Hirdetések


Anunţ - Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Covasna

Având în vedere apariția unor probleme de ordin tehnic, în procesul de producere a cărților de identitate, începând cu data de 12.01.2021, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate (C.I.) este de 30 zile, acesta în situații deosebite putând fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Conform art. 4, alin.5 din Legea nr.55/2020, valabilitatea documentelor emise de instituțiile publice, autoritățile publice și entități private autorizate conform Legii, se menține pe toată pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acesteia.

Subliniem faptul că această situație intervenită nu este imputabilă Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Covasna.


Anunț privind privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUZ – CASĂ DE LOCUIT

Iniţiatori: Szabó Zsuzsa și Pethő Alpár
Proiect nr. 1911/2019 elaborat de B.I.A. Monica Șerban – Sfântu Gheorghe/Covasna

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, coroborate cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în oraşul Covasna, aprobat prin HCL 24/2011 se iniţiază consultarea publicului asupra propunerilor preliminare de Plan Urbanistic ZonalCASĂ DE LOCUIT, beneficiari Szabó Zsuzsa și Pethő Alpár.

Documentaţia de urbanism este elaborată de B.I.A. Monica Șerban – Sfântu Gheorghe /

Covasna (proiect nr. 1911/2019).

Elaborarea documentaţiei de urbanism a fost solicitată prin certificatul de urbanism nr.627 din 02.12.2019 şi respectă prevederile avizului favorabil nr. 24 din 04.09.2020.

Obiective şi argumente:

Zona, conform P.U.G. și a regulamentului local de urbanism se află în UTR 34 cu funcțiunea dominantă Locuințe și dotări aferente.

Indicatori urbanistici propuşi: P.O.T. max = 35%, C.U.T. max = 0,7 (conform memoriului de prezentare PUZ, capitol 3.)

Prin documentaţia de urbanism se propune reglementarea suprafeţei de 1212 m² (imobil înscris în C.F. nr. 30252 Covasna) şi crearea unei zone cu funcţiunea unică de casă de locuit.

Documentaţia se poate studia la sediul primăriei orașului Covasna.

Publicul este invitat să consulte propunerile preliminare P.U.Z. şi să transmită observaţii şi propuneri asupra documentelor prin depunerea de adrese la registratura instituţiei: str. Piliske nr.1, oraş Covasna, jud. Covasna, fax 0267/342679 sau prin e-mail primar@primariacovasna.ro

Persoanele interesate pot formula observaţii până la data de ___/___/2020.


 

Primar,
Gyerő József

ntocmit:Arhitect șef,
ing. Ambrus Attila


Hirdetés a Kovászna város helyi költségvetéséhez tartozó, fennálló fő költségvetési kötelezettségekhez kapcsolódó, 2020. március 31-én fennálló járulékok eltörlésének jóváhagyásáról

Kovászna város helyi önkormányzatának 104 / 2020.09.24.sz. Határozata szerint jóváhagyásra került a 2020.03.31-én fennálló fő költségvetési kötelezettségekhez kapcsolódó járulékok eltörlésére vonatkozó adókedvezmények bevezetése.

Az adófizetők 2020. december 15-ig értesíteniük kell a Kovászna Város Gazdasági Igazgatóságát arról a szándékukról, hogy igénybe kívánják venni ezeket a kedvezményeket.

A járulékok törlődnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

 • a) a helyi költségvetési szerv által kezelt összes fő költségvetési kötelezettség, beleértve a 2020. március 31-ig fennálló bírságokat is, amelyeket a helyi adóügyi szerv kezel, megszűnik a többször módosított és kiegészített 207/2015.sz. Törvény 22.cikk.által előírt módozatok valamelyike szerint, a tartozékok törlése iránti kérelem benyújtásának napjáig, a kérelem benyújtásának határideje 2020. december 15. (beleértve);
 • b) a helyi adóhatóság által kezelt összes fő költségvetési kötelezettség megszűnik a többször módosított és kiegészített 207/2015.sz. Törvény 22.cikk.által előírt módozatok bármelyike szerint, a tartozékok törlése iránti kérelem benyújtásának napjáig, amelyek kifizetési határideje 2020. Január 1 és december 15. közötti időszakra esik;
 • c) az adós az összes adóbevallását benyújtotta a tartozékok törlésére vonatkozó kérelem benyújtásának napjáig. Ezt a feltételt akkor is teljesítettnek tekintik, ha azokra az időszakokra, amelyekben nem nyújtottak be bevallást, az adókötelezettségeket a helyi adószerv határozattal határozta meg;
 • d) az adós az a)-c) pontok szerint előírt feltételek megfelelő módon való teljesítése után benyújtja a tartozékok törlésének kérelmét, legkésőbb 2020. december 15-ig, a jogvesztés szankciója alatt.

Kérjük az érdekelt adóalanyokat, hogy látogassák meg a www.primariacovasna.ro webhelyet, és tanulmányozzák a helyi önkormányzat 104/2020.sz. Határozatának 1.sz. Mellékletét a 2020. Március 31-én fennálló, a Kovászna Város helyi költségvetése irányában fennálló fő költségvetési kötelezettségekhez kapcsolódó tartozékok eltörlésére vonatkozó kedvezményekről szóló eljárásokra vonatkozóan.


Az év otthona

Az 57/2010 helyi tanácshatározat alapján Kovászna Város Polgármesteri Hivatala idén is megszervezi “Az év otthona” című versenyt, amelyre két kategóriába lehet jelentkezni: magánházak, valamint tömbházak/társasházak.
A megmérettetéshez szükséges szándéknyilatkozatot 2020 augusztus 10-ig lehet benyújtani Kovászna Város Polgármesteri Hivatalához.

GYERŐ JÓZSEF
polgármester
A piac nyitvatartási programja

Kovászna Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy 2020.06.06-tól a Kovásznai Városi Piac a következő program szerint tart nyitva:

Hétfő – Péntek– 08.00 – 16.00 óra között

Szombat – 07.00 - 15.00 óra között

Vasárnap – Zárva


Hagyományos és Helyi Termékek Vásárára

Kovászna város polgármesteri hivatala 2019. augusztus 18-án szervezi meg a Hagyományos és Helyi Termékek Vásárát, amelyre minden érdrklődőt szeretettel várunk.

A vásáron részt venni kívánó árusok helyfoglalásért jelentkezhetnek a kovásznai Polgármesteri Hivatalnál, kapcsolattartó személy: Gecse Imre, telefon 0267 340 001..

Gyerő József
polgármester


Külterületek ingyenes telekkönyvezése

A Kataszteri és ingatlanhirdetési 7 számú/1996 törvény, 9.paragrafusa , 34. cikkelye értelmében térítésmentes telekkönyvezésre kerül sor Kovászna város adminisztratív területén a következő megnevezésű parcellákban: Hosszú nr.130, Gecsehegy nr. 134, Demetag nr. 131, Kismező nr. 143, Téglaverem nr. 143, Árokköze nr. 144, 145, 146, 147, 149, 152, Bogáncsos, nr. 150, Sás ,nr. 151, Aszalosdombja, nr. 152, Vizköze, nr. 154, Nagyutrajővő, nr. 162, 163, Tőkés , nr. 160, 164, 165, 166, Csaholy , nr. 167, 168, 169, 170, Királydombja, nr. 171, 172, 173.

Ezen földterületek tulajdonosait meghívjuk 2019.04.12-én, pénteken 11 órára a Kovászna városi Művelődési Házba, hogy közöljük a telekkönyvezéshez szügséges aktákat valamint a munkaprogramot.

Gyerő József
polgármester


Anunţ privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi

Detalii aici: ,

 

 


Anunţ privind identificarea locurilor de veci

Primăria Orașului Covasna

solicită cetățenilor care au cumpărat locuri de veci în cimitirul central al Orașului Covasna, al căror amplasament nu este delimitat prin semne de hotar vizibile, să se prezinte la Primăria orașului Covasna până la data de 31 martie 2019, cu documentul care atestă cumpărarea locului de veci, în vederea identificării amplasamentului, respectiv delimitării prin semne de hotar a parcelei.

În caz contrar, locul de veci se consideră necumpărat..

PRIMAR
GYERŐ JÓZSEF


Înștințare cu privire la depunerea dosarelor pentru acordarea Premiul de Excelență al orașului Covasna pentru elevii din anul terminal

Consiliul Local al oraşului Covasna

- având în vedere Hotărârea Consiliului Local 22/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă elevii din anul terminal de la unitatea de învăţământ „Liceul Kőrösi Csoma Sándor”, că termenul pentru depunerea dosarelor pentru obţinerea „Premiul de Excelenţă al Oraşului Covasna” - este 15 aprilie 2019.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • copie BI/CI;
 • scrisoare de intenție;
 • C.V.;
 • adeverință pentru mediile anuale de la unitatea de învățământ unde își desfășoară activitatea;
 • copie după diplome (obținute la concursuri sau olimpiade);
 • copie după certificate de participare (la concursuri sau olimpiade);
 • recomandări din partea organizațiilor;
 • alte documente care atestă activitățile extrașcolare (membru trupă de teatru, cor, etc.).

 

Dosarele se depun la Primăria Oraşului Covasna, camera 6, secretariat.

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEA


Anunţ privind unele modificări la acordarea ajutorului de încălzire

Primăria Oraşului Covasna vă anunță că:

- prin OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, s-a stabilit că începând cu luna ianuarie a anului 2019, pentru consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri s-a modificat limita de venit pentru accesarea acestei prestații sociale de la 615 lei/membru de familie la 750 lei/membru de familie. Persoanele interesate se vor adresa Directiei de Asistenta Sociala, cu sediul in incinta Casei orasenesti de cultura, str. 1 Decembrie 1918 nr.1, oras Covasna.

PRIMAR,                                                                                         SECRETAR,
GYERŐ JÓZSEF                                                                                 VASILICA ENEA


Polgármesteri Hivatal

Opens internal link in current windowPolgármester

Alpolgármester

Jegyző

Szakirodák

Pénzügyi Igazgatóság

Társadalombiztosítási Igazgatóság

Anyakönyvi Hivatal

Városrendezési Iroda

Fogadóórák

• Polgármester - kedd 13.00 óra *
• Alpolgármester - csütörtök 11.00 óra
• Jegyző - szerda 11.00 óra

* Feliratkozni személyazonosségi igazolvánnyal lehet a polgármester tikáránál

Helyi Tanács

Szakbizottságok
Helyi Tanács összetétele
Határozatok
Jegyzőkönyvek
Határozattervezetek
Tevékenységi beszámolók
Működési szabályzat
Napirendek