásbeli vizsga: 2018.02.21 10.00 óra, Kovászna Város Polgármesteri Hivatala székhelyén
Interjú: 2018. 02. 23., 13.00 óra, Kovászna Város Polgármesteri Hivatala székhelyén.

A vizsgán való részvételhez szükséges iratcsomót a megjelenéstől számított tíz napig lehet benyújtani Kovászna Város Polgármesteri Hivatala székhelyén.

Kapcsolattartó személy: Cucu Irma telefon: 0267-341555,
e-mail: resurseumane@primariacovasna.ro

Közölve: 2018. február 01.

Denumirea postului: inspector grad profesional asistent.

Primaria orasului Covasna organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice:

inspector grad profesional asistent
– Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, constructii si investitii

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei orașului Covasna, Sala de ședințe:
în ziua 27 decembrie 2017 , orele 9,00 - proba scrisă
şi 29 decembrie 2017, orele 10,00 - proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Conditii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: arhitectură, construcţii civile, topografie.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Dosarul de concurs va conţine:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice - vezi aici modelul adeverinţei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; i)cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Bibliografie:

 • Constițuția României
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile si modificarile ulterioare
 • Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar si publicitatea imobiliara; cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii*) – REPUBLICARE, cu modificările şi completările ulterioare

Fişa postului

Data publicării anunţului: 24. noiembrie 2017.

Denumirea postului: consilier juridic II, studii superioare

UPDATE: 22. dec.2017., ora 14:55 - Vezi aici: rezultatul soluţionării contestaţiei la concurs
UPDATE: 20. dec.2017., ora 15:40 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs
UPDATE: 18. dec.2017., ora 16:15 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

Primăria oraşului Covasna – organizează concurs pentru ocuparea postului contractual:

consilier juridic II, studii superioare
– Serviciul de administraţie publică
- Compartimentul administraţie locală,
aparatul consiliului local

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, sala de şedinţe:
în ziua de 14.12.2017, orele 12.00 – proba scrisă
în ziua de 18.12.2017, orele 14.00 - proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare

Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii superioare in domeniul juridic;
- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţiile consiliul local), cap.III (atribuţiile primarului) si art. 128.
 • LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • O.G. nr. 35/2002 aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
 • Codul Civil şi Codul de procedură civilă

Fişa postului

Data publicării anunţului: 20. noiembrie 2017.

Denumirea postului: inspector de specialitate II

Primaria orasului cu sediul in: localitatea Covasna strada Piliske, nr. 1, judetul Covasna organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual pe durata nedeterminata:

inspector de specialitate II,
la Directia economica-Comp. administrativ.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, Direcția Economică:


- în data de 14.12.2017, ora 9,00 - proba scrisă;
- în data de 18.12.2017, ora 12,00 - proba de interviu.


Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul institutiei.
Date contact: Cucu Irma inspector resurse umane, telefon: 0267 341 555, int. resurse umane, email: resurseumane@primariacovasna.ro

Condiţii de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii superioare în domeniul economic, juridic, administraţie publică, tehnic;
- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- cunoasterea limbii maghiare constituie un avantaj

 

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar) si art. 128
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Hotărârea nr. 2230 din 8 decembrie 1969, privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste
 • Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificarile şi completările ulterioare
 • Ordinul MFP 1753/2004 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv
 • Ordinul 2861/2009 – privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Fişa postului

Data publicării anunţului: 20. noiembrie 2017.

Állás megnevezése: Szerződéses szakképzetlen munkás

Kovászna Város Polgármesteri Hivatala Piliske utca 1. szám alatti székhellyel versenyvizsgát hirdet a következő állás bertöltésére:

 • szakképzetlen munkás meghatározatlan időre.

Részvételi feltétel: általános iskola.

A versenyvizsgára a Polgármesteri Hivatal székhelyén kerül sor:

 • 2017. február 22-én 9.00 orakor gyakorlati vizsga;
 • 2017. február 24-én 12.00 órakor szóbeli vizsga
A jelentkezők a szükséges iratokat a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül nyíjthatják be a Polgármesteri Hivatal székhelyén.

Érdeklődni Cucu Irmánál lehet, tel.:0267-341555.

A hirdetés megjelenési dátuma 2017. január 31.

 

Denumirea posturilor: referent grad profesional superior.

UPDATE: 18. dec.2017., ora 16:10 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs 
UPDATE: 13. dec.2017., ora 10:20 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse de candidaţi pentru concurs

Primăria oraşului Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de

referent grad profesional superior,
la Compartimentul contabilitate.

Concursul va fi organizat în ziua 18 decembrie 2017 orele 9,00 proba scrisă şi 20 decembrie 2017 orele 13,00 proba de interviu - la sediul Consiliului Local Covasna, sala de şedinţe.
Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Consiliului Local cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Conditii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
-studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani

Bibliografie:

 • Constituția României
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.82/1991 , legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordin nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea nr. 1.031 din 14 decembrie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
 • Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 Fişa postului

Data publicării anunţului: 17. noiembrie 2017.

Denumirea postului: inspector grad profesional asistent.

UPDATE: 13. dec.2017., ora 15:45 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice:

de inspector grad profesional asistent
- Compartimentul Achiziții Publice.

- Concursul va fi organizat în ziua 13 decembrie 2017 , orele 10,00 proba scrisă şi 15 decembrie 2017, orele 10,00 proba de interviu, - la sediul Primăriei orașului Covasna, Direcția Economică.
- Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Conditii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, în științe economice sau stiinte juridice.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

Dosarul de concurs va conţine:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice - vezi aici modelul adeverinţei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Bibliografie:

 

 • Constițuția României
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

 

Fişa postului

Data publicării anunţului: 09. noiembrie 2017.

Denumirea postului: inspector de specialitate II, studii superioare.

UPDATE: 09. noi. 2017., ora 15:30 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice:

de inspector de specialitate II, studii superioare
- Compartimentul expert local rromi.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, astfel:
- în ziua de 16 noiembrie 2017, orele 9,00 – proba scrisă
- în ziua de 20 noiembrie 2017, orele 14,00 - proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului.

Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii superioare de lunga durata, in domeniul stiintelor sociale;
- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

 

Bibliografie:

 

 • Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar)
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare
 • ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare - republicată

 

Data publicării anunţului: 25. octombrie 2017.

Denumirea postului: inspector, grad profesional principal.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice:

de inspector, grad profesional principal,
la Compartimentul contabilitate.

Concursul va fi organizat în ziua 21 noiembrie 2017, orele 10,00 proba scrisă şi 23 noiembrie 2017, orele 13,00 proba de interviu, - la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe. Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Condiţii de participare :

- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, în științe economice--vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Bibliografie:

- Constituția României
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.82/1991 , legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- ORDIN nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere va conține:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Data publicării anunţului: 20. octombrie 2017.

Denumirea postului: referent IA , studii medii l.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de:

referent IA , studii medii
- Compartimentul Pază Pășuni.

Concursul va fi organizat în sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Covasna în ziua de 03 octombrie 2017 , ora 9,00 proba scrisă şi 05 octombrie 2017, orele 14,00 proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului.

Condiţii de participare

Candidatul trebuie să aibă:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii medii în domeniul silviculturii;
 • minim 6 ani 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar)
 • LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr.46/2008 (Codul Silvic) cu modificările și completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata de Legea 86/2014
 • H.G. nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

 

Data publicării anunţului: 11. septembrie 2017.

Polgármesteri Hivatal

Opens internal link in current windowPolgármester

Alpolgármester

Jegyző

Szakirodák

Pénzügyi Igazgatóság

Társadalombiztosítási Igazgatóság

Anyakönyvi Hivatal

Városrendezési Iroda

Fogadóórák

• Polgármester - kedd 13.00 óra *
• Alpolgármester - csütörtök 11.00 óra
• Jegyző - szerda 11.00 óra

* Feliratkozni személyazonosségi igazolvánnyal lehet a polgármester tikáránál

Helyi Tanács

Szakbizottságok
Helyi Tanács összetétele
Határozatok
Jegyzőkönyvek
Határozattervezetek
Tevékenységi beszámolók
Működési szabályzat
Napirendek