Compartimentul Agricol


Măsuri de miediu și climă - 2021

Materiale informative:

1. Broșura privind măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2021;
2. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
3. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 – Agricultură ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
4. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
5. Pliant privind Pachetul 8 – Rase în pericol de abandon – 2021;
6. Lista soiurilor/hibrizilor de porumb, sorg, floarea-soarelui și soia eligibili pentru Pachetul 5 adresat adaptării la efectele schimbărilor climatice în cadrul Măsurii 10 din PNDR 2014-2020”;
7. Lista Organismelor de control pentru agricultura ecologică aprobate de MADR;
8. Broșura „Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor”;
9. Broșura „Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată”;
10. Lista zonelor eligibile pentru măsurile de mediu și climă (M10, M11, M13);
11. Hărțile zonelor eligibile pentru M10, M11 și M13, pe județe;
12. Calendarele lucrărilor agricole pentru pachetele aferente M10;
13. Modelele caietelor de agro-mediu și agricultură ecologică și instrucțiunile de completare;
14. Pliant - Depune Cererea unică de plată;
15. Pliant IPA online;
16.Pliant privind schemele/măsurile de plată de care pot beneficia fermierii din România în Campania 2021;
17. Pliant privind normele de ecoconditionalitate - 2021;
18. Formularul cererii unice de plată pentru Campania 2021;
19. Instrucțiunile de completare a Cererii unice de plată - Campania 2021.

Descarcă documentele de aici


Legislație

Legea nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Informare cu privire la obligațiile persoanelor fizice și juridice cu privire la registrul agricol

 

NORME TEHNICE din 17 august 2017

privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Aprobate prin Ordinul nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017(2018), publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 62 din 22 ianuarie 2018.

Articolul 1 (1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:
a) componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;
b) terenurile aflate în proprietate sau în folosință, identificate pe parcele, pe categorii de folosință, intravilan/extravilan;
c) terenurile agricole aflate în folosință și modul de deținere a respectivelor suprafețe agricole;
d) modul de utilizare a suprafețelor agricole, respectiv: suprafața arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafețele de teren necultivat, ogoarele, suprafața cultivată în sere, solare și alte spații protejate, suprafața utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității și suprafața cultivată cu legume și cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleți, suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor, alte plantații pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole și hameiștile, suprafețele efectiv irigate în câmp;
e) animalele domestice și/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situația la începutul semestrului, evoluția efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploatațiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, și/sau în proprietatea entităților cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localității;
f) echipamentele, utilajele și instalațiile/agregatele pentru agricultură și silvicultură, mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului;
g) aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi;
h) clădirile existente la începutul anului pe raza localității;
i) atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate;
j) mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;
k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune;
l) înregistrări privind contractele de arendare;
m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
n) alte mențiuni.


(2) Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local și altele asemenea.


(3) Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi:
a) eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deținerea parcelelor agricole, a animalelor și a păsărilor;
b) eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse;
c) eliberarea adeverințelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu desfășoară activitate economică pentru care se eliberează documentele prevăzute la lit. b);
d) starea materială pentru situații de asistență/protecție socială, pentru obținerea unor beneficii/servicii sociale;
e) alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.


(4) Registrul agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea, organizarea și producerea de statistici pentru recensământul clădirilor și al populației, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observări statistice prin sondaj, pentru actualizarea Registrului statistic al exploatațiilor agricole, și altele asemenea.


(5) Registrul agricol asigură baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a verificărilor încrucișate între datele din registrul agricol și datele înscrise în registre specifice ținute de alte instituții. Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acesta:
a) Sistemul integrat de administrare și control (IACS) de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA);
b) Registrul național al exploatațiilor (RNE).


(6) Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafețelor de teren și de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri – plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii din domeniul vegetal și zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate din fonduri europene și din bugetul național.

 

Ordonanța 28/2008 privind registrul agricol

Art. 11.

(1) Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.
(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».
(3) Modelele declarațiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum și a notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificărilor privind situația reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.
(4) Atât în cazul clădirilor, cât și al terenurilor, dacă se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafețele care corespund realității, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.
(5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosință decât situația reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosință care corespunde realității, pe baza declarației depuse de persoana care are această obligație, potrivit prezentei ordonanțe. În mod similar se procedează și în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.
(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizației de desființare, emisă potrivit legii."