Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea punctului de alimentație publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, organizează licitație publică cu strigare pentru închirierea următorului spațiu:

Punct de alimentație publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Bunul imobil care face obiectul licitației se închiriază pentru desfașurarea activității de desfacere de băuturi alcoolice și nealcoolice, a produselor alimentare ambalate și preambalate, și a produselor nealimentare cel puțin pe perioada orarului de funcționare a patinoarului/pârtiei de schi, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă.

Imobilul este situat în orașul Covasna, str. Brazilor F.N., construit la baza Pârtiei de schi a orașului Covasna, in imediata apropiere a patinoarului artificial mobil care urmează a fi asamblat

Suprafața care face obiectul licitației publice cu strigare este compusă din:

  • loc pentru luat masa-supr. 69,60 mp.
  • antreu-3,10 mp.
  • Grup sanitar femei 1-supr.3,30 mp.
  • Grup sanitar bărbați 1-supr. 5,oo mp.
  • Centrală termică 6.3 mp
  • Terasă 51 mp.
  • Teren de sub construcție aferent părții de clădire care face obiectul închirierii 87,30 mp.

Prețul de pornire a licitației este de 815 lei.
Data limită de depunere a dosarelor: 28 noiembrie 2019, ora 12,00
Prețul documentatiei: 100 lei
Taxa de participare: 82 lei

Documentele necesare participării la licitația publică cu strigare sunt:

A. Pentru persoane juridice:

(1) copie dupa Certificatul de Inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului- valabil în original, inclusiv copii de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe Certificatul de Înregistrare Fiscală;
(2) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primăriei orașului Covasna şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele in original;
(3) declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;
(4)acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini(documentației de atribuire), respectiv chitanța sau ordinul de plată care atestă achitarea lor, în copie;
(5) acte doveditoare, respectiv chitanța sau ordinul de plată care atestă achitarea contravalorii garanţiei de participare, în copie ;
(6) procură legalizată la Notarul public pentru persoane împuternicite să participe la licitaţie
(7) cerere tip de participare la licitație completată în clar, semnată și ștampilată de ofertant.

B. Pentru persoane fizice autorizate:

(1) copie de pe actul de identitate;
(2) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;
(3) dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de Serviciul Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei orașului Covasna şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice (ANAF), ambele în original ;
(4)acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini(documentației de atribuire), respectiv chitanța sau ordinul de plată care atestă achitarea lor, în copie;
(5) acte doveditoare, respectiv chitanța sau ordinul de plată care atestă achitarea contravalorii garanţiei de participare, în copie ;
(6) procură legalizată la Notarul public, pentru persoane fizice participante la licitaţie reprezentate de mandatari, în copie ;
(7) declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că persoana fizică autorizată nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;
(8) cerere tip de participare la licitație completată în clar, semnată și stampilată de ofertant.

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu îndeplinesc cerințele impuse, nu pot participa la licitație.

Licitația se va organiza în sala de ședinte a primăriei orașului Covasna, str. Piliske nr. 1, în data de 29 noiembrie 2019, ora 10,00.

Relații suplimentare privind procurarea documentației și condițiile de participare se pot obține de la secretariatul Primăriei orașului Covasna sau la telefon 0267340001

Audienţe

• Primar - marţi ora 13.00 *
• Viceprimar - joi ora 11.00
• Secretar - miercuri ora 11.00

* Înscrierile se fac la secretara primarului pe baza actului de identitate