Licitații


Model de anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren

(domeniul PUBLIC/PRIVAT )


1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Orașul Covasna, cu sediul în Str. Piliske nr. 1 Jud. Covasna CIF 4404613, reprezentat prin Primar Gyerő József, persoană de contact: Varga Monica, telefon: 0040 267 340 001, fax: 0040 267 342 679, e-mail: primar@primariacovasna.ro.


2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:


Punct de alimentaţie publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi ,,Lȍrincz Zsigmond”. Imobilul este situat în oraşul Covasna, strada Brazilor F.N., construit la baza Pârtiei de schi a oraşului Covasna, în imediata apropiere a patinoarului artificial mobil.

Imobilul aparţine domeniului public, şi are suprafaţa totală 87.30 mp, C.F. 25994, număr cadastral 25994-C1.


Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 132 din data de 29.09.2022.


3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.


  1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Orașului Covasna.


3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția economică – contabilitate, orașul Covasna, strada Gábor Áron nr. 10, judeţul Covasna.


3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la casieria Orașului Covasna.

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.12.2022, ora 12.00.


4.Informaţii privind ofertele:


4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 13.12.2022, ora 09.00.


4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Orașul Covasna, strada Piliske nr. 1, camera 6, judeţul Covasna.


4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.


5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 13.12.2022 ora 10.00, la sediul Orașului Covasna.


6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Judecătoria Târgu Secuiesc, mâunicipiul Târgu – Secuiesc, strada Ady Endre nr. 5, judeţul Covasna, telefon: 0267364839, fax: 0267-361259, e-mail: jud.tgsecuiesc@just.ro.


7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 21.11.2022.

Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale

 

PRIMÃRIA ORAȘULUI COVASNA, cu sediul în Str. Piliske nr.1 , organizeazã licitaţia publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, dupã cum urmeazã:

pentru persoanele din blocurile din zona străzilor Libertăţii, - Brazilor, - Unirii, - Ştefan cel Mare, - 1 Decembrie 1918, - Bercsényi, - Mihai Eminescu, Ady Endre, Frăției: în data de 29 noiembrie 2022, ora 9:30 şi la ora 13:30 în cazurile în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30

 • Data limitã de depunere a dosarelor : 28.11.2022.
 • Preţul documentaţiei : 5 lei/loc
 • Taxa de participare : 5 lei/loc.
 • Garanţia de participare : 220 lei/loc.

 

Documente necesare :

 

 • Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);
 • Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;
 • Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu ITP valabil;
 • Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;
 • Copie după chitanţe taxe participare(5+5+220);
 • Dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.


Licitaţia va avea loc în sala mare a Casei orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.


Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obține de la Direcţia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 7, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001.

Licitaţie publica deschisa, cu plic inchis, pentru concesionarea terenului intravilan situat in Orasul Covasna, strada Brazilor FN.

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 129/2022, organizeaza licitatie publica deschisa, cu plic inchis, pentru concesionarea terenului intravilan situat in Orasul Covasna, strada Brazilor FN.

Terenul intravilan are suprafata de 13.300 mp si se concesioneaza in vederea construirii unui hotel de minimum 3 stele, cu regim maxim de inaltime: P+2+M, cu restaurant, bar, cu capacitate de 120 locuri de cazare, plus/minus 10 locuri.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 6.938 euro/an.

In vederea participarii la licitatia publica, ofertantii au obligatia de a prezenta un Studiu de prefezabilitate/fezabilitate al terenului care face obiectul concesionarii, intocmit in baza Legii 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, studiu ce va cuprinde in mod obligatoriu cerintele prevazute de art. 16 alin. (3) din Legea 50/1991, dar si pe cele prevazute in HG 907/2016-art. 6.

Data limita de depunere a ofertelor 23 noiembrie 2022 ora 12,00

Pretul documentatiei: 50 lei, in format letric, gratuit daca documentatia se solicita, in scris, in format electronic.

Garanţia de participare la licitaţie este de 693 euro, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica sunt cuprinse in Documentatia de atribuire.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 24 noiembrie 2022 ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 24 noiembrie 2022 ora 10,00.

 

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea punctului de alimentație publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Primăria Orașului Covasna, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL132/2022, organizeaza licitație publică cu strigare pentru închirierea următorului spațiu comercial:

Punct de alimentație publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Bunul imobil care face obiectul licitatiei se inchiriaza pentru desfasurarea activitatii de desfacere de bauturi alcoolice si nealcoolice, a produselor alimentare ambalate si preambalate si a produselor nealimentare, in perioada 15 decembrie 2022-31 martie 2023, cu posibilitate de prelungire.

Imobilul este situat in orasul Covasna, str. Brazilor F.N., construit la baza Partiei de schi a orasului Covasna, in imediata apropiere a patinoarului artificial mobil.

Suprafata care face obiectul licitatiei publice cu strigare este compusa din:

 • loc pentru luat masa-supr. 69,60 mp.
 • antreu-3,10 mp.
 • grup sanitar femei 1-supr.3,30 mp.
 • grup sanitar barbati 1-supr. 5,oo mp.
 • centrala termica 6.3 mp
 • terasa 51 mp.
 • teren de sub constructie aferent partii de cladire care face obiectul inchirierii 87,30 mp.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 2.135 lei/ lună.

Data limita de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2021 ora 12,00


Garanţia de participare la licitaţie este de 213 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 17 noiembrie 2022 ora 10,00.
Plicurile se vor deschide la data de17 dnoiembrie 2022, ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Nyílt árverés 86,83 lábon álló fenyőfa kitermelésére.

A kovásznai Polgármesteri hivatal Piliske utca 1 szám, telefon 0267340001, fax 0267342679 nyílt árverést hirdet 2022.10.07. én 10 órakor a hivatal székhelyén 86,83 m3 lábon álló fenyőfa kitermelésére.

Az előválogatás 2022.07.10..-én 10:00 órától a hivatal székhelyén.
Az árveréshez szükséges kérést 2022.10.07. 9 óráig kell beiktatni a Polgármesteri hivatal székhelyén.
A tenderfüzet megvásárolható a 21-es irodában , Gábor Áron utca , 10 szám.

Licitație publică deschisa pentru inchirierea a 3 casute modulare provizorii din lemn

Licitație publică deschisa pentru vanzarea terenului intravilan proprietate privata a orasului Covasna, din str. Scolii nr. 25, CF nr. 32927, nr. cad. 32927, in suprafata de 36 mp

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 100/2022 organizeaza licitatie publica deschisa pentru vanzarea terenului intravilan proprietate privata a orasului Covasna, din str. Scolii nr. 25, CF nr. 32927, nr. cad. 32927, in suprafata de 36 mp, categoria de folosinta curti-constructii, imobil care apartine domeniului privat al orasului Covasna.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 5.159 lei.

Data limita de depunere a dosarelor: 31 august ora 12,00

Pretul documentatiei: 30 lei

Garanţia de participare la licitaţie este de 515 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

La pretul de adjudecare al terenului se adauga suma de 700 lei, reprezentand costul expertizei de evaluare, precum si suma de 800 lei, reprezentand costul documentatiei de dezmembrare a terenului.

Documentele necesare participării la licitaţia publica sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele fizice sau juridice care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 1 septembrie 2022 ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 1 septembrie 2022 ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001.

Primar,
Gyerő József

Licitație publică deschisa pentru inchirierea a 3 casute modulare provizorii din lemn

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 99/2022, organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea a 3 casute modulare provizorii din lemn, proprietate privata a Orasului Covasna, in vederea comercializarii de produse artizanale, suveniruri, produse mestesugaresti cu specific local, produse alimentare ambalate.

 

Suprafata, destinatia si pretul de incepere al licitatiei publice a casutelor modulare din lemn care fac obiectul inchirierii sunt prezentate in tabelul de mai jos:


Nr.

crt.

Denumire

Suprafata

utila


Valoare de incepere licitatie luna/casuta

Destinatie

1

Casuta modulara nr. 1

situata in Centrul orasului

Covasna

4X3,5 m=

14 mp

70 euro/luna

Comercializarea de suveniruri, produse de artizanat, produse mestesugaresti cu specific local, produse alimentare ambalate

2

Casuta modulara nr. 2

situata in Centrul orasului

Covasna

3X2,5 m=

7,5 mp

37,5 euro/luna

Comercializarea de suveniruri, produse de artizanat, produse mestesugaresti cu specific local, produse alimentare ambalate

3

Casuta modulara nr. 3

situata vizavi de Spitalul

de Cardiologie Covasna

3X2,5 m=

7,5 mp

37,5 euro/luna

Comercializarea de suveniruri, produse de artizanat, produse mestesugaresti cu specific local, produse alimentare ambalate

Data limita de depunere a dosarelor: 24 august ora 12,00

Pretul documentatiei: 30 lei

Garanţia de participare la licitaţie este de 3,75 euro pentru casutele modulare de 7,50 mp, respectiv 7 euro pentru casuta modulara de 14 mp, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 25 august ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 25 august ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001

Primar,
Gyerő József

Licitație publică cu strigare pentru pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA, cu sediul în Str. Piliske nr.1 , organizeazã licitaţia publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, dupã cum urmeazã:

1. Pentru persoanele din blocurile din zona străzilor Libertăţii, - Brazilor, - Unirii, - Ştefan cel Mare, - 1 Decembrie 1918, - Bercsényi, - Mihai Eminescu, Ady Endre: în data de 8 iunie 2022, ora 9:30 şi la ora 13:30 în cazurile în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30

Data limitã de depunere a dosarelor : 6.06.2022.
Preţul documentaţiei : 5 lei/loc
Taxa de participare : 5 lei/loc.
Garanţia de participare : 200 lei/loc.

Documente necesare :

 • Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);
 • Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;
 • Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu ITP valabil;
 • Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);
 • Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;
 •  Copie după chitanţe taxe participare(5+5+200);
 • Dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.

Licitaţia va avea loc în sala mare a Casei orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obține de la Direcţia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 7, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001.

Licitație publică deschisa pentru vanzarea terenului intravilan situat in orasul Covasna, str. Benedek Elek Fn, CF nr.26382, nr. cad. 26382, nr. top. 4770/1, in suprafata totala de 494 mp, care apartine domeniului privat al orasului Covasna.

 

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 40/2022 organizeaza licitatie publica deschisa pentru vanzarea terenului intravilan situat in orasul Covasna, str. Benedek Elek Fn, CF nr.26382, nr. cad. 26382, nr. top. 4770/1, in suprafata totala de 494 mp, care apartine domeniului privat al orasului Covasna.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 37.158 lei.
Data limita de depunere a dosarelor: 8 iunie 2022 ora 12,00
Pretul documentatiei: 30 lei
Garanţia de participare la licitaţie este de 3.715 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

p style="text-align:justify">Persoanele fizice sau juridice care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei Orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 9 iunie 2022 ora 10,00.
Plicurile se vor deschide la data de 9 iunie 2022 ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001.

Nyilvános árverés legelők bérbeadására

 

A kovásznai Polgármesteri hivatal Piliske utca 1 szám, telefon 0267340001, fax 0267342679 nyilt árverést hirdet 2022. 05.09.-én 10 órakor a hivatal székhelyén , legelők bérbeadására. A Kovászna város Helyi Tanácsának 60/2022 határozata alapján.

A kérést az íratokkal 2022. 05.09.-én 9:00 óráig kell iktatni.

A tenderfüzet megvásárólható a Polgármesteri hivatal székhelyén Gábor Áron utca , 10 szám.

Licitație publică deschisă pentru vânzarea unui panou publicitar, împreună cu structura de rezistență, din domeniul privat al orașului Covasna.

 

PRIMARIA ORASULUI COVASNA, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 160/2021 organizează licitație publică deschisă pentru vânzarea unui panou publicitar, împreună cu structura de rezistență, din domeniul privat al orașului Covasna.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 5.500 lei.

La prețul de adjudecare al bunului se va adăuga și prețul evaluării acestuia, în cuantum de 800 lei.

Data limită de depunere a dosarelor: 09.02.2022 ora 12,00 Prețul documentației: 30 lei

Garanţia de participare la licitaţie este de 550 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele fizice sau juridice care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 10 februarie, ora 10,00.

Plicurile se vor deschide la data de 10 februarie, ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267340001.


Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea punctului de alimentație publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Primăria Orașului Covasna, cu sediul in str. Piliske nr. 1, in baza HCL 147/2021, organizeaza licitație publică cu strigare pentru închirierea următorului spațiu comercial:

Punct de alimentație publică, împreună cu anexele aferente, situat la parterul imobilului Refugiu Pârtie de Schi “Lȍrincz Zsigmond”.

Bunul imobil care face obiectul licitatiei se inchiriaza pentru desfasurarea activitatii de desfacere de bauturi alcoolice si nealcoolice, a produselor alimentare ambalate si preambalate si a produselor nealimentare, in perioada 15 decembrie 2021-31 martie 2022, cu posibilitate de prelungire.

Imobilul este situat in orasul Covasna, str. Brazilor F.N., construit la baza Partiei de schi a orasului Covasna, in imediata apropiere a patinoarului artificial mobil.

Suprafata care face obiectul licitatiei publice cu strigare este compusa din:

 • loc pentru luat masa-supr. 69,60 mp.
 • antreu-3,10 mp.
 • grup sanitar femei 1-supr.3,30 mp.
 • grup sanitar barbati 1-supr. 5,oo mp.
 • centrala termica 6.3 mp
 • terasa 51 mp.
 • teren de sub constructie aferent partii de cladire care face obiectul inchirierii 87,30 mp.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 1.968 lei/ lună.

Data limita de depunere a dosarelor: 08 decembrie 2021 ora 12,00
Pretul documentatiei: 30 lei
Garanţia de participare la licitaţie este de 197 lei, reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei.

Documentele necesare participării la licitaţia publica cu strigare sunt cuprinse in Documentatia de atribuire care se poate cumpara la sediul Primariei.

Persoanele juridice sau fizice autorizate care nu indeplinesc cerintele impuse, nu pot participa la licitatie.

Licitatia se va organiza in Sala de sedinte a Primariei orasului Covasna, str. Piliske nr. 1, in data de 09 decembrie 2020 ora 10,00.
Plicurile se vor deschide la data de 09 decembrie 2020, ora 10,00.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine de la secretariatul Primariei orasului Covasna sau la telefon 0267 340 001.

PRIMAR,
GYERŐ JÓZSEF

Licitație publică cu strigare pentru pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale

 

PRIMÃRIA ORAȘULUI COVASNA, cu sediul în Str. Piliske nr.1 , organizeazã licitaţia publică cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale, dupã cum urmeazã:

- 1. pentru persoanele din blocurile din zona străzilor Libertăţii, - Brazilor, - Unirii, - Ştefan cel Mare, - 1 Decembrie 1918, - Bercsényi, - Mihai Eminescu, Ady Endre: în data de 17 noiembrie 2021, ora 9:30 şi la ora 13:30 în cazurile în care rămân locuri nelicitate după licitaţia de la ora 9:30


Data limitã de depunere a dosarelor : 15.11.2021.

Preţul documentaţiei : 5 lei/loc

Taxa de participare : 5 lei/loc.

Garanţia de participare : 170 lei/loc.

 

Documente necesare :

 

Cerere care include şi numărul/numerele parcărilor dorite (numărul poate fi schimbat pe parcursul şedinţei de licitaţie);

Documente privind domiciliul/rezidenţa: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire;

Copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ auto-vehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă;

Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de mostenire, contract de comodat;

Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grad I. sau grad II. (dacă e cazul);

Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine garaj amplasat pe domeniul public şi privat al oraşului Covasna;

Copie după chitanţe taxe participare(5+5+170);

dovada achitării obligaţiilor fiscale către bugetul local.


Licitaţia va avea loc în sala mare a Casei orăşeneşti de Cultură din centrul oraşului Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2.


Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei și condiţiile de participare se pot obține de la Direcţia Urbanism, str. Piliske nr.1, camera 7, de la Szabó Zoltán în zilele de luni- joi - orele 8-15, vineri intre orele 8-12 sau la telefon 0267-340001.


Polgármesteri Hivatal

Opens internal link in current windowPolgármester

Alpolgármester

Jegyző

Szakirodák

Pénzügyi Igazgatóság

Társadalombiztosítási Igazgatóság

Anyakönyvi Hivatal

Városrendezési Iroda

Fogadóórák

• Polgármester - kedd 13.00 óra *
• Alpolgármester - csütörtök 11.00 óra
• Jegyző - szerda 11.00 óra

* Feliratkozni személyazonosségi igazolvánnyal lehet a polgármester tikáránál

Helyi Tanács

Szakbizottságok
Helyi Tanács összetétele
Határozatok
Jegyzőkönyvek
Határozattervezetek
Tevékenységi beszámolók
Működési szabályzat
Napirendek