Informaţii utile privind asistenţa socială în oraşul Covasna


ANUNȚ

privind procedura de încredințare a copilului spre îngrijire de cître alte persoane în cazul pîrinților care pleacă la muncă în străinătate

Conform prevederilor art.104, 105 106 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.
Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.
Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă.
Aceste dispozitii sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Persoana desemnată de catre parinte/parinti/tutore, trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil. Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni. Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată de catre parinte/tutore. Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei. La cerere se ataşează acte din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor materiale şi garanţiilor morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil (ex: cazierul judiciar, adeverinte de venituri, copii xerox ale actelor de stare civila).

Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia.
Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea.
După ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul.
Instanţa de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorităţii părinteşti.

Pentru informatii suplimentare privind procedurile legale aplicabile in cazul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, persoanele interesate se pot adresa Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Covasna, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.1, oras Covasna sau la tel nr.0267340001.

 

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEAANUNȚ

cu privire la PROCEDURĂ-CADRU de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap

In conformitate cu prevederile art.6 lit.b, art.7 si art.8 alin.1 si alin.2 din Anexa: PROCEDURĂ-CADRU de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap, a Ordinului nr. 2298/2012:

Persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicită reevaluarea în vederea obţinerii unui nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, vor depune la registratura primăriei un dosar care va contine urmatoarele:


a) cerere-tip de evaluare complexă;
b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale:

 • 1.referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
 • 2.scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH (Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap);
 • 3.copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
 • 4.investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei; e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.
f) copia carnetului de conducere si a certificatului de incadrare in grad de handicap, anterior SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă.

 

Dosarul se poate depune de către persoana solicitantă sau reprezentantul legal al acesteia.

 

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEA


Anunţ privind unele modificări la acordarea ajutorului de încălzire

Primăria Oraşului Covasna vă anunță că:

- prin OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, s-a stabilit că începând cu luna ianuarie a anului 2019, pentru consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri s-a modificat limita de venit pentru accesarea acestei prestații sociale de la 615 lei/membru de familie la 750 lei/membru de familie. Persoanele interesate se vor adresa Directiei de Asistenta Sociala, cu sediul in incinta Casei orasenesti de cultura, str. 1 Decembrie 1918 nr.1, oras Covasna.

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEA


Programul Şcoală după şcoală în oraşul Covasna

Prin HCL 113/2018 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului “Şcoala după şcoala” în oraşul Covasna, s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat cu Liceul “Kőrösi Csoma Sándor”, Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” şi Fundaţia Creştină Diakónia, în vederea finanţării Programului “Şcoala după şcoală”, în procent de 50% din costul total de implementare pentru grupele de program ale elevilor defavorizaţi, echivalentul sumei de 51.111 lei / 9 luni, cu condţia ca Fundaţia Creştină Diakónia să contribuie cu procentul de 50%, echivalentul sumei de 51.111 lei / 9 luni.

Programul se va desfăşura timp de 4 zile pe săptămână (luni-joi), zilnic timp de 4 ore în perioada anului şcolar 2018-2019. Beneficiarii programului sunt 30 de copii din cadrul Liceului “Kőrösi Csoma Sándor” si 15 copii din cadrul Şcolii Gimnaziale “Avram Iancu”. Pe lângă programele educaţionale, copiilor li se asigură şi o masă caldă.


Informare privind asistentul personal profesionist.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 548 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist:

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana care doreşte să devină asistent personal profesionist adresează o cerere de atestare către DGASPC (Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului) în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime, disponibilitatea de a îngriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave SIDA, precum şi motivaţia pentru care doreşte să devină asistent personal profesionist.

Cererea persoanei care doreşte să devină asistent personal profesionist va fi însoţită de următoarele documente:

a) copii de pe actele de stare civilă;
b) copie de pe dovada absolvirii învăţământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
c) o scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu solicitantul, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte pentru activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
d) adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
e) copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/ persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
f) declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
g) copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist.

Evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru atestare este realizată de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii solicitantului.

Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilităţii atestatului şi în condiţii specifice privind munca la domiciliu. Contractul individual de muncă al asistentului personal profesionist se încheie cu DGASPC sau cu furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii.

Contractul individual de muncă începe să îşi producă efectele la data emiterii dispoziţiei care stabileşte măsura de protecţie a adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist.


Informare privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor:

- Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei.

Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserţie se acordă astfel:

a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de concediu pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 7 ani si indemnizatie lunara.


Informare privind acordarea stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale cu o valoare nominală de 50 lei.

În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie, prin Legea nr.248/2015 s-a instituit stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale cu o valoare nominală de 50 lei.
Stimulentele educaţionale se acordă fiecarui copil provenit din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

 • a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b)venitul lunar pe membru de familie este 284 lei.

Dreptul la stimulent se acordă lunar, în perioada septembrie-iunie, începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere întocmită de către reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia, înscrierea şi frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă. Cererile se vor depune la Primăria oraşului Covasna, persoana de contact Opra Debreczi Beáta.

Beneficiarul stimulentului este copilul iar titularul tichetului social pentru gradiniţă este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului. Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului. Stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale se distribuie lunar de către primarie. Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniţă în perioada de valabilitate, numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.

Pentru a beneficia de stimulente educaţionale sub forma de tichete sociale aveţi nevoie de următoarele acte:

 • dosar plic
 • cererea şi declaraţia pe propria răspundere (se distribuie de primărie, camera 1, persoana de contact Opra Debreczi Beáta)
 • cartea de identitate pentru soţsoţie, barbatul şi femeia necăsătoriţi care locuiesc şi se gospodăresc împreună, persoană singură
 • livretul de familiei şi cerificatele de naştere ale copiilor sau alte acte doveditoare privind componenţa familiei
 • Acte doveditoare privind veniturile* nete lunare ale familiei (adeverinţă salariu, cupon pensie, adeverinţă Registrul agricol, adeverinţă de venit pe anul 2016 eliberată de Serviciul Fiscal Municipal Târgu Secuiesc etc.)

 

Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare aparuta în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

Cererile însoţite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei la primărie până la data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul şcolar 2015-2016 cererile, însoţite de documentele justificative, se pot depune până la data de 30 aprilie 2016.

*La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional, cu exceptia următoarelor: sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, alocaţia de stat pentru copii, ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale, sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale, sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă. Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de Serviciul Fiscal Municipal Targu Secuiesc sau de alte autorităţi competente, cupoane pensii, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.


Anunţ privind acordarea ajutorului de încălzire.

Primăria Oraşului Covasna vă aduce la cunoştinţă următoarele:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria raspundere pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt puse la dispozitia solicitantilor de catre primarie, incepand cu data de 16 octombrie 2017, la Biroul de Asistenta sociala din incinta casei orasenesti de cultura

Dosarele de incalzire se depun incepand cu data de 23 octombrie 2017, la Biroul de Asistenta sociala din incinta casei orasenesti de cultura

În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenţă nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada sezonului rece (01 noiembrie 2017 – 31 martie 2018) se acorda ajutoare pentru încălzirea locuinţei (energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) consumatorilor cu venituri situate până la 615 lei/persoană. Titularul ajutorului este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de intreţinere, titularul contractului de închiriere ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor de încălzire a locuinţei în sezonul rece 01 noiembrie 2017 - 31 martie 2018 (gaze naturale, energie electrică şi lemne)

 • Dosar plic;
 • Cererea – declaratia pe propria raspundere completata corect;
 • Factura in original gaze naturale sau energie electrica;
 • Copie B.I./C.I. a membrilor familiei; se vor prezenta pentru certificare in original;
 • Copie certificat nastere copii;
 • Copie certificat de casatorie;
 • Copie sentinta de divort;
 • Copie hotarare incredintare minori, plasament familial, tutela;
 • Copie act de proprietate;
 • Copie contract chirie;
 • Copie certificat de inmatriculare si talon pentru proprietarii de autoturisme si motociclete;
 • Cupon pensie de intretinere;
 • Declaratie pe propria raspundere privind bunurile aflate in proprietate;
 • Adeverinta de venit (salariul net, sporuri, premii, prime, al 13-lea salariu, bonificatii, tichete de masa, etc) din luna anterioara depunerii cererii;
 • Cupon pensie si/sau cupon indemnizatie de handicap din luna anterioara depunerii cererii;
 • Cupon ajutor somaj sau decizia de acordare a ajutorului de somaj;
 • Cupon indemnizatie crestere si ingrijire copil pana la 2 ani;
 • Extras de cont pentru beneficiarii de burse scolare de la statul maghiar (ex: in suma de 325 lei/copil, impartita la 12 luni, suma ce va fi mentionata la rubrica “Alte venituri” in cuantum de 27 lei);
 • Adeverintele de venit de la Administratia financiara pentru anul 2017 (pentru toti membrii familiei majori);
 • Certificat de atestare fiscala privind bunurile mobile si imobile (de la Serviciul Impozite si Taxe Locale, pentru toti membrii majori);
 • Adeverinta Registrul agricol;
Venit net mediu lunar pe membru de familie - în lei Cuantum - în lei Ajutor pentru energia electrica buget stat Cuantum - în lei Ajutor pentru lemne combustibili petrolieri buget stat Cuantum - în lei Ajutor pentru gaze naturale buget stat
Până la 155 lei 240 54 262
Între 155,1 - 210 216 48 190
Între 210,1 - 260 192 44 150
Între 260,1 - 310 168 39 120
Între 310,1 - 355 144 34 90
Între 355,1 - 425 120 30 70
Intre 425,1 - 480 96 26 45
Intre 480,1 - 540 72 20 35
Intre 540,1 - 615 48 16 20

Informare privind venitul minim garantat conform legii nr. 416/2001.

Conform prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011 cu modificarile si completarile ulterioare:

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se completează de către reprezentantul familiei.

Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite să beneficieze de ajutor social.

În situaţia în care solicitarea ajutorului social sau a alocaţiei pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se produce ulterior aprobării acordării unuia din drepturile menţionate, la solicitarea ulterioară a unui drept se completează cererea şi declaraţia pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 a din HG nr.50/2011.

Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:

 • a)certificatele de naştere ale copiilor;
 • b)livretul de familie;
 • c)certificatul de căsătorie;
 • d)hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • e)actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • f)acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ;
 • g)acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
 • h)după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

Actele de identitate sunt, după caz, următoarele:

 • a)buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
 • b)documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.

   

  La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia următoarelor categorii de venituri:

 • a)alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • b)alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • c)bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d)ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, cu completările ulterioare;
 • e)bursele şcolare şi sumele acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • f)stimulentul educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 • g)sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;
 • h)sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională», prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional;
 • i)veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

După stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are următoarele obligaţii:

 

 • să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
 • să furnizeze toate informaţiile necesare pentru efectuarea anchetei sociale;
 • să efectueze sau, după caz, să asigure prin alte persoane apte de muncă din familie efectuarea orelor prevăzute la art. 6 alin. (2)-(6) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat.

 ANEXA nr. 4: LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

Bunuri mobile(*)

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate în stare de funcţionare.

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

Terenuri/animale şi/sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: 

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social/alocatiei pentru sustinerea familiei/ajutorului pentru incalzirea locuintei

DESCARCĂ DE AICI:

 

 


Anunţ privind modelul cererii-tip pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare conform Ordinului nr. 1985 din 4 octombrie 2016

În Monitorul Oficial nr.1019 din 19.12.2016 a fost publicat Ordinul nr. 1985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.

Detalii aici:  

Descarcă de aici cererea către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională: 

Descarcă de aici cererea către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului: