Componenţa Consiliului Local

Becsek Éva
Bocan Ioan-MarcelBodó Enikő
ProfesorContabil

Întrprinzător

Declaraţia de avere şi de interese:Declaraţia de avere şi de interese:Declaraţia de avere şi de interese:
Bodó Töhötöm
Domaházi János
Enea Nicolae
ÎntreprinzătorMedic
Declaraţia de avere şi de interese:Declaraţia de avere şi de interese:Declaraţia de avere şi de interese:
Ferencz Botond
Fülöp Csaba
Gazd István
MedicProfesor
Declaraţia de avere şi de interese:Declaraţia de avere şi de interese:Declaraţia de avere şi de interese:
Jeszenovics Albert
Jeszenovics Róbert KárolyLungu Liliana
IntreprinzătorEconomist
Declaraţia de avere şi de interese:Declaraţia de avere şi de interese:Declaraţia de avere şi de interese:
Molnár JánosMuntean Felicia Maria

Neagovici Vasile-Cătălin
Profesor
Declaraţia de avere şi de interese:Declaraţia de avere şi de interese:Declaraţia de avere ţi de interese:
Sasu IzabellaVatány Ferenc
Intreprinzător
Declaraţia de avere şi de interese:Declaraţia de avere şi de interese:

Regulamentul de funcţionare a Consiliului Local

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. (1) Consiliul  Local al Oraşului Covasna, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, reprezintă, alături de Primarul Oraşului Covasna, autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în Oraşul Covasna.

(2) Consiliul Local al Oraşului Covasna reprezintă autoritatea administrativă publică locală deliberativă.

(3) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliul local şi Primar se bazează pe principiul autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor unităţii administrativ teritoriale pe care o reprezintă. 

Art. 2. (1) Consiliul Local al Oraşului Covasna este ales prin vot universal egal, direct, secret şi liber exprimat în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, modificată şi completată, de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmează să-şi exercite mandatul. (art. 28 din Legea nr. 215/2001)

(2) Numărul consilierilor se stabileşte prin Ordinul Prefectului, emis în baza prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Capitolul II. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1 - VALIDAREA MANDATELOR

Art. 3.(1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire aConsiliului Local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se va face de către prefect, prinordin.

(2) Constituirea Consiliului local se face în termenul arătat la alin. (1), după depunerea , de către mandatarul financiar la Autoritatea Electorală Permanentă a unui raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent şi publicarea în Monitorul oficial Partea I a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent pentru a fi depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale. 

(3) Prin grija secretarului oraşului vor fi prezentate cu cel puţin o zi înainte de şedinţa de constituire celui mai vârstnic consilier şi celor doi mai tineri consilieri care-l vor asista, ghidul de desfăşurare a şedinţei, dosarele cuprinzând procesele verbale de constatare a rezultatelor alegerilor, al biroului electoral orăşenesc precum şi opţiunile scrise ale consilierilor aleşi ce ocupă funcţii care potrivit legii sunt incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier.

Art. 4. (1) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinşa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile la convocarea prefectului. În acest scop, prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin. 

(2) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţă a consilierilor absenţi.

(3) Dacă absenţele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

(4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii. 

(5) Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză, la rândul lor, să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (1). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 67/2004, privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la date emiterii ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare"

(6) La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa prefectul sau reprezentantul acestuia, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. 

Art. 5. (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.

Art. 6. (1) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.

(2) Constituirea în grupuri se poate realiza în funcţie de partidele sau alianţele pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(3) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile de număr de mai sus, precum şi consilierii independenţi, pot constitui un grup prina sociere.

(4) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

(5) Consileirii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nua u participa la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentrua intra în consiliu cu cel puţin un consilier. (6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art. 7. (1) Pe timpul pauzei, Secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii cu calitatea de consilier. 

(2) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

Art. 8. (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.

(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3, alin. (2).

Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. ____.

Art. 9. Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 8 alin. (3).

Art. 10. (1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.

(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

(3) După examniarea legalităţii alegerii fiecărui consilier, Comisia de validare propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

(4) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.

(6) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant de pe listă.

Art. 11. (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. _____ care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

Art. 12. (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea în limba română a următorului jurământ:

"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bunăcredinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Covasna. Aşa să-mi ajute Dumnezeu".

(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul oraşului va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "JUR", după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului. 

(4) Consilerii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă. 

(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

(6) După depunerea jurământului de către  cel puţin două treimi din numărul  membrilor consiliului local, preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr. ____, hotărâre ce se adoptă cu votul majorităţii consilieri locali validaţi.

Art. 13 - În cazul în care consilierul local declarat ales renunţă la mandat înanite de validare, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele sau alianţele politice confirmă îns crsi apartenenţa la partid/alianţă. În cazul înc are locurile rămase vacanten nu pot fi compeltate cu supleanţi, conform legii, iar număru consileirilor se reduce sub jumătate plus unu,s e vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

SECŢIUNEA A 2-A - ALTE DISPOZIŢII

Art. 14. (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei prezintă în faţa consiliului local hotărârea de validare.

(2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin. (1) al art. 12, folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.

(3) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

Art. 15. (1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.

(3) Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.

(4) Primarul, după depunerea jurământului, primeşte legitimaţia, care va fi semnată de preşedintele de şedinţă, un semn distinctiv al calităţii de primar, pe care acesta are dreptul să îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum şi eşarfa în culorile Drapelului Naţional al României.

(5) Modelul legitimaţiei de primar, al semnului distinctiv şi al eşarfei se stabilesc prin hotărâre de Guvern.

(6) Eşarfa se va purta în mod obligatoriu la Ziua naţională a României, la solemnităţi, recpţii, ceremoniii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.

(7) Legitimaţia şi însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 16. Primarul participă de drept la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.

SECŢIUNEA A 3 -A - ALEGEREA VICEPRIMARULUI

Art. 17. (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către oricare din consilieri sau de grupurile de consilieri.

(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:

a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului sau, după caz, al consilierilor pe care doreşte să îl/să îi aleagă votantul

b) pe buletinul de vot scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care doreşte să îl/să îi voteze;

c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

(6) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art. 18. Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. ____ a consiliului local. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Art. 19. Durata mandatului viceprimarilor este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

CAPITOLUL III - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1 - PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

Art. 20. (1) După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă este de o lună.

(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea nr. ____.

(4) Hotărârile nr._______ se semnează de preşedintele de vârstă şi de ce 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

SECŢIUNEA A 2 -A - COMISIILE DE SPECIALITATE

Art. 21. (1) După constituire, consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate în următoarele domenii de activitate:

a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al orasului, serviciile publice şi comerţ;

b) Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

c) Comisia pentru turism şi agreement, protecţia mediului,a gricultură şi silvicultură; 

d) Comisia juridică şi pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pentru culte religioase;

e) Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială şi sport.

(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din fiecare unitate administrativ-teritorială.

Art. 22. (1) Comisiile Consiliului exercită următoarele atribuţii generale:

a) iniţiază şi coordonează studii, analize, prognoze orientative în domeniile pentru care au fost constituite;

b)prezintă consiliului proiecte de hotărâri;

c)efectuează studii şi porpun asocierea cu alte consilii locale, precum şi cu agenţii economici interni şi externi în scopul realizării şi exploatării unor lucrări de interes comun;

d)efectuează studii, analize privind stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi din străinătate şi prezintă Consiliului proiecte de hotărâre în acest sens şi pentru acordarea diplomei de cetăţean d eonoare a localităţii;

e)prezintă anual Consiliului Local rapoarte privind activitatea desfăşurată;

f)analizează în cadrul şedinţei Consiliului, în funcţie de domeniul de competenţă, materialele supuse dezbaterii şi prezintă observaţii pe marginea lor;

g)propun măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, protecţie socială şi oricare alte măsuri de interes social.

h) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local; 

i) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

j) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului  sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art. 23. (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1 - 3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Îndemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

Art. 24. Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, umărul embrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grupă de consilieri sau consilierilor independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. _____ a Consiliului local, adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Art. 25. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

Art. 26. (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii

b) convoacă şedinţele comisiei;

c) conduce şedinţele comisiei;

d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;

e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;

g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.

(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art. 27. (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;

c) asigură redactarea avizelor şi proceselor-verbale, etc.

(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

CAPITOLUL IV. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA A 1-A - FUNCŢIONAREA COMISIILE DE SPECIALITATE

Art. 28. (1) Secretarul oraşului trimite spre examinare şi în vederea elaborării avizelor, proiectelor de hotărâri ciomsiiei sau comisiilor de specializate sesizate în fond în competenţa cărora intră materia reglementată prin proiectul de hotărâre.

(2) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte. 

(3) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(4) Participarea membrilor comisiei la şedinţele comisiei de bază este obligatorie.

(5) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

Art. 29. Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul

Art. 30. (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.

(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor  prezenţi.

(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă secretarului municipiului, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, o dată cu ordinea de zi.

Art. 31. (1) Dacă o comisie de specialitate se consideră competentă pentru a-şi da avizul asupra unui proiect de hotărâre trismis de secretar altei comisii, solicită acestuia să-şi dea avizul.

(2) Dacă o comisie de specialitate consideră că un proiect de hotărâre este de competenţa în fond a unei alte comisii, ea poate cere secretarului trimiterea acestuia către acea comisie.

Art. 32. (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei. Participarea specialiştilor din cadrul aparatului propriu al consiliului local este obligatorie la solicitarea comisiei.

(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(4) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri. 

(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

Art. 33. Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii, comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.

Art. 34. (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un procesverbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

(3) Procesul - verbal se încheie în 2 exemplare, unul pentru a fi difuzat în vederea calculării indemnizaţiei lunare şic elălalt pentru& a fi păstrat de preşedinte în dosarul comisiei.

Art. 35. (1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

SECŢIUNEA A 2-A - CONVOCAREA ŞEDINŢELOR

Art. 36. (1) Consiliul local se întruneşte o dată pe lună, obligatoriu, în şedinţă ordinară.

(2) Consiliul local se poate întruni o dată pe lună şi în şedinţă extraordinară, pentru motive temeinice, justificate în prealabil de către cei care fac convocarea.

(3) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea unor probleme ce nu suferă amânare, Consiliul local poate fi convocat

(4) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului oraşului, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sauc el cel puţin 3 zile înainte şedinţelor extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

(5) Şedinţele Consiliului local sunt publice, cu excepţia cazurilor înc are consilierii decid cu majoritate de voturi ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise

Art. 37. (1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate şi pe site-ul propriu al Primăriei.

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor. Proiectul ordinii de zi se afişează la sediul consiliului local înserat în site-ul propriu precum şi publicat în mass-media.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului, la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consileirilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi se face numai cu acordul iniţaitorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4).

(4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local şi de avizul secretarului. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul unităţii administrativ-teritoriale în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

(5) Proiectele de hotărâre cu caracter normativ se vor introduce pe ordinea de zi numai după îndeplinirea procedurii prevăzută de Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională.

(6) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor atât în limba română cât şi în limba maghiară. 

SECŢIUNEA A 3-A - PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

Art. 38. (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 

a) conduce şedinţele consiliului local;

b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor ,,pentru”, a voturilor ,,contra” şi a ,,abţinerilor”;

c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora precum şi procesul-verbal;

d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea prezentului regulamentului în timpul şedinţelor, poate întrerupe şedinţa şi dispune eliminarea din sală a persoanelor care perturbă şedinţa şi împiedică desfăşurarea acesteia în condiţii normale;

e) poate limita durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterilor;

f) poate cere încheierea dezbaterilor unei probleme puse în discuţia consiliului (se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi)

g) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

h) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

SECŢIUNEA A 4-A - ELABORAREA PROIECTELORDE HOTĂRÂRI

Art. 39. (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, viceprimarului, consilierilor locali sau cetăţenilor.

(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitatea cu normele de tehnică legislativă. In acest scop, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi personalul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

Art. 40. (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului. 

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente. 

(3) Operaţiunile prevăzute la alin.(2) se realizează prin grija secretarului oraşului.

Art. 41. (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului.

(2) Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului de către compartimentul de resort şi a avizului comisiei de specialitate, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

Art. 42. Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate, de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului şi de viza de legalitate a secretarului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

SECŢIUNEA A 5-A - DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Art. 43. (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Motivarea absenţei se face pe baza cererii scrise în următoarele cazuri: medical (boală şi C.M.), plecări din localitate sau din ţară în interes de serviciu sau personal, concediu de odihnă, deces în familie. Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv este sancţionat, în condiţiile prezentului regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(3) La şedinţele consiliului local vor fi invitate special persoanele sau asociaţiile legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public, care urmează să fie abordat în şedinţa publică respectivă. Persoanele care asistă la şedinţele consiliului local trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul se dispune avertizarea şi în ultimă instanţă evacuarea acesteia.

Art. 44. (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul. În continuare se dă cuvântul secretarului pentru a-şi prezenta motivat avizul de legalitate.

(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.(1) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. 

(4) Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. 

(5) Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite, se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia. 

(6) În toate situaţiile, luările de cuvânt nu vor fi mai mari de trei minute, iar fiecare consilier şi primarul au dreptul la o singură intervenţie pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Art. 45. (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

Art. 46. Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.

Art. 47. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală. Preşedintele va propune consiliului evacuarea din sală a oricărei persoane care a proferat insulte sau calomnii sub sancţiunea suspendării şedinţei până la executarea sancţiunii.

Art. 48. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare. 

Art. 49. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

Art. 50. (1) Nu poate lua parte la deliberare şi adoptarea hotărârilor consilerul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes partimonia în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ.

Art. 51. (1) Lucrările şedinţei ordinare se vor desfăşura, de regulă, în ultima joi din lună, începând cu ora 14,00.

(2) La lucrările şedinţei ordinare vor participa în mod obligatoriu şi funcţionarii care au întocmit rapoartele de specialitate pentru priectele de hotărâri incluse pe ordinea de zi.

Art. 52. (1) Lucrările şedinţei consiliului local se vor desfăşura în limba română.

(2) În mod excepţional, în cadrul şedinţei consiliului local se poate folosi şi limba maghiară sau o altă limbă de circulaţie intrenaţională, primarului revenindu-i obligaţiua asigurării traducerii integrale şi concomitente a dezbaterilor în limba română. Traducerea va fi realizată de persoane care cunosc foarte bine ambele limbi în care se poartă discuţiile.

(3) În cazul în care traducerea nu poate fi realizată datorită lipsei traducătorului şi imposibilităţii de asigurare a unui alt traducător, lucrările şedinţei consiliului local se vor desfăşura în limba română.

(4) Folosirea unei alte limbi la lucrările şedinţelor Consiliului local se consemnează în toate cazurile, în procesul verbal al şedinţei.

Art. 53.Potrivit legii, documentele şedinţei consiliului local se vor întocmi numai în limba română, limba oficială a statului. Procesul-verbal al şedinţei se va redacta direct în limba română, pe baza traducerii din timpul şedinţei. 

Art. 54. (1) Hotărârile cu caracter normativ vor fi aduse la cunoştinţa publică şi în limba maghiară. 

(2) Hotărârile cu caracter individual vor fi comunicate persoanelor la care se referă, şi în limba maghiară, dacă s-a făcut o solicitare scrisă în acest sens.

SECŢIUNEA A 6 -A - PROCEDURA DE VOT

>

Art. 55. (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau prin regulament se stabileşte o anumită modalitate.

Art. 56. (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor "pentru" şi "contra. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat pronunţă cuvântul "pentru" sau "contra", în funcţie de opţiunea sa.

(2) După epuizarea listei, votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art. 57. (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele da sau nu.

(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).

Art. 58. (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

(2) Abţinerile se contabilizează la voturile "contra".

(3) Dacă nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

Art. 59. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

Art. 60. (1) Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

(2) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local intervin modificări importante pentru conţinutul proiectului de hotărâre, preşedintele şedinţei poate hotărâ retrimiterea proiectului pentru reexaminare către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

SECŢIUNEA A 7-A - SECRETARUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV- TERITORIALE

Art. 61. (1) Secretarul oraşului participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:

a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;

b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;

e) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului;

g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

h) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art.46, alin.1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;

j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;

k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

l) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al consiliului local.

m) prezintă Consiliului adresele ce-i sunt destinate, emise de Prefectură, consiliul judeţean, precum şi cele depuse de persoanele fizice sau juridice şi care intră în competenţa de soluţionare a Consiliului local;

n) popularizează, pe scurt, actele normative de interes pentru consiliu;

o) va comunica şi va afişa ordinea de zi şi în limba maghiară prin aceleaşi mijloace şi în acelaşi termen cu cele ale difuzării în limba română;

p) consemnarea în procesul verbal al sedinţei Consiliului local despre folosirea limbii maghiare sau a oricărei alte limbi străine la lucrările şedinţei;

q) afişarea hotărârilor cu caracter normativ şi în limba maghiară;

r) comunicarea către persoanele interesate a hotărârilor cu caracter individual.

(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare ;şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

(3) Secretarul, ca responsabil de legalitate, are dreptul să ia cuvântul şi preşedintele este obligat să i-l acorde ori de câte ori îl solicită pentru ca legalitatea să nu fie încălcată.

Art. 62 - Secretarul nu poate fi obligat să redacteze proiectele de hotărâre dacă nu au la bază expunerea de motive a iniţiatorului sau dacă documentaţia care stă la baza adoptării unei hotărâri nu este completă.

CAPITOLUL V - ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREACONSILIERILOR LOCALI

Art. 63. (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.

(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

Art. 64. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt necunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art. 65. (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

Art. 66. (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Petiţiile vor fi prezentate în scris şi semnate, precizându-se domiciliul petiţionarului sau al unuia dintre petiţionari în cazul în care petiţia este depusă în numele unui grup social. 

(2) Acestea se înscriu într-un registru special, primesc un număr de înregistrare, consemnându-se elementele principale cu privire la petent şi la obiectul acesteia. Petiţiile sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată în termenul prevăzut de lege.

(4) Semestrial, consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

(5) Informarea Consiliului local de către primar privind starea economică şi socială a oraşului, privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local, a cheltuielilor sumelor din bugetul local se realizează anual, până în luna martie pentru anul anterior.

CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREAMANDATULUI DE CONSILIER

SECŢIUNEA I - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONSILIERILOR LOCALI

Art. 67. Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie, semnata de primar, precum si un semn distinctiv al calitatii lor, pe care au dreptul sa-l poarte pe intreaga durata a mandatului.

Art. 68. (1) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5 % din indemnizaţia lunară a primarului, pentru fiecare şedinţă ordinară şi de comisii de specialitate. 

(2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, este de o şedinţă ordinară de consiliu şi 1 - 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

Art. 69. Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţa consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art. 70. (1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice.

Art. 71. Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi sancţionat potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.

Art. 72. În asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege şi au urmatoarele drepturi:

a)aleşii locali au dreptul la iniţiative în promovarea actelor administrative, individual sau în grup;

b)aleşii locali au dreptul de a avea acces la orice informaţie de interes public;

c)pentru participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, în cuantumul şi condiţiile stabilite de lege.

d)aleşii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut în exercitarea mandatului, în conditiile legii, respectiv la diurna de deplasare şi la plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului;

e) consilierii au dreptul de a se constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, de asemenea şi consilierii independenţi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. Grupurile de consilieri vor fi conduse de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului;

f) aleşii locali au garantat dreptul de asociere;

g)consilierii beneficiază deasemenea de plata cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului.

Art. 73. Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale au următoarele obligaţii : 

a) de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales; 

b) să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a  consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvantul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase;

c)să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului;

d)să dea dovada de cinste şi corectitudine;

e)este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje, sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională;

f) să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind activitatea desfăşurată în cadrul unor misiuni oficiale; raportul se depune în termen de 30 de zile de la data încheierii misiunii;

g)de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală;

h)în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o data pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii;

i) să participle la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte; comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului oraşului.

Art. 74. (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege. Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(2) Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penala ori contravenţională a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

(3) Pe intreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exercitiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzuta de legea penală.

(4) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei - soţ, soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legatură cu exercitarea mandatului său.

(5) Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

(6) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

(7) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona în mod expres votul acestuia.

SECTIUNEA A II -A - INCETAREA ŞI SUSPENDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL

Art. 75. (1) Calitatea de consilier local incetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în urmatoarele cazuri:

a) demisie;

b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;

e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevazute de lege;

f) condamnarea, prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

g) punerea sub interdicţie judecătorească;

h) pierderea drepturilor electorale;

i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;

j) deces.

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotârare, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.

(4) În cazurile prevăzute la lit. c) - e) şi i) hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

(5) Consilierii locali pot demisiona, anunţând ăn scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.

Art. 76. În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptţ în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul oraşului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

Art. 77. (1) Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care prin ordin, constată suspendarea mandatului.

(2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute de alin. (1). Ordinul de suspendare se comunică de îndată consilierului local.

(3) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

SECTIUNEA A III-A - SANCTIUNI

Art. 78.(1) Încalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 393/2004 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) eliminarea din sala de şedinţă;

e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinte.

(2) Sancţiunile prevăzute la lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la lit. e) si f) de către consiliu, prin hotărâre.

(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art. 79 - La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Art. 80 - (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine. Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă. 

(2) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii. Dacă expresia intrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică. 

(3) În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din salaă echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă. 

Art. 81 - (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. 

(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

(4) Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de  specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

(5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.

(6) Sancţiunile prevăzute la art. 66 lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

(7) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauzî sunt scoşi din cvorumul de lucru. 

Art. 82 - Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 66 lit. a) - d).

SECŢIUNEA A IV - A - DECLARAŢIILE DE AVERE ŞI INTERESE

Art. 83 - (1) Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul oraşului. Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar intr-un dosar special, denumit registru de interese. 

(2) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

(3) Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art. 84 - (1) Aleşii locali sunt obligaţi să-şi declare averea şi interesele prin depunerea unor declaraţii pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea şi organizarea Agenţiei Naţionale de Integritate.

(2) Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.

(3) Consilierii locali au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi de interese anual, cel târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.

(4) În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, consilierii locali au obligaţia să depună o nouă declaraţie de avere şi declaraţie de interese.

Art. 85 - Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

a) sot, sotie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;

b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;

c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;

d) o altă autoritate din care fac parte;

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

Art. 86 - (1) În declaraţia privind averea şi interesele personale, aleşii locali vor specifica:

a) funcţiile deţinute în cadrul  societăţilor  comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;

b)veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;

c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeste 5% din capitalul societăţii;

d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeste 5% din capitalul societăţii, dar depăşeste valoarea de 100.000.000 lei;

e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;

f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;

g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie;

h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;

i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte; 

j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgand din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;

k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarilor, viceprimarilor şi consilierilor locali.

(2) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusa dezbaterii.

Art. 87. - Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit codului penal.

CAPITOLUL VII - ASISTENŢA JURIDICĂ ŞI REPREZENTAREA CONSILIULUI

LOCAL ÎN FAŢA INSTANŢELOR DE JUDECATĂ 

Art. 88. (1) Consilierii juridici din aparatul propriu al Primarului sunt mandataţi pe bază de hotărâre de consiliu, specială, pentru fiecare cauză în parte pentru a reprezenta în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti şi în toate cauzele interesele Consiliului Local Covasna.

(2) Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, în cauzele în care sunt părţi Consiliul Local Covasna şi Primarul Oraşului Covasna sau Oraşul Covasna, prin hotărâre de consiliu se poate dispune contractarea serviciilor unui avocat pentru apărarea intereselor Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată.

(3) În acest scop funcţionarii din aparatul propriu al Consiliului Local sau avocatul ales, pe baza mandatului preşedintelui de şedinţă în exerciţiu, vor face dovada calităţii lor, vor face cereri, vor administra probatoriul, vor primi şi vor da acte de procedură, vor solicita şi vor obţine investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive, vor formula căile de atac, adică vor face tot ce este necesar pentru ducerea la îndeplinire a prezentei, semnând în numele şi pentru Consiliul Local Covasna, semnătura lor fiind opozabilă Consiliului Local Covasna.

Art. 89. Împuternicirea de reprezentare şi contractul de asistenţă juridică, după caz, vor fi semnate de către preşedintele de şedinţă în exerciţiu sau de primar, care va negocia şi cheltuielile de judecată pentru fiecare dosar aflat pe rolul instanţei.

Art. 90. (1) Sumele cuvenite drept onorariu apărătorului ales, potrivit contractelor de asistenţă juridică, vor fi plătite din bugetul local în termen de cinci zile de la data depunerii contractelor de asistenţă juridică la Directia financiară a Primăriei Oraşului Covasna.

(2) Pentru sumele încasate drept onorariu avocatul ales va da factură şi chitanţă descărcătoare.

CAPITOLUL VIII - DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 91. (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

a)   în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv;

b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre;

c) în situaţia în care numărul consileirilor localli se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şis e comunică prefectului.

Art. 92. Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cereriia dresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale unităţii administartiv-teritoriale. 

Art. 93 - Prevederile prezentului regulament - cadru privitoare la secretar se aplicã în mod corespunzãtor şi secretarului oraşului Covasna.

Art. 94. Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului Local al Oraşului Covasna din ___________ şi va putea fi completat ori modificat, după caz, conform procedurilor stabilite pentru hotărârile Consiliului Local.

Art. 95. Prezentul regulament intră în vigoare la data comunicării. 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

CĂŞUNEN-VLAD CRISTIAN GEORGE                                                             VASILICA ENEA