AnunțuriAnunț privind autorecenzarea asistată (ARA) în perioada 14.03.2022-15.05.2022


ANUNȚ privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ

Primăria orașului Covasna recrutează recenzori pentru Recensământul Populației și Locuinței 2021

Mai multe detalii  >> AICI <<


Anunț de interes public

Primăria oraşului Covasna intenţionează să finalizeze în acest an aplicarea legilor funciare. Astfel, invităm proprietarii/moştenitorii acestora care au adeverinţele eliberate în baza Legii nr. 18/1991, pentru teren agricol, şi nu au încă titlu de proprietate să se prezinte la Primăria oraşului, camera 6, până în data de 28 februarie 2022, cu o cerere în care să se precizeze dacă au lipsă teren, indicând în ce zonă, tarla, parcela, şi dacă au primit în posesie suprafaţă în compensarea deficitului, în ce zonă, tarla, parcela.

La cerere solicităm să se depună copii ale cărţilor de identitate ale proprietarilor, moştenitorilor, certificate deces ale proprietarilor înscrişi în adeverinţele provizorii de proprietate care au decedat între timp, adeverinţele provizorii în copie, fişe de punere în posesie în copie, tabele parcelare privind amplasamentul aflat în posesie.

La Primăria oraşului Covasna este afişată situaţia din anexele validate privind poziţiile pentru care nu sunt emise titluri de proprietate.


“Colectare deșeuri de echipamente electrice, electrocasnice și voluminoase voluminoase”

Primăria Orașului Covasna vă aduce la cunoștință că următoarea acțiune de colectare a deșeurilor de echipamente electrice, electrocasnice și voluminoase, va avea loc în data de 26 noiembrie 2021, începând cu ora 7:00, din fața proprietăților.


“Locul unde trăim – imaginea noastră”

Primăria Orașului Covasna, conform HCL nr. 57/2010 și HCL nr. 101/2018, organizează și în acest an concursul “Locul unde trăim – imaginea noastră”

Concursul se desfășoară în două secțiuni: casă familială + curtea aferentă și blocuri de locuință cu scările aferente.

Termenul de depunere a cererilor de înscriere este 10 octombrie 2021.


În atenția locatarilor de bloc din Orașul Covasna

În perioada 27-31 august 2021, între orele 04.00-07.00, vom efectua lucrări ample de dezinsecţie si deratizare pe toată raza oraşului Covasna si focarele de vectori descoperite pe raza localitatii componente Chiurus. Rugăm locuitorii ca în momentul în care observă agenţii DDD distinşi prin costume speciale de culoare albă, măşti de gaze şi atomizoare în spate, să le ofere spaţiul necesar şi să nu se apropie. Substanţele utilizate sunt non-toxice dar sunt iritabile şi pot provoca tuse sau strănut în caz de contact direct.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare!
S.C. COV-DERATEX S.R.L.


Întrerupere alimentare energie electrică

Întrerupere alimentare energie electrică pe data de 09. iunie ac. în str. Pava de Sus,str. A.Șaguna, str. Iustinian Teculescu, str. Verde, str. Stejarului, str. Varului, str. Mihai E. de la Piața Eroilor până la str. Varului.

Detalii aici: link


"Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi"

Prin prezenta, vă facem cunoscut că a fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea Guvernului nr. 515 din 5 mai 2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, prin s-a modificat formularul de înscriere. Data limită pentru înscrierea în Program rămâne 15 mai 2021.

Detalii: bit.ly/2RJtQNY


Anunţ privind Concursul de Proiecte pe anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii 350/2005 Primăria Orașului Covasna aduce la cunoștința asociațiilor, fundațiilor respectiv cultelor religioase recunoscute prin lege și care funcționează în oraș, că pot depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiectele ce se vor derula în anul 2021 pe domeniile: cultură, sport, educație, religie.

Cererile se depun la Registratura Generală al Primăriei Orașului Covasna.

Termenul de depunere a propunerilor de proiecte este 27 mai 2021, ora 15.00.

Descarcă de >>aici<< documentația concursului de proiecte.


Anunţ privind Recensământul Agricol

În perioada 10 mai – 31 iulie, la nivelul întregii ţări va avea loc Recensământul General Agricol, amânat de anul trecut pentru vara acestui an.

Primăria oraşului Covasna atrage atenţia asupra importanţei acestui demers, care are loc o dată la 10 ani, fiind un recensământ de interes public. În acest sens, autorităţile locale fac un apel la locuitori să comunice cu recenzorii şi să le permită accesul în gospodării, asigurându-i de confidenţialitatea şi siguranţa informaţiilor colectate, acestea fiind utilizate numai în scopuri statistice.

În cadrul recensământului vor fi înregistrate exploatațiile în care se desfășoară activități agricole, indiferent de statutul lor juridic.

Având în vedere noile reglementări ale Uniunii Europene, vor fi recenzate doar exploatațiile agricole care utilizează suprafețe de peste 15 ari și au efective de animale.

În cadrul recensământului vor fi colectate informații generale privind exploataţiile agricole, modul de utilizare a terenului, efectivele de animale, adăposturile pentru animale, gestionarea dejecţiilor animaliere, agricultura ecologică, persoanele care au lucrat în agricultură, respectiv dezvoltarea rurală, care vor evidenția schimbările survenite de la Recensământul Agricol din 2010. Recensământul se va desfășura pe bază de interviu față în față, cu fiecare șef de exploatație agricolă, indiferent de personalitatea juridică, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe o tabletă, și nu va fi impusă prezentarea unor documente justificative.

Persoana intervievată va primi un formular cuprinzând întrebările ce-i vor fi puse către recensor, în limba română sau în limba maghiară. Recenzorul va avea legitimaţia de recenzor asupra sa. Nu va intra în casă.

La nivelul oraşului Covasna vor fi patru recenzori pe teren.

Persoanele care refuză să dea informaţiile recenzorului riscă amendă contravenţională.

Se vor declara doar terenurile agricole UTILIZATE.

Pentru efectivul de animale perioada de referinţă este 30 decembrie 2020.


Anunţ - Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Covasna

Având în vedere apariția unor probleme de ordin tehnic, în procesul de producere a cărților de identitate, începând cu data de 12.01.2021, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate (C.I.) este de 30 zile, acesta în situații deosebite putând fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Conform art. 4, alin.5 din Legea nr.55/2020, valabilitatea documentelor emise de instituțiile publice, autoritățile publice și entități private autorizate conform Legii, se menține pe toată pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acesteia.

Subliniem faptul că această situație intervenită nu este imputabilă Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Covasna.


Anunț privind privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUZ – CASĂ DE LOCUIT

Iniţiatori: Szabó Zsuzsa și Pethő Alpár
Proiect nr. 1911/2019 elaborat de B.I.A. Monica Șerban – Sfântu Gheorghe/Covasna

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, coroborate cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în oraşul Covasna, aprobat prin HCL 24/2011 se iniţiază consultarea publicului asupra propunerilor preliminare de Plan Urbanistic ZonalCASĂ DE LOCUIT, beneficiari Szabó Zsuzsa și Pethő Alpár.

Documentaţia de urbanism este elaborată de B.I.A. Monica Șerban – Sfântu Gheorghe /

Covasna (proiect nr. 1911/2019).

Elaborarea documentaţiei de urbanism a fost solicitată prin certificatul de urbanism nr.627 din 02.12.2019 şi respectă prevederile avizului favorabil nr. 24 din 04.09.2020.

Obiective şi argumente:

Zona, conform P.U.G. și a regulamentului local de urbanism se află în UTR 34 cu funcțiunea dominantă Locuințe și dotări aferente.

Indicatori urbanistici propuşi: P.O.T. max = 35%, C.U.T. max = 0,7 (conform memoriului de prezentare PUZ, capitol 3.)

Prin documentaţia de urbanism se propune reglementarea suprafeţei de 1212 m² (imobil înscris în C.F. nr. 30252 Covasna) şi crearea unei zone cu funcţiunea unică de casă de locuit.

Documentaţia se poate studia la sediul primăriei orașului Covasna.

Publicul este invitat să consulte propunerile preliminare P.U.Z. şi să transmită observaţii şi propuneri asupra documentelor prin depunerea de adrese la registratura instituţiei: str. Piliske nr.1, oraş Covasna, jud. Covasna, fax 0267/342679 sau prin e-mail primar@primariacovasna.ro

Persoanele interesate pot formula observaţii până la data de ___/___/2020.


 

Primar,
Gyerő József

ntocmit:Arhitect șef,
ing. Ambrus Attila


Anunț privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Orașului Covasna

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 104 / 24.09.2020 a fost aprobată instituirea unor facilități fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al orașului Covasna.

- Contribuabilii trebuie să depună o notificare la Direcția Economică a Orașului Covasna privind intenţia de a beneficia de aceste facilităţi, până la data de15 decembrie 2020.

Se anulează accesoriile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții :

 • a) toate obligaţiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, termenul limită pentru depunerea cererii fiind de 15 decembrie 2020 inclusiv;
 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2020 şi 15 decembrie inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
 • d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Rugăm contribuabili ineresați, să acceseze www.primariacovasna.ro pentru a studia Anexa nr.1 la HCL nr.104/2020 privind procedura de acordare a anulării accesoriilor aferente oblibațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv,datorate bugetului local al Orașului Covasna.


Locul unde trăim – imaginea noastră

În baza HCL nr. 57/2010 Primăria Orașului Covasna organizează și în acest an concursul “Locul unde trăim – imaginea noastră
Concursul se desfășoară în două secțiuni: casă familială + curtea aferentă și bloc de locuințe
Termenul de depunere a cererilor de înscriere este 10 august 2020.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF
Anunţ privind funcționarea pieții

Primăria Orașului Covasna vă aduce la cunoștință faptul că începând cu data de 06.06.2020 Piața Agroalimentară și nealimentară va funcționa după următorul program:

Luni-Vineri – între orele 08.00 - 16.00

Sâmbătă – între orele 07.00-15.00

Duminică – Închis


Anunţ privind distribuirea măștilor de protecție

în conformitate cu Ordinul nr. 874/2020, privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațile comerciale și la locul de muncă, pe durata stării de alertă, Primăria orașului Covasna va distribui gratuit 2 măști de protecțe tuturor persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, domiciliate în orașul Covasna.

Distribuirea se va face pe baza cărții de identitate a beneficiarului, în perioada 02.06.2020- 05.06.2020, între orele 09:00 - 16:00, în curtea Casei Orășenești de Cultură Covasna, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 1.

UPDATE: 04. iunie 2020

Vă aducem la cunoștință faptul că s-a prelungit perioada ridicării măștilor medicale de protecție până la data de 12.06.2020.


Anunţ privind intabularea gratuită a suprafețelor de teren din extravilanul orașului Covasna

În conformitate cu prevederile art. 9 alin.34 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 se finanţează lucrările de inregistrarea sistematică ( intabularea gratuită a suprafeţelor din extravilan). Pe teritoriul administrativ al oraşului Covasna se va realiza în următoarele tarlale: Hosszu tarla nr.130, Gecsehegy nr. 134, Demetag nr. 131, Kismező nr. 143, Téglaverem nr. 143, Árokköze nr. 144, 145, 146, 147, 149, 152, Bogáncsos, nr. 150, Sás ,nr. 151, Aszalosdombja, nr. 152, Vizköze, nr. 154, Nagyutrajővő, nr. 162, 163, Tőkés , nr. 160, 164, 165, 166, Csaholy , nr. 167, 168, 169, 170, Királydombja, nr. 171, 172, 173.

Pentru a informa proprietarii cu privire la actele solicitate pentru intabulare din tarlalele sus menţionate şi programul de lucru, vă invităm la data de 12.04.2019 ora 11, la Casa de Cultură a oraşului Covasna

Primar,
Gyerő József


Anunţ privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi

Detalii aici: ,

 

 


Anunţ privind identificarea locurilor de veci

Primăria Orașului Covasna

solicită cetățenilor care au cumpărat locuri de veci în cimitirul central al Orașului Covasna, al căror amplasament nu este delimitat prin semne de hotar vizibile, să se prezinte la Primăria orașului Covasna până la data de 31 martie 2019, cu documentul care atestă cumpărarea locului de veci, în vederea identificării amplasamentului, respectiv delimitării prin semne de hotar a parcelei.

În caz contrar, locul de veci se consideră necumpărat..

PRIMAR
GYERŐ JÓZSEF


Înștințare cu privire la depunerea dosarelor pentru acordarea Premiul de Excelență al orașului Covasna pentru elevii din anul terminal

Consiliul Local al oraşului Covasna

- având în vedere Hotărârea Consiliului Local 22/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă elevii din anul terminal de la unitatea de învăţământ „Liceul Kőrösi Csoma Sándor”, că termenul pentru depunerea dosarelor pentru obţinerea „Premiul de Excelenţă al Oraşului Covasna” - este 15 aprilie 2019.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • copie BI/CI;
 • scrisoare de intenție;
 • C.V.;
 • adeverință pentru mediile anuale de la unitatea de învățământ unde își desfășoară activitatea;
 • copie după diplome (obținute la concursuri sau olimpiade);
 • copie după certificate de participare (la concursuri sau olimpiade);
 • recomandări din partea organizațiilor;
 • alte documente care atestă activitățile extrașcolare (membru trupă de teatru, cor, etc.).

 

Dosarele se depun la Primăria Oraşului Covasna, camera 6, secretariat.

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEA


Anunţ privind unele modificări la acordarea ajutorului de încălzire

Primăria Oraşului Covasna vă anunță că:

- prin OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, s-a stabilit că începând cu luna ianuarie a anului 2019, pentru consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri s-a modificat limita de venit pentru accesarea acestei prestații sociale de la 615 lei/membru de familie la 750 lei/membru de familie. Persoanele interesate se vor adresa Directiei de Asistenta Sociala, cu sediul in incinta Casei orasenesti de cultura, str. 1 Decembrie 1918 nr.1, oras Covasna.

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEA