Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea punctului de alimentatie publica, impreuna cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Partie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

ANUNT LICITATIE

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru inchirierea urmatorului spatiu:

Punct de alimentatie publica, impreuna cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Partie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”. Imobilul este situat in orasul Covasna, str. Brazilor F.N., construit la baza Partiei de schi a orasului Covasna, in imediata apropiere a patinoarului artificial mobil care urmeaza a fi asamblat

Suprafata care face obiectul licitatiei publice cu strigare este compusa din:

 • loc pentru luat masa-supr. 69,60 mp.
 • antreu-3,10 mp.
 • grup sanitar femei 1-supr.3,30 mp.
 • grup sanitar barbati 1-supr. 5,oo mp.
 • centrala termica 6.3 mp
 • terasa 51 mp.
 • teren de sub constructie aferent partii de cladire care face obiectul inchirierii 87,30 mp.

Pretul de pornire a licitatiei este de 815 lei.

Data limita de depunere a dosarelor: 28 noiembrie 2018, ora 12,00 Pretul documentatiei: 100 lei
Taxa de participare: 82 lei

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt:

A. Pentru persoane juridice:

 1. copie dupa Certificatul de Inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului- valabil in original, inclusiv copii de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Inregistrare Fiscală;
 2. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei orasului Covasna şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original;
 3. declaraţie notariala a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că societatea nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
 4. acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini(documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;
 5. acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravaloarii garanţiei de participare, in copie ;
 6. procură legalizată la Notarul public pentru persoane imputernicite sa participe la licitaţie
 7. cerere tip de participare la licitatie completata in clar, semnata si stampilata de ofertant.

B. Pentru persoane fizice autorizate:

 1.  copie de pe actul de identitate;
 2.  copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;
 3. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei orasului Covasna şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original ;
 4. acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini(documentatiei de atribuire), respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea lor, in copie;
 5. acte doveditoare, respectiv chitanta sau ordinul de plata care atesta achitarea contravalorii garanţiei de participare, in copie ;
 6. procură legalizată la Notarul public, pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de mandatari, in copie ;
 7. declaraţie notariala din care să rezulte că persoana fizica autorizata nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
 8. cerere tip de participare la licitatie completata in clar, semnata si stampilata de ofertant.

 

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in sala de sedinte a primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 29 noiembrie 2018, ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001, persoana de contact : Varga Monica

 

Primăria Covasna

Primar

Viceprimar

Secretar

Compartimente de Specialitate

Direcţia economică

Direcţia de Asistenţă Socială

Situaţii de urgenţă

Starea civilă

Urbanism

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate