Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea punctului de alimentație publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Primăria Orașului Covasna, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 147/2021, organizeaza licitație publică cu strigare pentru închirierea următorului spațiu comercial:

Punct de alimentație publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Bunul imobil care face obiectul licitatiei se inchiriaza pentru desfasurarea activitatii de desfacere de bauturi alcoolice si nealcoolice, a produselor alimentare ambalate si preambalate si a produselor nealimentare, in perioada 15 decembrie 2021-31 martie 2022, cu posibilitate de prelungire.

Imobilul este situat in orasul Covasna, str. Brazilor F.N., construit la baza Partiei de schi a orasului Covasna, in imediata apropiere a patinoarului artificial mobil.

Suprafata care face obiectul licitatiei publice cu strigare este compusa din:

 • loc pentru luat masa-supr. 69,60 mp.
 • antreu-3,10 mp.
 • grup sanitar femei 1-supr.3,30 mp.
 • grup sanitar barbati 1-supr. 5,oo mp.
 • centrala termica 6.3 mp
 • terasa 51 mp.
 • teren de sub constructie aferent partii de cladire care face obiectul inchirierii 87,30 mp.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 1.968 lei/ lună.

Data limita de depunere a dosarelor: 08 decembrie 2021 ora 12,00
Pretul documentatiei: 30 lei
Garanţia de participare la licitaţie este de 197 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 09 decembrie 2020 ora 10,00.
Plicurile se vor deschide la data de 09 decembrie 2020, ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitație publică cu strigare pentru pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale

 

PRIMÃRIA ORAȘULUI COVASNA, cu sediul în Str. Piliske nr.1 , organizeazã licitaţia publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, dupã cum urmeazã:

- 1. pentru persoanele din blocurile din zona străzilor Libertăţii, - Brazilor, - Unirii, - Ştefan cel Mare, - 1 Decembrie 1918, - Bercsényi, - Mihai Eminescu, Ady Endre: în data de 17 noiembrie 2021, ora 9:30 şi la ora 13:30 în cazurile în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30


Data limitã de depunere a dosarelor : 15.11.2021.

Preţul documentaţiei : 5 lei/loc

Taxa de participare : 5 lei/loc.

Garanţia de participare : 170 lei/loc.

 

Documente necesare :

 

Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);

Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;

Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă;

Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;

Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);

Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;

Copie după chitanţe taxe participare(5+5+170);

dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.


Licitaţia va avea loc în sala mare a Casei orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.


Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obține de la Direcţia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 7, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001.


Licitaţie publică pentru închirierea chioșcului modular nr. 5 situat in imobilul proprietate publică a orașului Covasna, aflat în parcarea Pod Central-str. Libertatii

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA, cu sediul în str. Piliske nr. 1, organizează liciație publică cu strigare pentru închirierea următorului spațiu comercial:

Chioscul modular nr. 5 situat in imobilul proprietate publica a orasului Covasna, aflat in parcarea Pod Central-str. Libertatii

Suprafața, destinația și valoarea de începere a licitației spațiului care face obiectul închirierii este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt.Denumire încăpereSuprafața utilă încăpereValoare de începere licitație lună/încăpereDestinatia spatiului
Chioșc modular nr. 5.7.88mp.40 euroComercializare de produse alimentare si nealimentare.

Data limita de depunere a dosarelor: 22 septembrie 2021, ora 12.00

Prețul documentației: 100 lei

Garantia de participare 4 euro

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt:

A. Pentru persoane juridice:

 • (1) copie dupa Certificatul de Inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului- valabil in original, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data licitatiei, inclusiv copii de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Inregistrare Fiscală;
 • (2) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei orasului Covasna şi Direcţia Generale a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original;
 • (3) declaraţie pe propria raspundere din care să rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
 • (4)acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini(documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;
 • (5) acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravaloarii garanţiei de participare, in copie ;
 • (6) procură legalizată la Notarul public pentru persoane imputernicite sa participe la licitaţie
 • (7) fisa ofertantului
 • (8) declaratie de participare

B. Pentru persoane fizice autorizate:

 • (1) copie de pe actul de identitate;
 • (2) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;
 • (3) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei orasului Covasna şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original ;
 • (4)acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini (documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;
 • (5) acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravalorii garanţiei de participare, in copie ;
 • (6) procură legalizată la Notarul public, pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de mandatari, in copie;
 • (7) declaraţie pe propria raspundere din care să rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
 • (8) fisa ofertantului
 • (9) declaratie de participare

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in sala de sedinte a primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 23 septembrie, ora 10.00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitație publică cu strigare pentru pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale

 

PRIMÃRIA ORAȘULUI COVASNA, cu sediul în Str. Piliske nr.1 , organizeazã licitaţia publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, dupã cum urmeazã:

- pentru persoanele din blocurile din zona străzilor Libertăţii, - Brazilor, - Unirii, - Ştefan cel Mare, - 1 Decembrie 1918, - Bercsényi, - Mihai Eminescu, Aleea Prieteniei: în data de 07 iulie 2021, ora 9:30 şi la ora 13:30 în cazurile în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30


Data limitã de depunere a dosarelor : 05.07.2021.

Preţul documentaţiei : 5 lei/loc

Taxa de participare : 5 lei/loc.

Garanţia de participare : 140 lei/loc.

 

Documente necesare :

 

Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);

Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;

Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă;

Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;

Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);

Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;

Copie după chitanţe taxe participare(5+5+140);

dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.


Licitaţia va avea loc în sala mare a Casei orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.


Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obține de la Direcţia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 7, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001.


Licitație publică cu strigare pentru vanzarea trenuletului de agrement marca SUZHOU, tipul PQC92/Spl, compus din locomotiva si 2 vagoane

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 39/2021 organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea trenuletului de agrement marca SUZHOU, tipul PQC92/Spl, compus din locomotiva si 2 vagoane si scoaterea lui din patrimoniu.

Acest mijloc de transport nu se poate inscrie in circulatie.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 51.743 lei.

Data limita de depunere a dosarelor: 30 iunie 2021 ora 12,00

Pretul documentatiei: 30 lei

Garanţia de participare la licitaţie este de 5.174 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele fizice sau juridice care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 01 iulie 2021 ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 01 iulie 2021 ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001.

Licitație publică pentru închirierea caii ferate forestiere

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 38/2021 organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea a 2.100 metri de sine de cale ferata forestiera aflate in proprietatea publica a orasului Covasna, intre punctele Pod Horgász ( zona Hotelului Bradul) si baza Planului inclinat, pentru circulatia unui trenulet de agrement.

Orasul Covasna inchiriaza doar sinele de cale ferata, trenuletul alcatuit din locomotiva si cel putin un vagon de calatori trebuie sa fie in proprietatea sau in folosinta chiriasului.

Raspunderea pentru punerea in functiune a trenuletului de agrement, precum si obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare revin chiriasului.

Durata închirierii sinelor de cale ferata forestiera este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acte aditionale.

Preţul de pornire al licitaţiei (pretul minim al inchirierii) este de 427 lei/luna.

Data limita de depunere a dosarelor: 10 iunie 2021 ora 12,00
Pretul documentatiei: 30 lei
Garanţia de participare la licitaţie este de 43 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 11 iunie 2021 ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 11 iunie 2021 ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001.

Licitație publică pentru închirierea unor pășuni

Primăria oraşului Covasna str. Piliske nr.1 telefon 0267340001 fax: 0267342679 , la data de 20.05.2021 anunţă organizarea procedurii de licitaţie publică, pentru închirierea unori păşuni, în baza Hotărârii nr.30./2021 a Consiliului Local oraş Covasna.

Licitaţia publică va avea loc la data de 20.05.2021orele 10:00 la sediul Primăriei str. Piliske nr.1

Dosarele trebuie depuse până la data de 20.05.2021orele 9:00 la sediul Primăriei str. Piliske nr.1

Caietul de sarcini se poate cumpăra la casieria primăriei str. Gabor Aron nr. 10

Licitaţie publiă cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale

Primăria orașului Covasna, cu sediul în Str. Piliske nr.1 , organizeazã licitaţie publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, dupã cum urmeazã:

pentru persoanele din blocurile din zona străzilor Libertăţii, - Brazilor, - Unirii, - Ştefan cel Mare, - 1 Decembrie 1918, - Bercsényi, - Mihai Eminescu: în data de 26 noiembrie 2020, ora 9:30 şi la ora 13:30 în cazurile în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30

Data limitã de depunere a dosarelor : 24.11.2020.
Preţul documentaţiei : 5 lei/loc
Taxa de participare : 5 lei/loc.
Garanţia de participare : 140 lei/loc.

Documente necesare :

 • Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);
 • Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;
 • Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă;
 • Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);
 • Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;
 • Copie după chitanţe taxe participare(5+5+140);
 • Dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.

Licitaţia va avea loc în sala mare a Casei orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obține de la Direcţia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 7, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitaţie publiă deschisă pentru închirierea punctului de alimentație publică, impreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.”.

UPDATE: 23. dec. 2020., ora 09:50 - Model de anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT).

Punct de alimentație publică, împreuna cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Primăria orașului Covasna, cu sediul in str. Piliske nr. 1, în baza HCL 106/2020, modificată prin HCL 118/2020, organizează licitatie publică deschisă pentru închirierea următorului spațiu comercial:

Bunul imobil care face obiectul licitației se închiriază pentru desfășurarea activității de desfacere de băuturi alcoolice si nealcoolice, a produselor alimentare ambalate și preambalate, și a produselor nealimentare, în perioada 15 decembrie 2020-31 martie 2021, cu posibilitate de prelungire.

Imobilul este situat în orașul Covasna, str. Brazilor F.N., construit la baza Pârtiei de schi a orașului Covasna, în imediata apropiere a patinoarului artificial mobil.

Suprafața care face obiectul licitației publice cu strigare este compusă din:

 • Loc pentru luat masa-supr. 69,60 mp.
 • Antreu-3,10 mp.
 • Grup sanitar femei 1-supr.3,30 mp.
 • Grup sanitar bărbați 1-supr. 5,oo mp.
 • Centrală-- termică 6.3 mp
 • Terasă 51 mp.
 • Teren de sub construcție aferent părtii de clădire care face obiectul închirierii 87,30 mp.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 1.968 lei/ lună.

Data limita de depunere a dosarelor: 09 decembrie 2020 ora 09,00 Pretul documentatiei: 30 lei
Garanţia de participare la licitaţie este de 197 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 09 decembrie 2020 ora 10,00.
Plicurile se vor deschide la data de 09 decembrie 2020, ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea punctului de alimentatie publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Primăria Orașului Covasna, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 106/2020, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatorului spatiu comercial:

Punct de alimentatie publica, impreuna cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Partie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Bunul imobil care face obiectul licitatiei se inchiriaza pentru desfasurarea activitatii de desfacere de bauturi alcoolice si nealcoolice, a produselor alimentare ambalate si preambalate si a produselor nealimentare, in perioada 1 decembrie 2020-31 martie 2021, cu posibilitate de prelungire.

Imobilul este situat in orasul Covasna, str. Brazilor F.N., construit la baza Partiei de schi a orasului Covasna, in imediata apropiere a patinoarului artificial mobil.

Suprafata care face obiectul licitatiei publice cu strigare este compusa din:

 • loc pentru luat masa-supr. 69,60 mp.
 • antreu-3,10 mp.
 • grup sanitar femei 1-supr.3,30 mp.
 • grup sanitar barbati 1-supr. 5,oo mp.
 • centrala termica 6.3 mp
 • terasa 51 mp.
 • teren de sub constructie aferent partii de cladire care face obiectul inchirierii 87,30 mp.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 1.968 lei/ lună.

Data limita de depunere a dosarelor: 09 noiembrie 2020 ora 12,00
Pretul documentatiei: 30 lei
Garanţia de participare la licitaţie este de 197 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 10 noiembrie 2020 ora 10,00.
Plicurile se vor deschide la data de 10 noiembrie 2020, ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitaţie publică pentru închirierea Imobilului situat în orașul Covasna, str. Ștefan cel Mare nr. 35, reprezentând “Hală pentru produse agricole”

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA, cu sediul în str. Piliske nr. 1, organizează liciație publică cu strigare pentru închirierea următorului spațiu din Imobilul situat în orașul Covasna, str. Ștefan cel Mare nr. 35, reprezentând “Hală pentru produse agricole” aparținând domeniului public al orașului Covasna:

1. Spațiu de închiriat în suprafață de 9,89mp. (construcție cu teren aferent)

Suprafața, destinația și valoarea de începere a licitației spațiului care face obiectul închirierii este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt.Denumire încăpereSuprafața de închiriatValoare minimă chirie pe lună/mpValoare minima chirie pe spatiu de inchiriat/ lunaDestinatia spatiului
Spațiu de închiriat Clădirea “ Hală pentru produse agricole”, oraș Covasna, str. Ștefan cel Mare nr. 35.9.89mp. (construcție cu teren aferent)4 euro40 euroDesfășurarea de comerț cu produse alimentare și nealimentare sau depozit.

Data limită de depunere a dosarelor: 26 octombrie 2020.

Prețul documentației: 100 lei

Garantia de participare va reprezenta pretul minim de incepere a licitatiei, respectiv 40 euro pentru spatiul de inchiriat in suprafata de 9,89 mp.

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt:

A. Pentru persoane juridice:

 • (1) copie dupa Certificatul de Inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului- valabil in original, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data licitației, inclusiv copii de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Inregistrare Fiscală;
 • (2) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei orasului Covasna şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original;
 • (3) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
 • (4) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini(documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;
 • (5) acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravalorii garanţiei de participare, in copie ;
 • (6) procură pentru persoane imputernicite sa participe la licitaţie
 • (7) cerere de participare la licitatie.

B. Pentru persoane fizice autorizate:

 • (1) copie de pe actul de identitate;
 • (2) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;
 • (3) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei orasului Covasna şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original;
 • (4)acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini(documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;
 • (5) acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravalorii garanţiei de participare, in copie;
 • (6) procura pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de mandatari, in copie;
 • (7) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana fizica autorizata nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
 • (8) Cerere de participare la licitatie.

Documentele de calificare se vor introduce într-un plic nou care se va sigila şi pe care se va scrie: I – Date referitoare la organizator: * Denumirea şi adresa organizatorului * Menţiunea “Pentru participarea la licitaţia publică – cu strigare - în vederea închirierii spatiului comercial in suprafata de 9,89 mp. din imobilul “Hala pentru produse agricole”, situat in orasul Covasna, str. Stefan cel Mare nr. 35, in scopul desfășurării de activități comerciale, vanzarea de bunuri alimentare si nealimentare sau depozit.

* Mentiunea “A nu se deschide inainte de data de _____, ora _____”

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 27 octombrie 2020 , ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon: 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitatie publică cu strigare pentru închirierea unor spatii comerciale, în vederea comercializării de produse alimentare și nealimentare

Primăria Orașului Covasna, cu sediul în str. Piliske nr. 1, în temeiul HCL nr.67/2018 organizează licitație publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spații comerciale, în vederea comercializării de produse alimentare și nealimentare:

Chioșcurile modulare 4 si 5 situate în imobilul proprietate publică a orașului Covasna, aflat în parcarea Pod Central-str. Libertății.

Spațiile comerciale 4 si 5 au o suprafață utilă de 7,88 mp. fiecare, prețul de pornire a licitației este de 40 euro/lună/chioșc

Data limită de depunere a dosarelor: 23 septembrie, ora 12,00
Prețul documentației: 100 lei
Garanția de participare: 4 euro

Licitația se va organiza în sala de ședinte a Primăriei Orașului Covasna, str. Piliske nr. 1, în data de 24 septembrie, ora 10,00

Relații suplimentare privind procurarea documentației și condițiile de participare se pot obține de la sediul Primăriei Orașului Covasna sau la telefon 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale

 

Primăria Orașului Covasna, cu sediul în Str. Piliske nr.1 , organizeazã licitaţia publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, dupã cum urmeazã:

1. pentru persoanele care detin in proprietate/chirie apartamente în blocurile din zona străzilor Aurel Vlaicu, - Libertăţii, - Brazilor, - Unirii, - Ştefan cel Mare, - 1 Decembrie 1918, - Bercsényi, - Mihai Eminescu, Aleea Prieteniei: în data de 23 septembrie 2020, ora 9:30 şi la ora 13:30 în cazurile în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30

Data limitã de depunere a dosarelor : 21.09.2020.

Preţul documentaţiei : 5 lei/loc
Taxa de participare : 5 lei/loc.
Garanţia de participare : 140 lei/loc.

Documente necesare :

 • Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);
 • Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;
 • Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă;
 • Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);
 • Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;
 • Copie după chitanţe taxe participare(5+5+140);
 • Dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.

Licitaţia va avea loc în sala mare a Casei orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obține de la Direcţia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 7, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001.

Licitaţie publică cu depunere de oferte în plic închis pentru vânzarea unor parcele de teren.

Orașul Covasna, cu sediul în Str. Piliske nr. 1 Jud. Covasna CIF 4404613, reprezentat prin Primar Gyerő József, organizează licitație publică pentru vânzarea unei parcele de teren situat în Orașul Covasna.

CFSuprafațaAmplasamentGaranție de particioarePreț de pornire
30141621 mpStr. Gábor Áron nr 27/A389738.974

Documentația de atribuire se poate achiziționa la sediul Primăriei Orașului Covasna, achitându-se suma de 30 lei, pentru multiplicarea documentelor.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor 4 septembrie, ora 10:00, data limită de depunere a ofertelor 10 septembrie, ora 12:00 data deschideri ofertelor 10 septembrie, ora 12:00.

Licitația cu depunere de oferte în plic închis se va desfășura în data de 10 septembrie, ora 12:00

Solicitarea de clarificări, depunerea ofertelor, deschiderea ofertelor și licitația se va desfășura la sediul Orașului Covasna, Str. Piliske nr. 1 Jud. Covasna.

Informații suplimentare la nr de telefon 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate