Licitații

Licitație publică cu strigare pentru înnchirierea Chioscului modular nr. 1 situat in imobilul proprietate publica a orasului Covasna, aflat in parcarea Pod Central-str. Libertatii

ANUNT LICITATIE

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL nr. 67/2018, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatorului spatiu comercial:

Chioscul modular nr. 1 situat in imobilul proprietate publica a orasului Covasna, aflat in parcarea Pod Central-str. Libertatii

Suprafata, destinatia si valoarea de incepere a licitatiei spatiului comercial care face obiectul inchirierii este prezentat in tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Denumire incapere

Suprafata utila

incapere

Valoare de incepere licitatie luna/incapere

Destinatie

1

Chiosc modular nr. 1

7,88 mp.

40 euro/luna

Comercializare de produse alimentare si nealimentare

 

Data limita de depunere a dosarelor: 30 ianuarie 2024, ora 12,00

Pretul documentatiei: 100 lei (nereturnabila)

Garantia de participare: 4 euro

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt:

A.

Pentru persoane juridice:

(1) copie dupa Certificatul de Inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului- valabil in original, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data licitatiei, inclusiv copii de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Inregistrare Fiscală;

(2) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei orasului Covasna şi Direcţia Generale a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original;

(3) declaraţie pe propria raspundere din care să rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment

(4) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini(documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;

(5) acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravaloarii garanţiei de participare, in copie

(6) procură legalizată la Notarul public pentru persoane imputernicite sa participe la licitaţie

(7)fisa ofertantului

(8) declaratie de participare

B .

Pentru persoane fizice autorizate

(1) copie de pe actul de identitate;

(2) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz

(3) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei orasului Covasna şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original

(4) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini (documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;

(5) acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravalorii garanţiei de participare, in copie

(6) procură legalizată la Notarul public, pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de mandatari, in copie;

(7) declaraţie pe propria raspundere din care să rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;

(8) fisa ofertantului

(9) declaratie de participare

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in sala de sedinte a primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 1 februarie 2024, ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001

Licitație publică cu strigare pentru înnchirierea locurlor de parcare rezidențiale

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA, cu sediul în Str. Piliske nr.1 , organizează licitaţia publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, dupã cum urmează:

- pentru persoanele din blocurile din zona străzilor Aurel Vlaicu, -Libertăţii, - Brazilor, - Unirii, - Ştefan cel Mare, - 1 Decembrie 1918, - Bercsényi,- Mihai Eminescu, Ady Endre, Frăției: în data de25 octombrie 2023, ora 9:30 şi la ora 13:30 în cazurile în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30

Data limită de depunere a dosarelor : 23.10.2023.

Preţul documentaţiei: 5 lei/loc

Taxa de participare : 5 lei/loc.

Garanţia de participare : 238 lei/loc.

Documente necesare :

 • Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);
 • Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;
 • Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu ITP valabil;
 • Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);
 • Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;
 • opie după chitanţe taxe participare(5+5+238);
 • Dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.

Licitaţia va avealoc în sala mare a Casei orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obține de la Direcţia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 7, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001.

Licitatie publica deschisa pentru inchirierea punctului de alimentatie publica, impreuna cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Partie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 126/2023 , organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea urmatorului spatiu comercial:


Punct de alimentatie publica, impreuna cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Partie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.


Bunul imobil care face obiectul licitatiei se inchiriaza pentru desfasurarea activitatii de desfacere de bauturi alcoolice si nealcoolice, a produselor alimentare ambalate si preambalate si a produselor nealimentare, in perioada 15 decembrie 2023- 31 martie 2024, cu posibilitate de prelungire.


Imobilul este situat in orasul Covasna, str. Brazilor F.N., construit la baza Partiei de schi a orasului Covasna, in imediata apropiere a patinoarului artificial mobil.


Suprafata care face obiectul licitatiei publice deschise, cu plic inchis, este compusa din:

 • loc pentru luat masa-supr. 69,60 mp.

 • antreu-3,10 mp.

 • Grup sanitar femei 1-supr.3,30 mp.

 • Grup sanitar barbati 1-supr. 5,oo mp.

 • Centrala termica 6.3 mp

 • Terasa 51 mp.

 • Teren de sub constructie aferent partii de cladire care face obiectul inchirierii 87,30 mp.


Preţul de pornire al licitaţiei este de 2.135 lei/ lună.


Data limita de depunere a ofertelor: 07 noiembrie 2023 ora 12,00


Garanţia de participare la licitaţie este de 213 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.


Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei Orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 08 noiembrie 2023 ora 10,00 .

Plicurile se vor deschide la data de 08 noiembrie 2023 ora 10,00 .


Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei Orasului Covasna sau la telefon 0267340001

Licitație publică deschisă pentru închirierea a patru parcele de teren aflate în incinta Pieței săptămânale.

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, conform HCL nr. 120/2023, organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea a patru parcele de teren aflate in incinta Pietei saptamanale, oras Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 35, domeniului public al orasului Covasna, in vederea amplasării unor chioşcuri/construcţii provizorii pentru comercializarea de produse nealimentare si alimentare preambalate sau ambulate, altele decat cele agroalimentare.


Suprafata, destinatia si valoarea de incepere a licitatiei parcelelor care fac obiectul inchirierii sunt prezentate in tabelul de mai jos:Nr. crt.

Denumire incapere

Suprafata utila

incapere

Valoare de incepere licitatie/ luna

Destinatie

1

Parcela de teren nr. 7

14,70 mp. teren

20,28 euro/luna

Amplasare chioşc/construcţie provizorie

2

Parcela de teren nr. 8

14,70 mp. teren

20,28 euro/luna

Amplasare chioşc/construcţie provizorie

3

Parcela de teren nr. 12

14,70 mp. teren

20,28 euro/luna

Amplasare chioşc/construcţie provizorie

4

Parcela de teren nr. 13

14,70 mp. teren

20,28 euro/luna

Amplasare chioşc/construcţie provizorieData limita de depunere a dosarelor: 04 octombrie 2023, ora 12,00.


Pretul documentatiei: 50 lei daca aceasta este solicitata pe suport de hartie, gratuit daca se solicita pe cale electronica.

Taxa de participare: 10% din pretul de pornire, reprezentand 2 euro.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 05 octombrie 2023, ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 05 octombrie 2023, ora 10,00.


Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon.


Primar,

Gyerő József


Licitatie publica deschisa pentru inchirierea spatiului comercial in suprafata de 18,48 mp din Cladirea “ Hala pentru produse agricole”, situata in incinta pietei agro-alimentare, oras Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 35

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 93/2023 organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea spatiului comercial in suprafata de 18,48 mp din Cladirea “ Hala pentru produse agricole”, situata in incinta pietei agro-alimentare, oras Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 35, in vederea comercializarii de produse alimentare ambalate si produse nealimentare.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 92 euro/luna.

Pretul documentatiei: 50 lei, in format letric, gratuit daca documentatia se solicita, in scris, in format electronic.

Garanţia de participare la licitaţie este de 9 euro, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Data limita de depunere a dosarelor: 25 iulie 2023, ora 12,00

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei Orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 26 iulie 2023 ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 26 iulie 2023 ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001

Primar,

Gyerő József

 

Licitatie publica cu strigare pentru inchirierea chioscul modular nr. 6 situat in parcarea de langa Podul Central - str. Libertatii

 

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL nr. 67/2018 organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatorului spatiu comercial:


Chioscul modular nr. 6 situat in imobilul proprietate publica a orasului Covasna, aflat in parcarea Pod Central-str. Libertatii


Suprafata, destinatia si valoarea de incepere a licitatiei spatiului comercial care face obiectul inchirierii este prezentat in tabelul de mai jos:


Nr. crt.

Denumire incapere

Suprafata utila

incapere

Valoare de incepere licitatie luna/incapere

Destinatie

1

Chiosc modular nr. 6

12,70 mp

65 euro/luna

Comercializare de produse alimentare si nealimentare


Data limita de depunere a dosarelor: 26 iunie 2023, ora 12.00


Pretul documentatiei: 100 lei

Garantia de participare: 6,50 euro


Documentele necesare participării la licitaţia publica sunt:


A. Pentru persoane juridice:


(1) copie dupa Certificatul de Inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului- valabil in original, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data licitatiei, inclusiv copii de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Inregistrare Fiscală;

(2) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei orasului Covasna şi Direcţia Generale a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original;

(3) declaraţie pe propria raspundere din care să rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;

(4)acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini(documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;

(5) acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravaloarii garanţiei de participare, in copie ;

(6) procură legalizată la Notarul public pentru persoane imputernicite sa participe la licitaţie

(7) fisa ofertantului

(8) declaratie de participare


B. Pentru persoane fizice autorizate:


(1) copie de pe actul de identitate;

(2) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

(3) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei orasului Covasna şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original ;

(4)acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini (documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;

(5) acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravalorii garanţiei de participare, in copie ;

(6) procură legalizată la Notarul public, pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de mandatari, in copie;

(7) declaraţie pe propria raspundere din care să rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;

(8) fisa ofertantului

(9) declaratie de participare


Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.


Licitatia se va organiza in sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 27 iunie 2023, ora 10.00.


Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001.Licitatie publica cu strigare pentru inchirierea chioscul modular nr. 3 situat in parcarea de langa Podul Central - str. Libertatii

 

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL nr. 67/2018 organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatorului spatiu comercial:


Chioscul modular nr. 3 situat in imobilul proprietate publica a orasului Covasna, aflat in parcarea Pod Central-str. Libertatii


Suprafata, destinatia si valoarea de incepere a licitatiei spatiului comercial care face obiectul inchirierii este prezentat in tabelul de mai jos:


Nr. crt.

Denumire incapere

Suprafata utila

incapere

Valoare de incepere licitatie luna/incapere

Destinatie

1

Chiosc modular nr. 3

7,88 mp

40 euro/luna

Comercializare de produse alimentare si nealimentare


Data limita de depunere a dosarelor: 3 mai 2023, ora 12.00


Pretul documentatiei: 100 lei

Garantia de participare: 4 euro


Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt:


A. Pentru persoane juridice:


(1) copie dupa Certificatul de Inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului- valabil in original, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data licitatiei, inclusiv copii de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Inregistrare Fiscală;

(2) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei orasului Covasna şi Direcţia Generale a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original;

(3) declaraţie pe propria raspundere din care să rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;

(4)acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini(documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;

(5) acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravaloarii garanţiei de participare, in copie ;

(6) procură legalizată la Notarul public pentru persoane imputernicite sa participe la licitaţie

(7) fisa ofertantului

(8) declaratie de participare


B. Pentru persoane fizice autorizate:


(1) copie de pe actul de identitate;

(2) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

(3) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei orasului Covasna şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original ;

(4)acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini (documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;

(5) acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravalorii garanţiei de participare, in copie ;

(6) procură legalizată la Notarul public, pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de mandatari, in copie;

(7) declaraţie pe propria raspundere din care să rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;

(8) fisa ofertantului

(9) declaratie de participare


Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.


Licitatia se va organiza in sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 4 mai 2023, ora 10.00.


Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001.

 

Primar,
Gyerő József

 

Licitatie publica deschisa, cu plic inchis, pentru concesionarea terenului intravilan situat in Orasul Covasna, strada Mihai Eminescu nr. 225., în suprafață de: 1.212 mp.

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 12/2023, organizeaza licitatie publica deschisa, cu plic inchis, pentru concesionarea terenului intravilan situat in Orasul Covasna, strada Mihai Eminescu nr. 225.

Terenul intravilan are suprafata de 1.212 mp si se concesioneaza in vederea amenajarii de spatii de joaca, filegorii, bancute, spatii verzi amenajate

Preţul de pornire al licitaţiei este de 364 euro/an.

Data limita de depunere a ofertelor 28 martie 2023 ora 12,00

Pretul documentatiei: 50 lei, in format letric, gratuit daca documentatia se solicita, in scris, in format electronic.

Garanţia de participare la licitaţie este de 36 euro, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica sunt cuprinse in Documentatia de atribuire.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 29 martie 2023 ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 29 martie 2023 ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001

Licitatie publica deschisa, cu plic inchis, pentru concesionarea terenului intravilan situat in Orasul Covasna, strada Mihai Eminescu nr. 225., în suprafață de: 800 mp.

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 11/2023, organizeaza licitatie publica deschisa, cu plic inchis, pentru concesionarea terenului intravilan situat in Orasul Covasna, strada Mihai Eminescu nr. 225.

Terenul intravilan are suprafata de 800 mp si se concesioneaza in vederea amenajarii de spatii de joaca, filegorii, bancute, spatii verzi amenajate

Preţul de pornire al licitaţiei este de 240 euro/an.

Data limita de depunere a ofertelor 28 martie 2023 ora 12,00

Pretul documentatiei: 50 lei, in format letric, gratuit daca documentatia se solicita, in scris, in format electronic.

Garanţia de participare la licitaţie este de 24 euro, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica sunt cuprinse in Documentatia de atribuire.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 29 martie 2023 ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 29 martie 2023 ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001

 

Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale

 

PRIMÃRIA ORAȘULUI COVASNA, cu sediul în Str. Piliske nr.1 , organizeazã licitaţia publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, dupã cum urmeazã:

pentru persoanele din blocurile din zona străzilor Libertăţii, - Brazilor, - Unirii, - Ştefan cel Mare, - 1 Decembrie 1918, - Bercsényi, - Mihai Eminescu, Ady Endre, Frăției: în data de 29 noiembrie 2022, ora 9:30 şi la ora 13:30 în cazurile în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30

 • Data limitã de depunere a dosarelor : 28.11.2022.
 • Preţul documentaţiei : 5 lei/loc
 • Taxa de participare : 5 lei/loc.
 • Garanţia de participare : 220 lei/loc.

 

Documente necesare :

 

 • Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);
 • Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;
 • Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu ITP valabil;
 • Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;
 • Copie după chitanţe taxe participare(5+5+220);
 • Dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.


Licitaţia va avea loc în sala mare a Casei orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.


Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obține de la Direcţia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 7, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001.

Licitaţie publica deschisa, cu plic inchis, pentru concesionarea terenului intravilan situat in Orasul Covasna, strada Brazilor FN.

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 129/2022, organizeaza licitatie publica deschisa, cu plic inchis, pentru concesionarea terenului intravilan situat in Orasul Covasna, strada Brazilor FN.

Terenul intravilan are suprafata de 13.300 mp si se concesioneaza in vederea construirii unui hotel de minimum 3 stele, cu regim maxim de inaltime: P+2+M, cu restaurant, bar, cu capacitate de 120 locuri de cazare, plus/minus 10 locuri.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 6.938 euro/an.

In vederea participarii la licitatia publica, ofertantii au obligatia de a prezenta un Studiu de prefezabilitate/fezabilitate al terenului care face obiectul concesionarii, intocmit in baza Legii 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, studiu ce va cuprinde in mod obligatoriu cerintele prevazute de art. 16 alin. (3) din Legea 50/1991, dar si pe cele prevazute in HG 907/2016-art. 6.

Data limita de depunere a ofertelor 23 noiembrie 2022 ora 12,00

Pretul documentatiei: 50 lei, in format letric, gratuit daca documentatia se solicita, in scris, in format electronic.

Garanţia de participare la licitaţie este de 693 euro, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica sunt cuprinse in Documentatia de atribuire.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 24 noiembrie 2022 ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 24 noiembrie 2022 ora 10,00.

 

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea punctului de alimentație publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Primăria Orașului Covasna, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL132/2022, organizeaza licitație publică cu strigare pentru închirierea următorului spațiu comercial:

Punct de alimentație publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Bunul imobil care face obiectul licitatiei se inchiriaza pentru desfasurarea activitatii de desfacere de bauturi alcoolice si nealcoolice, a produselor alimentare ambalate si preambalate si a produselor nealimentare, in perioada 15 decembrie 2022-31 martie 2023, cu posibilitate de prelungire.

Imobilul este situat in orasul Covasna, str. Brazilor F.N., construit la baza Partiei de schi a orasului Covasna, in imediata apropiere a patinoarului artificial mobil.

Suprafata care face obiectul licitatiei publice cu strigare este compusa din:

 • loc pentru luat masa-supr. 69,60 mp.
 • antreu-3,10 mp.
 • grup sanitar femei 1-supr.3,30 mp.
 • grup sanitar barbati 1-supr. 5,oo mp.
 • centrala termica 6.3 mp
 • terasa 51 mp.
 • teren de sub constructie aferent partii de cladire care face obiectul inchirierii 87,30 mp.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 2.135 lei/ lună.

Data limita de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2021 ora 12,00


Garanţia de participare la licitaţie este de 213 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 17 noiembrie 2022 ora 10,00.
Plicurile se vor deschide la data de17 dnoiembrie 2022, ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitație publică deschisă pentru vânzarea masei lemnoase pe picior în cantitate de 86,83 mc, răşinoase.

Primăria oraşului Covasna str. Piliske nr.1 telefon 0267340001 fax:0267342679 , la data de 10.10.2022 ora 10, anunţă organizarea a procedurii de licitaţie publică deschisă, pentru vânzarea masei lemnoase pe picior în cantitate de 86,83 mc, răşinoase. Data şi organizarea preselectiei. 07.10.2022 la sediul Primăriei ora 10. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: . 07.10.2022 ora 9 la sediul Primăriei.

Caietul de sarcini se poate cumpăra la camera 21 str. Gabor Aron nr. 10

Licitație publică deschisa pentru inchirierea a 3 casute modulare provizorii din lemn

Licitație publică deschisa pentru vanzarea terenului intravilan proprietate privata a orasului Covasna, din str. Scolii nr. 25, CF nr. 32927, nr. cad. 32927, in suprafata de 36 mp

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 100/2022 organizeaza licitatie publica deschisa pentru vanzarea terenului intravilan proprietate privata a orasului Covasna, din str. Scolii nr. 25, CF nr. 32927, nr. cad. 32927, in suprafata de 36 mp, categoria de folosinta curti-constructii, imobil care apartine domeniului privat al orasului Covasna.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 5.159 lei.

Data limita de depunere a dosarelor: 31 august ora 12,00

Pretul documentatiei: 30 lei

Garanţia de participare la licitaţie este de 515 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

La pretul de adjudecare al terenului se adauga suma de 700 lei, reprezentand costul expertizei de evaluare, precum si suma de 800 lei, reprezentand costul documentatiei de dezmembrare a terenului.

Documentele necesare participării la licitaţia publica sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele fizice sau juridice care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 1 septembrie 2022 ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 1 septembrie 2022 ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001.

Primar,
Gyerő József

Licitație publică deschisa pentru inchirierea a 3 casute modulare provizorii din lemn

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 99/2022, organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea a 3 casute modulare provizorii din lemn, proprietate privata a Orasului Covasna, in vederea comercializarii de produse artizanale, suveniruri, produse mestesugaresti cu specific local, produse alimentare ambalate.

 

Suprafata, destinatia si pretul de incepere al licitatiei publice a casutelor modulare din lemn care fac obiectul inchirierii sunt prezentate in tabelul de mai jos:


Nr.

crt.

Denumire

Suprafata

utila


Valoare de incepere licitatie luna/casuta

Destinatie

1

Casuta modulara nr. 1

situata in Centrul orasului

Covasna

4X3,5 m=

14 mp

70 euro/luna

Comercializarea de suveniruri, produse de artizanat, produse mestesugaresti cu specific local, produse alimentare ambalate

2

Casuta modulara nr. 2

situata in Centrul orasului

Covasna

3X2,5 m=

7,5 mp

37,5 euro/luna

Comercializarea de suveniruri, produse de artizanat, produse mestesugaresti cu specific local, produse alimentare ambalate

3

Casuta modulara nr. 3

situata vizavi de Spitalul

de Cardiologie Covasna

3X2,5 m=

7,5 mp

37,5 euro/luna

Comercializarea de suveniruri, produse de artizanat, produse mestesugaresti cu specific local, produse alimentare ambalate

Data limita de depunere a dosarelor: 24 august ora 12,00

Pretul documentatiei: 30 lei

Garanţia de participare la licitaţie este de 3,75 euro pentru casutele modulare de 7,50 mp, respectiv 7 euro pentru casuta modulara de 14 mp, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 25 august ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 25 august ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001

Primar,
Gyerő József

Licitație publică cu strigare pentru pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA, cu sediul în Str. Piliske nr.1 , organizeazã licitaţia publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, dupã cum urmeazã:

1. Pentru persoanele din blocurile din zona străzilor Libertăţii, - Brazilor, - Unirii, - Ştefan cel Mare, - 1 Decembrie 1918, - Bercsényi, - Mihai Eminescu, Ady Endre: în data de 8 iunie 2022, ora 9:30 şi la ora 13:30 în cazurile în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30

Data limitã de depunere a dosarelor : 6.06.2022.
Preţul documentaţiei : 5 lei/loc
Taxa de participare : 5 lei/loc.
Garanţia de participare : 200 lei/loc.

Documente necesare :

 • Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);
 • Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;
 • Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu ITP valabil;
 • Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);
 • Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;
 •  Copie după chitanţe taxe participare(5+5+200);
 • Dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.

Licitaţia va avea loc în sala mare a Casei orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obține de la Direcţia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 7, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001.

Licitație publică deschisa pentru vanzarea terenului intravilan situat in orasul Covasna, str. Benedek Elek Fn, CF nr.26382, nr. cad. 26382, nr. top. 4770/1, in suprafata totala de 494 mp, care apartine domeniului privat al orasului Covasna.

 

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 40/2022 organizeaza licitatie publica deschisa pentru vanzarea terenului intravilan situat in orasul Covasna, str. Benedek Elek Fn, CF nr.26382, nr. cad. 26382, nr. top. 4770/1, in suprafata totala de 494 mp, care apartine domeniului privat al orasului Covasna.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 37.158 lei.
Data limita de depunere a dosarelor: 8 iunie 2022 ora 12,00
Pretul documentatiei: 30 lei
Garanţia de participare la licitaţie este de 3.715 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

p style="text-align:justify">Persoanele fizice sau juridice care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei Orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 9 iunie 2022 ora 10,00.
Plicurile se vor deschide la data de 9 iunie 2022 ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001.

Licitație publică pentru închirierea unori păşuni, în baza Hotărârii nr.60./2022 a Consiliului Local oraş Covasna.

 

Primăria oraşului Covasna str. Piliske nr.1 telefon 0267340001 fax: 0267342679 , la data de 09.05.2022 anunţă organizarea procedurii de licitaţie publică, pentru închirierea unori păşuni, în baza Hotărârii nr.60./2022 a Consiliului Local oraş Covasna.

Licitaţia publică va avea loc la data de 09.05.2022 orele 10:00 la sediul Primăriei str. Piliske nr.1

Dosarele trebuie depuse până la data de 09.05.2022 orele 9:00 la sediul Primăriei str. Piliske nr.1

Caietul de sarcini se poate cumpăra la casieria primăriei str. Gabor Aron nr. 10

Licitație publică deschisă pentru vânzarea unui panou publicitar, împreună cu structura de rezistență, din domeniul privat al orașului Covasna.

 

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 160/2021 organizează licitație publică deschisă pentru vânzarea unui panou publicitar, împreună cu structura de rezistență, din domeniul privat al orașului Covasna.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 5.500 lei.

La prețul de adjudecare al bunului se va adăuga și prețul evaluării acestuia, în cuantum de 800 lei.

Data limită de depunere a dosarelor: 09.02.2022 ora 12,00 Prețul documentației: 30 lei

Garanţia de participare la licitaţie este de 550 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele fizice sau juridice care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 10 februarie, ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 10 februarie, ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001.


Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea punctului de alimentație publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Primăria Orașului Covasna, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 147/2021, organizeaza licitație publică cu strigare pentru închirierea următorului spațiu comercial:

Punct de alimentație publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Bunul imobil care face obiectul licitatiei se inchiriaza pentru desfasurarea activitatii de desfacere de bauturi alcoolice si nealcoolice, a produselor alimentare ambalate si preambalate si a produselor nealimentare, in perioada 15 decembrie 2021-31 martie 2022, cu posibilitate de prelungire.

Imobilul este situat in orasul Covasna, str. Brazilor F.N., construit la baza Partiei de schi a orasului Covasna, in imediata apropiere a patinoarului artificial mobil.

Suprafata care face obiectul licitatiei publice cu strigare este compusa din:

 • loc pentru luat masa-supr. 69,60 mp.
 • antreu-3,10 mp.
 • grup sanitar femei 1-supr.3,30 mp.
 • grup sanitar barbati 1-supr. 5,oo mp.
 • centrala termica 6.3 mp
 • terasa 51 mp.
 • teren de sub constructie aferent partii de cladire care face obiectul inchirierii 87,30 mp.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 1.968 lei/ lună.

Data limita de depunere a dosarelor: 08 decembrie 2021 ora 12,00
Pretul documentatiei: 30 lei
Garanţia de participare la licitaţie este de 197 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 09 decembrie 2020 ora 10,00.
Plicurile se vor deschide la data de 09 decembrie 2020, ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitație publică cu strigare pentru pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale

 

PRIMÃRIA ORAȘULUI COVASNA, cu sediul în Str. Piliske nr.1 , organizeazã licitaţia publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, dupã cum urmeazã:

- 1. pentru persoanele din blocurile din zona străzilor Libertăţii, - Brazilor, - Unirii, - Ştefan cel Mare, - 1 Decembrie 1918, - Bercsényi, - Mihai Eminescu, Ady Endre: în data de 17 noiembrie 2021, ora 9:30 şi la ora 13:30 în cazurile în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30


Data limitã de depunere a dosarelor : 15.11.2021.

Preţul documentaţiei : 5 lei/loc

Taxa de participare : 5 lei/loc.

Garanţia de participare : 170 lei/loc.

 

Documente necesare :

 

Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);

Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;

Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă;

Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;

Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);

Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;

Copie după chitanţe taxe participare(5+5+170);

dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.


Licitaţia va avea loc în sala mare a Casei orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.


Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obține de la Direcţia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 7, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001.


Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate